Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze dne 16.4.2014

24. 4. 2014

Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Podlesí

Datum :               16.4.2014

Místo konání:    16. ZŠ Zlín

17,09 hod. přítomno 65 členů s právem hlasovat

Zapisovatel:

P.Sekula - Hlasování: 65 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Sčitatelé hlasů:

P.Konečný, R.Sluštík – Hlasování: 65 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - SCHVÁLENO

Ověřovatelé zápisu :

R.Vláčilíková,B.Gerychová - Hlasování: 65 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

17,12 hod. přítomno 66 členů s právem hlasovat

 

1)      Volba členů představenstva

Navržení byli:

Aleš Bieronski - Hlasování: 60 pro, 0 proti, 6 se zdrželo – SCHVÁLENO

Pan Bieronski byl zvolen členem představenstva

Pavel Sekula - Hlasování: 62pro, 0 proti, 4 se zdrželo – SCHVÁLENO

Pan Sekula byl zvolen členem představenstva

Božena Gerychová - Hlasování: 64 pro, 0 proti, 2 se zdrželo – SCHVÁLENO

Paní Gerychová byla zvolena členkou představenstva

Tomáš Večeřa - Hlasování: 64 pro, 0 proti, 2 se zdrželo – SCHVÁLENO

Pan Večeřa byl zvolen členem představenstva

Petr Konečný - Hlasování: 62 pro, 0 proti, 4 se zdrželo – SCHVÁLENO

Pan Konečný byl zvolen členem představenstva

 

2)      Volba člena kontrolní komise:

 

Navržena byla:

Radmila Vláčilíková - Hlasování: 63 pro, 0 proti, 3 se zdrželo – SCHVÁLENO

Paní Vláčilíková byla zvolena členkou kontrolní komise

17,20 hod. přítomno 68 členů s právem hlasovat

3)      Schválení stanov družstva :

Po stručném shrnutí nutnosti změn vyvolaných novými zákony a krátkém představení ustanovení navrhovaných stanov byl dán prostor k diskuzi a k projednání protinávrhů.

a) JUDr. Hamplová za SMZ přednesla protinávrh čl.20 navrhovaných stanov v tom smyslu, aby zůstal zachován počet a struktura členů představenstva podle starých stanov. Pan Sekula zdůvodnil nový návrh tím, že SMZ jako člen BD se zanedbatelným členským vkladem 25.000 Kč oproti všem ostatním bydlícím členů, jejichž vklady jsou řádově vyšší, by neměl mít tak výsostné postavení. Dalším argumentem je, že vzhledem k probíhajícím soudním sporů je zcela nevhodné, aby SMZ mělo svého člověka v představenstvu. Hlasování o protinávrhu:  

 Hlasování: 5 pro – NESCHVÁLENO

b) Pan Kavánek navrhl, aby z návrhu stanov byly vypuštěny odkazy na konkrétní částky, měnu a konkrétní domovní řád s tím, že v případě změn těchto ustanovení bude nutné měnit i stanovy. Pan Sekula odpověděl, že vzhledem ke své nedokonalosti si je vědom toho , že i tento návrh stanov není určitě dokonaly a domnívá se, že po čase bude třeba některá ustanovení stanov upravit, změnit. Při těchto změnách je možné změnit i ustanovení, kterých se protinávrh týká. Pan Sekula také seznámil členskou schůzi s tím, že právě Ústavní soud ve svých vyjádřeních zdůvodňuje potřebu toho, aby si družstva právě ve stanovách určila případné poplatky za služby pro své členy vzhledem k absenci této možnosti v ostatních obecně závazných předpisech. Hlasování o protinávrhu:

Hlasování: 11 pro – NESCHVÁLENO

V další části diskuze seznámil pan Sekula členskou schůzi s navrhovanými ustanoveními týkajících se poplatků za některé úkony pro členy družstva a  v souvislosti s tím i úpravu ustanoveních týkající se členské schůze. Někteří poukazovali na to , že jim nepředvídatelná událost může zabránit v účasti na členské schůzi v době, kdy uplyne lhůta pro oznámení neúčasti. Někteří pochybnosti o tomto opatření. Pan Sekula seznámil s výši částky za uspořádání členské schůze . Pan Matulík navrhoval, aby se náhradní členská schůze konala bezprostředně po neusnášeníschopné řádné členské schůzi. Pan Sekula odpověděl, že s poukazem na ustanovení ZOK § 647 toto není možné. V rámci diskuze nebyl podán žádný protinávrh a členská schůze přistoupila k hlasování .

Hlasování: 47 pro, 7 proti, 14 se zdrželo – SCHVÁLENO

Stanovy byly schváleny

 

18,30 hod. přítomno 67 členů s právem hlasovat

4)      Schválení smluv o výkonu funkce

Pan Sekula přečetl znění navrhovaných  smluv. V rámci diskuze se pan Matulík několikrát zeptal na výši odměn pro předsedu představenstva, na což mu bylo odpovězeno.

Hlasování: 50 pro, 2 proti, 12 se zdrželo – SCHVÁLENO

Smlouvy o výkonu funkce byly schváleny

V rámci diskuze pan vystoupila JUDr.  Hamplová s dotazem proč nebyly schváleny změny smluv a dohody , které byly schváleny zastupitelstvem SMZ. Pan Sekula odpověděl, že BD  nemůže akceptovat jednostranně výhodné dohody pouze pro SMZ, když rozhodující dohodu o vrácení neoprávněného majetkového prospěchu ze smluv o sdružení zastupitelstvo především jednáním Lehockého (CSSD), Blažka (ODS) a Dufka (Zlín21) odmítli. S poukazem na jednání ODS a podvod pana Blažka (ODS) konkrétně, na neschopnost ČSSD odstranit chyby ve vzájemných vztazích , které evidentně spoluzpůsobila, zákulisní jednání zastupitele Lehockého (ČSSD ), který nejostřeji vystupoval proti stěžejním dohodám, které by napravily diskriminaci členů BD a snížili jejich možné škody a se zvraty v uvažování zastupitele Dufka ( Zlín 21 ), který byl na jednáních Rady SMZ nadšeně pro sjednané dohody, aby následně vystupoval s souznění s Lehockýma a spol proti, vysvětlil, že nebylo možné dále nečinně přihlížet této zvůli politických strana (ODS a ČSSD) které především tento stav způsobily a BD podalo na SMZ žalobu na neplatnost právního úkonu, neplatnost smluv o sdružení a aby soud stanovil spoluvlastnické podíly podle vložených finančních prostředků. Upozornil také, že je třeba bedlivě sledovat, kde se někteří z těchto politiků spjatí s érou Martina Janečky , odsouzeného za korupci, objeví při volbách do zastupitelstva v říjnu 2014. Je možné, že někteří výše jmenovaní ale i další politici ve Zlíně jednají ve shodě či dokonce na příkaz „pana desetiprocentního“, který takto dále uplatňuje svůj vliv na politiku a  ekonomiku města Zlína.

Dále seznámil přítomné s odkazem na webové stránky družstva, rubrika JEDNÁNÍ S MĚSTEM.., submenu „ZTRÁTY BD ZPUSOBENÉ  SMZ“ kde jsou vyčísleny konkrétní částky o které BD jednáním SMZ ( jako ovládající osoby BD ) přišlo .

Schůze pak skončila v 19 : 15  hodin.

Zapsal:

 

 Sekula Pavel

 

Ověřil:

 

Božena Gerychová

 

Radmila Vláčilíková

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 5
Celkem: 710211
Měsíc: 8823
Den: 338