Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

INFORMAČNÍ DESKA

 

 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

30.6.2017 byla vytvořena nová rubrika. V rubrice AKTUALITY je to nová rubrika ZÁSADY NAROVNÁNÍ. Představenstvo tyto zásady schválilo dne 27.6.2017 

 

Vážení družstevníci,

V těchto dnech Vám bude doručeno do Vaší schránky v domě vyúčtování služeb za rok 2017. Prosím zkontrolujte si správnost údajů. Případnou reklamaci můžete uplatnit písemně u pana Sekuly v domě 5407, tel. 603 899 170, do 30.5.2018.

Do této doby nedoplatky neplaťte!

 

Termín pro platby Vám bude oznámen podle výsledků případných reklamací.

Finanční vypořádání bude provedeno prostřednictvím banky nebo v hotovosti do měsíce po uplynutí termínu reklamace. V případě podaných reklamací pak nejpozději do 31.8.2018.

                                                                                             Pavel Sekula

 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

 

Místo konání:            24.4.2018 v 18:00 hodin, kancelář BD 5407

 

Přítomni:                   P.Sekula, B.Gerychová, A.Bieronski , L.Kučerová, P.Konečný

                                    KK- P.Zavadil, M.Sadílek

 

1. Volba předsedy představenstva.

Na předsedu představenstva byl navržen P.Sekula

hlasování:      pro 4               proti 0            zdržel se P.Sekula

Pavel Sekula byl zvolen předsedou představenstva

2. Volba místopředsedy představenstva.

Na místopředsedu představenstva byl navržen P.Konečný

hlasování:      pro 4               proti 0            zdržel se P.Konečný

Petr Konečný  byl zvolen místopředsedou  představenstva

3. Volba místopředsedy představenstva.

Na místopředsedu představenstva byl navržen A.Bieronski

hlasování:      pro 4               proti 0            zdržel se A.Bieronski

A. Bieronski  byl zvolen místopředsedou  představenstva

4.  Schválení podnájmů.

Představenstvo rozhodlo o schválení podnájmů do bytu paní Suchánkové 5410 a do bytu pana Kuželi 5411.

hlasování:      pro 5               proti 0            zdržel se 0

5. Různé

Pavel Sekula informoval představenstvo o kontrole účetnictví BD, kterou provedl zástupce SMZ pan JUDr. Ing. Jiří Lanc ze společnosti AGIS z Mostu. Kontrola proběhla pouze na účetnictví za roky 2014, 2015 a 2016. Jedná se evidentně o přípravu na podání další žaloby tak, jak o tom hovořili zástupci SMZ na členských schůzích od 23.11.2017. Tyto roky totiž nejsou promlčené. O rok 2013 již SMZ nemělo zájem.

Představenstvo se dohodlo, že vytvoří tříčlenný vyjednávací tým, jehož nebude členem předseda představenstva pan Sekula, a tento tým vyzve zástupce SMZ k dalším jednáním o narovnání majetkových a smluvních vztahů. K tomu by měl pomoci i avizovaný mediátor, jako zprostředkovatel požadavků BD a SMZ.

Představenstvo rozhodlo, že jako vstřícné gesto předá SMZ seznamy nájemníků v rozsahu informací umožňujících GDPR. Podle vyjádření pracovníků samotného SMZ by si takové seznamy mělo SMZ být schopno vytvořit samo město, protože má všechny nájemní smlouvy ve dvojím provedení.

Pan Sekula informoval představenstvo, že dalším úkolem bude zajištění spolupráce s ostatními BD s režimem smluv o sdružení z let 2002 až 2004 a následné řešení celé situace ve spolupráci s úředníky na MMR.

Představenstvo BD svolá na informační schůzi všechny současné nájemce G, GS s cílem objasnění návrhu představenstva na řešení situace vzniklé se způsobem vzniku nájemních smluv ke G, GS. Smyslem jednání představenstva je spravedlivé řešení narovnání právních a ekonomických vztahů okolo G, GS tak, aby nebyli poškozeni žádní členové BD.

Pavel Sekula vyzval členy představenstva, aby ti, kteří doposud neodevzdali potřebné doklady ke svému zvolení, tak neodkladně učinili.

Pan Sekula upozornil na potřebu doplnění smluv o výkonu funkce pro nové členy orgánu družstva, jejichž schválení proběhne na nejbližší členské schůzi.

Schůze skončila v 19:30 hodin.

