Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis Korec (asi 13.4.2017)

Příspěvky

LEŽ ČÍSLO 8

16. 4. 2017

LEŽ č. 8 –  MĚSTO NEMÁ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZÁJEM A ANI SNAHU POŠKODIT PRÁVA JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEVNÍKŮ, BYŤ SE PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PODLESÍ SNAŽÍ TENTO DOJEM V MYSLÍCH ČLENŮ DRUŽSTVA VYVOLAT

Text najdete na straně  třetí, předposlední věta

O tom, jak nás město do dnešní doby poškodilo, nemá cenu ani se rozepisovat. Zaměřím se pouze na fakta, jak se nás snaží poškozovat město dnes. Budu vycházet pouze z komunikace, kterou si můžete ověřit v rubrice „AKTUALITY“ podrubrice „JEDNÁNÍ SE SMZ“. Zde najdete všechny  příslušné dokumenty.

Především je to dopis dvojnásobného inženýra Korce ze dne 3.1.2017. V něm mě napadl, že konám úkony, které jsou v rozporu s našimi jednáními. Dále pokračuje výhružkou vedoucí k odstranění představenstva, pokud nebudeme jednat protizákonně.

Představenstvo družstva i já osobně musí jednat s odbornou péčí a péčí řádného hospodáře. Za to ručím i svým osobním majetkem. Pro případ uvedu jednoduchý příklad, se kterým se potýkají orgány všech korporací, bytových družstev nebo společenství vlastníků nevyjímaje.

Představte si, že člen BD bude dlužit na nájemném 3 měsíce a pokud neučiním kroky k vymožení tohoto dluhu, pak v případě, že bych mu neposlal upomínku, výzvu k úhradě, úkony vedoucí k vyloučení člena za neplacení nájemného apod., pak v případě, že tento člen spadne do exekuce a družstvu nezaplatí, je představenstvo a já osobně za tento dluh odpovědné. A když na  mě kterýkoliv člen družstva podá žalobu za nejednání s péčí řádného hospodáře, pak tuto škodu budu muset družstvu uhradit já osobně.

Hospodaření se společnou věcí, tedy šesti domy, je svěřeno na základě Smlouvy o sdružení do působnosti BD. Každoročně, na základě výsledků hospodaření z účetnictví, zpracuji tabulku nákladů a výnosů, ve které jsou položky děleny podle Dohody podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí (která ovšem BD poškodila a poškozuje). Výsledkem této tabulky, která je rozhodující pro hospodářské ukazatele obou smluvních stran, jsou náklady  a výnosy obou smluvních stran hospodářského roku. Podle této tabulky se dělají daně, schvaluje hospodářský výsledek apod. Nikoliv tedy vlastní účetnictví BD nebo města, ale tato tabulka. Tyto tabulky najdete v rubrice "EKONOMIKA".

Každý rok vzniká na základě této tabulky BD pohledávka za městem, která je vždy vyčíslená. Ani jednou, za celou historii trvání nepodalo město proti této tabulce jakýkoliv protest. NIKDY ! Ani jednou, za celou historii trvání si město nevyžádalo podklady k této tabulce. Ani jednou nepožádalo o provedení kontroly účetnictví hospodářského roku vztahující se k této tabulce.

Za této situace je evidentní, že je město se svým závazkem obeznámeno a že s ním i souhlasí.

Městu tedy s péčí řádného hospodáře pošlu „ Výzvu k úhradě nákladů vynaložených při správě nemovitostí, 6-ti bytových domů na Podlesí“ za předmětný rok. Pokud město neuhradí (a neuhradilo ani jednou) pak přistoupím k dalšímu kroku, vymáhání pohledávky BD. Tím je provedení jednostranného zápočtu naší pohledávky vůči našemu závazku z titulu plateb splátek půjčky. Tak je účetně a finančně vše vyrovnáno.

