Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

INFORMAČNÍ DESKA

 

                                                                             

30.6.2017 byla vytvořena nová rubrika. V rubrice AKTUALITY je to nová rubrika ZÁSADY NAROVNÁNÍ. Představenstvo tyto zásady schválilo dne 27.6.2017 

 

NOVÁ RUBRIKA - HISTORIE BD (poslední rubrika dole)

Zde najdete přehledně celou historii vzniku a trvání BD Podlesí. KE STAŽENÍ zde najdete smlouvy, doklady a důkazy toho, jak bylo BD městem tunelováno a družstevníci okrádáni, jak zaměstnanci magistrátu a politici lžou a lhali. Přehledně, seřazeně, jsou zde uvedeny všechny podvody. A také návrh řešení. 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

Místo konání:          11.12.2018 v 19 hodin, kancelář BD 5407

Přítomni:                P.Sekula, B.Gerychová, P.Konečný, J.Kluďák. A. Bieronski

                                    KK- M.Sadílek, R. Vláčilíková

1. Schválení podnájmu

Představenstvo schválilo podnájem do bytu pana Kratochvíla a do bytu paní Strnadlové

hlasování:    pro 5              proti 0                       zdržel se 0

2. Jednání mediace

Dne 4. 12. 2018 proběhlo v Ostravě první kolo mediace u paní Mgr. Ing. Pavly Ranglové. Jednání po vzájemné shodě dospělo k dohodě. Předmětem dohody je souhlas s pokračováním mediace a také souhlas s postupem, který budou obě strany dodržovat.

V rámci jednání se dohodlo následující:

1. Jako první se stanoví velikost finančních vkladů SMZ a BD do sdružení, a z toho se vypočítá spravedlivý spoluvlastnický poměr (SSP).

2. Tímto poměrem se opraví rozdělení výnosů a nákladů z hospodaření se společným majetkem od samého počátku (od roku 2003).

3. Jednání o převodu majetkového podílu budou rozdělena na dvě části. Důvodem je zajištění právního rámce převodu.

4. Za prvé, podle výpočtu SSP se ta část, která odpovídá rozdílu mezi současným vlastnictvím spoluvlastnického podílu na domech BD a vypočteným SSP, který by měl BD za normálních okolností patřit, převede za symbolickou cenu na BD. Pro tento převod je důležité zdůvodnění ceny převodu, která nebude odpovídat tržnímu ocenění, což je v tomto případě jednoduché, jelikož se jednalo o formální uplatnění podmínky SFRB o vlastnictví 51% podílu SMZ po dobu 20-ti let. Jde o vrácení půjčeného podílu.

5. Za druhé se bude pracovat na odpovídající argumentaci pro legislativní možnost převodu zbývající části spoluvlastnického podílu SMZ za symbolickou cenu. K tomu BD poskytne SMZ příklady již provedených převodů. BD poskytlo SMZ dopis z MMR, který tuto proceduru umožňuje.

Představenstvo vzalo na vědomí

3. Navýšení odměny za úklid

Vzhledem k tomu, že ceny úklidu se od roku 2006 nezměnila, byla předložena žádost o navýšení částky od 1.1.2019 za úklid o 1.000,- Kč za dům.

hlasování:    pro 5              proti 0                       zdržel se 0

Návrh byl přijat.

4. Malování  v domech 5408+5409+5410

hlasování:    pro 5              proti 0                       zdržel se 0

Představenstvo rozhodlo o malování společných prostor ve výše uvedených vchodech

5. Ostatní

Představenstvo prodiskutovalo potřebu sjednocení a aktualizace tabel zvonků na jednotlivých domech.

Představenstvo pověřilo předsedu představenstva, aby urgoval rozšíření parkoviště u vjezdu do garáží domů.

 

Schůze skončila ve 20 hodin.

 

Zapsal:          Pavel Sekula                 Zápis ověřil:  Božena Gerychová

 

11.12.2018 Strnadlová na Fejtovou

21. 12. 2018

 

11.12.2018 Kratochvílová na Dudeška

21. 12. 2018

 

11.12.2018

19. 12. 2018

Schválení podnájmů, jednání mediace,zvýšení ceny za úklid, malování v domech

 

6.11.2018

23. 11. 2018

Nominace na mediaci, schválení podnájmu, věc BD na jednání zastupitelstva

 

PROLOG - OTŘESNÝ PŘÍPAD KORUPCE, ZNEUŽITÍ MOCI A VYDÍRÁNÍ

20. 11. 2018

Bytové družstvo Podlesí , IČ: 26295563, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín

OTŘESNÝ PŘÍPAD KORUPCE, ZNEUŽITÍ MOCI A VYDÍRÁNÍ VE ZLÍNĚ.

