Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

INFORMAČNÍ DESKA

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

Pozvánka

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, která se koná na16. ZŠ – Okružní (vedle I. segmentu), v jídelně dne 27. 6. 2019, zahájení v 18:00 hod. s následujícím programem:

 

      1)       Organizační záležitosti

2)       Schválení hospodářského výsledku družstva za rok 2018

3)       Schválení úhrady nákladů kanceláře a kopírování                      

4)        Navýšení odvodů do fondu oprav o 4,- Kč na celkových 7,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu

      5)        Různé

 

 

                                                                                   Sekula Pavel

                                                                předseda představenstva BD Podlesí

 

Ve Zlíně dne 11. 6. 2019

 

S návrhy k bodům 2 až 4 se budete moci seznámit na nástěnkách družstva, nebo na webu BD.

 

Žádáme, aby se dostavili pouze členové družstva. Ostatní nebudou mít na členskou schůzi přístup. V případě zastoupení člena družstva třetí osobou, požadujeme doložení způsobilosti zastupování plnou mocí, vystavenou právoplatným členem družstva.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plná moc

 

Já, níže podepsaný(á),                                                                             datum nar.:             

 

bytem:                                                                                                         

 

zplnomocňuji (zplnomocňujeme) pana(í)                                             datum nar.:

 

bytem:

 

k zastupování na členské schůzi Bytového družstva Podlesí konané dne 27. 6. 2019

ve Zlíně.

 

Podpis zmocnitele:

 

 

Toto zmocnění přijímám                            Podpis zmocněnce:           

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

Místo konání:          11. 6. 2019 v 18:30 hodin, kancelář BD 5407

Přítomni:                P.Sekula, B.Gerychová, P.Konečný, J.Kluďák, A. Bieronski

1. Schválení termínu a programu členské schůze družstva

Představenstvo schválilo termín (27. 6. v 18 hodin) a program členské schůze

hlasování:    pro 5              proti 0                       zdržel se 0

2. Představenstvo se seznámilo se stavem oprav domu 5410 po požáru. Po počátečním rychlém zprovoznění se bohužel dokončovací práce nedaří již tak rychle ukončit.

Stále schází propojení zvonkového tabla s byty. Schází technická dokumentace.

3. Dále představenstvo projednalo stav některých pohledávek družstva vůči družstevníkům z titulu nezaplaceného nájemného. Dlužníkům byl dán čas do konce června. Poté budou využity všechny zákonné prostředky k tomu, aby byly dluhy vymoženy.

4. Pan Sekula stručně popsal jednání se zástupci města dne 4. 6. ve věci narovnání hospodaření se společnou věcí. Setkání proběhlo mimo mediaci a bylo jednáno oboustranně korektně ku prospěchu věci.

 

Schůze skončila v 19:15 hodin.

Zapsal:          Pavel Sekula                                               Ověřila:        Božena Gerychová

 

Vážení družstevníci,

16. 5. 2019 nám byl doručen pravomocný rozsudek ve věci zápočtů v písemném provedení. Rozsudek najdete v sekci Žaloba SMZ na BD - "zápočty" 24.7.2017

17. 5. 2019 jsme tak na účet města zaplatili dlužnou jistinu půjčky v celkové částce 1.643.560,93 Kč. Jedná se o částku, kterou jsme požadovali po městu jako jejich podíl na nákladech hospodaření se společnou věcí za roky 2011 až 2016. Částku jsme získali díky provedeným zápočtům těchto našich pohledávek oproti našim závazkům vyplývajících ze smluv o půjčkách. Soud neuznal naše pohledávky, a proto jsme nyní výše uvedenou částku museli vrátit.

Ze stejného důvodu jsme uhradili dlužné úroky dle smluv o půjčkách ve výši 66.491,95 Kč.

Tyto částky bychom platili tak, jako tak. Je to náš závazek z výše uvedených smluv. Tyto částky jsme získali „navíc“.

Dále jsme uhradili náhradu nákladů řízení (soudní poplatek, který město při podání žaloby muselo zaplatit) v částce 82. 178,50 Kč k rukám právního zástupce města.

Současně jsme uhradili úroky z prodlení (dle ustanovení smluv o půjčkách) ve výši 241.051,85 Kč.

