Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy z členských schůzí

Příspěvky

Členská schůze dne 16. 7. 2019

17. 7. 2019

KE STAŽENÍ

Schválení hospodářského výsledku za rok 2018

Schválení úhrady nákladů kanceláře a kopírování

Navýšení odvodů do fondu oprav o 4,- Kč na celkových 7,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu od 1. 1. 2020

 

Členská schůze dne 27.6.2019 - NEUSNÁŠENÍ SCHOPNÁ

28. 6. 2019

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

                Zápis z  členské schůze Bytového družstva Podlesí

Místo konání:          27. 6. 2019 v 18:00 hodin v jídelně 16. ZŠ Okružní

Schůzi zahájil v 18:05 předseda představenstva pan Pavel Sekula.

Přítomni:      44 členů družstva s právem hlasovat.

 

V rámci organizačních záležitostí předseda představenstva Pavel Sekula konstatoval, že na členské schůzi je přítomno celkem 44 členů družstva s právem hlasovat z celkového počtu 157 členů družstva s právem hlasovat a to znamená, že členská schůze je neusnášení schopná.

 

Pan Sekula oznámil, že náhradní bude svolána v souladu se stanovami BD s nezměněným programem schůze.

 

Schůze skončila v 18.10 hodin.

 

Zapsal:                      Pavel Sekula

 

Ve Zlíně dne 28. 6. 2019

 

Členská schůze 28.6.2018

1. 7. 2018

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

 

Zápis z  členské schůze Bytového družstva Podlesí

 

 

Místo konání:            28.6.2018  v 18:00 hodin v jídelně 16. ZŠ Okružní

 

Schůzi zahájil v 18:10 předseda představenstva pan Pavel Sekula.

 

Přítomni:       55 členů družstva s právem hlasovat.

 

V rámci organizačních záležitostí předseda představenstva Pavel Sekula konstatoval, že na členské schůzi je přítomno celkem 55 členů družstva s právem hlasovat z celkového počtu 158 členů družstva s právem hlasovat a to znamená, že členská schůze je neusnášeníschopná.

Pan Sekula oznámil, že náhradní bude svolána v souladu se stanovami BD s nezměněným programem schůze.

Schůze skončila v 18.50 hodin.

Zapsal:                        Pavel Sekula

Ve Zlíně dne 28.6.2018

Zapsal:                        Pavel Sekula

Ve Zlíně dne 28.6.2018

 

Členská schůze dne 12.4.2018

5. 5. 2018

KE STAŽENÍ

Volba členů představenstva

Volba členů kontrolní komise

 

 

Členská schůze 27.3.2018

27. 3. 2018

Ke stažení    - členové Kavánek, Doležalová, Matulík, Omelka atd. odešli předčasně, schůze musela skončit a další úspěšná byla 12.4.2018

Volba předsednictva

Volba členů kontrolní komise 

 

Členská schůze dne 23.11.2017

29. 12. 2017

Ke stažení

Schválení DČV 2017

Audit účetnictví

Schválení hospodářského výsledku

Neschválení etického kodexu

Zrušení vyloučení SMZ

Poskytnutí kopií nákladových a příjmových dokladů SMZ 

 

Náhradní členská schůze dne 15.12.2016

21. 12. 2016

 Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Podlesí

Datum :               15.12.2016

Místo konání:    16. ZŠ Zlín

17:08 hod. přítomno 54 členů s právem hlasovat

Zapisovatel:

p.Sekula - Hlasování: 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Sčitatelé hlasů:

p.Štěrba,p.Zavadil – Hlasování: 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - SCHVÁLENO

Ověřovatelé zápisu :

pí.Vaculíková,pí.Vláčilíková - Hlasování: 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

1)      Zpráva kontrolní komise

Za kontrolní komisi přednesla zprávu za rok 2015 paní Vláčilíková. Mimo běžná zjištění KK komise navrhla, vzhledem k provedeným inventurám v roce 2016, aby při zvážení ekonomických dopadů, byl proveden kontrolní audit.

Ke zprávě a stavu účetnictví se následně vyjádřil předseda představenstva, který v co možná nejširší míře vysvětlil členské schůzi důvody chyb v účetnictví a způsob jeho nápravy a upozornil, že i tak nelze zcela správně a pravdivě zaznamenat stav hospodaření a majetku BD. Je to dáno způsobem vzniku založení BD, nabytí jeho majetku a především okolnostmi uzavírání hlavních smluvních dokumentů či formulací jejich ujednání, které jednoznačně zavinilo SMZ. Mimo jiné byly zmíněny nájemní smlouvy na garáže a garážová stání.

S dotazem a připomínkou vystoupil pan Štěrba z domu 5408. Poukázal na to, že on nezavinil žádné chyby ve smluvních ujednáních, trvá na právní jistotě a pokud komukoliv vznikly nebo vzniknou škody v souvislosti s uzavřenými smlouvami, ať se obrátí na soudy.