 

Vzhledem k tomu, že v městském magazínu, na webu města a jinde vycházelo mnoho zpráv o našem Bytovém družstvu Podlesí (dále jen „BD“), které jsou mnohdy na hony vzdáleny pravdě, předkládám v ucelené formě pravdivé a ověřitelné informace k celé záležitosti týkající se BD.

 

Je třeba si uvědomit, že BD a jeho vztahy se SMZ vznikaly v době, kdy se připravoval a dokončoval TUNEL s Vodovody a kanalizacemi Zlín a.s. Tedy v letech 2001 až 2003. Odpovědnými osobami byly tytéž osoby. Martin Janečka, Vladimír Říhák (oba ČSSD), Tomáš Úlehla, Zdeněk Blažek, Hynek Stezka (vše ODS), Milan Soldán, Miroslav Kašný (oba KDU-ČSL) atd...

 

 

A nebylo nic jednoduššího, než TUNELOVAT také BD a družstevníky samotné.

 

I. POČÁTEK

19. 11. 2018

I. POČÁTEK – Smlouva o sdruženíPODVOD č. 1, hlavní příčina všech sporů mezi BD a SMZ

Statutární město Zlín (dále jen „SMZ“) začalo s výstavbou nájemních domů na Podlesí v letech 2001 až 2002. Tehdy se jednalo o společný projekt SMZ a soukromé společnosti MERA Zlín s.r.o. (dále jen „MERA“). Jméno společnosti bude důležité v dalším pokračování článku.

SMZ zažádalo Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen“MMR“) o dotaci, která byla SMZ z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“), dle dvou smluv o poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů v obci, také poskytnuta, a to v celkové výši 59 mil. korun..

V roce 2002 ale došlo k úpravě nařízením vlády č. 481 / 2000 Sb. a ke změně parametrů podmínek pro získání dotace a město muselo, pokud chtělo stavět za pomoci dotace, zrušit spolupráci se společností MERA. Nařízení vlády totiž na základě „neblahých“ skutečností s podobným typem výstavby, tedy, kdy se města a obce sdružovala se soukromým investorem (na základě výsledků kontroly bytové výstavby provedené v roce 2001 Nejvyšším kontrolním úřadem), tuto možnost zrušila. O co šlo? No, že mnohdy soukromé společnosti sloužily jako pračky špinavých peněz. Soukromé společnosti si mohly dovolit „vyplácet“ politiky, kteří s nimi uzavírali za obce smlouvy bez výběrových řízení. Jedním slovem toto podporovalo KORUPCI a nehospodárné hospodaření s prostředky státu.

SMZ tak mohlo buď postavit byty samo, nebo mohlo sdružit finanční prostředky s bytovým družstvem. Výše uvedeným nařízením vlády byla, mimo jiné, také stanovena podmínka nejméně 51% spoluvlastnictví obce na společně vybudovaném majetku.

Což byla reakce MMR na kritickou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která hovořila o tzv. pseudovlastnictví, tedy, že města sice po nějakou dobu vlastní část společně vybudovaného majetku, ale s  majetkem nemohla nijak nakládat, respektive nemohla určovat, kdo bude ve vybudovaných bytech bydlet. Do té doby se města podílela různou částí podílu na postavených bytových domech, ale byla to družstva, která vše řídila.

Politici a úředníci SMZ tímto ztratili kontrolu a možnost „profitovat“ na výstavbě s MEROU. Za účelem „nápravy“ pak, opět bez výběrového řízení, SMZ začalo spolupracovat s firmou ISA CONSULT s.r.o. (dále jen „ISA“) z Frýdku Místku.

SMZ nejdříve ze všeho kontraktovalo ISU, která za peníze SMZ poskytla služby při založení BD. SMZ tehdy „účelově“ založilo BD, ve kterém zakládajícími a jedinými členy byly SMZ a Správa domů Zlín s.r.o. (dále jen „SDZ“). SDZ je společnost 100% vlastněna SMZ. Každý do BD vložil po 25.000 základního členského vkladu.