Chtěl bych upozornit na vyslovený právní názor odvolacího soudu v bodech 16. až 20.

Bod 17. „Žalovanému lze rozumět potud, že jeho hospodaření bylo nad běžnou míru zatíženo ovládající osobou, která mimo nerovný smluvní základ fakticky rozhodovala především o rozhodné části příjmů z nájmů bytů.

 

Bod 19. "Není rozumných pochyb o tom, že žalobce byl ovládající osobou žalovaného ve smyslu § 66a obchodního zákoníku. Žalovaný se však své argumentaci soustředil na prosazení neplatnosti uzavíraných smluv a nevyužil instituty, které upravují vztah ovládající a ovládané osoby. Pominul, že jednostranná nevýhodnost smluv mezi ovládající a ovládanou osobou nevede k jejich neplatnosti, ale - za splnění ostatních podmínek - může založit právo na náhradu způsobené škody

 

Bod 20. „Přitom nelze žalovanému upřít jisté racionální jádro jeho boje o vyšší ekonomickou samostatnost a o prosazení některých zásadních aspektů práv k družstevnímu majetku.

 

Je jasné, že družstvu vznikla škoda, a to nejenom ve výši uhrazeného soudního poplatku a úroků z prodlení. Zásadní škodou je, že se družstvo nepodílí na výnosech z hospodaření se společnou věcí v poměru, který by mu za normálních okolností náležel.

 

Město vypracovalo smlouvy o sdružení, smlouvy o půjčkách i dohodu o hospodaření a zneužilo podle nás postavení ovládající osoby. Družstvo nemohlo projevit svoji svobodnou vůli při uzavírání těchto kontraktů, jelikož v orgánech družstva byly pouze osoby, které byly propojeny s městem. Město tak podepisovalo smlouvy v podstatě samo se sebou, a jak vyplývá ze soudního rozhodnutí, musí družstvo nyní vymáhat vzniklé škody z titulu odpovědnosti ovládající osoby dle §66 obchodního zákoníku.

 

Družstvo bylo mimo jiné poškozeno nevýhodným ujednáním v Dohodě podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí, konkrétně v čl. III. odst. 6, který upravuje vzájemné podíly rozdělení zisku mezi městem a družstvem.

 

Škodou pro družstvo je tak v příčinné souvislosti mimo jiné to, že příjmy z podílu získaného za pomocí půjčky jdou pouze za městem a zároveň se město nepodílí na nákladech této půjčky, jak potvrdil soud.

 

Vymáhat způsobenou škodu může družstvo teprve tehdy, až ke škodě dojde, což se stalo nyní zaplacením uvedených částek a pravomocným rozhodnutím soudu.

 

Mimo to, že soudní rozhodnutí obsahuje podle nás závažné chyby a proto podáme dovolání k NS, nyní budeme žalobou uplatňovat náhradu vzniklých škod.

 

Uvedený rozsudek bude mít také bezpochyby vliv při rozhodování soudu v dalších dvou žalobách, které na družstvo podalo město v podobné věci, tedy nesprávném rozdělení zisku a nesprávném uplatnění nákladů v letech 2003 až 2006 a v letech 2013 až 2016.

 

Jakmile budou rozsudky pravomocné a družstvo uhradí částky dle rozsudků, bude družstvo opět uplatňovat náhradu škody v této souvislosti jemu vzniklé.

 

Je ale velmi pravděpodobné, že spolu s městem dojdeme k určitým dohodám, které vyplývají z posledních jednání mediace. Tyto připravované dohody by měly odstranit škody, které družstvu vznikly nebo vzniknou a zastavit soudní jednání za léta 2003 až 2006 a 2013 až 2016, takže nebudeme muset žádné žaloby na město podávat.

 

Vzhledem k závazku mlčenlivosti nejsem oprávněn, abych tuto věc blíže vysvětlil. V okamžiku vyřešení této záležitosti a podpisu dohod však budeme členy družstva neprodleně informovat.

 

 

                                                                                              Pavel Sekula

Ve Zlíně dne 18. 5. 2019

 

Vážení družstevníci,

 

V těchto dnech Vám bude doručeno do Vaší schránky v domě vyúčtování služeb za rok 2018. Prosím zkontrolujte si správnost údajů. Případnou reklamaci můžete uplatnit písemně u pana Sekuly v domě 5407, tel. 603 899 170, do 30. 5. 2019.