A nyní se vrátím k dopisu Korce ze dne 3.1.2017. Z něho je patrné, že celým obsahem dopisu je brojení proti mému zákonnému postupu ve prospěch BD s vystupňováním, že pokud takto budu postupovat, město přestane jednat do doby, než bude současné představenstvo vyměněno. A tady já doplním myšlenku, bude vyměněno za takové členy představenstva, kteří nebudou tyto pohledávky vůči městu vymáhat nebo vůbec uplatňovat !!!!! To je smyslem celého dopisu !

Co je nezpochybnitelnou lží, že konáme v rozporu s jednáním dne 7.12.2017 nebo jakýmkoliv jiným. Nikdy bych se nedohodl na žádném druhu jednání, které by bylo v neprospěch BD a bylo zároveň v rozporu s jednáním s péčí řádného hospodáře, jeho jsem povinen a ručím za toto jednání svým osobním majetkem.

Ale až dopis dvojnásobného inženýra Korce ze dne (asi 13.4.2017), který je předmětem tohoto vyjádření, poskytl jasný důkaz o jeho lžích. V dopise s asi 13.4.2017 uvádí, že kontrola účetnictví má za úkol zjistit výši vstupních investic a zjištění majetkového poměru mezi SMZ a BD (strana druhá, odst.2., věty 5 a 6). Mimo to, jak jsem uvedl ve LŽI č.3, v účetnictví BD nejsou v podstatě žádné doklady vztahující se ke stavbě domů.

Podle tohoto tvrzení se o hospodaření nejednalo. Jedná se pouze o zjištění stavu investic, o stav nákladů vložených do domů. NE VÝNOSŮ. Ne rozdílů mezi příjmy a náklady. Ne hospodaření. Tyto rozpory a manipulace jsou naprosto evidentní.

Pravdou je, že jsme nikdy při našich jednáních nehovořili o tom, že bychom byť i na malou chvíli připustili, že nebudeme vymáhat naše pohledávky. Ani jsme nemohli, protože o tom pan Korec nemohl vědět. Nebyl s tímto obeznámen.

 

Ing.et Ing.Korec se svým dopisem ze dne 3.1.2017 snaží zabránit BD domožení své pohledávky vůči SMZ a tím poškozuje nejen práva BD, ale zároveň i jednotlivých družstevníků. K tomu nejenže používá lží a manipulací, ale zároveň i vyhrožování a vydírání.

 

JEDNOZNAČNÁ LEŽ A MANIPULACE. 

 

LEŽ ČÍSLO 7

16. 4. 2017

LEŽ č. 7 –  SNAD PROTO, ŽE SE ZAJÍMÁME, OBDRŽELI JSME ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ SMZ Z ČLENSTVÍ V BDP

Text najdete na straně  první, první věta, odst.5.

V rubrice „AKTUALITY“, podrubrice „JEDNÁNÍ SE SMZ“ najdete dopis  Oznámení o vyloučení SMZ z BD 27.3.2017.

Město jsme vyloučili z důvodů, které jsou v tomto oznámení napsané. Tyto důvody jsou stejné, jako ve výstraze před vyloučením člena, které jsme městu již dávno poslali.

Město jsme vyloučili v době, kdy jsme ukončili jednání s městem a kdy padla možnost, že město upustí od jednání, které BD poškozuje nebo město tyto škody na BD spáchané napraví.

Dále se budeme svých práv domáhat soudní cestou.

Podstatný vliv na poznání, že se s městem není možné dohodnou byly a jsou lži a manipulace Ing.et Ing. Korce.

První to byl dopis, který najdete v rubrice „AKTUALITY“, podrubrice „JEDNÁNÍ SE SMZ“ najdete dopis  Dopis od náměstka Korce. V něm nás napadl, že děláme úkony, které jsou v rozporu s našim jednáním a doplnil to výhružkami proti představenstvu BD.

Druhým podnětem byl dopis ostatním členům družstva, vhozený jim do schránek dne 9.3.2017, formálně sice adresovaný předsedovi představenstva, ale doručen mi byl až následující týden.

