Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

INFORMAČNÍ DESKA

 

 

Pozvánka

na náhradní členskou schůzi družstva Bytové družstvo Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, která se koná v salónku restaurace Vlžan na ulici Pasecká 4431(pod Jižními svahy) dne 16.7.2018, zahájení v 18:00 hod. s následujícím programem:

 

  1. Organizační záležitosti

2)        Schválení hospodářského výsledku za rok 2017

3)        Schválení smluv o výkonu funkce                      

      4)        Navýšení odměn členů představenstva

      5)        Návrh řešení situace s G,GS

      6)        Různé

 

 

                                                                                   Sekula Pavel

                                                                předseda představenstva BD Podlesí

 

Ve Zlíně dne 2.7.2018

 

S návrhy k bodům 2 až 5 se budete moci seznámit na nástěnkách družstva, nebo na webu BD.

Žádáme, aby se dostavili pouze členové družstva. Ostatní nebudou mít na členskou schůzi přístup. V případě zastoupení člena družstva třetí osobou, požadujeme doložení způsobilosti zastupování plnou mocí, vystavenou právoplatným členem družstva.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plná moc

 

Já, níže podepsaný(á),                                                                       datum nar.:             

 

bytem:                                                                                               datum nar.:

 

zplnomocňuji (zplnomocňujeme) pana(í)                                          datum nar.:

 

bytem:

 

k zastupování na členské schůzi Bytového družstva Podlesí konané dne 16.7.2018

ve Zlíně.

 

Podpis zmocnitele:

 

 

Toto zmocnění přijímám                                Podpis zmocněnce:    

                                                                                 

  

 

                                                                                  

30.6.2017 byla vytvořena nová rubrika. V rubrice AKTUALITY je to nová rubrika ZÁSADY NAROVNÁNÍ. Představenstvo tyto zásady schválilo dne 27.6.2017 

 

Vážení družstevníci,

skončilo reklamační období vyúčtování služeb za rok 2017.

Nedoplatky uhraďte prosím do konce června na účet BD.

 

Finanční vypořádání bude provedeno prostřednictvím banky nebo v hotovosti do konce června 2018.

                                                                                             Pavel Sekula

 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

 

Místo konání:            5.6.2018 v 18:15 hodin, kancelář BD 5407

 

Přítomni:                   P.Sekula, B.Gerychová, A.Bieronski , L.Kučerová, P.Konečný, J.Kluďák

                                    KK- M.Sadílek

1. Delegování osob na schůzku s Ing. a Ing. Korcem dne 6.6.2018

Představenstvo delegovalo tyto osoby: Ing. Lenka Kučerová, Ing. Martin Sadílek, Bc. Aleš Bieronski, Jan Kluďák

hlasování:      pro 6               proti 0            zdržel se 0

Osoby oprávněné jednat za BD ve věci narovnání smluvních vztahů na následující schůzku byly schváleny.

2. Různé

Pavel Sekula informoval přítomné o průběhu zadaného auditu BD a také o kontrole účetních dokladů, které provedl JUDr. Ing. Lanc, pověřená osoba městem, ze společnosti AGIS s.r.o. z Mostu. Tato společnost provádí separátní audit pro město Zlín. Je to tatáž společnost, jejíž závěry kontroly v roce 2006 sloužily pro podání žaloby městem na BD v roce 2009 na cca 770.000,- Kč. Soudní spor není doposud prvoinstančně rozhodnut.

Všechno svědčí přesně o tom, na co pan Sekula dlouhodobě upozorňuje, že vydání účetnictví družstva neslouží ke stanovení spoluvlastnického poměru, ale pouze jako podklady městu pro podání další žaloby na BD. Město nepožadovalo kontrolu účetnictví BD roku 2013 a důvodem je jednoznačně fakt, že tento rok je již pro případnou žalobu promlčený.

Pan Sekula seznámil přítomné se situací okolo G, GS a představenstvo se dohodlo, že svolá separátní schůzi v této věci se současnými nájemci G, GS. Na této schůzi představenstvo seznámí nájemce se stávajícím stavem právní jistoty a ekonomiky tak, aby všichni společně nalezli řešení, které bude přijatelné pro všechny členy BD.

Schůze skončila v 19:55 hodin.

Zapsal:            Pavel Sekula                  Zápis ověřil:    Božena Gerychová

 Vážení družstevníci,

dne 11.1.2018 byl BD doručen písemný rozsudek 38 C 245/2017 Okresního soudu ve Zlíně ze dne 21.12.2017  ve věci žaloby města na BD.

Soud nepravomocně rozhodl ve prospěch města a určil, že musíme městu uhradit částku 1.643.560,93 splátek úvěru včetně úroků za splátky úvěrů, které jsme hradili zápočty, které soud označil jako neurčité a dále naše pohledávky vůči městu za neexistující.

