Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIE BD

Příspěvky

X. Díl desátý

10. 11. 2018

X. Jednání o narovnání

Již od roku 2002 se snažíme, aby byly tyto věci, tyto „chyby“, napraveny. Nikdo z nás je nezpůsobil. Je to práce pouze a jenom SMZ, které všechny smluvní dokumenty připravovalo. BD nikdy nemělo právníka, který by se na smlouvách podílel. Ani ekonoma, který by dokázal upozornit na ekonomické dopady těchto smluv. A vlastně BD nemělo ve svých řídících orgánech ani zástupce investorů, kteří by skutečně hájili i jejich zájmy.

První jednání o nápravě smluvních vztahů proběhla za účasti náměstkyně primátora paní Svatavy Nováčkové. Možná by nám byla ochotna pomoci, ale strašně se bála Martina Janečky. A pan Janečka nám sice něco slíbil, ale nikdy to nesplnil.

Následně bylo dohodnuto jednání s primátorem panem Úlehlou, který si nás vyslechl, řekl, že kdyby tomu tak mělo být, že by to bylo na přes držku a že tam má také maminku a že za vše mohou „Lidovci“.

Následující období jsme jednali s paní primátorkou Ondrovou, ale jejím náměstkem byl opět Martin Janečka. Paní Ondrová té věci nerozuměla již vůbec a jediné na co se zmohla, bylo dokola omílané, že „nemůže zvýhodnit jednu skupinu obyvatel na úkor obyvatel celého města“. Přitom jsme nechtěli nic jiného, než abychom po 20-ti letech nabyli takový poměr z podílu SMZ, který by odpovídal našemu finančnímu vkladu. A upravilo se hospodaření se společnou věcí. Pan desetiprocentní to pohřbil.

Naděje nám svitla po volbách v roce 2010, kdy se po dlouhých letech vystřídala vláda nad městem. Primátorem se stal pana Adámek a jeho náměstkem přes bytovou politiku pan Běták. Pan Běták osobně před volbami roku 2010, před domy na Podlesí, sliboval, že zajistí spravedlivou nápravu tohoto zločinu.

V roce 2013 jsme k takové dohodě spěli a byla před schválením zastupitelstvem. Rada města Zlína již dohodu odsouhlasila, členská schůze BD také. Týden před jednáním zastupitelstva jsme se na popud pana Bětáka sešli v jeho kanceláři, abychom dohodu představili ODS. Přišel pan Blažek (koupaliště Zelené, koupaliště Riviéra, pozemky SMZ). Po hodinové diskuzi, když spokojeně odcházel, jsem se jej zeptal, jestli takovou dohodu na jednání zastupitelstva podpoří a zda tak učiní celý klub ODS.

Pan Blažek za sebe řekl, že tomu rozumí, souhlasí s tímto řešením, ale že za některé kverulanty v ODS neručí.

Předmětem dohody bylo, že majetkové podíly by měly být 22% SMZ a 78% BD, a že BD po 20-ti letech „dostane“ 29% podíl SMZ z jeho 51% za cenu 10.000,- Kč. K tomu sloužila smlouva o smlouvě budoucí s odloženou účinností. A upraví se Dohoda, aby podíly na zisku odpovídaly poměru 22% SMZ a 78% BD. To byly zásadní věci. K tomu několik drobných úprav.

Za týden na zastupitelstvu přišel na pořad jednání bod programu narovnání smluvních vztahů mezi SMZ a BD. Pan Běták bod uvedl, jelikož jej předkládal. Došlo k diskuzi.

O slovo se přihlásil pan Blažek (ODS) a prohlásil, že on s takovou dohodou souhlasit nemůže a že ODS bude proti. Již před jednáním zastupitelstva byl velmi aktivní (proti dohodě) zastupitel za ČSSD, pan Lehocký. Pánové Lehocký, Mikeska a Popesko, to byli tři akademici z UTB. Tři „pomocníci“, kteří byli dosazeni ve volbách v roce 2010 panem Martinem Janečkou. Bez něj se v té době totiž v ČSSD nic nehnulo.

Nakonec zastupitelstvo dne 7.11.2013 schválilo KE STAŽENÍ předložené a radou schválené dokumenty, ale již bez vypořádání 29% podílu pro BD jako celek. BD takovou dohodu nepodepsalo, protože by tím legalizovalo SOSD, které nikdy nebyly družstvem schváleny, bez náležitého narovnání SOSD.