Potud (až na MERU, jak si později vysvětlíme) vcelku nic neobvyklého. Co však bylo neobvyklé bylo to, že  ve stanovách BD mělo SMZ při hlasování na členských schůzích dle čl.19 stanov celkem 180 hlasů a SDZ dalších 10 hlasů. Vzhledem k tomu, že BD plánovalo přijmout dalších 160 nových členů (podle počtu plánovaných bytových jednotek), občanů, kteří měli zájem o bydlení v těchto domech a kteří byli ochotni do výstavby investovat podstatnou část z finančních prostředků, které bylo třeba nashromáždit, to znamenalo, že se SMZ stalo ovládající osobou BD se všemi důsledky, které vyplývají z tehdejšího Obchodního zákona.

Celkově tak nakonec byl počet členů BD 162 a při hlasování na členských schůzích měl každý člen jeden hlas, mimo SMZ (180 hlasů) a SDZ (10 hlasů).

V důsledku toho neměli samotní družstevníci, až do roku 2006, žádnou zákonnou možnost se dostat do řídících a kontrolních útvarů BD.

První představenstvo BD pracovalo ve složení:

Předseda představenstva pan František Chvatík, místostarosta SMZ, člen KDU-ČSL

Místopředseda pan Václav Čech, ředitel SDZ

Místopředseda pan Luboš Dorazil, vedoucí investičního oddělení města

A protože SMZ a BD sdružovaly finanční prostředky, došlo v roce 2002 k podpisu řídícího dokumentu celé výstavby, Smlouvy o sdružení (dále jen „SOSD“) ze dne 16.8.2002. Toto datum hraje také svoji roli v našem příběhu.

Tato smlouva implementovala, mimo jiné, podmínky SFRB, a to především tu, že město musí mít nejméně 51% podíl na vybudovaném majetku.

Proto se stalo to, že i když ze smlouvy vyplývající poměr vložených finančních a majetkových hodnot do sdružení byl 33,54% SMZ a 66,46% BDP (nakonec však tento poměr, jak bude dokázáno v kapitole X., Jednání o narovnání, je dokonce 15% SMZ a 85% BD), ve skutečnosti tato smlouva aplikovala vládou nařízenou zásadu, aby po dokončení výstavby byl spoluvlastnický poměr na domech 51% SMZ a 49% BD. 85% - 49% = 36% podíl, o který BD přišlo.

Obrovský nepoměr mezi vkladem peněz a podílu na majetku za něj získaném.

Ze dne na den tak BD a družstevníci  přišli o 31,4 mil. korun, resp. o 48.8 mil. korun (protože skutečný vklad BD do výstavby, vklad jednotlivých družstevníků, činil celkem 135.555.248 korun), aniž by o tom družstevníci věděli. A do dnešního dne tato „krádež“ nebyla napravena.

Pokud nebude sjednána náprava, která má další vliv na hospodaření se společnou věcí a způsobuje tak další milionové ztráty BD, může to v konečném důsledku znamenat škodu pro BD až 73 mil. korun!

Protože město za tento, již jednou družstevníky (BD) zaplacený podíl, požaduje jeho současnou tržní cenu!!!

Tuto smlouvu podepsal za SMZ tehdejší primátor pan Dostál a za BD pan Chvatík a pan Čech. V té době, ještě nikdo z budoucích členů BD, tedy těch, kteří výstavbu domů ve skutečnosti z absolutní většiny zaplatili, nebyl jeho členem.

V důsledku toho se dá s jistotou říci, že SOSD, řídící a jedinou podstatnou smlouvu v této věci mezi SMZ a BD, podepsalo SMZ samo se sebou! Je nezpochybnitelné, že BD nemohlo projevit svoji svobodnou vůli k této smlouvě. V jejím čele stáli zástupci města, zastupitelé SMZ nebo jeho zaměstnanci. Stejně tak i v Kontrolní komisi BDP.

Tento typ výstavby v té době, tedy letech 2002 až 2004, byl použit ještě asi v dalších 220 případech, kdy obce a družstva sdružovaly své finanční prostředky stejným postupem. Jak je mi známo, tento způsob byl použit pouze ve Zlíně, u našeho BD, které bylo založeno účelově, a na jehož stanovách a smluvních vztazích se nepodíleli družstevníci, bydlící členové družstva, skuteční investoři, kteří by mohli aktivně bránit své zájmy a chránit svoji investici.

