Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

INFORMAČNÍ DESKA

 

 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

30.6.2017 byla vytvořena nová rubrika. V rubrice AKTUALITY je to nová rubrika ZÁSADY NAROVNÁNÍ. Představenstvo tyto zásady schválilo dne 27.6.2017 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

 

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

 

 

Místo konání:            6.3.2018 v 18:00 hodin, kancelář BD 5407

 

Přítomni:                   P.Sekula, B.Gerychová, A.Bieronski , T.Večeřa, J.Kluďák

 

 

1. Výběr auditora.

Vzhledem k tomu, že SMZ se nijak nevyjádřilo k návrhu na provedení auditu uvedenou auditorkou, představenstvo vzhledem k termínům provedení auditu rozhodlo o zadání auditu. Představenstvo schválilo na základě předložených nabídek k provedení auditu účetnictví BD Podlesí auditorku Ing. Gitu Štolfovou, číslo oprávnění 1782 komory auditorů ČR.

 hlasování:      pro 5               proti 0            zdržel se 0

 

2.  Termín členské schůze

 

Představenstvo rozhodlo o konání členské schůze dne 27.3. 2018 v 18 hodin v jídelně 16.ZŠ. Programem jednání bude volba členů představenstva a členů kontrolní komise.

hlasování:      pro 5               proti 0            zdržel se 0

3. Dopis o tunelování BD Podlesí

Představenstvo rozhodlo o tom, že vytiskne a rozešle dopisy s informacemi o tunelování BD Podlesí a s informacemi o podvodech při výstavbě bytových domů na Podlesí.

hlasování:      pro 5               proti 0            zdržel se 0

 

Schůze skončila v 18:45 hodin.

 Zapsal: Pavel Sekula Zápis ověřil:    Božena Gerychová 

 

 Vážení družstevníci,

dne 11.1.2018 byl BD doručen písemný rozsudek 38 C 245/2017 Okresního soudu ve Zlíně ze dne 21.12.2017  ve věci žaloby města na BD.

Soud nepravomocně rozhodl ve prospěch města a určil, že musíme městu uhradit částku 1.643.560,93 splátek úvěru včetně úroků za splátky úvěrů, které jsme hradili zápočty, které soud označil jako neurčité a dále naše pohledávky vůči městu za neexistující.

Navíc má BD Podlesí uhradit městu náklady řízení ve výši 197.331,50 Kč.

Žalobu, naše vyjádření k žalobě i rozsudek najdete na webu družstva v rubrice „Žaloba SMZ na BD – „zápočty“ 24.7.2017“.

Z vynesení rozsudku dne 21.12.2017 Vám předkládám úvahu soudce ve věci úroků:

Především pak tam nesmí spadat výdaje, spočívající v úrocích, které je povinen zaplatit žalovaný z půjček, které čerpal podle těchto předmětných smluv o půjčkách, právě na to, aby mohl poskytnout peněžní prostředky a získat tak majetkový podíl na společných věcech.

Pokud bychom se neodvolali, důsledkem pravomocného rozhodnutí OS ve Zlíně by byl stav, kdy náklady půjčky, kterou město Zlín vnutilo BD Podlesí v době, kdy bylo město jeho jediným členem BD a kdy tato půjčka sloužila k pořízení výhradně majetku města, tak tyto náklady ve formě úroků z půjčky, které dosahují téměř 11 milionů korun, mají hradit jen bydlící členové družstva, i když zisk z této půjčky má pouze a jen Statutární město Zlín.

To je podle nás v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i s dalšími základními principy práva, kterým je určitě princip spravedlnosti.

Vysvětlení:

V současné době vlastní BD ideální podíl  na šesti domech na Podlesí ve výši 49% .

Cena těchto šesti domů dle tabulky města, kterou najdete na webu BD a kterou zpracovalo oddělení ekonomiky a majetku, činí 154.261.556,-Kč.

Součet základních členských vkladů a dalších členských vkladů činí 75.523.788,-Kč. Tuto položku najdete v rozvaze BD (2016) v pasivech účet 411 000 Základní kapitál.

To znamená, že jsme uhradili náš majetkový podíl 49% pouze platbami těchto členských vkladů v letech 2003 až 2004.

Půjčky ve výši 47,5 mil. korun, které splácíme a do roku 2023 splácet budeme v rámci DMU, tak nesloužily k pořízení našeho majetku.

Za tyto půjčky pořízený majetek je tak součástí 51% podílu města.

K tomu všemu si město chce vzít z celkových příjmů z hospodaření ze společnou věcí podíl celých 56,5%. Tedy dokonce 5,5 % z toho, co jsme zaplatili v členských vkladech a co je jen našim majetkem!

