Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze 22.6.2006

8. 2. 2007

Bytové družstvo Podlesí, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 26295563

 

 

 

 

 

Zápis z členské schůze Bytového družstva Podlesí

 

 

 

 

 

 

Místo konání:            22. 6. 2006 v 17:00 hodin v jídelně 16. ZŠ Okružní

 

 

 

Protože v 17:15 hodin chybělo několik hlasů, aby členská schůze byla usnášení schopná, přítomní se dohodli, že se počátek schůze posune.

 

 

 

Schůzi zahájil v 18:05 předseda představenstva pan Pavel Sekula.

 

 

 

 

Přítomni:        84 členů družstva s právem hlasovat, za Statutární město Zlín paní Svatava Nováčková, za SDZ pan MUDr Jiří Sýkora a hosté paní Hana Červená a pan Mgr. Petr Fišer.

 

 

 

 

 

 

Návrh, aby vedoucím schůze byl Pavel Sekula.

Hlasování:        pro  84            proti  0             zdrželo se  0

Návrh, aby vedoucím schůze byl pan Pavel Sekula byl přijat.

 

 

 

 

Návrh, aby sčitatelé hlasů byli pan Lubomír Matulík a pan Petr Konečný.

Hlasování:        pro  84            proti  0             zdrželo se  0

Návrh, aby sčitatelé hlasů byli pan Lubomír Matulík a pan Petr Konečný byl přijat.

 

 

 

Návrh, aby zapisovatelem byl pan Ivo Kavánek.

Hlasování:        pro  84            proti  0             zdrželo se  0

Návrh, aby zapisovatelem byl pan Ivo Kavánek byl přijat.

 

 

 

 

Návrh, aby ověřovatelé zápisu byli pan Aleš Bieronski a Tomáš Večeřa.

Hlasování:        pro  84            proti  0             zdrželo se  0

Návrh, aby ověřovatelé zápisu byli pan Aleš Bieronski a Tomáš Večeřa.

 

 

 

Schválení jednacího řádu

 

Návrh, aby členská schůze schválila jednací řád pro jednání členských schůzí Bytového družstva Podlesí podle přílohy číslo 1.

 

 

 

 

Hlasování:        pro  84            proti  0             zdrželo se  0

 

 

 

Návrh, aby členská schůze schválila jednací řád pro jednání členských schůzí Bytového družstva Podlesí byl schválen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválení podnájemníků a změna způsobu schvalování podnájemníků

 

 

 

 

Schválení podnájemníků

 

Návrh, aby členská schůze schválila tyto podnájemníky:

- Zagitou Ilshat do bytu Libuše Hruškové č.p. 5409

- Skládalovou Andreu, Skládalovou Karolínu, Skládala Jakuba a Daniela Rafaela do bytu Moniky Mlčůchové č.p. 5406

- Petr Chmelař do bytu Radima Hlinky č.p. 5410

- Ing. Miroslav Franko do bytu Ireny Čechmanové č.p. 5411

 

 

 

Hlasování:        pro  73            proti  0             zdrželo se  11

 

 

 

Návrh, aby členská schůze schválila tyto podnájemníky:

 

- Zagitou Ilshat do bytu Libuše Hruškové č.p. 5409

 

- Skládalovou Andreu, Skládalovou Karolínu, Skládala Jakuba a Daniela Rafaela do bytu Moniky Mlčůchové č.p. 5406

 

- Petr Chmelař do bytu Radima Hlinky č.p. 5410

 

- Ing. Miroslav Franko do bytu Ireny Čechmanové č.p. 5411

 

byl schválen jako usnesení číslo 6062201.

 

 

 

Změna způsobu schvalování podnájemníků

 

Pan Sýkora s paní Nováčkovou se ohradili proti tomu, že SDZ a Statutární město Zlín nedostali kromě pozvánky dopředu žádné podklady pro jednání členské schůze kromě pozvánky. Pan Sekula odpověděl, že podklady byly vyvěšeny na nástěnkách v jednotlivých domech 14 dní dopředu a pan JUDr Libor Pikna (za Statutární město Zlín) z představenstva družstva odstoupil.

 

 

 

Paní Nováčková navrhla rozdělení původního návrhu na dvě části.

 

 

 

První část původního návrhu:

 

Návrh, aby členská schůze schválila předání zaužívaných kompetencí ke schvalování podnájemníků představenstvu bytového družstva. Představenstvo má právo neschválit podnájemníka, pokud má žádající člen družstva splatné nedoplatky ( dluhy ) vůči bytovému družstvu.

Pokud představenstvo v této věci neučiní rozhodnutí do 30-ti dnů po předložení žádosti, má se za to, že je možnost podnájmu schválená. Představenstvo je pověřeno kontrolovat, zda je byt užíván v souladu se schválením podnájemníka(ů) a má právo zrušit toto schválení v případě, že člen družstva nebo schválený podnájemník nedodržuje podmínky nájemní smlouvy, neplatí včas a řádně nájemné, DMÚ a zálohy na služby, porušuje domovní řád či stanovy bytového družstva nebo pokud alespoň jedna třetina bydlících členů družstva v domě, jenž je předmětem podnájmu, podá stížnost na porušování mravů a dobrých sousedských vztahů.

V případě zrušení podnájmu je povinen podnájemce do 7 dnů vyklidit užívaný byt, za což nese odpovědnost člen družstva, který má k danému bytu řádnou nájemní smlouvu. Nesplnění tohoto bodu je podstatným porušením nájemní smlouvy členem družstva.

 

 

 

Hlasování:        pro  79            proti  0             zdrželo se  5

 

 

 

Návrh byl přijat jako usnesení číslo 6062202a.

