Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

INFORMAČNÍ DESKA

 

 

Vážení družstevníci,

16. 5. 2019 nám byl doručen pravomocný rozsudek ve věci zápočtů v písemném provedení. Rozsudek najdete v sekci Žaloba SMZ na BD - "zápočty" 24.7.2017

17. 5. 2019 jsme tak na účet města zaplatili dlužnou jistinu půjčky v celkové částce 1.643.560,93 Kč. Jedná se o částku, kterou jsme požadovali po městu jako jejich podíl na nákladech hospodaření se společnou věcí za roky 2011 až 2016. Částku jsme získali díky provedeným zápočtům těchto našich pohledávek oproti našim závazkům vyplývajících ze smluv o půjčkách. Soud neuznal naše pohledávky, a proto jsme nyní výše uvedenou částku museli vrátit.

Ze stejného důvodu jsme uhradili dlužné úroky dle smluv o půjčkách ve výši 66.491,95 Kč.

Tyto částky bychom platili tak, jako tak. Je to náš závazek z výše uvedených smluv. Tyto částky jsme získali „navíc“.

Dále jsme uhradili náhradu nákladů řízení (soudní poplatek, který město při podání žaloby muselo zaplatit) v částce 82. 178,50 Kč k rukám právního zástupce města.

Současně jsme uhradili úroky z prodlení (dle ustanovení smluv o půjčkách) ve výši 241.051,85 Kč.

Chtěl bych upozornit na vyslovený právní názor odvolacího soudu v bodech 16. až 20.

Bod 17. „Žalovanému lze rozumět potud, že jeho hospodaření bylo nad běžnou míru zatíženo ovládající osobou, která mimo nerovný smluvní základ fakticky rozhodovala především o rozhodné části příjmů z nájmů bytů.

 

Bod 19. "Není rozumných pochyb o tom, že žalobce byl ovládající osobou žalovaného ve smyslu § 66a obchodního zákoníku. Žalovaný se však své argumentaci soustředil na prosazení neplatnosti uzavíraných smluv a nevyužil instituty, které upravují vztah ovládající a ovládané osoby. Pominul, že jednostranná nevýhodnost smluv mezi ovládající a ovládanou osobou nevede k jejich neplatnosti, ale - za splnění ostatních podmínek - může založit právo na náhradu způsobené škody

 

Bod 20. „Přitom nelze žalovanému upřít jisté racionální jádro jeho boje o vyšší ekonomickou samostatnost a o prosazení některých zásadních aspektů práv k družstevnímu majetku.

 

Je jasné, že družstvu vznikla škoda, a to nejenom ve výši uhrazeného soudního poplatku a úroků z prodlení. Zásadní škodou je, že se družstvo nepodílí na výnosech z hospodaření se společnou věcí v poměru, který by mu za normálních okolností náležel.

 

Město vypracovalo smlouvy o sdružení, smlouvy o půjčkách i dohodu o hospodaření a zneužilo podle nás postavení ovládající osoby. Družstvo nemohlo projevit svoji svobodnou vůli při uzavírání těchto kontraktů, jelikož v orgánech družstva byly pouze osoby, které byly propojeny s městem. Město tak podepisovalo smlouvy v podstatě samo se sebou, a jak vyplývá ze soudního rozhodnutí, musí družstvo nyní vymáhat vzniklé škody z titulu odpovědnosti ovládající osoby dle §66 obchodního zákoníku.

 

Družstvo bylo mimo jiné poškozeno nevýhodným ujednáním v Dohodě podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí, konkrétně v čl. III. odst. 6, který upravuje vzájemné podíly rozdělení zisku mezi městem a družstvem.

 

Škodou pro družstvo je tak v příčinné souvislosti mimo jiné to, že příjmy z podílu získaného za pomocí půjčky jdou pouze za městem a zároveň se město nepodílí na nákladech této půjčky, jak potvrdil soud.

 

Vymáhat způsobenou škodu může družstvo teprve tehdy, až ke škodě dojde, což se stalo nyní zaplacením uvedených částek a pravomocným rozhodnutím soudu.

 

Mimo to, že soudní rozhodnutí obsahuje podle nás závažné chyby a proto podáme dovolání k NS, nyní budeme žalobou uplatňovat náhradu vzniklých škod.