Pro pořádek je potřeba také uvést, že uvedenou SOSD nikdy neschválily orgány družstva (ani představenstvo, ani členská schůze, do jejíž kompetence schvalování takto důležité smlouvy, nakládání a zcizování majetku BD, dle stanov BD, náleží).

To nemá automaticky za důsledek neplatnost takové smlouvy, ale zavázány touto smlouvou za BD byly a jsou pouze osoby, které tuto smlouvu podepisovaly, nikoliv však BD a ostatní členové.

 

II. Díl druhý

18. 11. 2018

II. Vypořádání SMZ s MEROU Zlín s.r.o.PODVOD č.2, korupce

SMZ, jak vyplývá ze SOSD, mělo vložit do sdružení mimo jiné nemajetkový vklad ve formě „Uhrazená projektová dokumentace“, v hodnotě 5.900.000,- Kč. Jak tento vklad vznikl a je správně spočítaný?

To byly otázky, na které jsme chtěli znát odpovědi, jakmile se nám některým dostala do rukou SOSD (viz. čl. IV). Na základě žádosti nám byly předmětné smlouvy o vypořádání vzájemných vztahů mezi SMZ a MEROU dodány. KE STAŽENÍ

První smlouvou byla „Smlouva o zajištění činnosti“. Tato smlouva v podstatě znamenala „prodejSEZNAMU ZÁJEMCŮ nájemních bytů pro výstavbu 3 domů v dané lokalitě.

CENA: 1.975.000,- Kč

Tato částka zcela jistě nepatřila do vkladu SMZ – „Uhrazená projektová dokumentace“.

Jeví se to jako jasná korupční záležitost.

Jak píši v článku IV. „Členy BD se na prvních členských schůzích za účasti přijímaných členů BD stali především zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci samotného SMZ, zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci dodavatelů stavby, zastupitelé SMZ…

SMZ k výstavbě žádné seznamy zájemců nepotřebovalo!

Druhá smlouva „Dohoda o vzájemném vypořádání smluvního vztahu“, která se již dokumentace týkala, a to „za předanou studii a projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení“.

CENA: 1.950.000,- Kč

Třetí smlouva „Dohoda o koupi realizační dokumentace“, jak už sám název říká, tou předala MERA dokumentaci za účelem realizace výstavby nájemních bytů.

CENA:  1.975.000,- Kč

Dokumentace však nikdy k uvedenému účelu nesloužila. Podle této stavební dokumentace se nikdy nestavělo!!!. Pro vlastní výstavbu musela projekční kancelář Ateliér 91 s.r.o. narychlo vypracovat úplně novou a zcela odlišnou stavební projektovou dokumentaci, kterou jsme ale jako družstevníci zaplatili v ceně dodávky stavebníka (MANAG a.s.), jelikož ten byl zadavatelem nových projekčních prací. Cena skutečné stavební dokumentace dělala jen přibližně 1.200.000,- Kč, na rozdíl od ceny, kterou požadovala MERA za dokumentaci, podle které se nestavělo.

Když tyto tři částky sečteme, dělá to oněch 5.900.000,- Kč vkladu města za „Uhrazenou projektovou dokumentaci“.

Existuje ale ještě jedna smlouva, čtvrtá, která reagovala na vady předané projektové dokumentace MEROU, a tato smlouva snížila cenu za dokumentaci o 400.000,- Kč.

Tento odečet ale SMZ při ohodnocení svého vkladu do sdružení zcela „opomenulo“

Za SMZ se pod tyto smlouvy podepisoval pan František Chvatík (KDU-ČSL), místostarosta, a odpovědný útvar byl útvar vedený panem Lubošem Dorazilem.

Pan Chvatík však byl v té době zároveň i předsedou představenstva BD a pan Dorazil jeho místopředsedou. Oba dva se následně stali i členy BD.

Oba dva tedy museli vědět, že celková částka neodpovídá sumě 5.900.000,- Kč, přesto se pod SOSD pan Chvatík podepsal na straně BD a pan Dorazil, jako místopředseda a výkonný zástupce BD, to akceptoval.

Jedná se o jasný PODVOD A TUNELOVÁNÍ.

Ano, podali jsme trestní oznámení, ale Státní zastupitelství ve Zlíně to smetlo ze stolu. Komu takové rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení slouží je nabíledni.