Město celou touto taktikou pouze sleduje jediný cíl. Pomocí lží a intrik rozložit vnitřní integritu bytového družstva a odstranit tak členy představenstva, kteří důsledně brání zájmy a majetek družstva, jak jim to ostatně nařizují stanovy družstva i zákon a za což jsou tito osobně odpovědni a mají za své konání také hmotně právní odpovědnost.

Byla to poslední kapka, která donutila představenstvo k uvedenému rozhodnutí.

Pan Korec zcela účelově spojuje neslučitelné věci. Snaží se vytvořit fikci a přesvědčit členy BD, že jsme město vyloučili proto, abychom zabránili kontrole účetnictví. Jak jsem uvedl na faktech jinde, požadované účetnictví jsme v dohodnuté formě neprodleně městu vydali a poskytli jsme všestrannou součinnost.

JEDNOZNAČNÁ LEŽ A MANIPULACE. 

 

LEŽ ČÍSLO 6

15. 4. 2017

LEŽ č. 6 –  PAVEL SEKULA OVŠEM ÚČETNICTVÍ BDP K ŘÁDNÉ KONTROLE ZPŘÍSTUPNIT NEHODLÁ, PROTOŽE:

Text najdete na straně  první, třetí věta, odst.3. 

1. K dokladům „oprava zaúčtování“.

Jak je uvedeno v rubrice „AKTUALITY“ podrubrice „JEDNÁNÍ SE SMZ“ v článku „komunikace s paní Holcovou a zrušení schůzky 11.1.2017“ , skutečně paní Holcová dne 6.1.2017 požádala o KOPIE PODKLADŮ k opravám rozvahových účtů u nichž bylo v textu uvedeno „oprava zaúčtování“.

Ten samý den jsem paní Holcové odpověděl, jak je uvedeno tamtéž a také v dopise na straně druhé ve spodní polovině, text kurzívou.

Vyjádření auditora jsem obdržel ve druhé polovině ledna a najdete je v rubrice „EKONOMIKA“ článek AUDIT - stanovisko ke způsobu provedení oprav účetnictví  .

Uvedené opravy nemají nic společného s náklady a výnosy, tedy s výsledkovými účty a předmětem kontroly. Provedené opravy se týkaly pouze rozvahových účtů, na kterých se evidují závazkové vztahy a majetek BD. V té době bylo jasné, že město postupuje konfrontačním způsobem, že dohoda nebude možná a že město pouze vše natahuje.

Podle mého názoru město nemá nárok na tak podrobné zkoumání BD z titulu dohody podílových spoluvlastníků bytových domů.  Město ale, jako člen BD mohlo postupovat dle stanov BD. To však neučinilo.

Přesto jsem nakonec poskytl městu 2.3.2017 kompletní podklady pro účetní doklady „oprava zaúčtování. Je zajímavé, že toto datum, tato událost v časové posloupnosti schází. Což je ovšem potvrzeno na třetí straně dopisu, věta první, odst.2. Město dostalo kompletní podklady, které si žádalo. Tyto podklady, inventury jednotlivých rozvahových účtů, jsou skutečnými podklady interních dokladů, kterými bylo provedena oprava zaúčtování.

Pan Korec opět lže, když tvrdí, že město neobdrželo kompletní podklady zaúčtovaných interních dokladů.

2. Kompletní účetnictví BD let 2006 až 2015.

Město obdrželo požadované doklady v elektronické podobě za roky 2013 až 2015. Kontrolu kompletního účetnictví jsme městu navrhli dopisem panu Adámkovi dne 13.3.2017, jak si můžete zkontrolovat v rubrice „AKTUALITY“ podrubrice „JEDNÁNÍ SE SMZ“ v článku „dopis panu Adámkovi 10.3.2017“.