 

Uvedený rozsudek bude mít také bezpochyby vliv při rozhodování soudu v dalších dvou žalobách, které na družstvo podalo město v podobné věci, tedy nesprávném rozdělení zisku a nesprávném uplatnění nákladů v letech 2003 až 2006 a v letech 2013 až 2016.

 

Jakmile budou rozsudky pravomocné a družstvo uhradí částky dle rozsudků, bude družstvo opět uplatňovat náhradu škody v této souvislosti jemu vzniklé.

 

Je ale velmi pravděpodobné, že spolu s městem dojdeme k určitým dohodám, které vyplývají z posledních jednání mediace. Tyto připravované dohody by měly odstranit škody, které družstvu vznikly nebo vzniknou a zastavit soudní jednání za léta 2003 až 2006 a 2013 až 2016, takže nebudeme muset žádné žaloby na město podávat.

 

Vzhledem k závazku mlčenlivosti nejsem oprávněn, abych tuto věc blíže vysvětlil. V okamžiku vyřešení této záležitosti a podpisu dohod však budeme členy družstva neprodleně informovat.

 

 

                                                                                              Pavel Sekula

Ve Zlíně dne 18. 5. 2019

 

Vážení družstevníci,

 

V těchto dnech Vám bude doručeno do Vaší schránky v domě vyúčtování služeb za rok 2018. Prosím zkontrolujte si správnost údajů. Případnou reklamaci můžete uplatnit písemně u pana Sekuly v domě 5407, tel. 603 899 170, do 30. 5. 2019.

 

Do této doby nedoplatky neplaťte!

 

Termín pro platby Vám bude oznámen podle výsledků případných reklamací.

 

Finanční vypořádání bude provedeno prostřednictvím banky nebo v hotovosti do měsíce po uplynutí termínu reklamace. V případě podaných reklamací pak nejpozději do 31. 8. 2019.

 

                                                                                              Pavel Sekula

 

 

 

                                                                             

30.6.2017 byla vytvořena nová rubrika. V rubrice AKTUALITY je to nová rubrika ZÁSADY NAROVNÁNÍ. Představenstvo tyto zásady schválilo dne 27.6.2017 

NOVÁ RUBRIKA - HISTORIE BD (poslední rubrika dole)

Zde najdete přehledně celou historii vzniku a trvání BD Podlesí. KE STAŽENÍ zde najdete smlouvy, doklady a důkazy toho, jak bylo BD městem tunelováno a družstevníci okrádáni, jak zaměstnanci magistrátu a politici lžou a lhali. Přehledně, seřazeně, jsou zde uvedeny všechny podvody. A také návrh řešení. 

 

 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

Místo konání:          23. 4. 2019 v 18 hodin, kancelář BD 5407

Přítomni:                P.Sekula, B.Gerychová, P.Konečný, J.Kluďák, L. Kučerová KK- M.Sadílek,

Host:                         Mgr. Vojtášková – právník BD

                                   

Informace o rozsudku ve věci zápočtů BD a dalším postupu

Představenstvo vyslechlo informace od paní Vojtáškové o průběhu a soudním rozhodnutím Krajského soudu v Brně (dále jen „KS“) ve věci zápočtů, které provedlo BD vůči splátkám úvěru od SMZ.

KS pravomocně rozhodl o tom, že BD musí uhradit městu částku 1. 643.560,93 Kč s příslušenstvím a potvrdil tak rozhodnutí soudu I. stupně ve Zlíně.

KS současně vyslovil právní názor, že BD má škody, které mu v souvislosti se smlouvami o sdružení, smlouvami o úvěru a smlouvou o společném hospodaření vymáhat na základě ustanovení § 66a zák. č. 513/1991 Sb.

Jinými slovy KS neuznal stav, že by BD v rámci hospodaření vznikly pohledávky za SMZ (proto jsme neměli provést zápočet vzájemných pohledávek) a to především proto, že KS rozhodl, že úroky z úvěru, který BD obdrželo od SMZ, nepatří do nákladů, které by měly být v rámci hospodaření se společnou věcí děleny mezi oba spoluvlastníky.