Město ve svém prohlášení dne 15.11.2017 říká, že chce jednat „se vší slušností a korektností“. Mě výše uvedené záležitosti nepřipadají ani slušné a rozhodně ani korektní.

 

Pavel Sekula

 

Předseda představenstva BD Podlesí

 

Vážení družstevníci,

dne 13.4.2017 byl některým z Vás vhozen do schránek další dopis od SMZ. Tentokrát nedatovaný, od pana náměstka primátora Korce. Aby si tento dopis mohli přečíst všichni členové BD, umístnil jsem jej ke stažení, stejně jako veškerou předchozí dokumentaci na web družstva do rubriky „AKTUALITY“, podrubrika „JEDNÁNÍ SE SMZ“. Je to proto, aby byla všechna fakta na jednom místě.

Představitelé našeho města, vrcholní politici a zaměstnanci magistrátu manipulují a lžou na webových stránkách města, v denním tisku nebo v magazínu zlín a to především v otázce dění okolo VaK Zlín, ale i ve věci našeho BD. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vyzvat město ke zveřejnění omluvy za lži, které o mně napsali a jsem odhodlán se bránit i u soudu.

I poslední dopis je plný lží, polopravd a manipulací a proto jsem ve výše uvedené rubrice „AKTUALITY“, vytvořil podrubriku  „LŽI A MANIPULACE“ a v té uvádím 8 podstatných lží, které tento dopis obsahuje.

Je velmi těžké se orientovat v dnešním světě plném protichůdných informací. Vím ale, že pokud chci, aby mně lidé věřili a měl jsem jejich důvěru, nesmím jim lhát. A platí to samozřejmě i opačně. Ten, kdo mi lže, nemůže mít moji důvěru a nelze s ním ani jednat.

Město, resp. zaměstnanci magistrátu a politici nás obelhali a podvedli již před 14 lety, nikdy to nepřestalo, jen nyní se tyto lži, podvody a manipulace dějí opět se zvýšenou intenzitou.

Je opravdu důležité se o věci podrobně zajímat, studovat materiály a vědět, ne jenom slepě věřit. Vždyť jde o náš majetek, o naše peníze. Myslím, že většina z nás toto podcenila v počátcích našeho vstupu do družstva a i díky tomu jsme byli podvedeni a okradeni a důsledkům tehdejšího jednání města čelíme do dnes.

Nedělejme stejné chyby stále dokola.

Pavel Sekula

 

Veřejný slib.

 

 

 

Pokud SMZ vyhoví mé žádosti, nebo v případě úspěchu při obhajobě svých práv u soudu, věnuji kompletně celou částku, kterou uplatňuji po SMZ (200.000,- Kč), na boj proti lžím, podvodům a manipulacím, které provádějí vrcholní političtí představitelé SMZ a zaměstnanci magistrátu města Zlína při svých vystoupeních na zastupitelstvu města Zlína a v médiích (magazín zlín, WEB SMZ, WEB VaK Zlín nebo denní tisk).

  

Pavel Sekula

 

                                                                 

Statutární město Zlín

Zlín

Ve Zlíně dne 11. dubna 2017

Výzva k upuštění od neoprávněného zásahu do jména, osobnosti, soukromí i s uplatněním nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy

- předsoudní výzva

Vážený pane primátore,

dne 29.3.2017 byl na stránkách města Zlína uveřejněn článek „Město Zlín chce prověřit hospodaření Bytového družstva Podlesí. I pomocí právníků“, který obsahuje  nepravdivá obvinění vznesená přímo či nepřímo vůči mé osobě v souvislosti s výkonem mé funkce předsedy představenstva Bytového družstva Podlesí.  Zejména tvrzení, že město řadu měsíců marně požaduje po družstvu  doložení kompletního účetnictví za roky 2006 až 2015 je lež, proti které se důrazně ohrazuji.  Opakovaně jsem totiž osobně se zástupci města jednal o způsobu realizace tohoto požadavku, zaslal  účetnictví v elektronické podobě, v minulosti do účetnictví umožnil zástupcům města nahlížet, a také navrhl podmínky, za jakých by bylo možno  jejich novému požadavku vyhovět. 