 

Do této doby nedoplatky neplaťte!

 

Termín pro platby Vám bude oznámen podle výsledků případných reklamací.

 

Finanční vypořádání bude provedeno prostřednictvím banky nebo v hotovosti do měsíce po uplynutí termínu reklamace. V případě podaných reklamací pak nejpozději do 31. 8. 2019.

 

                                                                                              Pavel Sekula

 

 

 

                                                                             

30.6.2017 byla vytvořena nová rubrika. V rubrice AKTUALITY je to nová rubrika ZÁSADY NAROVNÁNÍ. Představenstvo tyto zásady schválilo dne 27.6.2017 

NOVÁ RUBRIKA - HISTORIE BD (poslední rubrika dole)

Zde najdete přehledně celou historii vzniku a trvání BD Podlesí. KE STAŽENÍ zde najdete smlouvy, doklady a důkazy toho, jak bylo BD městem tunelováno a družstevníci okrádáni, jak zaměstnanci magistrátu a politici lžou a lhali. Přehledně, seřazeně, jsou zde uvedeny všechny podvody. A také návrh řešení. 

 

 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

Místo konání:          23. 4. 2019 v 18 hodin, kancelář BD 5407

Přítomni:                P.Sekula, B.Gerychová, P.Konečný, J.Kluďák, L. Kučerová KK- M.Sadílek,

Host:                         Mgr. Vojtášková – právník BD

                                   

Informace o rozsudku ve věci zápočtů BD a dalším postupu

Představenstvo vyslechlo informace od paní Vojtáškové o průběhu a soudním rozhodnutím Krajského soudu v Brně (dále jen „KS“) ve věci zápočtů, které provedlo BD vůči splátkám úvěru od SMZ.

KS pravomocně rozhodl o tom, že BD musí uhradit městu částku 1. 643.560,93 Kč s příslušenstvím a potvrdil tak rozhodnutí soudu I. stupně ve Zlíně.

KS současně vyslovil právní názor, že BD má škody, které mu v souvislosti se smlouvami o sdružení, smlouvami o úvěru a smlouvou o společném hospodaření vymáhat na základě ustanovení § 66a zák. č. 513/1991 Sb.

Jinými slovy KS neuznal stav, že by BD v rámci hospodaření vznikly pohledávky za SMZ (proto jsme neměli provést zápočet vzájemných pohledávek) a to především proto, že KS rozhodl, že úroky z úvěru, který BD obdrželo od SMZ, nepatří do nákladů, které by měly být v rámci hospodaření se společnou věcí děleny mezi oba spoluvlastníky.

Ale protože SMZ si jako ovládající osoba BD (aniž by splnila své zákonné povinnosti) zajistila naprosto nepřiměřené výhody a poškodila tak BD, (BD nemá příjmy z nájemného z bytů zvláštního určení, BD vložilo do výstavby výrazně více finančních prostředků než SMZ a přesto má podíl na hospodaření pouze 49%, z úvěru se postavil majetek, který ale připadl SMZ včetně výnosů z tohoto majetku, ale pouze BD platí úroky z tohoto úvěru) bude BD vzniklou škodu vymáhat po SMZ z titulu výše uvedeného paragrafu. Teprve po nabytí právní moci pravomocného rozsudku a provedené úhradě výše uvedené částky družstvem (na účtech máme dostatek finančních prostředků) vznikne BD škoda, kterou budeme moci prokázat a následně vymáhat.

Toto rozhodnutí se promítne i do dalších dvou soudních sporů, které vede SMZ proti BD.

Po doručení písemného vyhotovení rozsudku KS současně představenstvo rozhodne o dalším postupu ve věci případného dovolání se k Nejvyššímu soudu, jelikož se nadále domníváme, že všechny smlouvy a dohody odporují dobrým mravům a základním principům spravedlnosti.

Schůze skončila v 19:30 hodin.