Ale protože SMZ si jako ovládající osoba BD (aniž by splnila své zákonné povinnosti) zajistila naprosto nepřiměřené výhody a poškodila tak BD, (BD nemá příjmy z nájemného z bytů zvláštního určení, BD vložilo do výstavby výrazně více finančních prostředků než SMZ a přesto má podíl na hospodaření pouze 49%, z úvěru se postavil majetek, který ale připadl SMZ včetně výnosů z tohoto majetku, ale pouze BD platí úroky z tohoto úvěru) bude BD vzniklou škodu vymáhat po SMZ z titulu výše uvedeného paragrafu. Teprve po nabytí právní moci pravomocného rozsudku a provedené úhradě výše uvedené částky družstvem (na účtech máme dostatek finančních prostředků) vznikne BD škoda, kterou budeme moci prokázat a následně vymáhat.

Toto rozhodnutí se promítne i do dalších dvou soudních sporů, které vede SMZ proti BD.

Po doručení písemného vyhotovení rozsudku KS současně představenstvo rozhodne o dalším postupu ve věci případného dovolání se k Nejvyššímu soudu, jelikož se nadále domníváme, že všechny smlouvy a dohody odporují dobrým mravům a základním principům spravedlnosti.

Schůze skončila v 19:30 hodin.

Zapsal:          Pavel Sekula                                               Ověřila:        Božena Gerychová

 

 

 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

Místo konání:          26. 2. 2019 v 18 hodin, kancelář BD 5407

Přítomni:                P.Sekula, B.Gerychová, P.Konečný, J.Kluďák.  KK- M.Sadílek,

                                

1. Schválení dohod o provedení práce

Představenstvo schválilo dohodu o provedení práce na rok 2019 v souladu se smlouvou o výkonu funkce s panem Sekulou.

hlasování:    pro 4              proti 0                       zdržel se 0

2. Schválení dohod o provedení práce

Představenstvo schválilo dohodu o provedení práce na rok 2019 s panem Dostálkem.

hlasování:    pro 4              proti 0                       zdržel se 0

3. Výsledky jednání mediace a další postup

Dne 19. 2. 2019 proběhlo první kolo mediace u nové mediátorky v Olomouci. Pan Sekula seznámil představenstvo s průběhem jednání, s úkoly, které z tohoto jednání vyplynuly, a byl domluven další postup. Příští kolo mediace se uskuteční dne 20. 3. 2019.

4. Ostatní

Představenstvo prodiskutovalo situaci s parkováním okolo domů. Dále se pak představenstvo zabývalo plněním některých úkolů z minulých jednání.

Schůze skončila ve 19 hodin.

Zapsal:          Pavel Sekula                                              Zápis ověřil:  Božena Gerychová

 

Pravomocný rozsudek 74 Co 45/2018-366 ze dne 4. 4. 2019

20. 5. 2019

23. 4. 2019

28. 4. 2019

Informace o výsledku soudu a o dalším postupu 

 

26. 2. 2019

28. 4. 2019

Schválení dohod o provedení práce

 

11.12.2018 Strnadlová na Fejtovou

21. 12. 2018

 

11.12.2018 Kratochvílová na Dudeška

21. 12. 2018

 

11.12.2018

19. 12. 2018

Schválení podnájmů, jednání mediace,zvýšení ceny za úklid, malování v domech

 

6.11.2018

23. 11. 2018

Nominace na mediaci, schválení podnájmu, věc BD na jednání zastupitelstva

 

PROLOG - OTŘESNÝ PŘÍPAD KORUPCE, ZNEUŽITÍ MOCI A VYDÍRÁNÍ

20. 11. 2018

Bytové družstvo Podlesí , IČ: 26295563, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín

OTŘESNÝ PŘÍPAD KORUPCE, ZNEUŽITÍ MOCI A VYDÍRÁNÍ VE ZLÍNĚ.

 

Vzhledem k tomu, že v městském magazínu, na webu města a jinde vycházelo mnoho zpráv o našem Bytovém družstvu Podlesí (dále jen „BD“), které jsou mnohdy na hony vzdáleny pravdě, předkládám v ucelené formě pravdivé a ověřitelné informace k celé záležitosti týkající se BD.