Zapsal:   Pavel Sekula                                 Zápis ověřil: Božena Gerychová

 

 Vážení družstevníci,

dne 11.1.2018 byl BD doručen písemný rozsudek 38 C 245/2017 Okresního soudu ve Zlíně ze dne 21.12.2017  ve věci žaloby města na BD.

Soud nepravomocně rozhodl ve prospěch města a určil, že musíme městu uhradit částku 1.643.560,93 splátek úvěru včetně úroků za splátky úvěrů, které jsme hradili zápočty, které soud označil jako neurčité a dále naše pohledávky vůči městu za neexistující.

Navíc má BD Podlesí uhradit městu náklady řízení ve výši 197.331,50 Kč.

Žalobu, naše vyjádření k žalobě i rozsudek najdete na webu družstva v rubrice „Žaloba SMZ na BD – „zápočty“ 24.7.2017“.

Z vynesení rozsudku dne 21.12.2017 Vám předkládám úvahu soudce ve věci úroků:

Především pak tam nesmí spadat výdaje, spočívající v úrocích, které je povinen zaplatit žalovaný z půjček, které čerpal podle těchto předmětných smluv o půjčkách, právě na to, aby mohl poskytnout peněžní prostředky a získat tak majetkový podíl na společných věcech.

Pokud bychom se neodvolali, důsledkem pravomocného rozhodnutí OS ve Zlíně by byl stav, kdy náklady půjčky, kterou město Zlín vnutilo BD Podlesí v době, kdy bylo město jeho jediným členem BD a kdy tato půjčka sloužila k pořízení výhradně majetku města, tak tyto náklady ve formě úroků z půjčky, které dosahují téměř 11 milionů korun, mají hradit jen bydlící členové družstva, i když zisk z této půjčky má pouze a jen Statutární město Zlín.

To je podle nás v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i s dalšími základními principy práva, kterým je určitě princip spravedlnosti.

Vysvětlení:

V současné době vlastní BD ideální podíl  na šesti domech na Podlesí ve výši 49% .

Cena těchto šesti domů dle tabulky města, kterou najdete na webu BD a kterou zpracovalo oddělení ekonomiky a majetku, činí 154.261.556,-Kč.

Součet základních členských vkladů a dalších členských vkladů činí 75.523.788,-Kč. Tuto položku najdete v rozvaze BD (2016) v pasivech účet 411 000 Základní kapitál.

To znamená, že jsme uhradili náš majetkový podíl 49% pouze platbami těchto členských vkladů v letech 2003 až 2004.

Půjčky ve výši 47,5 mil. korun, které splácíme a do roku 2023 splácet budeme v rámci DMU, tak nesloužily k pořízení našeho majetku.

Za tyto půjčky pořízený majetek je tak součástí 51% podílu města.

K tomu všemu si město chce vzít z celkových příjmů z hospodaření ze společnou věcí podíl celých 56,5%. Tedy dokonce 5,5 % z toho, co jsme zaplatili v členských vkladech a co je jen našim majetkem!

Město ve svém prohlášení dne 15.11.2017 říká, že chce jednat „se vší slušností a korektností“. Mě výše uvedené záležitosti nepřipadají ani slušné a rozhodně ani korektní.

 

Pavel Sekula

 

Předseda představenstva BD Podlesí

 

Vážení družstevníci,

dne 13.4.2017 byl některým z Vás vhozen do schránek další dopis od SMZ. Tentokrát nedatovaný, od pana náměstka primátora Korce. Aby si tento dopis mohli přečíst všichni členové BD, umístnil jsem jej ke stažení, stejně jako veškerou předchozí dokumentaci na web družstva do rubriky „AKTUALITY“, podrubrika „JEDNÁNÍ SE SMZ“. Je to proto, aby byla všechna fakta na jednom místě.

Představitelé našeho města, vrcholní politici a zaměstnanci magistrátu manipulují a lžou na webových stránkách města, v denním tisku nebo v magazínu zlín a to především v otázce dění okolo VaK Zlín, ale i ve věci našeho BD. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vyzvat město ke zveřejnění omluvy za lži, které o mně napsali a jsem odhodlán se bránit i u soudu.

I poslední dopis je plný lží, polopravd a manipulací a proto jsem ve výše uvedené rubrice „AKTUALITY“, vytvořil podrubriku  „LŽI A MANIPULACE“ a v té uvádím 8 podstatných lží, které tento dopis obsahuje.

