Jdi na obsah Jdi na menu
 


10.12.2006

8. 2. 2007

Bytové družstvo Podlesí

Pavel Sekula

předseda představenstva

Zlín

 

 

 

                                                                                              PhDr.Irena Ondrová

                                                                                              primátorka

                                                                                              SMZ

 

 

 

 

 

 

Vážená paní primátorko,

 

 

obracím se na Vás v záležitosti ve které mi přislíbil pomoc již Váš předchůdce pan Úlehla. Jedná se o společnou investici SMZ a Bytového družstva Podlesí ( dále jen BD ), šest bytových domů na Jižních svazích na ulici Podlesí V.

 

V létě roku 2002 Statutární město Zlín ( SMZ ) resp.BD Podlesí ( BD ), které bylo založeno SMZ a městskou organizací Správa domů Zlín s.r.o. ( SDZ ) ve spolupráci s firmou ISA CONSULT s.r.o. ( ISA ) z Frýdku Místku zahájila nábor zájemců o byty v šesti domech v lokalitě Jižní svahy – Podlesí ve Zlíně. ISA tuto práci prováděla na základě smlouvy pro BD.

 

Jak ISA tak zástupci SMZ v BD jmenovitě Ing.Dorazil ( místopředseda představenstva BD ) nám zájemcům slibovali byty za které zaplatíme konkrétní částky včetně splátek a po uplynutí 20 let nám budou byty převedeny do vlastnictví za 1kč resp. za náklady spojené s přepisem vlastnictví.

 

10.9.2002 se konala první členská schůze BD na které bylo poprvé přítomno i 84 zájemců o členství v BD. Tam jsme převzali doklady na zaplacení zákl.čl.vkladu a dalšího členského vkladu a byli jsme přijati za členy BD. Na této schůzi se nám také dostali do rukou smlouvy o sdružení, mezi SMZ a BD, kdy jsme někteří zjistili, že slibovaný převod po dvaceti letech je úplně jinak. Dále jsme byli ubezpečeni, že platí co je slíbeno a že se tyto smlouvy změní. Komplikací která toto způsobila bylo, že výstavba je dotovaná ze Státního fondu rozvoje bydlení ( SFRB ) a ten poskytl dotaci za několika podmínek. Zásadní je, že SMZ na základě smluv o sdružení musí být po 20 let alespoň 51% vlastníkem domů. A to i přes to, že BD do výstavby vlastních domů investovalo asi 80% financí. Ve smlouvách není tato disproporce nijak napravena a SMZ se nápravě především slovy 1.náměstka primátora Martina Janečky brání s tvrzením, že se bude postupovat podle smluv a že lidé po 20 letech uhradí cenu obvyklou ( tržní ) za 51% podíl SMZ pokud byt budou chtít.

 

Dopad smlouvy o sdružení není jenom v nejasném vypořádání po dvaceti letech ale díky minulému představenstvu a podpisu Dohody podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí je také nejasné rozdělení příjmů a výdajů z provozu této investice plynoucích.

V minulosti jsme se snažili nejasné a pro BD nespravedlivé skutečnosti řešit se zástupci SMZ na různých úrovních. Nebylo dosaženo žádné shody a žádného pokroku. Dovoluji si předložit Vám naše návrhy na řešení společných problémů.

 

1. Vypořádání vlastnictví po uplynutí lhůty dvaceti let.

 

BD a SMZ sepíší právní dokument, doplněk smlouvy o sdružení včetně všech jeho dodatků, který zajistí BD po této době vlastnictví takového spoluvlastnického podílu, který bude odpovídat velikosti finančního vkladu BD na pořízení těchto domů dle bodu 2 tohoto návrhu.

 

Podmínky:

-         nebudou porušeny podmínky SFRB dle smluv o dotacích

-         náklady na vypracování takovýchto smluv ponese SMZ

-         všechny eventuální daňové náklady spojené s převodem spoluvlastnického podílu v době vypořádání ponese SMZ

-         všechny administrativní náklady spojené s převodem  spoluvlastnického podílu ponese BD

 

 

2. Výše spoluvlastnického podílu BD

 

BD vychází při stanovení velikosti jeho spoluvlastnického podílu z následujících dat a předpokladů. Principem stanovení tohoto podílu je přímý finanční podíl BD na pořizovací ceně bytových domů zapsaných na listu vlastnickém v katastru nemovitostí. Pořizovací cena je stanovena ke dni 31.12.2004 . Přibližně v tuto dobu bylo provedeno závěrečné vyúčtování celé výstavby.