 

Je třeba si uvědomit, že BD a jeho vztahy se SMZ vznikaly v době, kdy se připravoval a dokončoval TUNEL s Vodovody a kanalizacemi Zlín a.s. Tedy v letech 2001 až 2003. Odpovědnými osobami byly tytéž osoby. Martin Janečka, Vladimír Říhák (oba ČSSD), Tomáš Úlehla, Zdeněk Blažek, Hynek Stezka (vše ODS), Milan Soldán, Miroslav Kašný (oba KDU-ČSL) atd...

 

 

A nebylo nic jednoduššího, než TUNELOVAT také BD a družstevníky samotné.

 

I. POČÁTEK

19. 11. 2018

I. POČÁTEK – Smlouva o sdruženíPODVOD č. 1, hlavní příčina všech sporů mezi BD a SMZ

Statutární město Zlín (dále jen „SMZ“) začalo s výstavbou nájemních domů na Podlesí v letech 2001 až 2002. Tehdy se jednalo o společný projekt SMZ a soukromé společnosti MERA Zlín s.r.o. (dále jen „MERA“). Jméno společnosti bude důležité v dalším pokračování článku.

SMZ zažádalo Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen“MMR“) o dotaci, která byla SMZ z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“), dle dvou smluv o poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů v obci, také poskytnuta, a to v celkové výši 59 mil. korun..

V roce 2002 ale došlo k úpravě nařízením vlády č. 481 / 2000 Sb. a ke změně parametrů podmínek pro získání dotace a město muselo, pokud chtělo stavět za pomoci dotace, zrušit spolupráci se společností MERA. Nařízení vlády totiž na základě „neblahých“ skutečností s podobným typem výstavby, tedy, kdy se města a obce sdružovala se soukromým investorem (na základě výsledků kontroly bytové výstavby provedené v roce 2001 Nejvyšším kontrolním úřadem), tuto možnost zrušila. O co šlo? No, že mnohdy soukromé společnosti sloužily jako pračky špinavých peněz. Soukromé společnosti si mohly dovolit „vyplácet“ politiky, kteří s nimi uzavírali za obce smlouvy bez výběrových řízení. Jedním slovem toto podporovalo KORUPCI a nehospodárné hospodaření s prostředky státu.

SMZ tak mohlo buď postavit byty samo, nebo mohlo sdružit finanční prostředky s bytovým družstvem. Výše uvedeným nařízením vlády byla, mimo jiné, také stanovena podmínka nejméně 51% spoluvlastnictví obce na společně vybudovaném majetku.

Což byla reakce MMR na kritickou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která hovořila o tzv. pseudovlastnictví, tedy, že města sice po nějakou dobu vlastní část společně vybudovaného majetku, ale s  majetkem nemohla nijak nakládat, respektive nemohla určovat, kdo bude ve vybudovaných bytech bydlet. Do té doby se města podílela různou částí podílu na postavených bytových domech, ale byla to družstva, která vše řídila.

Politici a úředníci SMZ tímto ztratili kontrolu a možnost „profitovat“ na výstavbě s MEROU. Za účelem „nápravy“ pak, opět bez výběrového řízení, SMZ začalo spolupracovat s firmou ISA CONSULT s.r.o. (dále jen „ISA“) z Frýdku Místku.

SMZ nejdříve ze všeho kontraktovalo ISU, která za peníze SMZ poskytla služby při založení BD. SMZ tehdy „účelově“ založilo BD, ve kterém zakládajícími a jedinými členy byly SMZ a Správa domů Zlín s.r.o. (dále jen „SDZ“). SDZ je společnost 100% vlastněna SMZ. Každý do BD vložil po 25.000 základního členského vkladu.

Potud (až na MERU, jak si později vysvětlíme) vcelku nic neobvyklého. Co však bylo neobvyklé bylo to, že  ve stanovách BD mělo SMZ při hlasování na členských schůzích dle čl.19 stanov celkem 180 hlasů a SDZ dalších 10 hlasů. Vzhledem k tomu, že BD plánovalo přijmout dalších 160 nových členů (podle počtu plánovaných bytových jednotek), občanů, kteří měli zájem o bydlení v těchto domech a kteří byli ochotni do výstavby investovat podstatnou část z finančních prostředků, které bylo třeba nashromáždit, to znamenalo, že se SMZ stalo ovládající osobou BD se všemi důsledky, které vyplývají z tehdejšího Obchodního zákona.