Navíc má BD Podlesí uhradit městu náklady řízení ve výši 197.331,50 Kč.

Žalobu, naše vyjádření k žalobě i rozsudek najdete na webu družstva v rubrice „Žaloba SMZ na BD – „zápočty“ 24.7.2017“.

Z vynesení rozsudku dne 21.12.2017 Vám předkládám úvahu soudce ve věci úroků:

Především pak tam nesmí spadat výdaje, spočívající v úrocích, které je povinen zaplatit žalovaný z půjček, které čerpal podle těchto předmětných smluv o půjčkách, právě na to, aby mohl poskytnout peněžní prostředky a získat tak majetkový podíl na společných věcech.

Pokud bychom se neodvolali, důsledkem pravomocného rozhodnutí OS ve Zlíně by byl stav, kdy náklady půjčky, kterou město Zlín vnutilo BD Podlesí v době, kdy bylo město jeho jediným členem BD a kdy tato půjčka sloužila k pořízení výhradně majetku města, tak tyto náklady ve formě úroků z půjčky, které dosahují téměř 11 milionů korun, mají hradit jen bydlící členové družstva, i když zisk z této půjčky má pouze a jen Statutární město Zlín.

To je podle nás v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i s dalšími základními principy práva, kterým je určitě princip spravedlnosti.

Vysvětlení:

V současné době vlastní BD ideální podíl  na šesti domech na Podlesí ve výši 49% .

Cena těchto šesti domů dle tabulky města, kterou najdete na webu BD a kterou zpracovalo oddělení ekonomiky a majetku, činí 154.261.556,-Kč.

Součet základních členských vkladů a dalších členských vkladů činí 75.523.788,-Kč. Tuto položku najdete v rozvaze BD (2016) v pasivech účet 411 000 Základní kapitál.

To znamená, že jsme uhradili náš majetkový podíl 49% pouze platbami těchto členských vkladů v letech 2003 až 2004.

Půjčky ve výši 47,5 mil. korun, které splácíme a do roku 2023 splácet budeme v rámci DMU, tak nesloužily k pořízení našeho majetku.

Za tyto půjčky pořízený majetek je tak součástí 51% podílu města.

K tomu všemu si město chce vzít z celkových příjmů z hospodaření ze společnou věcí podíl celých 56,5%. Tedy dokonce 5,5 % z toho, co jsme zaplatili v členských vkladech a co je jen našim majetkem!

Město ve svém prohlášení dne 15.11.2017 říká, že chce jednat „se vší slušností a korektností“. Mě výše uvedené záležitosti nepřipadají ani slušné a rozhodně ani korektní.

 

Pavel Sekula

 

Předseda představenstva BD Podlesí

 

Vážení družstevníci,

dne 13.4.2017 byl některým z Vás vhozen do schránek další dopis od SMZ. Tentokrát nedatovaný, od pana náměstka primátora Korce. Aby si tento dopis mohli přečíst všichni členové BD, umístnil jsem jej ke stažení, stejně jako veškerou předchozí dokumentaci na web družstva do rubriky „AKTUALITY“, podrubrika „JEDNÁNÍ SE SMZ“. Je to proto, aby byla všechna fakta na jednom místě.

Představitelé našeho města, vrcholní politici a zaměstnanci magistrátu manipulují a lžou na webových stránkách města, v denním tisku nebo v magazínu zlín a to především v otázce dění okolo VaK Zlín, ale i ve věci našeho BD. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vyzvat město ke zveřejnění omluvy za lži, které o mně napsali a jsem odhodlán se bránit i u soudu.

I poslední dopis je plný lží, polopravd a manipulací a proto jsem ve výše uvedené rubrice „AKTUALITY“, vytvořil podrubriku  „LŽI A MANIPULACE“ a v té uvádím 8 podstatných lží, které tento dopis obsahuje.

Je velmi těžké se orientovat v dnešním světě plném protichůdných informací. Vím ale, že pokud chci, aby mně lidé věřili a měl jsem jejich důvěru, nesmím jim lhát. A platí to samozřejmě i opačně. Ten, kdo mi lže, nemůže mít moji důvěru a nelze s ním ani jednat.

Město, resp. zaměstnanci magistrátu a politici nás obelhali a podvedli již před 14 lety, nikdy to nepřestalo, jen nyní se tyto lži, podvody a manipulace dějí opět se zvýšenou intenzitou.

Je opravdu důležité se o věci podrobně zajímat, studovat materiály a vědět, ne jenom slepě věřit. Vždyť jde o náš majetek, o naše peníze. Myslím, že většina z nás toto podcenila v počátcích našeho vstupu do družstva a i díky tomu jsme byli podvedeni a okradeni a důsledkům tehdejšího jednání města čelíme do dnes.

Nedělejme stejné chyby stále dokola.