Pan Sekula vysvětlil, že zájmem představenstva BD je, aby nikdo z členů BD nebyl poškozen. Jedná se o to, že na financování všech domů a to včetně G, GS se podíleli všichni družstevníci, tedy i ti, kteří G,GS neužívají, a není možné, aby i jejich majetek byl prodán po 20ti letech za 1.000,-. Celý tento stav je způsobený, podobně jako v jiných smluvních ujednáních, naprostým diletantstvím pracovníků různých odborů SMZ. Pan Sekula zdůraznil, že navrhované řešení, kdy nájem G, GS bude převeden pod nájem příslušného bytu a neoprávněně vybrané prostředky budou vráceny všem členům BD, je ku prospěchu celého BD a nikoho nepoškodí.

Pan Štěrba dále trval na tom, že smlouvy jsou platné, dle vyjádření jeho právního zástupce nevypověditelné a že on žádné změny neschválí.

Pan Sekula odpověděl, že není možné sobecky trvat na takovém stanovisku, které poškodí všechny členy BD. Sám je také nájemcem garáže, a kdyby nebyl přesvědčen, že celý způsob nájmu G,GS je špatný, tak by změny nenavrhoval. Není podle něj totiž možné, aby jednotlivci sobecky trvali na jim vyhovujících skutečnostech zaviněných SMZ při budování a správě společného majetku, které ostatní členy BD poškozují, a zároveň požadovali spravedlivé řešení v souvislosti s nespravedlivým oceněním jejich bytů či ochranou jejich majetku v souvislosti se špatným rozdělením majetku BD ve prospěch SMZ.

Pan Sekula ukončil debatu s panem Štěrbou návrhem, aby se tito k vyjasnění stanovisek  setkali mimo členskou schůzi a více již nezdržovali probíhající jednání.

Členská schůze vzala zprávu KK na vědomí.

 

17:45 hod. přítomno 55 členů s právem hlasovat

2)      Schválení hospodářského výsledku BD za rok 2015

Usnesení 16121501:

Na základě výsledků hlasování členské schůze byl schválen výsledek hospodaření bytového družstva za rok 2015. Zisk ve výši 371.235,63 Kč bude rozdělen takto:

Částka 371.235,63 Kč bude vedena jako nerozdělený zisk.

Hlasování: 53 pro, 0 proti, 2 se zdrželo – SCHVÁLENO

3)      Schválení mimořádné odměny

Ve zdůvodnění návrhu přednesl pan Sekula důvody pro mimořádnou inventuru a opravu stavu rozvahových účtů v účetnictví BD. Konstatoval, že na podstatné chyby v účetnictví BD, zaviněné předchozími poskytovateli odborných služeb, tj. vedením účetnictví, zpracováním účetní uzávěrky a výsledků hospodaření a daňovým podáním, jmenovitě Správa domů Zlín a paní Monika Doležalová, které k tomu měly odbornou způsobilost a náležité oprávnění a na které představenstvo BD delegovalo tuto odpovědnost na základě uzavřených smluv, nepřišly ani minulé kontroly auditorských firem ani pracovníci ekonomického odboru SMZ. Zčásti je chyba způsobena špatnými nebo nejednoznačnými smlouvami a z toho vyplývajících velmi komplikovaných majetkových stavů, ale hlavní vina je na firmách, které účetnictví vedly. Představenstvo již vyzvalo dopisem paní Doležalovou k vrácení finančních prostředků za vadné poskytnutí služby ve výši 84.850,- Kč a také uhrazení škody ve výši 80.000,- Kč. Pohledávka vůči SDZ je již promlčena, ale je otevřená možnost kompenzace této špatně odvedené práce při dalších jednáních se SMZ, které bylo jediným majitelem této společnosti.

Inventuře a následné opravě účetnictví BD věnoval pan Sekula dva měsíce práce včetně víkendů. Jedná se kontrolu účetnictví od roku 2003 do roku 2015.

Paní Vaculíková z domu 5407 se dotázala na to, kolik pan Sekula pobírá odměny v BD, zda výše stávajících odměn není dostatečná a proč by měl dostat tuto odměnu.

Pan Sekula dostává měsíční odměnu na základě členskou schůzí schválených smluv o výkonu funkce cca 9.400,- Kč měsíčně. Ve vysvětlení argumentoval tím, že práce na této inventuře, týkající se i období, kdy současné představenstvo nebylo vůbec ve svých funkcích, byla mimořádná jak časově, tak také odborně a nemohla být povinností či prací člena představenstva v běžném provozu. Potvrdil paní Vaculíkové, že se jedná o mimořádnou odměnu za práci navíc.