V roce 2016, když za SMZ vedl jednání o narovnání vzájemných smluvních vztahů mezi SMZ a BD pan Stříbný, bylo za účasti paní Holcové, vedoucí ekonomiky a majetku SMZ, a paní Hamplové, odbor právní SMZ, dohodnuto, že se částka vkladu města pro výpočet narovnání sníží o 4.900.000,- Kč.

Tuto „chybu“ tedy SMZ napravilo.

 

III. Díl třetí

17. 11. 2018

III. Smlouva o sdružení ze dne 16.8.2002PODVOD č.3

KE STAŽENÍ VŠECHNY SOSD

Jak byla tato smlouva schvalována a kdo ji za BD a za jakých podmínek podepsal, bylo řečeno v předcházející části. Co je vlastně obsahem SOSD ze dne 16.8.2002?

Mimo obvyklých náležitostí obsahuje tato SOSD některá ustanovení, která jsou pro děj důležitá.

1. Účelem smlouvy bylo sdružit finanční prostředky na výstavbu 166 bytů. 160 bytů mělo sloužit 160-ti budoucím bydlícím členům BD a 6 bytů bylo SMZ pro občany se zdravotním hendikepem. Jsou to tzv. byty zvláštního určení (dále jen „BZU“), které jsou v podmínkách poskytnutí dotace, a určování nájemníků bylo a je v kompetenci pouze SMZ.

2. Zhotovitelem se stala na základě „výběru nejvýhodnější nabídky“ městem společnost MANAG a.s.

3. Vložené finanční prostředky a jiné majetkové hodnoty. Na straně SMZ to byly:

a) Dotace ve výši 52.920.000,- Kč

b) Pozemky v hodnotě 1.518.800,- Kč

c)  Uhrazená projektová dokumentace v hodnotě 5.900.000,- Kč

Celkem SMZ: 60.338.800,- Kč

Na straně BD to byly:

a) Finanční vklad 65.433.000,- Kč

b) Finanční prostředky z půjčky SMZ BD ve výši 54.130.000,- Kč

Celkem BD: 119.563.000,- Kč

Celkově šlo o 179.901.800,- Kč, tedy poměr vložených hodnot 33,54% SMZ a 66,46% BD.

4. Správa majetkových hodnot byla svěřena do výlučné kompetence SMZ. SMZ mohlo uzavírat za sdružení všechny dodavatelské smlouvy k výstavbě a finanční prostředky musely být pouze a jen k výstavbě. SMZ bylo zavázáno tak, aby nepoškodilo zájmy sdružení a dle Obchodního zákona také tak, aby nebylo poškozeno BD.

5. Správou domů, po jejich vybudování, bylo určeno BD.

Majetek sdružení byl určen v poměru 51% SMZ a 49% BD.

Po 20-ti letech SMZ převede svůj spoluvlastnický podíl vyjma podílu na BZU na družstvo za tržní cenu, sníženou o předem zaplacené částky družstvu (???) a družstvo se zavazuje, že převede svůj spoluvlastnický podíl k BZU za tržní cenu na město, s přihlédnutím k majetkovému vypořádání při ukončení členství města v družstvu.

6. Byla sjednána rozhodčí doložka, která řeší všechny případné spory vyplývající z této smlouvy u Rozhodčího soudu.

Rozpor s dobrými mravy. Zcela jistě při vypracování takové smlouvy byly přinejmenším porušeny dobré mravy (dnes máme v rukou judikáty, které říkají, že smlouva je v rozporu se zákonem).

Nejhorším ustanovením je ustanovení o vypořádání majetku sdružení. Prostými počty dojdeme k tomu, že :

Vklad města: 60.338.800,- Kč

Vlastnictví města: 91. 749.918,- Kč . To je oproti vkladu + 31.411.118 Kč , které si SMZ bezplatně přisvojilo a o které bylo BD okradeno.

Vklad BD: 119.563.000,- Kč

Vlastnictví BD:  88.151.820,- Kč . To je oproti vkladu – 31.411.180,- Kč, které BD ztratilo a o které bylo BD okradeno.

Ve skutečnosti je tato částka ještě vyšší, jak bude uvedeno v kapitole v kapitole X., Jednání o narovnání. Podotýkám, že tuto smlouvu podepsalo de facto SMZ samo se sebou, jelikož SMZ bylo ovládající osobou a v orgánech BD byly pouze a jen osoby zastupující výhradně SMZ. Budoucí členové na ní neměli žádný vliv.