 

 

 

 

Druhá část původního návrhu:

 

Představenstvo bude schvalovat podnájemníky mimo jiné na základě výpisu z rejstříků trestů, dokladu o tom, že budoucí podnájemník nemá nedoplatky vůči orgánům státní správy a zdravotních pojišťoven, čestného prohlášení, že budoucí podnájemník nebyl či není členem statutárního orgánu společnosti na kterou byl vyhlášený konkurz nebo byl konkurz zamítnut pro nedostatek majetku, čestného prohlášení, že budoucí podnájemník není zatížen exekučním řízením. Podpisy na čestných prohlášeních musí být úředně ověřeny.

 

 

 

Hlasování:        pro  63            proti  11           zdrželo se  10

 

 

 

Návrh byl přijat jako usnesení číslo 6062202b.

 

 

 

 

 

Volba nového člena představenstva

 

 

 

Návrh, aby pan Mgr. Petr Fišer (kandidát SMZ) byl zvolen členem představenstva Bytového družstva Podlesí.

 

 

 

Hlasování:        pro  84            proti  0             zdrželo se  0

 

 

 

Návrh, aby pan Mgr. Petr Fišer byl zvolen členem představenstva Bytového družstva Podlesí byl přijat jako usnesení číslo 6062203.

 

 

 

 

 

 

Schválení odměn domovníkům a domovním důvěrníkům

 

 

 

Návrh, aby byla schválena odměna domovníkům či domovním důvěrníkům následovně:

Za rok 2004:    Aleš Bieronski č.p. 5406 a Pavel Sekula č.p. 5407 odměna celkem pro každého činí 2 999 Kč.

Za rok 2005:    Aleš Bieronski č.p. 5406 a Pavel Sekula č.p. 5407 odměna celkem pro každého činí 4 200Kč. Petr Konečný č.p. 5411 odměnu 1 400 Kč.

Za rok 2006:    Aleš Bieronski č.p. 5406, Pavel Sekula č.p. 5407, Petr Konečný č.p. 5411 a Ivo Kavánek č.p. 5408 odměna za leden až červen 2006 celkem pro každého činí 2 100 Kč.

Jan Kluďák č.p. 5410 mimořádná odměna ve výši 2000 Kč.

Odměny formou dohod o provedení práce budou vyplaceny následovně:

Pavel Sekula  a Aleš Bieronski částka 4 999 Kč do 30 .6. 2006.

Petr Konečný částka 3 500 Kč do 30. 6. 2006.

Ivo Kavánek částka 2 100 Kč do 30. 6. 2006.

Jan Kluďák částka 2000 Kč do 30. 6. 2006.

Pavel Sekula  a Aleš Bieronski částka 4 300 Kč do 30. 7. 2006.

Od 1. 7. 2006 se všem stávajícím domovníkům ruší jejich odměna.

 

 

 

Hlasování:        pro  81            proti  0             zdrželo se  3

 

 

 

Návrh, aby byla schválena odměna domovníkům či domovním důvěrníkům byl schválen jako usnesení číslo 6062204.

 

 

 

V 19:05 odešla paní Simkovičová, takže je přítomno 83 členů družstva s právem hlasovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na proplacení faktur

 

 

 

Návrh na proplacení předložených faktur panu Pavlu Sekulovi a přeúčtování těchto dokladů do účetnictví družstva jako náklad. Tyto faktury jsou za právní služby týkající se posouzení smluv o sdružení, nájemní smlouvy na byt, nájemní smlouvy na garáž a garážové stání, návrh na změnu smlouvy o sdružení v celkové výši 48 316,50 Kč.

 

 

Hlasování:        pro  62            proti  5             zdrželo se  11

 

 

Návrh na proplacení předložených faktur panu Pavlu Sekulovi byl schválen jako usnesení číslo 6062205. Tyto právní rozbory jsou na požádání k dispozici jednotlivým členům družstva.

 

 

 

 

 

 

Zpráva kontrolní komise

 

 

 

Pan Jiří Skopalík přednesl zprávu kontrolní komise.

 

 

 

 

 

Schválení hospodářského výsledku za rok 2005

 

 

 

Návrh, aby byl schválen výsledek hospodaření, účetní uzávěrka a rozvaha bytového družstva za rok 2005. Ztráta ve výši 263 064 Kč bude pokryta z kapitálového účtu 413 – DMÚ.

Částka 300 000 Kč z účtu 413 – DMÚ bude převedena na fond oprav.

Částka 378 525 Kč z účtu 413 – DMÚ bude převedena na fond finačních rezerv.

 

 

Hlasování:        pro  48            proti  3             zdrželo se  28

 

 

Návrh, aby byl schválen výsledek hospodaření, účetní uzávěrka a rozvaha bytového družstva za rok 2005 byl schválen jako usnesení číslo 6062206.

 

 

 

 

 

 

 

Různé

 

 

 

Pan Sekula informoval o vrácení přeplatku DMÚ podle dohody DMÚ a dodatku číslo 1.

Paní Nováčková žádá o nahlédnutí Statutárního města Zlín do účetnictví družstva, protože současně je přístup k účetnictví družstva umožněn pracovnicím města pouze v konkrétně sjednaných hodinách. Pan Sekula odpověděl, že představenstvo podalo na bývalé představenstvo trestní oznámení a na základě doporučení orgánů činných v trestním řízení umožňuje pouze nahlédnutí do účetnictví, nikoliv jeho vydání a také, že kontrola účetnictví družstva pracovnicemi města za přítomnosti člena představenstva již několikrát proběhla.

 

 

 

Schůze skončila v 19:35 hodin.

 

 

 

 

 

Zapsal:             Ivo Kavánek

 

 

 

Ověřil:              Aleš Bieronski

 

 

 

Tomáš Večeřa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 4
Celkem: 710205
Měsíc: 8829
Den: 348