Když jsme naposledy předali účetnictví městu, tak město naše účetnictví předalo třetí straně ke kontrole a na základě jejího vyjádření město zažalovalo BD o částku cca 710.000,- Kč. Za jedenáct let nevymohlo město u soudu po BD ani korunu. Asi to bude nejspíš proto, že požadavky města jsou naprosto mimo realitu. Šlo především o hrozbu a pokus BD vydírat. Město nejspíše dobře ví, že dohoda podílových spoluvlastníků, kterou jako ovládající osoba družstvu v roce 2003 vnutila a za BD podepsal pan Miroslav Kašný (KDU-ČSL), je neurčitá, ostatně jak vyplývá ze samotné zprávy té firmy, která kontrolu prováděla.

Pokud tedy chce město kontrolu provést, co je špatného na tom, že ji bude provádět v kanceláři BD ? V této kanceláři probíhají všechna jednání představenstva a účetnictví tu každoročně kontrolují i členové kontrolní komise. Jsou snad zaměstnanci města něco víc než my, družstevníci ?

Každý z nás, členů představenstva nebo kontrolní komise,  má svoje zaměstnání nebo podniká. Město se bude muset přizpůsobit. Pokud chce, budu se pracovníkům města věnovat ve svém volném času jako osoba odpovědná za účetnictví BD dle libosti. Zadarmo to nikdo dělat nebude.

Tvrzení pana Korce, že účetnictví BD k řádné kontrole zpřístupnit nehodlám, nebo jak tvrdí v tisku a na webu města, že městu opakovaně odmítám vydat příslušné doklady, je lež.

V této věci se také hodlám obrátit na příslušný soud, pokud se město neomluví a nedostanu požadovanou satisfakci. Podklady najdete v rubrice „AKTUALITY“ podrubrice „JEDNÁNÍ SE SMZ“ v článkuPředžalobní výzva městu 11.4.2017 .

JEDNOZNAČNÁ LEŽ A MANIPULACE. 

 

LEŽ ČÍSLO 5

15. 4. 2017

LLEŽ č. 5 –  PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA REAGOVAL, ŽE NEVIDÍ DŮVOD PRO PŘEDLOŽENÍ KOMPLETNÍHO ÚČETNICTVÍ

Text najdete na straně  druhé, sedmá věta, odst.2. Souvisí s větou na straně první, třetí věta, odst. 3. 

To je naprosto neuvěřitelná argumentace.

Pan dvojnásobný inženýr tvrdí, že účetnictví BD k řádné kontrole zpřístupnit nehodlám a že nevidím důvod pro předložení kompletního účetnictví.

Hned v následující větě však říká, že na základě dohody jsme zaslali účetní uzávěrky a obratové předvahy za tyto roky v exelovských tabulkách. Já jsem však poslal na ekonomické oddělení kompletní účetní deník, tedy hlavní knihu za roky 2013 až 2015 ! Všechny doklady v podobě, které si na základě dohody ekonomické oddělení vyžádalo.

Důkaz. V rubrice „AKTUALITY“ podrubrice „JEDNÁNÍ SE SMZ“ v článku „komunikace s paní Holcovou a zrušení schůzky 11.1.2017“ najdete kompletní mailovou komunikaci s ekonomickým oddělením.

Dne 24.11.2016 paní Holcová píše v mailu:

„Na základě výsledku jednání s náměstkem primátora Ing.et Ing.Korcem dne 10.11.2016, Vás touto cestou prosím o zaslání následujících podkladů za BDP:

- opis hlavní knihy za účetní období 2013,2014 a 2015

- export účetních dat za účetní období 2013,2014 a 2015

Požadované podklady prosím zašlete v elektronické podobě na mail……. V termínu 5.12.2016.“ Konec citace.

Je tedy naprosto jasné a tyto důkazy neumožňují jiný výklad, že pan Korec, když tvrdí (LEŽ č. 3), že ke stanovení spoluvlastnických poměrů potřebují zkontrolovat kompletní účetnictví a výsledek kontroly by podložil výši vstupních investic SMZ  a BD do stavby domů. Je to lež a ekonomický nesmysl. Dohodnutá kontrola účetního období s tím nemá co společného !