Toto ustanovení znamená, že po 20-ti letech (doba je podmínka nařízení vlády) by družstvo, potažmo bydlící členové BD, zaplatili částku 31.411.180,- Kč ještě jednou a to navíc navýšenou o tržní hodnotu. V dnešních tržních cenách je tato hodnota cca 1,5 násobkem původní částky, tedy 47.116.770,- Kč!!!

To je hlavní důvod našeho pokračujícího boje za narovnání všech smluvních dokumentů se SMZ.

 

Na dokreslení chování SMZ ještě dvě skutečnosti.

1. SMZ, v rozporu se SOSD, nevložilo nikdy své pozemky do sdružení. Pozemky zůstaly ve 100% vlastnictví SMZ.

2.  SMZ po dokončení výstavby nechalo zapsat všechny domy v KN pouze do svého výlučného 100% vlastnictví!!! Tuto „krádež“ jsme ovšem včas zaznamenali a díky vítězství u soudu nechali v KN přepsat majetek na současný podíl 51% SMZ a 49% BD.

 

IV. Díl čtvrtý

16. 11. 2018

IV. Přijímání bydlících členů BDPODVOD č.4

Budoucí členové BD se rekrutovali z původní výstavby (seznam zájemců za 1.975.000 - „Smlouva o zajištění činnosti“ - MERA ), a následně náborem za účasti SMZ a společnosti ISA.

Za celou tuto dobu náboru vyšly dva inzeráty v Infoservisu a jeden článek v Magazínu Zlín. Inzeráty platilo BD a článek napsal někdo z města.

Členy BD se na prvních členských schůzích za účasti přijímaných členů BD stali především zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci samotného SMZ, zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci dodavatelů stavby, zastupitelé SMZ a pak další občané SMZ, mezi nimi i já, mimo jiné i proto, že jsem v této části JS bydlel již delší dobu a kolem zahájené výstavby jsem chodil.

Model výstavby, který nám byl představován pracovníky ISA a členy představenstva BD (zaměstnanců SMZ) v zasedacím sále magistrátu SMZ, zahrnoval naše finanční povinnosti takto:

A) Vklad 2.000 Kč na administraci

B) Základní členský vklad 20.000,- Kč (ZČV).

C) Další členský vklad (ve výši později určeném představenstvem družstva) a doplňoval Základní kapitál družstva pro družstevníky ve výši 65.433.000,- Kč, rozpočítaný dle poměru podlahové plochy (DČV).

D) Další majetková účast, která byla stanovena stejným poměrem a zajišťovala platbu splátek úvěru včetně úroků (DMÚ).

Nic více jsme platit neměli. Opakovaně jsme byli představenstvem, pracovníky ISA a nakonec i primátorem panem Úlehlou ujišťováni, že po 20-ti letech nám budou byty převedeny do osobního vlastnictví za 1,-Kč nebo za náklady spojené s převodem. Viz svědectví pana primátora Úlehly: 

http://www.bdpodlesi.cz/clanky/aktuality/jednani-se-smz/zaznam-z-jednani-s-primatorem-panem-ulehlou.html

Ekonomika výstavby nám nikdy nebyla vysvětlena a přístup k ní, jakožto i ke všem smlouvám jsme neměli.

Na Podlesí v té době probíhala ještě jedna výstavba. S tou ale byly hrozné problémy. Je to známý případ Carioca.

Přece by nás město neokradlo a nepodvedlo!!!

První členská schůze, kdy jsme byli přijímáni za členy, se konala dne 10.9.2002.

Na této schůzi, když jsme byli přijati usnesením odhlasovaným 180 hlasy SMZ a 10 hlasy SDZ, jsme následně dostali potřebné dokumenty, mezi nimiž byla Smlouva o sdružení ze dne 16.8.2002. To ustanovení o vypořádání byl pro nás šok a v dalších bodech jednání této schůze jsme požadovali vysvětlení. Schůze probíhala za účasti primátora SMZ pana Úlehly a byli jsme opět ujištěni, že se jedná o formalitu, splnění požadavků SFRB a že určitě bude za 20 let všechno tak, že po splacení našich závazků, bude podíl SMZ převeden na nás za 1,- Kč nebo za náklady spojené s převodem majetku.

Skupina členů BD, kterou jsem zorganizoval, pak poskytla finanční prostředky na posouzení účinků Smlouva o sdružení u několika právních kanceláří.

