Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze dne 23.11.2017

29. 12. 2017

Zápis z  členské schůze Bytového družstva Podlesí

Datum :               23.11.2017

Místo konání:    16. ZŠ Zlín

17:08 hod. přítomno 103 členů s právem hlasovat

1) Organizační záležitosti

Zapisovatel:

p.Sekula - Hlasování: 98 pro, 0 proti, 5 se zdrželo – SCHVÁLENO

Sčitatelé hlasů:

p.Vláčilík,p.Omelka – Hlasování: 103pro, 0 proti, 0 se zdrželo - SCHVÁLENO

Ověřovatelé zápisu :

pí.Vaculíková,pí.Vláčilíková - Hlasování: 103 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Schválení programu dle pozvánky na členskou schůzi:

Po přečtení programu probíhala diskuze:

Pan Majc se zeptal, co je bod programu „Schválení etického kodexu“.

Bylo vysvětleno, že se se zněním mohl seznámit na nástěnkách i na webu BD a při projednání tohoto bodu bude kodex přečtený.

Paní Doležalová navrhla tento bod (schválení etického kodexu) vypustit z programu jednání.

Bylo vysvětleno, že měnit program není možné, protože nejsou zúčastnění všichni členové BD.

Paní Doležalová se zeptala, na základě čeho změnit program není možné.

Vystoupil pan Matulík s tím, že byl přednesen nějaký návrh a že by se o něm mělo hlasovat.

Pan Sekula vysvětlil, že není možné měnit program jednání, pouze odmítnout jako celek. Pokud program nebude schválený, členská schůze bude ukončena.

Paní Doležalová prohlásila, že to takhle vykládá pouze pan Sekula. Ten program se dá schválit, pokud se schválí změny, které schválí členská schůze. Zeptala se pana Sekuly, čemu tomu nerozumí.

Nakonec vystoupil Mgr. Jiří Dostál, právní zástupce města, který potvrdil, že skutečně podle zákona o obchodních korporacích, § 643 nelze z důvodu, že nejsou přítomni všichni členové BD tento program měnit.

Dále v diskuzi vystoupila paní Gerychová a vyzvala členskou schůzi, aby se nedělaly zbytečné problémy,  a nevyvolávaly se zbytečné diskuze a využilo se toho, že konečně jednou se sešlo dostatečný počet členů na řádnou členskou schůzi. K bodům jednání se mohou jednotliví členové vyjádřit přece při jeho projednávání.

Hlasování: 84 pro, 0 proti, 19 se zdrželo – SCHVÁLENO

2) Schválení dalšího členského vkladu 2017-vícepráce (DČV 2017)

Pan Sekula přečetl zdůvodnění návrhu, kdy DČV 2017 napravuje chybu správce majetkových hodnot v minulosti, tedy SMZ, které navíc evidenci dosud bránilo. Zařazení DČV 2017 jednotlivým členům je důležité pro jejich majetkovou jistotu a také zvyšuje pořizovací cenu domů a podíl vložených finančních vkladů BD do výstavby.

Jednotlivé částky DČV 2017 členů BD ke schválení byly zobrazeny na plátně pomocí projektoru.

Mgr. Dostál, zástupce města, vystoupil s dotazem, zda by se neměli členové seznámit se všemi jednotlivými částkami, ze kterých se DČV 2017 skládá, s odkazem na znění stanov BD čl. 19 odst. 4 bod f) a čl. 7A stanov.

Pan Sekula odpověděl, že částky kontroluje představenstvo, které jednotlivé smlouvy o DČV 2017 schvaluje.

K bodu jednání vystoupila paní Mgr. Vojtášková, pozvaný host, právní zástupce BD a vysvětlila problémy při jednáních se SMZ o začlenění hodnot, které členové BD vložili do pořízení stavby.

Paní Gerychová zdůraznila, že je jasné o co jde právnímu zástupci města, ale že tady jde opravdu o to, aby každý člen BD měl jistotu, že vždy za každé situace dostane to, co mu náleží.

Následně vystoupil pan Ing. et Ing. Korec, náměstek primátora s dotazem. Přednesl úvahu, že každý z družstevníků jako že dostal holobyt. Vy teďka říkáte, že jednotliví družstevníci si zafinancovali nadstandard. Vy teďka říkáte, že když se někdo rozhodl pro nadstandard, tak je to vstupní investicí. Takže ve stylu, řekněme, že si koupím auto a dokoupím si do něj rádio, tak to nové rádio je v pořizovací ceně toho auta?

Pan Sekula odpověděl, že rozhodně. (pozn. přesně tak to funguje, když se zařazuje dlouhodobý investiční majetek do provozu, nebo v průběhu provozu se tento DIM technicky zhodnocuje. Je to standardní účetní a daňová operace)

Pan Ing. et Ing. Korec pokračoval a položil další otázku, chápe, že jde o to, aby byly podle BD správně určeny vložené investice a k tomu správný poměr těchto investic, chápe, kam tím míříme, ale každý z těchto družstevníků, kteří si zaplatili standart, tak při tom vypořádávání se budou podílet na tom nadstandardu? Tak z čeho vezmete ty finance, když tedy říkáte, že ten člověk půjde pryč, a má tam teďka milion, vy teďka schválíte, že má hodnotu milion a půl, a vy když se s ním budete chtít vypořádat, tak ty finance bude platit kdo, toho půl miliónu navíc?