Požadovaná data jsem poslal paní Holcové promptně dne 27.11.2016 a den po její žádosti o doplnění i uzávěrky daných roků. Stejně vstřícně jsem postupoval i v případě doplnění či vysvětlení některých odborných otázek. Město tedy obdrželo Hlavní účetní knihu, přijaté faktury, ostatní závazky a podkladní knihu. Vše potřebné pro kontrolu nákladů a výnosů vzhledem k tomu, že výnosy z nájmů jsou každý rok stejné a jsou známé a jsou také předmětem jiných dokladů, které město každý rok obdrží.

Pan Korec tedy lže, když říká, že jsem městu nedodal požadované a dohodnuté doklady, jak bylo dohodnuto při jednání dne 10.11.2016.

Také časová posloupnost která je v příloze dopisu je nesmyslná a nepravdivá.

10.11.2016 jsem nic městu neposílal.

27.11.2016 žádné obratové předvahy městu také nikdo neposílal.

 

JEDNOZNAČNÁ LEŽ A MANIPULACE.

 

LEŽ ČÍSLO 4

15. 4. 2017

LEŽ č. 4 –  jednání po dobu dlouhých šesti let

Text najdete na straně  prvé, třetí věta odst.1. 

Pan Korec uvádí, že jednání s ním a jeho předchůdci trvá dlouhých šest let. Toto je jasná lež. Ve skutečnosti jednání trvají od roku 2006, kdy jsme převzali vedení BD. Důkazy najdete v rubrice „ JEDNÁNÍ SE SMZ  O PŘEVODU MAJETKOVÝCH PODÍLŮ“, kde jsou uvedeny dopisy i zápisy z jednání.

Je to tedy dlouhých 11 let. Je to stejně dlouhá doba, jako politici města Zlína brání převzetí provozu vodohospodářské infrastruktury do rukou měst a obcí. Je tu další souvislost s problematikou vody.

To co Martin Janečka, Tomáš Úlehla a spol vykonstruovali, i následující politici  ((dnes Starostové a nezávislí ( vzpomeňte na sliby Odřeje Bětáka před volbami 2010 na předvolební schůzi před garážemi 5407 a 5406) a hnutí ANO)) kryjí a neřeší.

JEDNOZNAČNÁ LEŽ A MANIPULACE. 

 

LEŽ ČÍSLO 3

15. 4. 2017

LEŽ č.3 –  Na základě kompletního účetnictví od počátku stavby domů se zjistí celkové náklady SMZ a BDP za celou existenci domů. 

     Na základě účetnictví , resp. výsledků kontroly, by byla podložena i výše vstupních investic SMZ a BDP do stavby domů. Na základě této výše vstupních investic by byl stanoven poměr mezi SMZ a BDP.

Text najdete na straně  druhé, druhá věta odst.2. a pátá věta odst.2.

I když má pan Korec dva vysokoškolské tituly a poradce z městského odboru majetku a ekonomiky, je evidentní, že tomu co píše nerozumí a mimo to, přesně tento odstavec dokazuje, že jsme se na takovéto kontrole nikdy nedomlouvali.

Majetkový poměr podle výše vstupních investic jsme dohodli již na předchozích jednání na odboru majetku a ekonomiky v roce 2016 s tím, že město nechce připustit jednání o škodě v souvislosti s podvodnou smlouvou se společností ISA CONSULT a nechce přistoupit na zvýšení vstupní ceny domů, která je dána vícepracemi jednotlivých členů do konce roku 2004, tedy skutečné zhodnocení stavby do doby jednoho roku po kolaudaci, kdy bylo provedeno závěrečné vyúčtování ceny stavby.

Důkaz: Tabulka, kterou vypracovalo oddělení majetku a ekonomiky SMZ (paní Holcová) KE STAŽENÍ.