 

a)  Cena celé výstavby                                                                        192.863.106,-  

b)  Cena zhodnocení domů – vícepráce BD                                                  +10.277.500,-  

c)  Cena technické infrastruktury „ve vlastnictví SMZ“                         - 19.029.023,5 

d)  Cena bytů zvláštního určení (BZU) „ve vlastnictví SMZ“                 -   4.875.553,-  

e)   Dotace na BZU „ve vlastnictví SMZ“                                                        -   3.000.000,-  

f)   Cena za ISA Consult                                                                                -   6.000.000,-  

g)   Cena za projekty „MERA“                                                                       -   4.900.000,-  

 

Cena šesti bytových domů je tedy                                                                   165.336.029,5  

Finanční prostředky vložené BD                                                                     134.810.836,-  

 

Spoluvlastnický podíl BD                                                                            81,54 %

 

 

3. Byty zvláštního určení

 

Jsme srozuměni, že BZU podléhají zvláštnímu režimu a v rámci vypořádání po dvaceti letech budou zahrnuty do spoluvlastnického podílu patřícímu SMZ. Pro účely rozdělení příjmů a výdajů z hospodaření se společnou věcí je nutné jednoznačně dohodnout v jakém režimu budou BZU.

 

a) SMZ dosud disponuje s těmito byty samo bez ohledu na spoluvlastnická práva BD. Také veškeré příjmy z těchto bytů plynou pouze SMZ. Vyjmutí příjmů ze společných příjmů vysvětluje SMZ tím, že se bude výlučně podílet na všech nákladech spojených s BZU a to včetně potřebných rekonstrukcí BZU.

Pokud má BD přistoupit na tento princip musí trvat na tom, aby stejný režim platil i pro ostatní byty v těchto domech, ale opačně. To znamená, že BD bude výlučným příjemcem všech příjmů z nájemného za ostatní byty a pouze BD se bude podílet na všech nákladech s těmito byty spojenými.

 

 

Podmínky:

                        -          budou přepočteny tabulky rozdělení příjmů a výdajů za předcházející období a to včetně vrácení finančních prostředků za vybrané nájemné z  garáží a garážového stání

 

 

b) Druhý možný přístup k BZU je, že všechny příjmy plynoucí z nájemného a výdaje spojené s těmito byty budou stejně jako u  všech ostatních bytů děleny v poměru dle bodu 2 tohoto návrhu  18,46 pro SMZ : 81,54 pro BD.

 

Podmínky:

                        -          rekonstrukce bytu pro nového nájemníka půjde zcela na vrub SMZ

dispoziční právo zůstane SMZ

-               budou stanoveny pravidla pro určení těch nákladů, které souvisejí s    

 byty

                        -          budou přepočteny tabulky rozdělení příjmů a výdajů za předcházející období a to včetně vrácení finančních prostředků za vybrané nájemné z  garáží a garážového stání

 

 

 

4. Hospodaření se společnou věcí

 

 

Hospodaření se společnou věcí se dosud řídí Dohodou podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí. Navrhujeme dohodu upravit následovně.

 

a)         V návaznosti na bod 3 tohoto návrhu se upraví rozdělení společných příjmů a výdajů

b)         Stejný režim bude platný i pro garáže a garážová stání ( G,GS )

 

 

Podmínky:

                        -          pokud se SMZ rozhodne postupovat v souvislosti s bodem 3 podle písmena b bude dopředu vybrané nájemné za  G,GS časově rozlišeno. Každý rok půjde do společných příjmů jedna dvacetina z vybrané částky.

                        -          budou přepočteny tabulky rozdělení příjmů a výdajů za předcházející období

 

 

5. Správa domů Zlín

 

Rozhodnutím původního představenstva BD v roce 2003, které bylo sestaveno z osob SMZ blízkých nebo jeho zaměstnancem, byla bez výběrového řízení pověřena správou společného majetku Správa domů Zlín,spol .s r.o. ( dále jen SDZ ) jehož je SMZ jediným společníkem.

SDZ vykonávala svoji činnost pro BD nedostatečně. V oblasti technické zanedbala technický stav budov,nevymáhala rázně záruční opravy po dodavateli stavby a téměř neprováděla potřebné revize vyhrazených technických zařízení. Důsledkem byly desítky nevyřešených záručních oprav od nájemců bytů ( mnozí si je pak prováděli na vlastní náklady) a nevyřešené podstatné závady tj.zatékání střechami, zatékání základy domů a neprovedené odkanalizování  před domem 5410.

V oblasti ekonomické nejsou pro BD dobře provedeny přepočty příjmů a výdajů mezi SMZ a BD. Dále není dobře spočítáno daňové přiznání BD za rok 2004 ( pan Hladík ). Z tohoto důvodu pak BD přišlo o několik set tisíc Kč.

 

Požadujeme, aby SDZ v rámci reklamace jejich činnosti vrátila polovinu uhrazených prostředků BD.

 

 

6. Náklady vynaložené na zjištění právního stavu

 

V důsledku lží, nekompetence a zlých úmyslů bývalého představenstva byli nuceni  družstevníci a BD vynaložit finanční prostředky na zjištění právního stavu věci a zajištění její nápravy.

 

Požadujeme, aby SMZ uhradilo tyto vynaložené prostředky ve výši tj.48.316,50 Kč.

 

 

 

 

 

 

                                                           S pozdravem

 

 

 

                                                                                  Sekula Pavel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 10.12.2006

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 4
Celkem: 710218
Měsíc: 8825
Den: 325