Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednací řád členské schůze

22. 6. 2006

Jednací řád členské schůze Bytového družstva Podlesí

 

 

 

 

Příloha číslo 1 zápisu z členské schůze Bytového družstva Podlesí ze dne 22. 6. 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

Prezence

 

 

 

 

Členské schůze se může zúčastnit jen člen Bytového družstva Podlesí nebo jeho zástupce. Jiné osoby se mohou zúčastnit členské schůze bez hlasovacího práva jen na základě písemné pozvánky podepsané předsedou představenstva nebo jedním z místopředsedů představenstva.

 

 

 

Člen Bytového družstva Podlesí se může zúčastnit členské schůze osobně nebo prostřednic- tvím zástupce na základě plné moci, kterou je zástupce povinen při prezenci odevzdat.

 

 

 

Člen Bytového družstva Podlesí nebo jeho zástupce je povinen potvrdit svou přítomnost do listiny přítomných

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

Jednání členské schůze

 

 

 

 

Jednání členské schůze řídí předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, případně jiný člen představenstva (dále jen předsedající).

 

 

 

Předsedající zahájí schůzi a na základě výsledků prezence oznámí přítomným, zda je členská schůze usnášení schopná. Nebudou-li splněny podmínky pro usnášení schopnost schůze, oznámí předsedající ukončení schůze.

 

 

 

Předsedající  navrhne a nechá postupně schválit:

-          osobu, která bude pořizovat zápis ze schůze

-          dva ověřovatele zápisu

-          dva sčitatele hlasů

-          navržený program jednání

 

 

 

Předsedající dále řídí schůzi dle zákona, stanov a tohoto jednacího řádu a v souladu s programem uvedeným na pozvánce na členskou schůzi.

 

 

 

Úvodní slovo k jednotlivě projednávaným bodům programu přednese předkladatel.

 

 

 

Diskuze budou probíhat ke každému bodu zvlášť.

 

 

 

Po vyčerpání programu ohlásí předsedající konec schůze.

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

Diskuze

 

 

 

Do diskuze ke každému projednávanému bodu programu se přítomní členové přihlašují zvednutím ruky. Předsedající dbá, aby slovo bylo udělováno s ohledem na pořadí přihláše- ných. Bez ohledu na to musí být slovo uděleno tomu členovi, který namítá porušení zákona, stanov Bytového družstva Podlesí nebo jiného právního předpisu, případně nedodržení jednacího řádu.

 

 

 

Nikdo, komu předsedající slovo neudělí, se ho nemůže ujmout sám.

 

 

 

Nikdo, mimo předkladatele, který odpovídá na případné dotazy, nemůže v téže věci mluvit více než dvakrát.

 

 

 

Doba diskusního příspěvku je omezena na maximálně 5 minut.

 

 

 

Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající slovo odejmout.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

Přijímání usnesení a hlasování

 

 

 

 

Řádná členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Bytového družstva Podlesí.

 

 

 

Návrh usnesení předkládá předsedající. Vyžaduje-li povaha usnesení aby se hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví pořadí hlasování předsedající.

 

 

 

Jsou-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích a poté o ostatních částech návrhu.

 

 

 

V případě předložení písemného protinávrhu se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. Schválením protinávrhu  či pozměňujícího návrhu jsou ostatní varianty usnesení nepřijatelné.

 

 

 

Hlasování ke všem usnesením se provádí zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. V případě nedostatku hlasovacích lístků či zdravotní indispozicí přítomné osoby s hlasovacím právem je možné souhlas či nesouhlas projevit jiným jasným a srozumitelným způsobem.

 

Zapsal:             Ivo Kavánek

 

 

 

Ověřil:              Aleš Bieronski

 

 

 

Tomáš Večeřa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 2
Celkem: 710214
Měsíc: 8822
Den: 329