Pavel Sekula

 

Veřejný slib.

 

 

 

Pokud SMZ vyhoví mé žádosti, nebo v případě úspěchu při obhajobě svých práv u soudu, věnuji kompletně celou částku, kterou uplatňuji po SMZ (200.000,- Kč), na boj proti lžím, podvodům a manipulacím, které provádějí vrcholní političtí představitelé SMZ a zaměstnanci magistrátu města Zlína při svých vystoupeních na zastupitelstvu města Zlína a v médiích (magazín zlín, WEB SMZ, WEB VaK Zlín nebo denní tisk).

  

Pavel Sekula

 

                                                                 

Statutární město Zlín

Zlín

Ve Zlíně dne 11. dubna 2017

Výzva k upuštění od neoprávněného zásahu do jména, osobnosti, soukromí i s uplatněním nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy

- předsoudní výzva

Vážený pane primátore,

dne 29.3.2017 byl na stránkách města Zlína uveřejněn článek „Město Zlín chce prověřit hospodaření Bytového družstva Podlesí. I pomocí právníků“, který obsahuje  nepravdivá obvinění vznesená přímo či nepřímo vůči mé osobě v souvislosti s výkonem mé funkce předsedy představenstva Bytového družstva Podlesí.  Zejména tvrzení, že město řadu měsíců marně požaduje po družstvu  doložení kompletního účetnictví za roky 2006 až 2015 je lež, proti které se důrazně ohrazuji.  Opakovaně jsem totiž osobně se zástupci města jednal o způsobu realizace tohoto požadavku, zaslal  účetnictví v elektronické podobě, v minulosti do účetnictví umožnil zástupcům města nahlížet, a také navrhl podmínky, za jakých by bylo možno  jejich novému požadavku vyhovět. 

Také není pravda, že bych kdy uvedl,  že skutečnosti týkající se bytových domů na Podlesí IV jsou v pořádku. Právě naopak .  Naše družstvo je  společenství zde bydlících občanů,  kteří si  pořídili byt v bytových domech, ve kterém má spoluvlastnický podíl město Zlín.  Nikdo  z nás v té době netušil, že město  při jejich výstavbě neoprávněně získalo zásadně větší  velikost spoluvlastnického podílu  než byla výše jeho investice a to na úkor nás ostatních zde bydlících členů družstva.  Z důvodu  postoje města k tomuto problému je veden  z naší strany dlouhodobý spor o napravení této křivdy vůči zde bydlícím  občanům. S tím souvisí i nároky, které si město v souvislosti s nedůvodnou výší podílu uplatňuje (viz závěr článku) a tím navyšuje stávající poškození .  Jako běžní občané vůči  městu v nevýhodném postavení a na rozdíl od města také nedisponujeme technickými a ani peněžními prostředky k tomu, abychom zvládali například i realizaci jakýchkoliv   požadavků města, které si diktuje ze svého postaven

 

 

Pozvánka na náhradní členskou schůzi 16.7.2018

2. 7. 2018

Členská schůze 28.6.2018

1. 7. 2018

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

 

Zápis z  členské schůze Bytového družstva Podlesí

 

 

Místo konání:            28.6.2018  v 18:00 hodin v jídelně 16. ZŠ Okružní

 

Schůzi zahájil v 18:10 předseda představenstva pan Pavel Sekula.

 

Přítomni:       55 členů družstva s právem hlasovat.

 

V rámci organizačních záležitostí předseda představenstva Pavel Sekula konstatoval, že na členské schůzi je přítomno celkem 55 členů družstva s právem hlasovat z celkového počtu 158 členů družstva s právem hlasovat a to znamená, že členská schůze je neusnášeníschopná.

Pan Sekula oznámil, že náhradní bude svolána v souladu se stanovami BD s nezměněným programem schůze.

Schůze skončila v 18.50 hodin.

Zapsal:                        Pavel Sekula

Ve Zlíně dne 28.6.2018

Zapsal:                        Pavel Sekula

Ve Zlíně dne 28.6.2018

 

Návrhy na usnesení členské schůze

23. 6. 2018

Návrhy na usnesení členské schůze konané dne 28.4.2018

Usnesení 18062801:

Schválení hospodářského výsledku za rok 2017

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje (neschvaluje) výsledek hospodaření bytového družstva za rok 2017. Zisk ve výši 334.368,22  Kč bude rozdělen takto:

Částka 334.368,22  Kč bude vedena jako nerozdělený zisk.

Usnesení 18042802:

Schválení smluv o výkonu funkce

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje (neschvaluje) smlouvy o výkonu funkce pro paní Kučerovou a pana Sadílka.