Mgr. Strakošová si později jako jediná všimla, že BD bylo do Obchodního rejstříku zapsáno dne 19.8.2002. To znamená, že smlouvu za BD, navíc bez schválení orgánů BD, podepsaly osoby, členové představenstva, 3 dny před samotným zápisem a tedy vznikem BD. Z toho právě plyne, že ze smlouvy jsou vázáni pouze ti, kteří ji podepsali, nikoliv BD samotné, ledaže by bylo do tří měsíců od vzniku BD její znění odsouhlaseno. A to se nestalo.

Když jsme na to přišli, začali jsme s tehdejším představenstvem, konkrétně s panem Dorazilem, jednat a sdělili jsme mu, za účasti paní Ščígelové, jednatelky z ISA, že jsou smlouvy neplatné, protože byly podepsány dne 16.8.2002.

Za několik měsíců jsme obdrželi „nové“ smlouvy o sdružení, stejné, ale jenom u podpisů za BD bylo nové datum, a to, světe div se, 19.8.2002!

Toto je další PODVOD a nutno říci, že DOTAČNÍ PODVOD, na kterém museli spolupracovat i pracovníci SFRB v Olomouci. Ti museli smlouvy vyměnit i v registru SFRB.

O tom, že byla tato smlouva podvodně antidatována, svědčí několik důkazů.

1. V následných dodatcích SOSD je uvedeno datum antidatované původní smlouvy 16.8.2002.

2. V účetnictví BD jsme našli fakturu a hlavně zprávu od právní kanceláře Hejduk a partneři z Českého Těšína KE STAŽENÍ ze dne 29.3.2003. Tato zpráva byla vypracována na základě objednávky představenstva družstva, když se tito dotazovali na účinky podpisu smlouvy před samotným vznikem společnosti. Reagovali tak na naši námitku. Kdyby v této době existovala smlouva ze dne 19.8.2002, znamenalo by to, že již 19.8.2002, tj. 3 dny po podpisu první SOSD  představenstvo vědělo, že 16.8.2002 smlouvu podepisovat nemohlo (protože v tento den ještě BD nebylo zapsáno v Obchodním rejstříku) a proto ji podepsali znovu, tentokrát správně v den zápisu BD do OR tj. 19.8.2002.  Ale to by znamenalo, že by se nemuseli ptát a platit právníky, protože „to věděli“ a podepsali novou smlouvu dne 19.8.2002, což se však ve skutečnosti nestalo.

Právníci kanceláře Hejduk a partneři odpověděli, že podepsat SOSD dne 16.8.2002 představenstvo mohlo, ale za podmínky, že tuto SOSD dodatečně schválí BD rozhodnutím členské schůze. Což se nikdy nestalo, protože v té době jsme již byli členy BD, a i když SMZ a SDZ měly dostatek hlasů (190), aby členskou schůzi ovládly a souhlas si vynutily, musely by připustit, že původní smlouva je neplatná a byl by z toho pořádný poprask.

My bychom nikdy nesouhlasili s tím vyrovnáním po 20-ti letech, jak je uvedeno v této smlouvě.

Hlavně ale v době dotazu na právní kancelář a právě v době, kdy tato kancelář představenstvu odpověděla, již 3 měsíce dávno uplynuly a tak smlouvu prostě zfalšovali. „Opravenou“ smlouvu nato podstrčili tito v té době již bývalému primátorovi panu Dostálovi k podpisu a ten ji v dobré víře podepsal.

Dalším členům, kteří byli následně přijímání (76), již pro jistotu SMZ a představenstvo BD žádnou SOSD ani neposkytly.

A existují ještě další důkazy toho, že i dále po 19.8.2002 byly předkládány pouze SOSD ze dne 16.8.2002.

 

 

V. Díl pátý

15. 11. 2018

V. Dodatky SOSDPODVOD č. 5

Původní SOSD zajišťovala sdružení hodnot v ní uvedených pro výstavbu všech 6 domů v počtu bytů 162 (ve skutečnosti se nakonec postavilo 166 bytů). Z důvodů, které mi nejsou známé, však byla tato smlouva rozdělena na dvě samostatné SOSD.

Předpokládám, že je to důsledek toho, že SMZ podepsalo se SFRB nakonec dvě samostatné smlouvy o poskytnutí dotací, a tak musely být i dvě samostatné SOSD.