Pan Sekula odpověděl, že samozřejmě BD, protože skutečná hodnota bytu v tom rozhodném období, tedy do konce roku 2004, byla včetně toho zhodnocení. BD by hradilo odcházejícímu členu BD jeho vypořádací podíl z prodeje jeho družstevního podílu, který by družstvu v takovém případě připadl. Ostatní členy BD by to nezatížilo.

Pan Sekula upozornil ostatní členy BD na všechny problémy, se  kterými se BD při jednání se SMZ o narovnání majetkových poměrů potýká. Městu jsme  již v roce 2009 předali seznam těchto víceprací, které zvyšují pořizovací hodnotu bytových domů, ale město při jednáních zastává pozici, že se jedná o čistě soukromou věc těch družstevníků, kteří tyto vícepráce uhradili, a nárok BD neuznává. Pan Sekula poukazuje na slova pana Korce, náměstka primátora, který hovoří proti uznání nároku BD na zapsání jeho vkladu nad rámec vkladů dle čl.VI Smlouvy o sdružení odst. 2 s přihlédnutím k odst.5.

Z pléna zazněl dotaz, jak se to dotkne členů, kteří nabyli družstevní podíl později. Pan Sekula odpověděl, že pokud původní vlastník předložil doklady, nebo nový vlastník předložil doklady vztahující se k předmětnému období od původního vlastníka, je tento vklad zapsán.

Další dotaz z pléna byl, jaký vliv tento DČV 2017 bude mít při případném převodu bytů do osobního vlastnictví. Pan Sekula odpověděl, že žádný, jelikož při zápisu jednotek je rozhodující podlahová plocha jednotky k celku a ne jeho hodnota.

Poté byla diskuze ukončena a hlasovalo se o tomto bodu programu.

V 17:40 hodin bylo přítomno 104 členů s právem hlasovat. Paní Doležalová vznesla dotaz na to, kolik má k dispozici hlasů pan Sekula. Pan Sekula odpověděl, že 11.

Hlasování: 69 pro, 11 proti, 24 se zdrželo – SCHVÁLENO

Usnesení 17112301:

Schválení dalšího členského vkladu „DČV 2017“

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje zápis nepeněžitého dalšího členského vkladu „DČV 2017“.

 

3) Zpráva kontrolní komise

Za kontrolní komisi přednesla zprávu za rok 2016 paní Vláčilíková.

S připomínkou vystoupila paní Mgr. Šafaříková, Vedoucí právního odboru města. Poukázala na to, že ve zprávě KK zaznělo, že půjčky jsou řádně spláceny, ale město BD zažalovalo právě z důvodů, že tyto půjčky spláceny řádně nejsou.

Pan Sekula v reakci na to vysvětlil na příkladu tabulky vyúčtování výnosů a nákladů za rok 2016, jak v této věci postupuje BD. Za rok 2016 vznikl BD nárok na to, aby město uhradilo jeho část nákladů ve výši 151.199,- Kč a protože město tuto částku odmítlo uhradit, BD svůj závazek tj. úhradu splátky úvěru včetně úroků započetlo s touto neuhrazenou pohledávkou. Je jeho povinností postupovat s péčí řádného hospodáře a dluhy vymáhat. Dále vysvětlil strukturu nákladů, a proč je BD rozúčtován na oba spoluvlastníky. Nejmarkantnějším nákladem, proti jehož rozúčtovávání město brojí, jsou úroky z půjček. Jak je i na webu družstva uvedeno, i když byla půjčka poskytnuta BD, tak protože si město přivlastnilo majetkový podíl BD a na vybudovaných domech je podíl města 51%, i když by měl být správně pouze 14%, což znamená, že finanční prostředky z půjček byly použity i na získaný majetek města, a město si z tohoto titulu nárokuje část výnosů i z takto nabytého majetku. Je tedy logické, aby se město v rámci principu spravedlnosti podílelo i na nákladech, které souvisejí s cenou půjčených peněz, což jsou předmětné úroky. Navíc, díky tomu, že město zneužilo svého postavení ovládající osoby v dohodě podílových spoluvlastníků, si přivlastnilo další příjmy v celkové výši 56 %, protože příjmy z BZU jsou příjmy pouze města. Ale finanční prostředky z půjček se podílely i na pořízení BZU.

Neochota města se podílet na těchto nákladech je předmětem sporu a jiné žaloby, které město podalo již v roce 2009 a kde si město činí nároky na úhradu 710.000,- Kč za roky 2003 až 2006, z čehož podstatnou část tvoří právě takto rozdělené úroky.

Pan Sekula poukázal na to, že žaloba z roku 2009 byla podána v době, kdy na radnici seděl Martin Janečka a od té doby se město v dalších letech, až do roku 2016, soudně, ani jiným způsobem mechanismu vyúčtování nebránilo. I když mělo město svého zástupce v představenstvu BD tak při projednávání hospodářského výsledku na členských schůzích, který právě z tabulek vyúčtování vychází, nikdy proti nehlasovalo, většinou se zdrželo hlasování, ale v některých letech dokonce tento výsledek aktivně schválilo a to za přítomnosti vedoucího odboru majetku a ekonomiky pana Chudárka. Město nikdy neprotestovalo a ani nikdy nevyžadovalo kontrolu nákladů při předložení vyúčtování za jednotlivé roky. Navíc město tyto výsledky schvaluje každoročně zastupitelstvem při schvalování svého závěrečného účtu.