Je velmi těžké se orientovat v dnešním světě plném protichůdných informací. Vím ale, že pokud chci, aby mně lidé věřili a měl jsem jejich důvěru, nesmím jim lhát. A platí to samozřejmě i opačně. Ten, kdo mi lže, nemůže mít moji důvěru a nelze s ním ani jednat.

Město, resp. zaměstnanci magistrátu a politici nás obelhali a podvedli již před 14 lety, nikdy to nepřestalo, jen nyní se tyto lži, podvody a manipulace dějí opět se zvýšenou intenzitou.

Je opravdu důležité se o věci podrobně zajímat, studovat materiály a vědět, ne jenom slepě věřit. Vždyť jde o náš majetek, o naše peníze. Myslím, že většina z nás toto podcenila v počátcích našeho vstupu do družstva a i díky tomu jsme byli podvedeni a okradeni a důsledkům tehdejšího jednání města čelíme do dnes.

Nedělejme stejné chyby stále dokola.

Pavel Sekula

 

Veřejný slib.

 

 

 

Pokud SMZ vyhoví mé žádosti, nebo v případě úspěchu při obhajobě svých práv u soudu, věnuji kompletně celou částku, kterou uplatňuji po SMZ (200.000,- Kč), na boj proti lžím, podvodům a manipulacím, které provádějí vrcholní političtí představitelé SMZ a zaměstnanci magistrátu města Zlína při svých vystoupeních na zastupitelstvu města Zlína a v médiích (magazín zlín, WEB SMZ, WEB VaK Zlín nebo denní tisk).

  

Pavel Sekula

 

                                                                 

Statutární město Zlín

Zlín

Ve Zlíně dne 11. dubna 2017

Výzva k upuštění od neoprávněného zásahu do jména, osobnosti, soukromí i s uplatněním nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy

- předsoudní výzva

Vážený pane primátore,

dne 29.3.2017 byl na stránkách města Zlína uveřejněn článek „Město Zlín chce prověřit hospodaření Bytového družstva Podlesí. I pomocí právníků“, který obsahuje  nepravdivá obvinění vznesená přímo či nepřímo vůči mé osobě v souvislosti s výkonem mé funkce předsedy představenstva Bytového družstva Podlesí.  Zejména tvrzení, že město řadu měsíců marně požaduje po družstvu  doložení kompletního účetnictví za roky 2006 až 2015 je lež, proti které se důrazně ohrazuji.  Opakovaně jsem totiž osobně se zástupci města jednal o způsobu realizace tohoto požadavku, zaslal  účetnictví v elektronické podobě, v minulosti do účetnictví umožnil zástupcům města nahlížet, a také navrhl podmínky, za jakých by bylo možno  jejich novému požadavku vyhovět. 

Také není pravda, že bych kdy uvedl,  že skutečnosti týkající se bytových domů na Podlesí IV jsou v pořádku. Právě naopak .  Naše družstvo je  společenství zde bydlících občanů,  kteří si  pořídili byt v bytových domech, ve kterém má spoluvlastnický podíl město Zlín.  Nikdo  z nás v té době netušil, že město  při jejich výstavbě neoprávněně získalo zásadně větší  velikost spoluvlastnického podílu  než byla výše jeho investice a to na úkor nás ostatních zde bydlících členů družstva.  Z důvodu  postoje města k tomuto problému je veden  z naší strany dlouhodobý spor o napravení této křivdy vůči zde bydlícím  občanům. S tím souvisí i nároky, které si město v souvislosti s nedůvodnou výší podílu uplatňuje (viz závěr článku) a tím navyšuje stávající poškození .  Jako běžní občané vůči  městu v nevýhodném postavení a na rozdíl od města také nedisponujeme technickými a ani peněžními prostředky k tomu, abychom zvládali například i realizaci jakýchkoliv   požadavků města, které si diktuje ze svého postaven

 

 

Členská schůze dne 12.4.2018

5. 5. 2018

KE STAŽENÍ

Volba členů představenstva

Volba členů kontrolní komise

 

 

24.4.2018

25. 4. 2018

Volba předsedy představenstva, volba místopředsedů představenstva, schválení podnájmů, různé

 

Zpráva z 23.11.2017

17. 4. 2018

Zpráva kontrolní komise

 

Bytového družstva Podlesí, se sídlem Zlín, Podlesí V 5407, IČ 26295563

 

přednesená na řádné členské schůzi družstva dne 23.11.2017 . Zpráva tvoří přílohu zápisu z členské schůze, coby podklad k bodu č.3 programu členské schůze.    