Zdůvodnění návrhu:

Pan Martin Sadílek a paní Lenka Kučerová byli do orgánů BD zvoleni na členské schůzi dne 12.4.2018. Jelikož podmínkou pro odměňování jejich práce je ze zákona nutný souhlas členské schůze, předkládáme ke schválení smlouvy, na základě kterých mohou být výše jmenovaní za svoji práci odměňováni.

Usnesení 1804283:

Navýšení odměn představenstva

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje (neschvaluje) navýšení odměn členů představenstva. Představenstvo navrhuje zvýšení odměn na dvojnásobek.

Zdůvodnění návrhu:

Současné odměny jsou fixovány historicky z roku 2006. Vzhledem k délce doby, po kterou se odměny neměnily, ke stále se zvyšujícím životním nákladům a k tomu úměrně zvyšujícím se mzdám, k náročnosti práce členů představenstva, jejich hmotné i morální odpovědnosti je nutné tyto odměny zvýšit. Předseda představenstva zvýšení odměny nepožaduje.

Současná výše odměn je:

Předseda představenstva 2.499,- Kč měsíčně

Místopředseda představenstva 750,- Kč měsíčně

Člen představenstva 500,- měsíčně

Člen Kontrolní komise 100,- měsíčně

Z této odměny se odečítá 15% srážkové daně.

 

Jednání dne 6.6.2018

23. 6. 2018

Schůzka dne 6.6. v 9:00, Magistrát města Zlína, kancelář primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce:

Zastoupení:

Statutární město Zlín: Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora

BD Podlesí: Aleš Bieronski - místopředseda představenstva, Ing. Lenka Kučerová - člen představenstva, Jan Kluďák - člen představenstva, Martin Sadílek - člen kontrolní komise

Další účastníci: Ing. Lubomír Matulík - člen BD Podlesí, p. Josef Omelka - člen BD Podlesí

 

Zástupce Statutárního města Zlín a zástupci BD Podlesí vyjádřili snahu opět zahájit jednání vedoucí k narovnání vzájemných majetkových a smluvních vztahů a k řešení dalších sporných otázek. Obě strany se shodly, že k tomuto využijí služeb mediátora - smluvně jej zaštítí Statutární město Zlín. Statutární město Zlín bude následně o připravenosti mediátora a navrhovaném termínu další schůzky informovat BD Podlesí.

Zapsala:

Ing. Lenka Kučerová

 

AUDIT účetnictví za roky 2014 až 2018

23. 6. 2018

Audit provedla na základě výběru z více dodavatelů auditorka paní Gita Štolfová, auditor č. oprávnění 1782, za cenu dle nabídky ve výši 30.000,- Kč.

2014 Ke stažení

2015 Ke stažení

2016 Ke stažení

2017 Ke stažení

 

Výsledek hospodaření za rok 2017

23. 6. 2018

Ke stažení rozdělení mezi BD a SMZ

Ke stažení daňové přiznání

Ke stažení rozvaha

Ke stažení výkaz zisku a ztráty

Ke stažení příloha k účetní uzávěrce 

 

Výsledek hospodaření za rok 2017

23. 6. 2018

Výsledek hospodaření za rok 2017

23. 6. 2018

Návrh smlouvy o výkonu funkce

23. 6. 2018

Pozvánka na členskou schůzi 28.6.2018

15. 6. 2018

Pozvánka ke stažení.

Pozvánka

 

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, která se koná na

16. ZŠ – Okružní (vedle I. segmentu), v jídelně dne 28.6.2018, zahájení v 18:00 hod. s následujícím programem:

 

  1. Organizační záležitosti

2)        Schválení hospodářského výsledku za rok 2017

3)        Schválení smluv o výkonu funkce                      

      4)        Navýšení odměn členů představenstva

      5)        Návrh řešení situace s G,GS

      6)        Různé

 

 

                                                                                   Sekula Pavel

                                                                předseda představenstva BD Podlesí

 

Ve Zlíně dne 14.6.2018

 

S návrhy k bodům 2 až 5 se budete moci seznámit na nástěnkách družstva, nebo na webu BD.

Žádáme, aby se dostavili pouze členové družstva. Ostatní nebudou mít na členskou schůzi přístup. V případě zastoupení člena družstva třetí osobou, požadujeme doložení způsobilosti zastupování plnou mocí, vystavenou právoplatným členem družstva.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plná moc

 

Já, níže podepsaný(á),                                                                       datum nar.:             

 

bytem:                                                                                               datum nar.:

 

zplnomocňuji (zplnomocňujeme) pana(í)                                          datum nar.:

 

bytem:

 

k zastupování na členské schůzi Bytového družstva Podlesí konané dne 28.6.2018

ve Zlíně.

 

Podpis zmocnitele:

 

 

Toto zmocnění přijímám                                Podpis zmocněnce:    

                                                                                 

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červenec / 2018 >>

Statistiky

Online: 3
Celkem: 261350
Měsíc: 5772
Den: 220