K jednání se obě strany vrátily v roce 2016 a dosáhly pokroku. Pro SMZ byl přijatelný konečný spoluvlastnický poměr 19% SMZ a 81% BD. Protože ale již platil nový Zákon o obchodních korporacích, museli jsme při jednáních prosazovat skutečný poměr dle nás, tedy 15% SMZ a 85% BD. TABULKY příloha č. 8. - KE STAŽENÍ Jednání měla pokračovat za účasti tehdejšího náměstka pana Stříbného. Ten byl ale odstraněn a na jeho místo přišel pan Korec. Tím se všechno vrátilo k době, kdy byl náměstkem primátorů pan Martin Janečka. Pan Korec začal vymýšlet nesmyslné požadavky a začal lhát družstevníkům a celé jednání kompletně jeho vinou skončilo. Předpokládám, že toto bylo jeho cílem.

V tomto podvodu na obyčejných občanech a bydlících členech BD je ještě spousta věcí, které by bylo možno napsat, ale i tak je toho i nyní až až.

Pan Korec se za pomocí lží v dopisech přímo družstevníkům a také na webu SMZ a v Magazínu Zlín, pokoušel i s přispěním některých členů BD odstranit současné představenstvo, a především mě z vedení BD. Ke lžím se neváhaly na členských schůzích snížit ani vedoucí pracovnice magistrátu paní Holcová a paní Šafaříková. K  tomu navíc žaloby a soudy.

V prosinci proběhnou jednání mezi SMZ a BD za přítomnosti mediátora, kterého, přes sliby současného primátora pana Korce, které nesplnil, ustanovil až soud.

SMZ má dle Zákona o obcích 128/200 Sb., Díl 1, § 2, bod 2, pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. To snad nejsme občany SMZ? A je veřejným zájmem nás, občany města, okrádat a podvádět nás?

Dne 1.11.2018 byla zvolena nová náměstkyně odpovědná za bytovou politiku a BD Podlesí zvlášť. Paní Francová (STAN). Bude tato náměstkyně s to pochopit tyto podvody a vady a bude mít zájem a odvahu toto vše napravit?

 

XI. Díl jedenáctý

9. 11. 2018

XI. LŽI - Jana Holcová, odbor ekonomiky a majetku, Pavla Šafaříková, pověřená vedoucí oddělení právního, Jiří Korec, náměstek primátora, nyní primátor SMZ

Několik případů a důkazů toho, že nejenom politici, ale i vysocí úředníci magistrátu SMZ lžou občanům města ve věci BD.

Paní Jana Holcová, vedoucí odboru ekonomiky a majeteku

Na členské schůzi BD dne 12.4.2018 se vyjadřovala k otázce Dohody podílových spoluvlastníků paní Holcová, vedoucí odboru ekonomiky a majetku, vysoce postavená úřednice magistrátu města Zlína. Souviselo to s mojí odpovědí na dotaz pana Matulíka a mého vyjádření k informacím pana Korce, že družstvo nepředalo městu doklady dle výše uvedené dohody. Paní Holcová, jak vyplývá ze zápisu str.5 dole a str.6, doslova řekla toto:

Já bych chtěla jenom dodat na pravou míru to, jak říkal pan Sekula, že byl v radě schválený dodatek dohody o hospodaření. Žádný dodatek k dohodě o hospodaření schválený nebyl. Byl odsouhlasený radou (!!!), měl jít dál do zastupitelstva, ale protože pan Sekula týden před jednáním zastupitelstva oznámil, že členská schůze a představenstvo s ním nesouhlasí, tak byl tento materiál z jednání stažen. Takže to jenom abyste věděli. Takže stále platí to, co je uvedené v dohodě v bodě 11, já vám ho přečtu, že se BD zavazuje, že bude pravidelně předkládat nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí, aktuální výsledky hospodaření tj. rozvahu, výkaz zisku a ztrát, případně další upřesňující materiály a nejpozději do 28.2. následujícího roku bude předkládat vyúčtování všech nákladů a výnosů spojených se společným hospodařením s bytovými domy za daný kalendářní rok. A družstvo je povinno umožnit městem pověřené osobě fyzickou kontrolu účetních dokladů, na jejichž základě byly podklady za příslušné období zpracovány. Takže to co vám tady říkal pan Sekula, že jsou nějaké džentlmenské dohody, že se to předkládat nebude, není pravda. A nevím potom, proč teda předkládá alespoň to vyúčtování nákladů a výnosů, když tady tvrdí, že to není platné. Jenom abyste věděli, jaká je skutečnost.“ konec citace.