Celkově tak nakonec byl počet členů BD 162 a při hlasování na členských schůzích měl každý člen jeden hlas, mimo SMZ (180 hlasů) a SDZ (10 hlasů).

V důsledku toho neměli samotní družstevníci, až do roku 2006, žádnou zákonnou možnost se dostat do řídících a kontrolních útvarů BD.

První představenstvo BD pracovalo ve složení:

Předseda představenstva pan František Chvatík, místostarosta SMZ, člen KDU-ČSL

Místopředseda pan Václav Čech, ředitel SDZ

Místopředseda pan Luboš Dorazil, vedoucí investičního oddělení města

A protože SMZ a BD sdružovaly finanční prostředky, došlo v roce 2002 k podpisu řídícího dokumentu celé výstavby, Smlouvy o sdružení (dále jen „SOSD“) ze dne 16.8.2002. Toto datum hraje také svoji roli v našem příběhu.

Tato smlouva implementovala, mimo jiné, podmínky SFRB, a to především tu, že město musí mít nejméně 51% podíl na vybudovaném majetku.

Proto se stalo to, že i když ze smlouvy vyplývající poměr vložených finančních a majetkových hodnot do sdružení byl 33,54% SMZ a 66,46% BDP (nakonec však tento poměr, jak bude dokázáno v kapitole X., Jednání o narovnání, je dokonce 15% SMZ a 85% BD), ve skutečnosti tato smlouva aplikovala vládou nařízenou zásadu, aby po dokončení výstavby byl spoluvlastnický poměr na domech 51% SMZ a 49% BD. 85% - 49% = 36% podíl, o který BD přišlo.

Obrovský nepoměr mezi vkladem peněz a podílu na majetku za něj získaném.

Ze dne na den tak BD a družstevníci  přišli o 31,4 mil. korun, resp. o 48.8 mil. korun (protože skutečný vklad BD do výstavby, vklad jednotlivých družstevníků, činil celkem 135.555.248 korun), aniž by o tom družstevníci věděli. A do dnešního dne tato „krádež“ nebyla napravena.

Pokud nebude sjednána náprava, která má další vliv na hospodaření se společnou věcí a způsobuje tak další milionové ztráty BD, může to v konečném důsledku znamenat škodu pro BD až 73 mil. korun!

Protože město za tento, již jednou družstevníky (BD) zaplacený podíl, požaduje jeho současnou tržní cenu!!!

Tuto smlouvu podepsal za SMZ tehdejší primátor pan Dostál a za BD pan Chvatík a pan Čech. V té době, ještě nikdo z budoucích členů BD, tedy těch, kteří výstavbu domů ve skutečnosti z absolutní většiny zaplatili, nebyl jeho členem.

V důsledku toho se dá s jistotou říci, že SOSD, řídící a jedinou podstatnou smlouvu v této věci mezi SMZ a BD, podepsalo SMZ samo se sebou! Je nezpochybnitelné, že BD nemohlo projevit svoji svobodnou vůli k této smlouvě. V jejím čele stáli zástupci města, zastupitelé SMZ nebo jeho zaměstnanci. Stejně tak i v Kontrolní komisi BDP.

Tento typ výstavby v té době, tedy letech 2002 až 2004, byl použit ještě asi v dalších 220 případech, kdy obce a družstva sdružovaly své finanční prostředky stejným postupem. Jak je mi známo, tento způsob byl použit pouze ve Zlíně, u našeho BD, které bylo založeno účelově, a na jehož stanovách a smluvních vztazích se nepodíleli družstevníci, bydlící členové družstva, skuteční investoři, kteří by mohli aktivně bránit své zájmy a chránit svoji investici.

Pro pořádek je potřeba také uvést, že uvedenou SOSD nikdy neschválily orgány družstva (ani představenstvo, ani členská schůze, do jejíž kompetence schvalování takto důležité smlouvy, nakládání a zcizování majetku BD, dle stanov BD, náleží).

To nemá automaticky za důsledek neplatnost takové smlouvy, ale zavázány touto smlouvou za BD byly a jsou pouze osoby, které tuto smlouvu podepisovaly, nikoliv však BD a ostatní členové.