Zapsal:          Pavel Sekula                                               Ověřila:        Božena Gerychová

 

 

 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

Místo konání:          26. 2. 2019 v 18 hodin, kancelář BD 5407

Přítomni:                P.Sekula, B.Gerychová, P.Konečný, J.Kluďák.  KK- M.Sadílek,

                                

1. Schválení dohod o provedení práce

Představenstvo schválilo dohodu o provedení práce na rok 2019 v souladu se smlouvou o výkonu funkce s panem Sekulou.

hlasování:    pro 4              proti 0                       zdržel se 0

2. Schválení dohod o provedení práce

Představenstvo schválilo dohodu o provedení práce na rok 2019 s panem Dostálkem.

hlasování:    pro 4              proti 0                       zdržel se 0

3. Výsledky jednání mediace a další postup

Dne 19. 2. 2019 proběhlo první kolo mediace u nové mediátorky v Olomouci. Pan Sekula seznámil představenstvo s průběhem jednání, s úkoly, které z tohoto jednání vyplynuly, a byl domluven další postup. Příští kolo mediace se uskuteční dne 20. 3. 2019.

4. Ostatní

Představenstvo prodiskutovalo situaci s parkováním okolo domů. Dále se pak představenstvo zabývalo plněním některých úkolů z minulých jednání.

Schůze skončila ve 19 hodin.

Zapsal:          Pavel Sekula                                              Zápis ověřil:  Božena Gerychová

 

Výsledky hospodaření za rok 2018

14. 6. 2019

KE STAŽENÍ - Rozdělení nákladů a výnosů mezi BD a SMZ

KE STAŽENÍ - Daňové přiznání

KE STAŽENÍ - Výsledovka analyticky

KE STAŽENÍ - Rozvaha analyticky

KE STAŽENÍ - Příloha k účetní uzávěrce

 

Pozvánka na členskou schůzi s plnou mocí

12. 6. 2019

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

 

 

Pozvánka

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, která se koná na16. ZŠ – Okružní (vedle I. segmentu), v jídelně dne 27. 6. 2019, zahájení v 18:00 hod. s následujícím programem:

 

  1. Organizační záležitosti

2)       Schválení hospodářského výsledku družstva za rok 2018

3)       Schválení úhrady nákladů kanceláře a kopírování                      

4)        Navýšení odvodů do fondu oprav o 4,- Kč na celkových 7,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu

      5)       Různé

 

 

                                                                                   Sekula Pavel

                                                                předseda představenstva BD Podlesí

 

Ve Zlíně dne 11. 6. 2019

 

S návrhy k bodům 2 až 4 se budete moci seznámit na nástěnkách družstva, nebo na webu BD.

 

Žádáme, aby se dostavili pouze členové družstva. Ostatní nebudou mít na členskou schůzi přístup. V případě zastoupení člena družstva třetí osobou, požadujeme doložení způsobilosti zastupování plnou mocí, vystavenou právoplatným členem družstva.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plná moc

 

Já, níže podepsaný(á),                                                                             datum nar.:             

 

bytem:                                                                                                         

 

zplnomocňuji (zplnomocňujeme) pana(í)                                             datum nar.:

 

bytem:

 

k zastupování na členské schůzi Bytového družstva Podlesí konané dne 27. 6. 2019

ve Zlíně.

 

Podpis zmocnitele:

 

 

Toto zmocnění přijímám                            Podpis zmocněnce:           

                                                                                 

 

11.6.2019

12. 6. 2019

Schválení programu a termínu členské schůze, dlužníci, stav oprav 5410 po požáru

 

Pravomocný rozsudek 74 Co 45/2018-366 ze dne 4. 4. 2019

20. 5. 2019

23. 4. 2019

28. 4. 2019

Informace o výsledku soudu a o dalším postupu 

 

26. 2. 2019

28. 4. 2019

Schválení dohod o provedení práce

 

11.12.2018 Strnadlová na Fejtovou

21. 12. 2018

 

11.12.2018 Kratochvílová na Dudeška

21. 12. 2018

 

11.12.2018

19. 12. 2018

Schválení podnájmů, jednání mediace,zvýšení ceny za úklid, malování v domech

 

6.11.2018

23. 11. 2018

Nominace na mediaci, schválení podnájmu, věc BD na jednání zastupitelstva

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 311197
Měsíc: 5346
Den: 100