Z odpovědi města na moji žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, když mi byl poslán zápis KE STAŽENÍ - rozhodnutí Zastupitelstva města Zlína ze dne 7.11.2013 č. 8/22Z/2013 vyplývá, že toto rozhodnutí je plně v souladu s mým tvrzením a dokazuje, že skutečně Zastupitelstvo města Zlína dohodu změnilo a to tak, že inkriminovaný článek III. odst.11, na který se paní Holcová i pan Korec odkazují, úplně zrušilo a nahradilo tak, že družstvo je povinno nejpozději do 31.7. následujícího roku předložit vyúčtování všech výnosů spojených se společným hospodařením, což potvrzuje, že paní Holcová lhala.

Paní Holcová, jelikož byla přítomna těchto jednání, lhala, a materiál tedy nejenže nebyl stažen, ale byl naopak Zastupitelstvem schválen!!!

 

 

 

Paní Pavla Šafaříková, pověřená vedením oddělení právního

Na té samé členské schůzi BD dne 12.4.2018 se paní Šafaříková vyjadřovala k otázce jednoho z družstevníků: „Máme tu zástupce města a jejich právníky. Můžete potvrdit, že město nemůže převést svůj podíl na nikoho jiného než na družstvo?“

Paní Šafaříková, vedoucí právního oddělení SMZ:  „Pro mě je obtížné se k té věci vyjadřovat, protože za prvé, město by mohlo předstoupit a přednést zase svoje čísla. Pan Sekula přednáší svoje čísla, my svoje čísla a pak se na tom vzájemně neshodneme, to je jasná věc. Ve smlouvě je, že město převede svůj podíl na družstvo v podstatě za tržní cenu.“

Pan Sekula: Není to tak, ve smlouvě je řečeno, že město převede za cenu dle dohody smluvních stran.

Paní Šafaříková, vedoucí právního oddělení SMZ: „Ale my teď momentálně nemáme jinou možnost, než to převést za tržní cenu.“

Předně je třeba říci, že ve SOSD je dodatky upraven převod podílu SMZ na BD „za cenu dohodou“.

Navíc si SMZ totiž od právní kancelářeFIALA TEJKAL a partneři“ (byli také přítomni na naší členské schůzi a zastupují SMZ ve sporu s BD u soudů ve Zlíně)  z Brna nechalo vypracovat ODBORNÉ PRÁVNÍ STANOVISKO“ ze dne 10.8.2017 a které samo město umístilo na svůj web a ve kterém se můžete mimo jiné dočíst toto:  KE STAŽENÍ

Pokračování dále v příspěvku.

 

 

XII. Díl dvanáctý

8. 11. 2018

XII. NÁVRH ŘEŠENÍ

1. Jako první a nejdůležitější je stanovit poměr vložených finančních hodnot do výstavby domů ve spoluvlastnictví SMZ a BD

Tento poměr je to nejdůležitější, co je nutné jako první krok udělat. Dle tohoto poměru se totiž bude odvíjet hospodaření se společnou věcí a spoluvlastnický poměr po ukončení sdružení. Poměr musí reflektovat prokazatelnou pořizovací cenu domů a škodu způsobenou nemravnou smlouvou se společností ISA Consult.

2. Narovnání hospodaření se společnou věcí od samého počátku.

Poměrem se rozpočítají příjmy a výdaje od září 2003. Od samého počátku hospodaření. Hlavní je, že tímto řešením odpadne problém s úroky, jelikož po novu již bude majetek pořízený za úvěr od SMZ sloužit výhradně potřebám BD. A úroky budou úroky pouze BD. Elegantní řešení.

Do narovnání je třeba započíst i již vyplacené chybně stanovené platby SMZ ze společného hospodaření za roky 2003 a 2004, a hlavně platba za G, GS

3. Narovnání smlouvy o sdružení.

Smlouva o narovnání by reflektovala všechny požadavky spoluvlastníků, které musí být v souladu s dobrými mravy a principy spravedlnosti. Především musí být ve smlouvě pevně zakotven institut vrácení spoluvlastnického podílu BD, který byl de facto SMZ pouze zapůjčen. Smlouva o narovnání by legalizovala SOSD.

4. Narovnání G, GS.

Vrátit všechny vybrané prostředky plátcům, zrušit nájemní smlouvy a G, GS spravedlivě ocenit, stanovit DČV stávajícím nájemcům, začlenit pod nájemní smlouvu k bytu a pronajímat. Ostatním členům BD bude vrácen vzniklý přeplatek na DČV.

5. Ukončení soudních sporů.

 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 17.11.2018

Pavel Sekula, předseda představenstva BD Podlesí

 


 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< duben / 2024 >>

Statistiky

Online: 3
Celkem: 692741
Měsíc: 8193
Den: 365