K tomuto stanovení poměru je potřeba znát pořizovací cenu domů. BD ve svém účetnictví nemá žádné doklady, které by souvisely se stavbou domů, nebo doklady, které by podstatným způsobem ovlivnily pořizovací cenu domů mimo ty, které jsou uvedené kurzívou v tabulce.

Správcem majetkových hodnot po celou dobu výstavby bylo SMZ, jak to stanovuje Smlouva o sdružení  a město také jediné vedlo kompletní účetnictví stavby domů, které jsme neměli nikdy možnost si zkontrolovat !!!!

Takže SMZ má ve SVÉM účetnictví jak doklady o pořizovací ceně domů (mimo vícepráce, které budeme schvalovat na nejbližší členské schůzi a kterými zreálníme pořizovací cenu domů), tak vklady BD do stavby. To jsou peníze, které družstvo vybralo od svých členů nebo které poskytlo z půjčky, která kryje zdroj financování – Další majetková účast. Má také kompletní tabulky základních členských vkladů, dalších členských vkladů i další majetkové účasti všech členů BD. ZČV + DČV + DMÚ je základním kapitálem BD a je tak jeho celkovým vkladem do výstavby. V účetní uzávěrce roku 2015 na webu BD tento základní kapitál najdete v rozvaze na účtech 411 000 a 413 000.

Je zřejmé co si dvojnásobný inženýr popletl, že celou dobu, kdy mluvíme o kontrole účetnictví, jde kontrolu nákladů a výnosů vyplývající z hospodaření se společnou věcí. Tedy hospodaření každého roku. Na jedné straně náklady na provoz domů a na druhé straně výnosy z nájmů. To se týká Dohody podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí, a protože jsem na jednání nikdy nechodil sám, můžou Vám tuto skutečnost dosvědčit pan Kluďák, pan Konečný, paní Gerichová, pan Bieronski, pan Večeřa nebo pan Fišer. Členové představenstva a kontrolní komise. Viz zápis z jednání dne 7.12.2017, sekce AKTUALITY, JEDNÁNÍ SE SMZ. Ve stejném oddíle také dopis ze dne 8.12.2016, na který pan Korec do dnešního dne neodpověděl.

Pan Korec, jak mohou dosvědčit moji zúčastnění kolegové, vždy chtěl zkontrolovat hospodaření se společnou věcí. Na to jsme mu namítal, že je třeba NEJDŘÍV stanovit a dohodnout  poměr vložených prostředků. K tomu není třeba kontrolovat hospodaření, protože to nijak nesouvisí s cenou stavby a vloženými prostředky v letech 2002 až 2004 !

Teprve poté, co bude dohodnut tento poměr, je možné spravedlivě napravit i chybu v dohodě o hospodaření se společnou věcí. Touto dohodou město BD opět okradlo, jelikož poměr mezi náklady a výnosy přesahuje spoluvlastnický podíl 51/49 % ve prospěch města, jelikož jsme byli vyloučeni z příjmů bytů zvláštního určení.

Přesto jsme souhlasili s kontrolou účetnictví a dohodli jsme se, že půjdeme cestou multitaskingu, neboli víceúlohového řešení sporu, kdy budeme řešit zároveň jak kontrolu nákladů a výnosů, tak stanovení poměru vložených investic. Jak jsem popsal výše, tento druhý a zásadní krok nemá co dělat s hospodařením  se společnou věcí.

Tuto dohodu pan Korec NEDODRŽEL !

 

JEDNOZNAČNÁ LEŽ A MANIPULACE.

 

LEŽ ČÍSLO 2

15. 4. 2017

LEŽ č.2 - Snad proto, že se zajímáme, ZAČAL p.Sekula spojovat problematiku nedoloženého účetnictví BDP s problematikou vodárenství na Zlínsku

Text najdete na straně  první, třetí věta odst.5. 