18:10 hod. přítomno 53 členů s právem hlasovat

Usnesení 16121502:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje odměna Pavlu Sekulovi za mimořádnou práci v BD v roce 2016 ve výši 50.000 Kč.

Hlasování: 42 pro, 1 proti, 10 se zdrželo – SCHVÁLENO

4)      Schválení směrnice BD č.1/2016 - Zásady pro tvorbu a použití dlouhodobého finančního zdroje Bytového družstva Podlesí na opravy a investice

Ve zdůvodnění návrhu pan Sekula vysvětlil potřebami představenstva řídit se pravidly, které jsou výslovně jmenovány ve stanovách BD.

S návrhy na úpravu navržené směrnice vystoupil pan Štěrba z domu 5408.  Prvním z návrhů byl návrh:

 „Přehled o použití (čerpání) fondu oprav bude pravidelně, minimálně s roční frekvencí, umístěn na nástěnky v bytových domech po dobu alespoň 14 dnů. Tento přehled bude zároveň trvale umístěn na internetových stránkách družstva.“

Pan Sekula poukázal na to, že představenstvo toto již deset let pravidelně dělá. Výsledky hospodaření položkově po skupinách informuje pravidelně členy BD jak vyvěšením na nástěnky, tak také umístněním na web BD. Toho si pan Štěrba mohl všimnout. Přesto pan Sekula doporučil toto ustanovení schválit.

18:30 hod. přítomno 51 členů s právem hlasovat

Hlasování: 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo –SCHVÁLENO

Dalším návrhem pana Štěrby byl návrh, aby požití fondu na opravy nad 20.000,- Kč mohlo představenstvo provést pouze se souhlasem členské schůze BD.

Pan Sekula důrazně odmítl takovou změnu a zásah do odpovědnosti představenstva BD. Poukázal na problémy SVJ, které podobným způsobem postupují a nad těžkopádností usnášení se členské schůze. Právě u SVJ často dochází k blokování použití tohoto fondu díky několika jedincům. Je naopak předností BD, že mají zvolený orgán, který má rozhodovací pravomoc a zároveň s tím spojenou odpovědnost za jeho jednání. Pan Sekula nedoporučil přijetí tohoto návrhu.

Hlasování: 1 pro, 40 proti, 10 se zdrželo – NESCHVÁLENO

Pan Štěrba pak měl ještě obavy z toho, že SMZ se nebude podílet na případných opravách.

Pan Sekula vysvětli, že i když se SMZ nepodílí na tvorbě „fondu oprav“, tak je nezbytně nutné případné opravy dělat. Na základě jednání, které představenstvo se SMZ vede, představenstvo prosazuje takové řešení, které by tuto disproporci eliminovalo. Jedná se to, že představenstvo důsledně trvá na tom, že příjmy z nájemného (mimo bytů zvláštního určení) jsou příjmy pouze BD a také náklady s těmito byty jsou pouze náklady BD podobně, jako to, že příjmy z BZU jsou výlučně příjmy SMZ a SMZ nese všechny náklady s těmito byty spojené. Společné náklady na BZU v poměru jejich celkové podlahové plochy k celkové podlahové ploše všech bytů pak BD po SMZ uplatňuje.

Následně bylo hlasováno o navržené směrnici ve znění přijatého návrhu.

Usnesení 16121503 :

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje vnitřní směrnice BD „Zásady pro tvorbu a použití dlouhodobého finančního zdroje Bytového družstva Podlesí na opravy a investice (fond oprav)“ ve znění se schválenou změnou z předchozího hlasování.

Hlasování: 48 pro, 0 proti, 3 se zdrželo –SCHVÁLENO

5) Diskuse

V diskusi pan Sekula informoval členskou schůzi o záměrech představenstva na investice do seřízení a údržby stavebních výplní v domech.

Jinou investicí, o které představenstvo uvažuje, je investice do ochrany majetku BD. O způsobu ochrany chce představenstvo vést dialog se všemi členy BD a hledá nejvhodnější způsoby. Jedná se o instalaci kamerového systému, který se stává běžnou součástí bytových domů a je několik příkladů i na Podlesí.

Další možností se jeví placená funkce hlídače vhodná pro seniory s dostatkem času. Myšlenka je, že by takovýto pracovník obcházel v nepravidelných intervalech jednotlivé domy a kontroloval jejich uzavření a jejich provoz.

Představenstvo se také zabývá myšlenkou instalace protipožárních detektorů kouře do jednotlivých bytů. Pan Kavánek z domu 5408 navrhl, že aby toto opatření mělo smysl, měly by případné detektory zvládnout napojení na pult organizace, která může monitorovat objekty nepřetržitě.

Členská schůze také byla informována o schválení představenstvem navržené investice ze strany SMZ do rozšíření parkoviště po obou stranách příjezdové cesty k domům a o schválení vodorovného dopravního značení (žlutá čára), které zamezí zastavení a stání v obloucích v napojení výjezdu od domů na ulici Podlesí V. Obě úpravy zvýší bezpečnost obyvatel našich bytových domů a ochranu jejich zdraví a majetku.