Pan Sekula upozornil, že pokud město uspěje se svojí žalobou, bude to pro každého z nás znamenat zvýšení nákladů a budeme muset dohromady doplatit stotisícové sumy proto, že město zneužívá svého v minulosti nabytého výhodného postavení. To je v přímém rozporu s opakovaně deklarovaným prohlášením pana Korce, že město chce „ve vší slušnosti a korektnosti“ jednat se všemi členy BD. Žaloba je namířena proti každému jednotlivě z nás, členů BD. BD není imaginární věc, za ním jsou jednotliví lidé a to jsme my všichni.

BD na jednáních o narovnání majetkových poměrů mezi BD a městem prosazuje princip, kdy výnosy z nájemného BZU budou města a výnosy z ostatních bytů budou čistě BD s tím, že náklady se budou dělit v poměru podlahové plochy BZU a ostatních bytů.

Pan Sekula dále upozornil na to, že město nyní vyhrožuje podobným způsobem, jak to dělal Martin Janečka a že připravuje další žaloby na BD za roky 2013 až 2016 a k tomu potřebuje účetnictví BD.

 Pan Sekula se zeptal, zda toto jednání připadá členům BD jako konstruktivní a slušné jednání města?

Pan Matulík se zeptal, zda žaloba z doby Martina Janečky již nějak dopadla.

Odpověděla paní Vojtášková tak, že tento soudní spor dosud neskončil. To, že tento spor trvá tak dlouho, je způsobeno i tím, že jednání bylo přerušeno, protože se město a BD v minulosti domlouvalo a domluvilo na řešení majetkových poměrů, což by mělo vliv i na dělení profitu z hospodaření. Nakonec to bylo město, které přes souhlas Rady města Zlína s těmito dohodami, na jednání zastupitelstva tyto dohody nečestným jednání politiků odmítlo.

Paní Mgr. Šafaříková argumentovala, že to vypadá, jako by město nemělo zájem o nic jiného, než žalovat BD, ale na předchozích jednáních byla tato tabulka městem rozporována, několikrát, je na těchto jednáních předmětem mnohaletých diskuzí.

Pan Sekula odpověděl, že tyto tabulky na jednáních nikdy nebyly předmětem jednání. Zeptal se paní Šafaříkové, zda se někdy těchto jednání zúčastnila.

Paní Šafaříková odpověděla, že nebyla účastna těchto jednání. K té tabulce jediné co chceme je přístup k účetnictví BD, abychom se skutečně mohli podívat, jaké jsou skutečné náklady družstva a co by mělo být určeno k dělení.

Pan Sekula se zeptal, zda město nemá přístup k účetnictví BD.

Paní Šafaříková odpověděla, že ne.

Pan Sekula poukázal na to, že je to lež.

Paní Vojtášková, která byla přítomna jednáním s městem po všechny roky, potvrdila, že tabulky vyúčtování nebyly nikdy předmětem jednání. Řešily se tabulky, které souvisely s poměry finančních vkladů a náprava majetkových poměrů. Řešily se vklady, aby se spravedlivě narovnaly spoluvlastnické podíly.

Pan Sekula následně na plátně všem účastníkům schůze doložil mailovou komunikaci s vedoucí odboru majetku a ekonomiky paní Holcovou, ze dne 24.11.2016, která je k dispozici na webu BD a která potvrzuje, že byly předány veškeré dohodnuté účetní doklady v dohodnuté formě a že BD aktivně na této věci s městem spolupracovalo. Bylo odpovězeno i na doplňující dotazy.

Z těchto dokumentů i z následujících dopisů pana Korce je evidentní, že město obdrželo od BD veškeré potřebné dohodnuté dokumenty. A jestli nyní na schůzi paní Šafaříková tvrdí, že tomu tak nebylo, je to lež.