O vodárenství na Zlínsku se zajímám více než 7 let. Od té doby, co jsem poznal souvislosti s našim BD. Založil jsem WEB „Voda Zlínu“ a provozuji facebookové stránky věnované převážně vodě „Jižní Svahy Zlín“. Zde najdete moje příspěvky  a vystoupení od roku 2013.

Taky na našem webu v záložce „ZASTUPITELSTVO“ najdete můj projev z 19.6.2014 a sám web je dlouhá léta naplněn anketní otázkou „Má město Zlín zrušit smlouvu s Veolií a snížit cenu vody ?“ a v záhlaví webu i na oblíbených odkazech najdete odkaz na stránky „pravda o vodě“ pana Novotného.

Od roku 2014 jsem zakládající signatář „Aliance Voda Zlínu“ se kterou nyní připravujeme projekty mj. na upozornění lživých prohlášení pana Adámka, pana Kamase, Pana Bětáka a dalších. Tedy všech těch, kteří Vám lžou ve prospěch společnosti, která Vás dlouhá léta okrádá.

O tom, že se dlouhodobě zabývám problematikou vodohospodářství a snažím se zastat nás obyčejných občanů jste se mohli přesvědčit tento týden 13.4.2017 na ČT 1 v pořaduMáte slovo s Michaelou Jílkovou“, CENA VODY, kde jsem byl pozvaný a měl jsem tu čest a možnost diskutovat se zástupci zahraničních koncernů, které nás všechny připraví ročně o několik miliard korun a které politici ve Zlíně tak protěžují. Repríza pořadu bude na programu ČT1 dne 19.4.2017. Zde je odkaz:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/217411030520014/

A tady je odkaz na moje vystoupení na zastupitelstvu města Zlína dne 23.3.2017:

https://www.facebook.com/jiznisvahy/

 

PRAVDA JE TEDY TAKOVÁ, ŽE SE TÉMATU VODY NA ZLÍNSKU VĚNUJI DLOUHODOBĚ, INFORMOVAL JSEM O TĚCHTO SKUTEČNOSTECH I ČLENSKOU SCHUZI A NIKDY JSEM TOTO TÉMA NESPOJOVAL S ÚČETNICTVÍM BD.   

I když tady spojitost je. Každý rok zaplatí BD a tedy MY všichni, členové BD, za vodné a stočné asi o 100.000,- Kč více, než v okolních okresech. Od roku 2004 to již bude 1.200.000 ,- Kč !!!

Je tedy otázkou, kdo se snaží odvést pozornost od svých lží…..

 

LEŽ ČÍSLO 1

15. 4. 2017

LEŽ č.1 - VODA A BD SPOLU NESOUVISÍ.  

Text najdete na straně první, poslední věta odst.5 a poslední 3.strana, poslední věta, zeleně označeno.

Než přejdu ke konkrétním lžím a manipulacím přímo se týkajících BD, tak se budu v prvních dvou komentářích věnovat otázce spojení a aktivity okolo vody.

PROČ JE BD A VODA SPOJENÁ NÁDOBA ?Jak "prodej vody"  do rukou zahraničního koncernu VEOLIA (Moravská vodárenská), tedy zavedení tzv.provozního modelu, tak založení BD a společná výstavba 6ti domů na Podlesí iniciovaly, řídily a podstatným způsobem ovlivňovaly v letech 2002 až 2004 tytéž osoby zastupující politické strany ODS, ČSSD, KDU-ČSL vládnoucí v té době na zlínské radnici.

Za ČSSD to byl především náměstek primátora Martin Janečka.

Za ODS primátor Tomáš Úlehla.

Za KDU-ČSL to byli Milan Soldán a Miroslav Kašný (následně předseda představenstva BD)

Dne 22.11.2016 pravomocně rozhodl VS v Olomouci po 12ti letech, že SMZ spolu s Jižní vodárenskou a Českou spořitelnou nezákoně ovládli Vodovody a kanalizace Zlín s cílem zavést provozní model a že valná hromada VaK Zlín, která umožnila prodej části podniku VaK Zlín a zavedení provozního modelu je NEPLATNÁ.