Rozdělení původní SOSD bylo provedeno nejjednodušší cestou, a to ve formě dodatku k původní SOSD, který snížil počet bytů i vstupní podíl, a novou smlouvou o sdružení, která doplňovala množství bytů a investice do původního stavu.

První byl tedy  „Dodatek č.1 Smlouvy o sdružení ze dne 31.10.2002“ a má již ve svém nadpisu uveden název tohoto dodatku takto:

Dodatek č.1 Smlouvy o sdružení Uzavřené dle § 829 a násl. Občanského zákoníku dne 16.8.2002.

A v článku II. tohoto dodatku se píše:

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku Smlouvy o sdružení ze dne 16.8.2002.

Je naprosto zřejmé a nezpochybnitelné, že v den podpisu této smlouvy tj. 31.10.2002, existovala jen a pouze původní SOSD ze dne 16.8.2002 a nikoliv „opravená“ SOSD ze dne 19.8.2002, kdy bylo BD zapsáno do OR.

Tento a další dodatek za město opět podepisoval tehdejší primátor pan Dostál (dne 31.10.2002), proto, když jsem výše tvrdil, že byl také oklamán, když v následujícím roku podepsal, v době kdy již nebyl primátorem (a tak tuto smlouvu podepisovat zákonným způsobem ani nemohl), původní SOSD „ze dne 19.8.2002“, došlo i k dotačnímu podvodu (ne jenom podvodu na nás), jelikož podmínkou pro získání dotace městem bylo také to, že bude existovat platná SOSD.

Dodatek č. 1 vlastně zrušil některé články původní neplatné Smlouvy o sdružení ze dne 16.8.2002 a nahradil tyto články novými, které snižovaly počty bytů (rozsah majetku) a velikost vložených majetkových vkladů, aby tyto odpovídaly sníženému počtu bytů. Tímto dodatkem se snížil původní počet bytů ze 162 na 81.

Druhý dodatek není dodatkem, ale samostatnou Smlouvou o sdružení ze dne 31.10.2002, kterou se zajišťuje výstavba II. etapy o dalších 81 bytech.

Dodatek č. 1 snížil původní počet 162 bytů na 81 bytů a nová, samostatná smlouva, sdružovala prostředky na výstavbu těch scházejících 81 bytů, které byly dodatkem č. 1 vyčleněny z původní smlouvy.

Toto celé znamená, že ve skutečnosti existují platné pouze dvě smlouvy o sdružení.

Jedna ze dne 19.8.2002 (i když byla prokazatelně zfalšovaná, nikdo ji nezrušil) a druhá ze dne 31.10.2002.

Jedna sdružuje hodnoty obou účastníků na výstavbu 162 bytů a druhá na výstavbu 81 bytů. Celkem to je 243 bytů!  Že obě smlouvy nemohly být a také nejsou naplněny, je evidentní.

Smlouva ze dne 16.8.2002 platná není (respektive z ní BD není vázáno) a z toho důvodu není platný ani Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení ze dne 16.8.2002.

Faktem ovšem je, že ani samostatnou SOSD ze dne 31.10.2002 (a ani dodatek č.1 ze dne 31.10.2002) opět neschválila členská schůze, do jejíž kompetence schvalování takovýchto smluv náleží (a nebyly ani schváleny rozhodnutím samotného představenstva), a jsou tedy z těchto smluv vázány pouze osoby, které tyto dokumenty za BD podepisovaly (bez oprávnění udělené orgány BD).

Těmi byly pan Chvatík, předseda představenstva BD a zároveň místostarosta SMZ a pan Čech, místopředseda představenstva BD a ředitel SDZ.

SMZ se nemůže ani vymlouvat, že nevědělo, kdo za BD může smlouvy podepisovat, jelikož za:

A) Bylo v té době členem BD (dokonce zakládajícím a v podstatě jediným členem) a muselo velmi dobře znát a také se řídit platnými stanovami BD

B) Tyto stanovy nechalo SMZ na zakázku, stejně jako i založení BD, vypracovat společností ISA a samostatně tento kontrakt město zaplatilo fakturami: KE STAŽENÍ

20204947      ISA CONSULT         52.500,-Kč    Fa č. 20020821

20207195      ISA CONSULT         81.900,-Kč    Fa č. 20021207

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< duben / 2019 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 301480
Měsíc: 4805
Den: 164