Vystoupil pan náměstek Korec. Prohlásil, že první jednání proběhla korektně a jeho rétorika je od začátku stejná a to, že ekonomika musí mluvit jasně, doložte účetnictví, když budou v účetnictví nějaké rozpory, dáme to do nějaké auditorské firmy, která řekne je to tak, nebo je to jinak. A my to nebudeme rozporovat. Takováto byla dohoda. Víceméně jsme se bavili o tom, že jsou varianty, že buď budeme následně řešit zpětné spočítání (pozn. výsledků hospodaření) dle vstupních poměrů, a následně rozpočítání zpětně, jak tady pan Sekula říkal. Anebo druhá varianta č.2, podle toho, jak vyjde ekonomika, aby to pro vás vyšlo lépe ekonomicky z hlediska budoucího prodeje, takže bychom neřešili do roku 2016 tehdy tady ten počáteční poměr, ale ten by se řešil až následně, aby to pro vás vyšlo lépe. Prakticky pan Sekula dodal účetnictví, jak bylo dohodnuto elektronickou formou, a paní Holcová psala o nějaké zpřesnění. Výsledkem toho zpřesnění bylo to, že pan Sekula na to odpověděl a paní Holcová řekla, že nedostatečně a proto se ptala dál. Výsledkem bohužel bylo, že vznikly rozpory, my jsme si řekli fajn, nebudeme se hádat, jestli má pravdu pan Sekula nebo paní Holcová, My tedy účetnictví v kopiích, v takové podobě, abychom to mohli dát tomu externímu kontrolorovi, a v tu chvíli, kdy toto zkontrolujeme, uvidíme, jaké bylo hospodaření toho bytového družstva, a následně tedy to hospodaření můžeme v jednom kroku promítnout do těch vstupních poměrů. Protože po rekonstrukci účetnictví, jak říká pan Sekula, vznikla pohledávka BD za městem asi ve výši 40-ti miliónů korun. Já tuto pohledávku nerozporuji, jenom pouze říkám, chceme vědět, jak se k ní BD dostalo. Z mojeho pohledu, nebo z pohledu města je úplně jedno, jestli se město bude mít 14 %, nebo bude mít jedno procento, nebo bude mít deset procent. My pouze musíme, stejně jako předsednictvo BD, postupovat s péčí řádného hospodáře. A pokud má město svoji radu a zastupitelstvo, na co jsme narazili v minulosti, tak to musí být opravdu s kulatým razítkem, a musí to být s péčí řádného hospodáře, aby zastupitelé měli jistotu, že když mají schválit poměr např. 95% a k tomu vám přidat polovinu…. budoucích, abyste si to mohli koupit ty byty a vědět, že budou vaše. V současné chvíli ty smlouvy nemáte. Tak my pouze chceme mít právní jistotu, že to účetnictví je v pořádku aby ti zastupitelé neměli problém vám odhlasovat 95 % například. My nikdo nerozporujeme poměr nebo další věci. My pouze se chceme pouze dostat ke kopiím účetnictví, abychom to dali třetímu subjektu, který to potvrdí a řekne je to tak. My jsme se na to ptali a žádali jsme po panu Sekulovi účetnictví. On nám ho zpřístupnil tím způsobem, že můžeme chodit do prostor BD za 1000,- Kč za hodinu. Nevím, která auditorská firma by tam chtěla chodit a když jste tohle rozporovali u soudu, tak nám to soud řekl za pravdu, že to tak je. Že vlastně máme pravdu my, když se to, vy jste se odvolali, my to bereme, je to tak, jak to je (pozn. žádný soud v této věci s BD neprobíhal). Naším cílem je se dohodnout, my nemáme žádný zájem, my nepotřebujeme se dál tahat po soudech. Jsou ty soudy, jak to říkal pan právník z roku 2009 a teď. Soudy teď jsou proto, že pan Sekula oznámil městu, že se mnou představenstvo ukončilo veškerá jednání a tečka. A my v současné chvíli nemáme protistranu, když to tak vezmeme s kým jednat, a v tom my musíme fungovat s péčí řádného hospodáře. A ve chvíli když naše ekonomika tvrdí, že je tu nějaký rozpor, co se týká účetnictví, tak my nemůžeme s péčí řádného hospodáře udělat nic jiného, než tohle to zažalovat. A žalujeme to za ty roky, kdy to není promlčené (pozn. žaloba města teď je na neplatnost provedených zápočtů, nic se tam nepromlčovalo a není to žaloba, jejíž merito věci je účetnictví BD) To je celé.  My ve finále se stejně jako vy, se vrátíme k tomu stavu, který je, a přitom musíme postupovat s péčí řádného hospodáře. V současné chvíli to jednání není ve stylu, že by někdo rozporoval, jestli máte 80% nebo 85%. To městu na tom opravdu nezáleží. Teďka je to opravdu jenom o tom, abychom si to srovnali. Aby to všichni věděli, takhle jsou finance, takhle provoz vytvořil za tu dobu tolik peněz, podíly byly takovéto a těmi to podělíme. A buď se budeme bavit v rámci toho, že ty poměry se změní na začátku, dopočítáme to, anebo v nějakou dobu to změníme. To je všechno. Ale my jsme bohužel nedostali do současné doby účetnictví v takové podobě, abychom ho mohli vzít a dát ho té externí firmě. To je celé, co tady celou dobu chceme a to je celé, co pan Sekula bude v tuhle chvíli rozporovat, předpokládám, protože řekne, tak jak říká, já jsem vám poslal, jak jsme se dohodli to účetnictví. Ano, poslal. Ale v tu chvíli se pojďme bavit, že jsme rozporovali něco, nebylo nám odpovězeno, jak by mělo. Protože nikde nebylo řečeno, jak vznikl účet, pohledávka po městě ve výši 42 miliónů korun. A my říkáme, tak to dejme na audit a nejen za období tady těch dvou let. Ale pojďme se bavit celkově jak to je. Máme, jsou platné smlouvy, tak to podle toho nechme dál. Ale v současné chvíli jsou platné smlouvy (pozn. smlouvy, které si dělalo město v podstatě samo se sebou). Podle těch teď jedem. Ale je to jenom o tom, že vstupní investice jsou nějaké, provoz BD stál od začátku, ale …. na základě toho se pojďme bavit o tom poměru do budoucna a zároveň se pojďme bavit o smlouvách budoucích, protože ta nejistota, ta vaše, že ty smlouvy nemáte, je podle mě šílená. A konkrétně o co jde, abychom se setkali s kulatým razítkem. A ať už to bude tak, že vám město dluží například 100 miliónů, tak ať vám je dluží. Tak to započítejme do toho poměru a budete mít klidně 100 procent jak na začátku, pokud to tak je. Ale my to účetnictví musíme dostat, abychom viděli ta reálná čísla. To je celé o čem se bavíme.

Pan Sekula reagoval tím, že v souvislosti s přednesenými argumenty pana Korce na schůzi, přečetl část dopisu vhozeného do schránek družstevníků a zeptal se pana Korce, jak kontrola kompletního účetnictví BD, by byla podložena výše vstupních investic města a družstva do stavby domů. Mohl byste, pane inženýre, vysvětlit nám všem, jakým způsobem se promítne hospodaření se společnou věcí do vstupních investic a do toho poměru?