Výše uvední politici pro provední cíle poskytovali nepravdivé argumenty:

A) Zavedením provozního modelu se zabrání prudkému růstu cen vody

B) Zavedením provozního modelu získáme silného zahraničního partnera (VEOLIA), který bude významně investovat

C) Díky VEOLII získáme významné dotace z fondů EU

Výsledek ? Přesný opak je pravdou.

A) Máme suverénně nejdražší vodu ve Zlínském kraji a pátou nejdražší vodu ze všech krajských měst ČR.

B) VEOLIA v podstatě neinvestovala  ani korunu

C) Podpisem provozních smluv jsme přišli o možnost čerpání dotací v připravené výši až 600.000.000,- Kč.

VEOILA vydělala na nás, občanech Zlínska, za tu dobu 800.000.000 ,- Kč

SPOJITOST

Představitelé SMZ za účasti Tomáše Úlehli na členských schůzích BD v obřadní síni magistrátu slibovali odprodej podílu SMZ po 20ti letech za 1,- Kč.

Výsledek ?

A) Ovládnutí BD SMZ pomocí hlasovacích práv (166 hlasů SMZ a 10 hlasů SDZ) a ovládnutí představenstva a kontrolní komise představiteli a zaměstnanci města

B) Falšované smlouvy o sdružení, kde byl prodej podílu SMZ realizován za tržní cenu místo 1,- Kč

C) Rozdělení spoluvlastnického podílu na 51% SMZ a 49%BD bez výpočtu a stanovení skutečného podílu dle vložených finančních prostředků čímž bylo družstvo poškozeno o 39.379.638,67 Kč

D) SMZ nevložilo do sdružení pozemky, jak se k tomu ve smlouvě zavázalo. Pozemky pod domy jsou nadále ve 100% vlastnictví SMZ

E) SMZ nevložilo, jak se ve smlouvě zavázalo, vklad ve formě uhrazené projektové dokumentace ve výši 5.900.000 ,- Kč. Skutečná výše reálné ceny projektové dokumentace, podle které se nakonec nestavělo, je cca 1.000.000 ,- Kč.

F) SMZ zavinilo jako ovládající osoba škodu BD ve výši 6.000.000,- , která vznikla v souvislosti s podvodnou smlouvu se společností ISA CONSULT. Společnost byla spojena obchodními vazbami se SMZ.

To je jen část z podvodů, které na nás SMZ spáchalo.

Stejně jako starostové a občané okolních obcí Zlínska v otázce vody, tak i my jsme v rámci BD vystaveni vyhrožování a zastrašování ze strany politiků města.

Kdo chodil na schůze BD na město, určitě si vzpomene na výhružky Martina Janečky a jeho řeči, že nás nechá z bytů vystěhovat, když nebudeme tančit, jak bude on pískat.

Dnes Starostové a nezávislí a hnutí ANO vyhrožuje, že zruší solidární vodné a stočné na Zlínsku, protože některé obce (Otrokovice a Fryšták vyhrály výše uvedený soud) a tím jim zdraží vodu.

 

A především, Adámek, Běták ( Starostové a nezávislí) a Kamas, Korec (hnutí ANO) , tedy vládnoucí koalice na dnešní radnici, lžou, manipulují a podvádějí občany města v médiích i na jednáních zastupitelstva ve věci VODY a stejně tak členy BD ve věci našeho BD.

V neposlední řadě, jak náš majetek v BD , tak naše právo na vodu, jejímž jsme spotřebitelé, podléhá našemu společnému zájmu. Totiž nebýt zneužíván, podváděn a okrádán  odpovědnými politiky na zlínské radnici !

 
 

 

Statistiky

Online: 6
Celkem: 717837
Měsíc: 8761
Den: 198