O všech skutečnostech mohou členové BD nalézt podrobné informace na webu BD.

Schůze skončila v 18 : 55  hodin.

Zapsal:

 Pavel Sekula

Ověřil:

Věra Vaculíková

Radmila Vláčilíková

 

Členská schůze dne 28.11.2016-neusnášeníschopná

29. 11. 2016

 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

 

Zápis z  členské schůze Bytového družstva Podlesí

 

 

Místo konání:            28.11.2016  v 17:00 hodin v jídelně 16. ZŠ Okružní

 

Schůzi zahájil v 17:05 předseda představenstva pan Pavel Sekula.

 

Přítomni:       57 členů družstva s právem hlasovat.

 

 

 

V rámci organizačních záležitostí předseda představenstva Pavel Sekula konstatoval, že na členské schůzi je přítomno celkem 57 členů družstva s právem hlasovat z celkového počtu 158 členů družstva s právem hlasovat a to znamená, že členská schůze je neusnášeníschopná.

 

Pan Sekula oznámil, že náhradní bude svolána v souladu se stanovami BD s nezměněným programem schůze.

 

 

Schůze skončila v 17:05 hodin.

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                        Pavel Sekula

 

Náhradní členská schůze dne 21.12.2015

4. 1. 2016

 Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Podlesí

Datum :                 21.12.2015

Místo konání:    16. ZŠ Zlín

17:05 hod. přítomno 46 členů s právem hlasovat

Zapisovatel:

p.Sekula - Hlasování: 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Sčitatelé hlasů:

P.Skopalík,p.Hejtmánek – Hlasování: 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - SCHVÁLENO

Ověřovatelé zápisu :

I.Kavánek,V.Vaculíková - Hlasování: 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

1)      Volba nového člena představenstva

Usnesení 15122101:

Na základě návrhu členů představenstva a výsledku hlasování členské schůze byl zvolen pan Jan Kluďák (Podlesí 5410)  členem představenstva BD Podlesí.

Hlasování: 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

2)      Schválení smlouvy o výkonu funkce pro pana Kluďáka

Usnesení 15122102:

Na základě výsledků hlasování členské schůze schvaluje členská schůze smlouvu o výkonu funkce pro Jana Kluďáka, člena představenstva BD.

Hlasování: 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

3)      Zpráva kontrolní komise

Z členů kontrolní komise se nikdo neúčastnil náhradní členské schůze a nikdo z členů kontrolní komise ani nepověřil žádnou jinou osobu přednesením zprávy kontrolní komise.

17:20 hod. přítomno 47 členů s právem hlasovat

4)      Schválení hospodářského výsledku BD za rok 2014

Usnesení 15122103:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje  výsledek hospodaření bytového družstva za rok 2014. Zisk ve výši 389.280,93 Kč bude rozdělen takto:

Částka 389.280,93 Kč bude vedena jako nerozdělený zisk.

Hlasování: 43 pro, 1 proti, 3 se zdrželo – SCHVÁLENO

5)      Schválení odměn

Usnesení 15122104:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje odměna členům statutárním orgánům a členům BD Podlesí za práci v BD za rok 2014:

Pavel Sekula, č.p.5407 předseda představenstva,                              odměna 37.400 Kč.

Aleš Bieronski, č.p.5406 místopředseda představenstva,                 odměna   2.520 Kč.

Božena Gerychová,5408 člen představenstva,                                              odměna   1.700 Kč

Tomáš Večeřa, č.p.5409 člen představenstva,                                              odměna   1.700 Kč.

Radek Sluštík,č.p.5410 člen představenstva,                                              odměna   5.100 Kč

Petr Konečný, č.p.5411 místopředseda představenstva,                 odměna   2.520 Kč.

Radmila Vláčilíková, č.p.5406 kontrolní komise                                odměna   1.160 Kč

CELKEM                                                                                                                           52.100 Kč

Hlasování: 45 pro, 0 proti, 2 se zdrželo – SCHVÁLENO

6)      Schválení daru pro Spolek Jižní Svahy Zlín

Usnesení 15122105:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se neschvaluje dar ve výši 50.000,- Kč  pro Spolek Jižní Svahy Zlín.

Hlasování: 18 pro, 11 proti, 18 se zdrželo – NESCHVÁLENO

 

Schůze skončila v 17 : 55  hodin.

Zapsal:

 Pavel Sekula

Ověřil:

Věra Vaculíková

Ivo Kavánek

 

Členská schůze dne 4.12.2015 neusnášeníschopná

6. 12. 2015

37 členů, neusnášení schopná

 


 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 2
Celkem: 710214
Měsíc: 8822
Den: 329