Pan Korec odpověděl, že pan Sekula chce řešit ten poměr. My se bavíme o dvou krocích. Jeden krok je současný poměr 51/49 %. A my řešíme investice. Ty investice byly řečeny, nebo bylo předjednáno, že je to cca  85 %. Ale k tomu, abychom do sebe dávali reálná čísla, abychom to měli ve dvou krocích. Tak se bavíme o provozu jako takovém. Takže to znamená, že v současné chvíli je tady pohledávka po městě a dál. Takže abychom neřešili změnu v jednom kroku 80 ku 20 a v dalším kroku změnu třeba na 85 ku 15, prostě změnu toho poměru. Tak jsme říkali, jsou tu investice, to je jedna věc a druhá věc je …. jako takový. To že pan Sekula říká, že nájemné 8 korun je 8 korun, tak jak je. A ten provoz za rok stojí nějaký balík. A jestli stojí milión, například, a nájemné pokryje polovinu, když se to vezme, tak se bavíme o tom, že nám chybí půl miliónu na pokrytí provozu BD. A dle majetkových poměrů se bavíme, že družstevní chod se dělí na 49 ku 51. To znamená, že bych vám měli dát dle poměrů, že město něco doplatí.  My jsme se o tom bavili, že bychom od začátku přepočítali právě tento poměr. Proto chceme to účetnictví, abychom věděli, jak to fungovalo to družstvo, jak to byly ty skutečné náklady, abychom mohli, pokud jednání pokročí, že budeme rozhodovat od počátku, tak chceme vidět, jaké ty reálné náklady byly. To znamená, že vy máte hospodaření takto připravené a je tam nějaký poměr, tak ten poměr je pořád stejný a je úplně jedno, jestli je tam zisk milión nebo ztráta milión. Prostě se to rozděluje tím majetkovým poměrem, jaký to je. A podle toho se funguje. A ve chvíli, kdy se ten majetkový poměr má změnit, od začátku. Tak to znamená, že pokud byste byli milión v zisku, a město získalo 510.000, a v tu chvíli to změníme na 80 ku 20, tak město vám dá ty finance, abyste měli vy těch 800.000 a my těch 200.000. To tak je. Pokud je to ve ztrátě, tak je to prostě obráceně. A tak to řešíme, abychom ty údaje měli, podle výdajů od začátku, tak to rozdělme, tím to zhasne. Ano, pan Sekula navrhoval, jak to říkal, první krok, udělejme ty vstupní investice, udělejme ten poměr, a pak se bavme dál. Ale já si dovolím tvrdit, že žádný zastupitel na zastupitelstvu vám nebude hlasovat o změně poměrů ve chvíli, kdy se soudíme o pohledávky podáním žaloby za provoz. Kdo pro vás zvedne ruku, kdy my se tady dohadujeme o provozu, abychom změnili počáteční poměry. Já říkám, pojďme to dát do jednoho kroku, ať to všechno zastupitelé vidí s tím, že je to všechno vypořádané, že je to všechno v pořádku, a je to hotové jednou pro vždy. A ne že se tady udělá vstupní poměr podle vstupních nákladů, které máte dané relativně přesně a……. A je to o tom vyjednávání, které je. Ale rozporujeme vstupní poměr, provoz a je to tak… Protože pokud se budeme vyrovnávat, tak město ztratí majoritu v družstvu, v majetkovém, v majetkovém družstvu, to není Bédéčko, to je majetek, tak asi těžko vydá majetek ve chvíli, kdy se soudí, aby mu ten protipól nějaké finance vydal. Já nevím, jestli vy byste takhle v normálním životě řekli, O.K. s tebou mám problém, ty mi tady dlužíš tisíc korun, ale tady ti dám …To co říkám, chceme to řešit v jednom kroku, aby to zastupitelstvo schválilo čistě, v klidu a bylo to jednou pro vždy vyřešené.

Pan Sekula řekl, že město ale žaluje BD na těch 51 %, ne na 15% jak by mu náleželo. Ale, zopakuji otázku, pane inženýre, mohl byste nám všem tady říci, jak hospodaření BD, tzn. náklady a výnosy už s hotovou věcí, jaký mají vliv na poměry vkladů do domů? Když tyto poměry jsou jen a jen na základě pořizovací ceny, kterou město má, protože město bylo správcem majetkových hodnot a dělalo kompletně celou výstavbu, takže pouze město má ve svém účetnictví všechny náklady k určení pořizovací ceny. A zároveň má ve svém účetnictví i jednotlivé vklady obou spoluvlastníků, takže jaký vliv má kontrola hospodaření se společnou věcí na určení spoluvlastnických poměrů podle vkladů do stavby?

Pan Korec řekl, že již to jednou řekl. Takže prakticky jsou kroky dva. První to co říká pan Sekula, nemá žádný vliv, protože ty vstupní poměry všichni známe. Relativně bychom je měli mít zdokumentované jak na městě, i si to tady, jestli jsme to odhlasovali, že se to navýší, tak to bude celé. Takže ty vstupní poměry jsou relativně známé. Ale my samozřejmě řešíme ten provoz.

Pan Sekula, rozumím tomu správně tak, že účetnictví družstva není potřebné ke stanovení spoluvlastnických poměrů?