Také není pravda, že bych kdy uvedl,  že skutečnosti týkající se bytových domů na Podlesí IV jsou v pořádku. Právě naopak .  Naše družstvo je  společenství zde bydlících občanů,  kteří si  pořídili byt v bytových domech, ve kterém má spoluvlastnický podíl město Zlín.  Nikdo  z nás v té době netušil, že město  při jejich výstavbě neoprávněně získalo zásadně větší  velikost spoluvlastnického podílu  než byla výše jeho investice a to na úkor nás ostatních zde bydlících členů družstva.  Z důvodu  postoje města k tomuto problému je veden  z naší strany dlouhodobý spor o napravení této křivdy vůči zde bydlícím  občanům. S tím souvisí i nároky, které si město v souvislosti s nedůvodnou výší podílu uplatňuje (viz závěr článku) a tím navyšuje stávající poškození .  Jako běžní občané vůči  městu v nevýhodném postavení a na rozdíl od města také nedisponujeme technickými a ani peněžními prostředky k tomu, abychom zvládali například i realizaci jakýchkoliv   požadavků města, které si diktuje ze svého postaven

 

 

Zpráva z 23.11.2017

17. 4. 2018

Zpráva kontrolní komise

 

Bytového družstva Podlesí, se sídlem Zlín, Podlesí V 5407, IČ 26295563

 

přednesená na řádné členské schůzi družstva dne 23.11.2017 . Zpráva tvoří přílohu zápisu z členské schůze, coby podklad k bodu č.3 programu členské schůze.    

 

            Kontrolní komise pracovala ve složení - paní Radmila Vláčilíková,  pan Petr Zavadil, pan Ivo Fišer.

 

Kontrolní komise se v roce 2017 sešla 3x  a dále se členové kontrolní komise účastnili některých jednání představenstva družstva.

 

Kontrolní komise považuje za potřebné podat členské základně informaci k následujícím bodům:

 

 

1. Splácení půjček Statutárnímu městu Zlín:

 

Půjčky od SMZ v původní celkové výši 47,5 mil.Kč jsou spláceny a  ke dni 31.12.2016 činí zůstatek jistin je 17.838.316,39 Kč. Celkově měsíčně splácíme, vč. úroků, částku 237.380,-Kč a půjčky budou za předpokladu dodržení platební kázně zcela splaceny v roce 2023.

 

 

2. Plnění finančních povinností členů družstva:

 

Členové družstva jsou povinni platit měsíčně další majetkovou účast (DMÚ), nájem a služby spojené s nájmem. Ke dni 31.12.2016 jsou evidovány nedoplatky a to: na nájemném 106.741,-Kč, na vyúčtování služeb 4.464,-Kč.  Nedoplatky (zpožděné platby) jsou vždy průběžně sledovány a s jednotlivými družstevníky řešeny. V současné chvíli jsou dluhy roku 2016 uhrazeny.

 

 

3. Kontrola účetnictví družstva:

 

Kontrolní komise kontrolovala knihu přijatých závazků, bankovních účtů, pokladnu, ostatní pohledávky a závazky a interní doklady.

Na základě této kontroly KK doporučuje dodávat rekapitulaci ostatních pohledávek, respektive dodávat rekapitulaci u všech vedených účtů.

V soupisu přijatých faktur je třeba odstranit sloupec „ Z TOHO DPH“. Uvádět pouze celkovou sumu s DPH.

 

Bytové družstvo bezplatně využívá kontaktní kanceláře v sídle společnosti MAVA CZ s.r.o. kde se dle doložených dokladů pořizoval drobný nábytek. KK vyzvala předsedu představenstva o doložení evidence drobného majetku. Na místě kontaktní kanceláře byla provedena kontrola stavu a využití pořízeného nábytku a bylo zjištěno, že všechen pořízený nábytek slouží pouze pro účely BD.

 

 

 

 

4. Řádná účetní závěrka za rok 2016:

 

Družstvo dosáhlo za období roku 2016 přebytek ve výši 318.596,63 Kč.

Byla provedena kontrola účtování období roku 2016 a nebyly shledány nedostatky.

 

.

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 23.11.2017

 

 

Členové komise

 

 

 

 

 

Radmila Vláčilíková                      Petr Zavadil                                Ivo Fišer

 

Záznam z jednání s primátorem panem Úlehlou

29. 3. 2018

Vzhledem k tomu, že na členské schůzi bylo přehrávání záznamu jednání s bývalým primátorem panem Úlehlou nekvalitní, můžete si nyní poslechnout, jak pan Úlehla hovoří o své roli na členské schůzi dne 23.5.2003 a potvrzuje, že bylo ujednáno, že budou byty v roce 2023 převedeny za 1000,-Kč.

 


Jestliže někdo nyní prosazuje prodej za 200 nebo 300 tisíc za bytovou jednotku, je to proti těmto dohodám. Navíc družstevníci, kteří si pořídili byty později za tržní cenu, by na tom byli ještě mnohem hůře!

