Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze dne 11. 4. 2022

29. 4. 2022

Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Podlesí

Datum :          11.4.2022

Místo konání:    Garáže domu 5407

18:05 hod. přítomno 75 členů s právem hlasovat. Náhradní členská schůze je usnášení schopná.

 

1) Organizační záležitosti

Sčitatelé hlasů:

p. I. Fišer, p. M. Sadílek – Hlasování: 73 pro, 0 proti, 2 se zdrželi – SCHVÁLENO

Zapisovatel:

p. Sekula - Hlasování: 75 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Ověřovatelé zápisu:

pí. R. Vláčilíková ,p. L. Matulík - Hlasování: 73 pro, 0 proti, 2 se zdrželi – SCHVÁLENO

Schválení programu dle pozvánky na členskou schůzi:

Hlasování: 75 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

2) Volba členů představenstva

Pan Sekula vysvětlil, že volba se koná z důvodu uplynutí funkčního období představenstva. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.

Bylo přistoupeno k volbě členů představenstva, jejichž funkce vznikne od 13. 4. 2022.

Navržení byli: Radmila Vláčilíková, Pavel Sekula, Božena Gerychová, Martin Sadílek, Jan Kluďák a Petr Konečný.

Hlasování: 67 pro, 2 proti, 6 se zdrželo – SCHVÁLENO

Usnesení 22041101:

Na základě výsledku hlasování byli výše jmenovaní zvoleni do funkce členů představenstva ode dne 13. 4. 2022.

3) Volba členů kontrolní komise

Pan Sekula uvedl stejný důvod pro volbu členů kontrolní komise, jako u volby členů představenstva.

Navrženi byli:

Aleš Bieronski, Jan Machačka, Petr Zavadil

Hlasování: 70 pro, 0 proti, 5 se zdrželo – SCHVÁLENO

Usnesení 22041102:

Na základě výsledku hlasování byli výše jmenovaní zvoleni do funkce členů kontrolní komise.

 

4) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav pro potřeby mediálního působení a činností k zajištění majetku členů družstva.

V úvodu vystoupil pan Sekula a seznámil přítomné se stavem jednání, záměrem a účelem tohoto bodu. Hlavní argumentace byla ta, že představenstvo (a každý člen) má ze zákona a stanov BD povinnost chránit majetek družstva a jeho členů. V rámci svých povinností musí jednat představenstvo s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou odborností a loajalitou. Finanční prostředky v případě nutnosti tak představenstvo v rámci svých povinností musí vynaložit tak, jako tak. V tomto bodě se rozhodujeme, zda peníze uvolníme z nastřádaných prostředků FO změnou směrnice, což nás nebude bezprostředně nic stát, nebo případně vynaložené prostředky zatíží hospodaření družstva ztrátou, kterou členové družstva v důsledku své uhrazovací povinnosti v budoucnu zaplatí ze svých peněženek.

Pan Sekula zdůraznil, že doufá, že žádané finanční prostředky v objemu půl mil. korun nebude muset družstvo vůbec vynaložit.

Na základě dotazu pana Skopalíka následně pan Sekula přečetl celé zdůvodnění k tomuto bodu včetně komentáře.

Paní Doležalová se zeptala na způsob vyjadřování a použití slovní zásoby v případě mediální kampaně a skepticky se vyjádřila k podpoře podpisů pro zařazení naší záležitosti na jednání Zastupitelstva SMZ.

Pan Sekula odpověděl, že si je vědom způsobu svého vyjadřování, ale je přesvědčený, že věci se mají nazývat pravými jmény. V každém případě upřednostňujeme spravedlivou dohodu před jakýmikoliv dalšími aktivitami. Čas na dohodu máme do konce června 2022. Podpisů se podařilo sehnat přes 500 a věc byla předána na radnici.

Pan Matulík vyjádřil přesvědčení, že nájemní smlouvy zajišťují možnost převodu bytu do osobního vlastnictví.

Pan Sekula vysvětlil, že nájemní smlouvy nemají s tímto problémem nic společného a jedinou smlouvou převod majetku řešící (nedostatečně) je Smlouva o sdružení.

Pan Štěrba se zeptal, zda je dostatek prostředků na FO a zda má představenstvo spočítané, kolik peněz bude potřeba vynaložit na údržbu a obnovu domů.

Pan Sekula odpověděl a vyjmenoval, které akce se chystají a jaké jsou plány, ale je přece jasné, že v případě potřeby můžeme utratit násobně více než na FO skutečně je. 

Pan Kavánek prohlásil, že se mu rozpadají okna a nahlásil tuto závadu do zápisu.

Pan Sekula odpověděl, že je povinností nájemníků se o byty starat, udržovat je a zajistit servis a opravy zařízení bytu.

Paní se chtěla zeptat jakým způsobem a kdo rozhoduje, co se bude opravovat.