Pan Korec, to není pravda. Vy mě chcete chytit za slovo. V současné chvíli je spoluvlastnický poměr 51 ku 49. Spoluvlastnické poměry. A něco jiného jsou ty vstupní podíly, to co teďka řešíme. Vstupní poměr je zhruba, to co říká, zhruba 80 ku 20. To je vstupní poměr. Vy říkáte, že máme spoluvlastnický podíl dát tímto poměrem. Ale spoluvlastnický podíl je v současné chvíli 51 ku 49, ano v případě vstupní náklady, co tady bylo řečeno, říkám, že to taky nemá žádný vliv, to je všechno v pořádku. Ale vzhledem k tomu, že jsou tam žaloby, na pohledávky atd, jsou tam rozpory v účetnictví, tak je potřeba řešit celý provoz. Takže ten provoz má nějaké rozměry, a vzhledem ke vstupnímu poměru to nemá žádný vliv, bude to mít vliv do toho samotného vyrovnání. To znamená, že se dostaneme vstupními poměry na například 80 ku 20, a pak zjistíme, že město dluží například těch 40 miliónů, a pro město a i pro vás bude asi výhodnější, tak ten poměr 80 ku 20 změňme například na 95 ku 5. Protože abychom nemuseli řešit ty problémy, co tak máme a  tak dále a tak dále, tak my tam dáme, co tam vznikne podle toho znaleckého odhadu, takže to je jeden krok. To je to co říkáme, ty vstupní investice to je dané, ale ten provoz může ovlivnit ten budoucí spoluvlastnický podíl. Vezmeme vstupní investice co víme, potom vezmeme provoz a na základě toho provozu se může a nemusí samozřejmě upravit ten vstupní poměr. Protože to může být nula.

Pan Sekula oponoval, že je to přesně naopak. Že je nejdříve potřeba stanovit spoluvlastnický poměr, na základě vstupních investic do domů, a až budeme mít tento spoluvlastnický poměr, tak můžeme hovořit o tom, jak se narovná hospodaření se společnou věcí podle tohoto nového poměru. Nemůžeme narovnávat, nebo určovat hospodaření, pokud nemáme spravedlivé spoluvlastnické poměry. Dále pan Sekula upozornil, že skartační doba účetních dokladů je pouze pět let a kontrola hospodaření se dá udělat na základě tabulek rozúčtování výnosů a nákladů.

Pan Štěrba se zeptal, když město tedy má účetnictví BD, že asi potřebuje jednotlivé účetní doklady.

Pan Korec upozornil, že jsou tam nějaké nevypořádané připomínky, že chtěl účetnictví za celou dobu trvání zkontrolovat, OK, když je skartované, tak za dobu, kdy je to možné. S panem Sekulou jsme navrhovali, že fajn, jenom tyhle roky (poz. 2013 až 2015) a jestli tam bude nějaký problém, tak od začátku.

Pan Štěrba se zeptal pana Sekuly, proč nechce jednotlivé účty městu předložit? Protože to působí nedůvěryhodně vůči nám, členům BD.

Pan Sekula vysvětlil, že městu umožnil kontrolu nad rámec jeho práv, protože město nechtělo předložit pouze nákladové účty, na což má právo, ale chtělo vydat kompletní účetnictví BD. A to BD může udělat pouze v případě kontroly ze strany FÚ. Městu přesto bylo nabídnuto kompletní účetnictví, ale za podmínek, které si určí družstvo. Mimo to, byly městu předloženy doklady v potřebném rozsahu, město obdrželo hlavní účetní knihu se všemi zápisy a všechny přijaté faktury a pokladnu. Jak jsme se nyní dozvěděli, město chce kompletní účetnictví BD, aby ho předalo třetímu subjektu za účelem provedení auditu. To je nepřijatelné.

Kontrolu účetnictví a každého jednotlivého nákladu provádí každoročně kontrolní komise BD a provedlo ji za roky 2013 až 2015 i město. Nikdo žádné výhrady k nákladům neměl.

Pan Omelka se zeptal, co nám brání, abychom si nechali udělat audit účetnictví sami.

Pan Sekula uvedl, že audit byl proveden v roce 2016.

Paní Doležalová řekla, že se audit týkal jen kontroly provedení opravy zůstatků rozvahových účtů a z uvedeného auditu četla jednotlivé pasáže až k pasáži, která uvádí, že opravy účtů se netýkají výsledků hospodaření se společnou věcí.A také upozornila na to, že nebyly kontrolovány jednotlivé doklady, ale pouze ty provedené opravy.

Pan Korec řekl, že v současné chvíli město neřeší, jestli ta pohledávka za 42 miliónů je nebo není. Pouze potřebujeme mít to kulaté razítko. Z toho důvodu co my říkáme. Nebylo to dostatečně vysvětlené, a vychází se z ústního sdělení pana Sekuly a z toho vyplynulo těch 40 miliónů atd. Dobře, pojďme to řešit ne podle sdělení pana Sekuly, ale podle účetnictví a dokladů jako takového. Když ten auditor řekne, na základě dokladů a hospodaření BD je ten stav takový, dá tomu kulaté razítko, všichni na to kývneme. Město má uhradit například pohledávku 40 miliónů, my se zděsíme, můžeme říct, a město řekne, tady máte místo 80 % 90 %. Přece nemůžete chtít, aby město, nebo kdokoliv jiný fungoval na základě ústních sdělení někoho, kdo je za úplnost…. nedostatečné. (pozn. nikdy žádné ústní sdělení neexistovalo v této věci. Pohledávka za městem ve výši cca 42.000.000,- Kč vyplynula z provedené inventury a město ji má v písemné podobě. Stejně tak je i na webu BD.)