 

II. Díl druhý

18. 11. 2018

II. Vypořádání SMZ s MEROU Zlín s.r.o.PODVOD č.2, korupce

SMZ, jak vyplývá ze SOSD, mělo vložit do sdružení mimo jiné nemajetkový vklad ve formě „Uhrazená projektová dokumentace“, v hodnotě 5.900.000,- Kč. Jak tento vklad vznikl a je správně spočítaný?

To byly otázky, na které jsme chtěli znát odpovědi, jakmile se nám některým dostala do rukou SOSD (viz. čl. IV). Na základě žádosti nám byly předmětné smlouvy o vypořádání vzájemných vztahů mezi SMZ a MEROU dodány. KE STAŽENÍ

První smlouvou byla „Smlouva o zajištění činnosti“. Tato smlouva v podstatě znamenala „prodejSEZNAMU ZÁJEMCŮ nájemních bytů pro výstavbu 3 domů v dané lokalitě.

CENA: 1.975.000,- Kč

Tato částka zcela jistě nepatřila do vkladu SMZ – „Uhrazená projektová dokumentace“.

Jeví se to jako jasná korupční záležitost.

Jak píši v článku IV. „Členy BD se na prvních členských schůzích za účasti přijímaných členů BD stali především zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci samotného SMZ, zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci dodavatelů stavby, zastupitelé SMZ…

SMZ k výstavbě žádné seznamy zájemců nepotřebovalo!

Druhá smlouva „Dohoda o vzájemném vypořádání smluvního vztahu“, která se již dokumentace týkala, a to „za předanou studii a projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení“.

CENA: 1.950.000,- Kč

Třetí smlouva „Dohoda o koupi realizační dokumentace“, jak už sám název říká, tou předala MERA dokumentaci za účelem realizace výstavby nájemních bytů.

CENA:  1.975.000,- Kč

Dokumentace však nikdy k uvedenému účelu nesloužila. Podle této stavební dokumentace se nikdy nestavělo!!!. Pro vlastní výstavbu musela projekční kancelář Ateliér 91 s.r.o. narychlo vypracovat úplně novou a zcela odlišnou stavební projektovou dokumentaci, kterou jsme ale jako družstevníci zaplatili v ceně dodávky stavebníka (MANAG a.s.), jelikož ten byl zadavatelem nových projekčních prací. Cena skutečné stavební dokumentace dělala jen přibližně 1.200.000,- Kč, na rozdíl od ceny, kterou požadovala MERA za dokumentaci, podle které se nestavělo.

Když tyto tři částky sečteme, dělá to oněch 5.900.000,- Kč vkladu města za „Uhrazenou projektovou dokumentaci“.

Existuje ale ještě jedna smlouva, čtvrtá, která reagovala na vady předané projektové dokumentace MEROU, a tato smlouva snížila cenu za dokumentaci o 400.000,- Kč.

Tento odečet ale SMZ při ohodnocení svého vkladu do sdružení zcela „opomenulo“

Za SMZ se pod tyto smlouvy podepisoval pan František Chvatík (KDU-ČSL), místostarosta, a odpovědný útvar byl útvar vedený panem Lubošem Dorazilem.

Pan Chvatík však byl v té době zároveň i předsedou představenstva BD a pan Dorazil jeho místopředsedou. Oba dva se následně stali i členy BD.

Oba dva tedy museli vědět, že celková částka neodpovídá sumě 5.900.000,- Kč, přesto se pod SOSD pan Chvatík podepsal na straně BD a pan Dorazil, jako místopředseda a výkonný zástupce BD, to akceptoval.

Jedná se o jasný PODVOD A TUNELOVÁNÍ.

Ano, podali jsme trestní oznámení, ale Státní zastupitelství ve Zlíně to smetlo ze stolu. Komu takové rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení slouží je nabíledni.

V roce 2016, když za SMZ vedl jednání o narovnání vzájemných smluvních vztahů mezi SMZ a BD pan Stříbný, bylo za účasti paní Holcové, vedoucí ekonomiky a majetku SMZ, a paní Hamplové, odbor právní SMZ, dohodnuto, že se částka vkladu města pro výpočet narovnání sníží o 4.900.000,- Kč.

Tuto „chybu“ tedy SMZ napravilo.

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 306900
Měsíc: 4954
Den: 231