 

 

 

6.3.2018

12. 3. 2018

Výběr auditora, termín členské schůze 27.3.2018 

 

27.2.2018

2. 3. 2018

Výběr auditora, mediátor, II. schůze se členy poradního orgánu 

 

7.2.2018 Semelová na Machalovou 5406

9. 2. 2018

 

7.2.2018 Krchová na Vaňkovou 5411

9. 2. 2018

 

7.2.2018

9. 2. 2018

Schválení podnájmů, audit, 1.společné jednání se členy poradního orgánu 

 

Odvolání proti rozhodnutí OS ve Zlíně 25.1.2018

1. 2. 2018

Předání účetních dokladů městu 4.1.2018

14. 1. 2018

Ke stažení 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 01 Zlín

  

                                                                                  Ing.et Ing. Jiří Korec

                                                                                  náměstek primátora

                                                                                  statutární město Zlín

 

Předávací protokol:

Předávám dnešního dne paměťové médium DataTraveler 100 G3 8 GB se soubory nákladů z účetnictví BD Podlesí za roky 2013 až 2016. Jedná se o kopie faktur přijatých, kopie pokladních dokladů, výpisy z interních dokladů a výpisy z ostatních závazků.

 V případě potřeby vysvětlení nebo dodání kopií jiných nákladových dokladů či jejich podkladů dle usnesení členské schůze ze dne 23.11.2017 se obracejte na pana Pavla Sekulu prostřednictvím telefonu č. 603 899 170, nebo mailem na adresu družstva.

 

Předávající:

Pavel Sekula               předseda představenstva

 

Přebírající za MMZ:

 

 

Ve Zlíně dne 4.1.2018

 

Dopis Korcovi 14.1.2018 - schvalování nájmů

14. 1. 2018

Ke stažení 

Bytové družstvo Podlesí

Pavel Sekula

předseda představenstva

 

 

                                                                                              Pan

                                                                                              Ing.et Ing.Jiří Korec

                                                                                              náměstek primátora SMZ

                                                                                             

 

Vážený pane náměstku,

 

děkuji za Vaši odpověď ve věci našeho dotazu ze dne 26.11.2016. Chtěl bych však upozornit na to, že se nejedná o městské byty, ale o byty ve spoluvlastnictví města a BD Podlesí.

 

Další věcí je, že ačkoliv dle dohody podílových spoluvlastníků má město rozhodující vliv při uzavírání nájemních smluv, tak tato podmínka vyplývala ze smluv o sdružení a hlavně z podmínek poskytovatele dotace SFRB.

 

Po závěrečném vyúčtování a vyrovnání se SFRB v roce 2014 však tato podmínka již není relevantní.

 

Město by tak již nemělo nadále zneužívat tuto jednostrannou výhodu zvláště za situace, že je oběma stranám zřejmé, že hlavním investorem vybudovaných domů je BD Podlesí a tak pokud chcete jednat s deklarovanou vší slušností a korektností, tak by to mělo být právě BD Podlesí, které musí mít od výše uvedeného roku rozhodující vliv při uzavírání nájemních smluv, nehledě na to, že je správcem bytových domů a je jeho zájmem, aby byly byty využity a práva členů družstva naplněna.

 

Za závažný nedostatek považujeme však to, že město rozhodovalo o nájemních smlouvách bez náležitého právního  titulu, tedy bez stanovení závazných pravidel pro poskytování nájemního bydlení v bytech spoluvlastněných SMZ.

 

Vzhledem k tomu, že Vámi uváděný obecný princip jednoho bytu pro jednoho nájemce nebyl v našem případě ani v minulosti ze strany města dodržen, a ani v žádném z předpisů města pro spoluvlastněné byty stanoven, bylo a je rozhodování o schválení takového nájmu vystaveno libovůli ze strany rozhodujících orgánů SMZ, což je nepřípustné.

 

BD Podlesí opět žádá o schválení nájmu, který svým rozhodnutím 59/23R/2016 město zamítlo a také o předložení návrhu podmínek pro schvalování nájmu ze strany města, které by respektovaly výše uvedená fakta i návrhy uvedené v dopise ze dne 26.11.2016.

 

                                                                                                          Sekula Pavel

                                                                            předseda představenstva BD Podlesí

 

 

Ve Zlíně dne 14.1.2018

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Snižme cenu vody


Mail listArchiv

Kalendář
<< duben / 2018 >>

Statistiky

Online: 5
Celkem: 248076
Měsíc: 3818
Den: 166