Pan Sekula odpověděl, že opravy zaúčtování se dělali na základě výkazů za jednotlivé roky, když účetní doklady neexistují. Jak bychom mohli doložit náklady před rokem 2013?

Mgr. Šafaříková se zeptala, zda je možné získat doklady od roku 2013.

Pan Sekula odpověděl, že je mají. Že jim byly předloženy. A auditor jednal také na základě provedených inventur, proto nemohl kontrolovat doklady. Pan Sekula navrhl městu, že pokud město uhradí náklady auditu, že jim BD předá doklady nákladů (pozn. ne kompletní účetnictví BD).

Pan Omelka navrhl, abychom audit nechali zpracovat sami, protože nám to v konečném důsledku v roce 2023 ušetří peníze.

Dál probíhala diskuze, jestli vydat účetní doklady nákladové, kompletní účetnictví nebo zadat audit. Pan Štěrba navrhnul, abychom vydali kompletní účetnictví. S tím plénum nesouhlasilo. Poté se formulovalo usnesení, o kterém se hlasovalo.

Mgr. Šafaříková vystoupila s požadavkem, jak jste mluvil o těch žalobách, nákladech činnosti, tak my potřebujeme ty kopie účetnictví také proto, abychom si rozklíčovali, jak tady měl pan Sekula tu tabulku, my skutečně potřebujeme jednotlivé doklady, aby bylo jasné, z čeho v té tabulce jsou jednotlivá čísla. Proto jsme chtěli kopie toho účetnictví, abychom měli kopie těch nákladů samozřejmě. Nám nikdy nešlo o to, abychom měli originály.

Pan Sekula odpověděl, že pokud městu stačí kopie nákladů, kopie faktur, že to není problém. Upozornil na to, že město chtělo dosud vždy kompletní účetnictví BD. Dál položil otázku městu, zda mu stačí kopie faktur a není nutné tedy dělat audit.

Paní Šafaříková prohlásila, že pouze doplňovala, abychom se pohnuli ve věci těch žalob, náklady z hospodaření se společnou věcí, tak potřebujeme kopie konkrétních dokladů, které rozklíčují tabulku pana Sekuly, kterou tady ukazoval. Já bych byla nerada, aby se smíchaly tady ty dvě věci, jak jsme se tady bavili, a to je nějaký auditor a potom by nás … a vy jste chtěli audit, a to znamená, nedostanete kopie dokladů, které rozklíčují tu tabulku.

Pan Sekula odpověděl, že dostanete audit. O to vám šlo, ne? Já předpokládám, že potom už žádné žaloby nebudou. Proč byste vlastně potřebovali ty kopie k žalobám? Vždyť se máme dohodnout. Proč mluvíte o žalobě?

Paní Šafaříková odpověděla, protože je podáme.. Z pléna zaznělo, že musí ty žaloby stáhnout.

Pan Sekula upozornil na to, k čemu vlastně město kopie dokladů potřebuje.

Pan Korec, to jsou takový dvě věci, no. Teď je tady ten audit o kterém se bavíme. Tak to je, jak to je. Ale asi, z těch žalob, které jsou podané, tak to se bavíme o tom, abychom viděli, jakým způsobem, jak bylo zaúčtováno atd. Ten audit nám to neřekne, on řekne jenom, jestli se účtovalo správně. Ale to neznamená, že nám řekne, jestli ty smlouvy.. když to řeknu tady je na padesát procent. Prostě která položka byla ve prospěch družstva a která prostě ve prospěch spoluvlastníků.

Pan Sekula, ale pane inženýre, vy jste celou dobu říkal, že ten audit a kopie účetnictví potřebujete k tomu, aby se stanovily spoluvlastnické poměry. Takže vám jde o žaloby tedy? Vždyť to teďka říkáte.

Paní Šafaříková, nám jde čistě o to, jestli vy nám máte platit, nebo my vám máme platit. A to se pozná jedině tak, že se rozklíčují náklady, protože výnosy ty jsou jasné. A to jediné co jsme, co je podstatou mého příspěvku.

K bodu zpráva kontrolní komise se po dohodě se zástupci města a jejich návrzích hlasovalo o přijetí usnesení:

Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise a BD zadá zpracování auditu dostupného účetnictví BD. BD a statutární město Zlín  společně a ve spolupráci dojednají a vyberou auditorskou firmu. Každá ze stran navrhne dva auditory, kteří doposud nepracovali pro žádnou stranu. Toto vyberou do konce ledna 2018.

V 19:30 hodin přítomno 96 členů s právem hlasovat.

Hlasování: 96 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

4)                  Schválení hospodářského výsledku BD za rok 2016

Vystoupil právník městem najaté advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři, pan Dostál, paní Šafaříková tady říkala, audit je jedna věc, a druhá věc jsou nějaké spory o nějaké finance. K tomu, abychom si mohli na straně města vyřešit, jak to je a není, potřebujeme jednotlivé faktury, jednotlivé doklady, jak jsme o tom hovořili. Je možné, aby družstvo přenechalo ke kopírování kompletní účetnictví, které je k dispozici?

Pan Sekula se zeptal, zda tyto doklady budou použity k žalobě.

Pan Mgr. Dostál odpověděl, že je to možné. Ale také proto, abychom měli sto procent informací právě pro zastupitele a domluvíme se takto a takto.