 

            Kontrolní komise pracovala ve složení - paní Radmila Vláčilíková,  pan Petr Zavadil, pan Ivo Fišer.

 

Kontrolní komise se v roce 2017 sešla 3x  a dále se členové kontrolní komise účastnili některých jednání představenstva družstva.

 

Kontrolní komise považuje za potřebné podat členské základně informaci k následujícím bodům:

 

 

1. Splácení půjček Statutárnímu městu Zlín:

 

Půjčky od SMZ v původní celkové výši 47,5 mil.Kč jsou spláceny a  ke dni 31.12.2016 činí zůstatek jistin je 17.838.316,39 Kč. Celkově měsíčně splácíme, vč. úroků, částku 237.380,-Kč a půjčky budou za předpokladu dodržení platební kázně zcela splaceny v roce 2023.

 

 

2. Plnění finančních povinností členů družstva:

 

Členové družstva jsou povinni platit měsíčně další majetkovou účast (DMÚ), nájem a služby spojené s nájmem. Ke dni 31.12.2016 jsou evidovány nedoplatky a to: na nájemném 106.741,-Kč, na vyúčtování služeb 4.464,-Kč.  Nedoplatky (zpožděné platby) jsou vždy průběžně sledovány a s jednotlivými družstevníky řešeny. V současné chvíli jsou dluhy roku 2016 uhrazeny.

 

 

3. Kontrola účetnictví družstva:

 

Kontrolní komise kontrolovala knihu přijatých závazků, bankovních účtů, pokladnu, ostatní pohledávky a závazky a interní doklady.

Na základě této kontroly KK doporučuje dodávat rekapitulaci ostatních pohledávek, respektive dodávat rekapitulaci u všech vedených účtů.

V soupisu přijatých faktur je třeba odstranit sloupec „ Z TOHO DPH“. Uvádět pouze celkovou sumu s DPH.

 

Bytové družstvo bezplatně využívá kontaktní kanceláře v sídle společnosti MAVA CZ s.r.o. kde se dle doložených dokladů pořizoval drobný nábytek. KK vyzvala předsedu představenstva o doložení evidence drobného majetku. Na místě kontaktní kanceláře byla provedena kontrola stavu a využití pořízeného nábytku a bylo zjištěno, že všechen pořízený nábytek slouží pouze pro účely BD.

 

 

 

 

4. Řádná účetní závěrka za rok 2016:

 

Družstvo dosáhlo za období roku 2016 přebytek ve výši 318.596,63 Kč.

Byla provedena kontrola účtování období roku 2016 a nebyly shledány nedostatky.

 

.

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 23.11.2017

 

 

Členové komise

 

 

 

 

 

Radmila Vláčilíková                      Petr Zavadil                                Ivo Fišer

 

Záznam z jednání s primátorem panem Úlehlou

29. 3. 2018

Vzhledem k tomu, že na členské schůzi bylo přehrávání záznamu jednání s bývalým primátorem panem Úlehlou nekvalitní, můžete si nyní poslechnout, jak pan Úlehla hovoří o své roli na členské schůzi dne 23.5.2003 a potvrzuje, že bylo ujednáno, že budou byty v roce 2023 převedeny za 1000,-Kč.

 


Jestliže někdo nyní prosazuje prodej za 200 nebo 300 tisíc za bytovou jednotku, je to proti těmto dohodám. Navíc družstevníci, kteří si pořídili byty později za tržní cenu, by na tom byli ještě mnohem hůře!

 

 

 

6.3.2018

12. 3. 2018

Výběr auditora, termín členské schůze 27.3.2018 

 

27.2.2018

2. 3. 2018

Výběr auditora, mediátor, II. schůze se členy poradního orgánu 

 

7.2.2018 Semelová na Machalovou 5406

9. 2. 2018

 

7.2.2018 Krchová na Vaňkovou 5411

9. 2. 2018

 

7.2.2018

9. 2. 2018

Schválení podnájmů, audit, 1.společné jednání se členy poradního orgánu 

 

Odvolání proti rozhodnutí OS ve Zlíně 25.1.2018

1. 2. 2018

 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< květen / 2018 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 252120
Měsíc: 3839
Den: 131