Pan Sekula odpověděl, že vše najde ve schválené směrnici družstva z roku 2016.

Paní Šťastná vyjádřila svůj názor, že by bylo lepší nechat prostředky ve FO a že by raději zaplatila v budoucnu úhradu ztráty.

Pan Sekula odpověděl, že ekonomické dopady na družstvo jsou rovnocenné, jenom to nebude klást na družstevníky okamžitý nápor zvlášť v této době všeobecného zdražování, kdežto FO můžeme průběžně doplňovat měsíčně v nájmech drobnými částkami.

Dále se představil pan Surovič a vyjádřil přesvědčení, že uvedené peníze chce využít pan Sekula pro osobní obohacení na jeho politickou kampaň a že by se žádné peníze takto používat neměly.

Dále požadoval, aby bylo v zápisu, že představenstvo nebude vynakládat žádné prostředky na mediální publicitu proti městu.

Pan Sekula upozornil pana Suroviče, že členská schůze nemá oprávnění zasahovat představenstvu do jejího obchodního vedení a že představenstvo bude jednat s péčí řádného hospodáře.

Pan Sekula se ohradil proti nařčení ze zneužití těchto prostředků pro osobní spotřebu.

18:50 přítomno 74 členů s právem hlasovat.

Pan Sekula upozornil schůzi, že představenstvo si je vědomo svých povinností a představenstvo tak jedná vždy a jedná v zájmu všech členů družstva. Hlavním posláním a snahou je chránit majetek družstva a družstevníků a právě proto je navržen tento bod programu.

A úplně tou základní snahou a prací je, aby byl podíl města převeden na družstvo za cenu, která nám byla slibována před a v průběhu našeho lanaření do družstva, tedy za 1,- Kč.

Je to ostatně cena a způsob v rámci tohoto druhu výstavby a času výstavby zcela obvyklá a odpovídá všem ostatním případům vypořádání po celé ČR. Jsme díky, a pouze jenom díky SMZ a politikům města v těžké situaci, kterou dlouhodobě řešíme a musíme ji řešit zvláště nyní.

Udělali jsme spoustu práce, založili jsme Sdružení Spravedlnost pro bytová družstva, spolupracujeme s družstvy napříč celou ČR, podařilo se nám dosáhnout vypracování stanovisek vládních orgánů (MF, MV a MMR), která vytvářejí právní rámec pro spravedlivé řešení, podpořil nás předseda vlády, máme tu množství vyhraných soudů v podobných případech, máme vzory v ostatních městech a i tam ti družstevníci museli bojovat všemi prostředky.

 

Hlasování: 40 pro, 21 proti, 13 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Usnesení 22041103:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje použití finančních prostředků ve výši až 500.000,- Kč z fondu oprav formou jednorázového dodatku ke směrnici č. 1/2016 – Zásady pro tvorbu a použití dlouhodobého finančního zdroje BD Podlesí na opravy a investice pro potřeby mediálního působení a činností k zajištění majetku členů družstva.

Členské schůze za výše popsaným účelem schvaluje změnu směrnice č. 1|/2016 článku III. Čerpání fondu oprav, bod 3 a to v následujícím znění:

„Při dostatku finančních prostředkům účtu Fondu oprav může výjimečně členská schůze BD Podlesí rozhodnout o použití prostředků z Fondu oprav k úhradě nákladů na opravy uvedené v předchozím odst. 2, pokud se to bude týkat všech bytů v Budově. Evidenci tohoto čerpání zajistí představenstvo BD Podlesí. Pokud se to bude týkat všech bytů členů BD Podlesí, může členská schůze výjimečně uvolnit schválenou částku i na jiné náklady, související s dohledáním a zajištěním majetku členů družstva“.

 

 

 

5) Různé

Schválení odměny pro pana Martina Sadílka

Hlasování: 71 pro, 0 proti, 3 se zdrželo – SCHVÁLENO

Usnesení 22041104:

Členská schůze schvaluje odměnu 6.000,- Kč pro pana Martina Sadílka za jeho práci v domě 5409 za rok 2021.

 

V další diskuzi se uvedly informace o potřebě servisu oken a informace o kontaktech na pracovníky servisu. Vše je uvedeno na webu družstva.

Pan Štěrba upozornil na potřebu přípravy a vytvoření prohlášení vlastníka, aby se mohlo dát do katastru vymezení bytových jednotek. Aby to bylo do budoucna připravené, až se ty byty budou převádět. Pan Sekula odpověděl, že je to připravené.

Další dotaz směřoval k možnosti úpravy výše záloh na služby v průběhu roku, k čemuž pan Sekula odpověděl, že toto není možné.

 

Schůze skončila v 19:25  hodin.

 

Zapsal:

 

 Pavel Sekula

 

Ověřil:

 

Radmila Vláčilíková

 

 

Lubomír Matulík

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 2
Celkem: 710207
Měsíc: 8826
Den: 340