Pan Sekula se zeptal pléna, zda chápe, že město nás bude žalovat na základě poměru 51 ku 49%, tak, jak to doposud dělá? Myslím si, že je správné, nejdříve dohodnout poměry, podle nich přepočítat hospodaření a v rámci hospodaření budeme vědět, které položky komu náleží.  V tom případě se vyhneme veškerým žalobám, veškerým soudům tak, jak to bylo řečeno na začátku panem Korcem.

Schválení hospodářského výsledku za rok 2016

Hlasování: 68 pro, 0 proti, 28 se zdrželo – SCHVÁLENO

Usnesení 17112302:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje výsledek hospodaření bytového družstva za rok 2016. Zisk ve výši 318.596,63  Kč bude rozdělen takto:

Částka 318.596,63  Kč bude vedena jako nerozdělený zisk.

 

 

 

5)                  Schválení etického kodexu

Paní Vojtášková vysvětlila podstatu a záměr předkládaného bodu jednání. Jedná se o to, aby se zabránilo nevhodnému postupu řešení sporů, kdy medializace a rétorika města, která byla zvolena, byla představenstvem vyhodnocena jako zcela nevhodná a poškozuje družstvo v očích veřejnosti.

Paní Doležalová se vyjádřila, že ji rodiče dobře vychovali a začala jsem pochybovat o tom, jak se slušný člověk chová. Já si myslím, že ti slušní se tak chovají, že je jim to vlastní. A ti neslušní se tím etickým kodexem vůbec nenechají ovlivnit. A promiňte, etický kodex členů družstva, mi bohužel připomíná, jsem už starší ročník, například kodex mladého komunisty. A to, co všechno nesmí a nemůže, mi ho hodně připomíná.

Mgr. Šafaříková uvedla, že na stránkách BD, na jeho webu, je rubrika „lži a manipulace“ a ta jako první porušuje tento kodex.

Paní Gerychová uvedla, že web družstva je uzavřený prostor pouze pro členy BD na rozdíl od magazínu Zlín.

Pan Korec namítl, že web družstva je veřejný prostor a není to určeno pouze pro členy BD.

Mgr. Šafaříková řekla, že zvlášť mediátor něco stojí, třeba 2 až 5 tisíc a město jako subjekt si to může dovolit, to není nic proti ničemu, ale ten kodex bude dopadat na všechny členy.

Mgr. Vojtášková podotkla, že soudní spory stojí nepoměrně více.

Schválení Etického kodexu

Hlasování: 49 proti– NESCHVÁLENO

Usnesení 17112303:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se neschvaluje „Etický kodex“ členů Bytového družstva Podlesí

 

 

 

6)                  Zrušení vyloučení člena BD - SMZ

Hlasování: 92 pro, 1 proti, 3 se zdrželo –SCHVÁLENO

Usnesení 17112304:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje zrušení vyloučení člena BD

7) Infromace o stavu jednání s městem o narovnání majetkových podílů

Pan Sekula, vzhledem k tomu, že tato záležitost byla již vysvětlena a projednána v předcházejících bodech, navrhl tento bod uzavřít.

Pan Mgr. Dostál vystoupil s opakovaným požadavkem na předložení souvisejících nákladových účtů z účetnictví BDP dle tabulky vyúčtování nákladů a výnosů za jednotlivé roky.

Pan Omelka vystoupil s tím, že tyto požadované doklady musíme městu vydat.

Následně bylo zformulované usnesení o kterém členská schůze hlasovala.

Ve 20:14 hodin bylo přítomno 90 členů BD s právem hlasovat.

Hlasování: 90 pro, 0 proti, 0 se zdrželo –SCHVÁLENO

Usnesení 17112305:

Představenstvo BD se usnesením členské schůze zavazuje poskytnout SMZ kopie nákladových a příjmových dokladů dle potřeb SMZ.

 

 

 

 

8) Diskuse

Pan Sekula seznámil členy BD se záměrem představenstva řešit kritickou situaci s parkováním v okolí bytových domů BD a hlavně s nebezpečím, které pramení z toho, že parkující auta mnohdy stojí tak, že brání v průjezdu vozů záchranného integrovaného systému.  V případě naléhavé potřeby (požár, zranění, náhlá zdravotní indispozice ohrožující osoby na životě) to může znamenat, že se tyto složky ZIS nedostanou včas na místo zdraví a majetek ohrožující události. Žádná potřeba parkování občanů nemůže za žádných okolností mít přednost před potřebou chránit zdraví a majetek členů BD.

Představenstvo tuto naléhavou potřebu chce řešit s ostatními vlastníky domů na Podlesí za účasti SMZ. V rámci toho vytipuje pozemky v lokalitě Podlesí, na kterých by město mohlo postavit parkovací domy.

Dále pak pan Sekula informoval členskou schůzi o probíhajícím výběru dodavatele kamerového systému, který by měl zvýšit ochranu majetku nájemníků v bytových domech.

Paní Doležalová se zeptala, jak je možné, že doposud nebyly přijaty zásady nakládání  s  „fondem oprav“, když k tomuto by mělo mít BD dle stanov náležitou směrnici.

Pan Sekula ji odpověděl, že tato směrnice byla přijata na minulé členské schůzi v prosinci 2016.

 

 

 

 

 

Schůze skončila v 20 : 35  hodin.

 

Zapsal:

 

 Pavel Sekula

 

Ověřil:

 

Věra Vaculíková

 

Radmila Vláčilíková 

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 6
Celkem: 710204
Měsíc: 8828
Den: 349