Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

INFORMAČNÍ DESKA

 

                                                                             

30.6.2017 byla vytvořena nová rubrika. V rubrice AKTUALITY je to nová rubrika ZÁSADY NAROVNÁNÍ. Představenstvo tyto zásady schválilo dne 27.6.2017 

 

NOVÁ RUBRIKA - HISTORIE BD (poslední rubrika dole)

Zde najdete přehledně celou historii vzniku a trvání BD Podlesí. KE STAŽENÍ zde najdete smlouvy, doklady a důkazy toho, jak bylo BD městem tunelováno a družstevníci okrádáni, jak zaměstnanci magistrátu a politici lžou a lhali. Přehledně, seřazeně, jsou zde uvedeny všechny podvody. A také návrh řešení. 

Bytové družstvo Podlesí 

OTŘESNÝ PŘÍPAD KORUPCE, ZNEUŽITÍ MOCI A VYDÍRÁNÍ VE ZLÍNĚ.

Vzhledem k tomu, že v městském magazínu, na webu města a jinde vycházelo mnoho zpráv o našem Bytovém družstvu Podlesí (dále jen „BD“), které jsou mnohdy na hony vzdáleny pravdě, dovolím si čtenářům magazínu podat pravdivé a ověřitelné informace k celé záležitosti týkající se BD.

Je třeba si uvědomit, že BD a jeho vztahy se SMZ vznikaly v době, kdy se připravoval a dokončoval TUNEL s Vodovody a kanalizacemi Zlín a.s. Tedy v letech 2001 až 2003. Odpovědnými osobami byly tytéž osobyMartin JanečkaVladimír Říhák (oba ČSSD), Tomáš Úlehla, Zdeněk BlažekHynek Stezka (vše ODS), Milan Soldán, Miroslav Kašný (oba KDU-ČSL) atd...

A nebylo nic jednoduššího, než TUNELOVAT také BD a družstevníky samotné.

 

PŘEDSEDA SPOLKU ALIANCE VODA ZLÍNSKU, pan PAVEL SEKULA, VYHRÁL soud s panem SVATOPLUKEM BŘEZÍKEM, předsedou představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s.
 
Vážení družstevníci,
 
dovoluji si zveřejnit zprávu  ze soudního jednání dne 26.10.2018, ve kterém soudkyně Okresního soudu rozhodla o zamítnutí žaloby pana Březíka na mou osobu.
 
Na vysvětlení je třeba říci, že celý soudní proces a rozhodnutí soudu je důkazem, že se v našem městě dlouhodobě lže občanům města Zlína (celého Zlínska) a manipuluje se s fakty v tématech veřejného zájmu ve prospěch, tady nadnárodních korporací (nejen hospodaření s vodu, ale nejspíše i v oblasti nakládání s komunálním odpadem a tepelným hospodářstvím), a zbohatlíků - politiků našeho města z počátku tisíciletí.
 
Bohužel se toto chování odpovědných osob promítá i do záležitostí našeho BD. Lhali nám lidé jako primátor M. Adámek, primátor T. Úlehla, L. Dorazil, J. Holcová, P. Šafaříková atd.
 
A ve čtvrtek se novým primátorem města Zlína stane pan J. Korec, dosavadní náměstek primátora ve věcech bydlení. O jeho morální integritě není třeba příliš hovořit. Množství zpráv v dopisech nám, družstevníkům, jeho vyjadřování v mnoha dalších médiích, ale i přímo na našich členských schůzích, jasně svědčí o tom, že i příští primátor města Zlína bude lhář, manipulátor a podvodník. Zastupitelstvo města a jeho orgány včetně primátora,  je jenom zdánlivým místem, kde je soustředěna moc nad námi, občany města Zlína. Nitky ovládající politiky totiž sahají jinde.
 
Dovolil bych si citovat zde slova V. Havla, které jsou v tomto případě více než přiléhavé:
 
"Proklamovaný ideál úspěchu a zisku byl zesměšněn, protože jsme dopustili, aby tu vznikl stav, v němž se nejúspěšnějšími stávají ti nejnemravnější a největší zisk mají nepotrestatelní zloději."
 
To jsme dopustili my, všichni. Bez toho, že se na nepravosti nebude poukazovat, nebude se proti nim bojovat a hledat pravda a bez toho, abychom se semkli a sjednotili, a proti takovému jednání společně bojovali, bez toho vítězí zlo nad dobrem. Prostě k tomu stačí, aby dobří lidé nedělali nic. 
 

A nyní k rozsudku, který potvrzuje, jak je s námi zacházeno.

„Obsah výroku, že je pan BŘEZÍK LHÁŘ, NEJVĚTŠÍ LHÁŘ, PODVODNÍK A MANIPULÁTORNEPŘEKROČIL základní meze rámce slušnosti demokratické společnosti a výrok stojí na VĚCNÝCH ZÁKLADECH !!!“,

to jsou slova soudkyně, která dne 26.10.2018, zamítla v plném rozsahu žalobu pana SVATOPLUKA BŘEZÍKA, předsedy představenstva společnosti VaK Zlín, na pana PAVLA SEKULU, předsedu Spolku Aliance Voda Zlínsku, kterou se pan Březík prostřednictvím VaK Zlín domáhal satisfakce za výroky pana Sekuly, ŽE JE PAN BŘEZÍK LHÁŘ, NEJVĚTŠÍ LHÁŘ, MANIPULÁTOR A PODVODNÍK. 

Otázkou tak zůstává, kdo zaplatí právníky, kteří přijeli až z Prahy, a také náklady řízení? Pokud by to byl VaK Zlín, tak by to znamenalo, že tento prohraný soud zaplatíme my všichni.

Zde je odkaz na zvukový záznam vynesení předmětného rozsudku:

 
Odkaz na samotný článek najdete zde
 
 
A zde odkaz na facebookové stránky:
 

Pavel Sekula

 

Zloděj křičí, chyťte zloděje !

„Jsme hnutí ANO ve Zlíně a chceme Vaše podněty a problémy řešit činy a ne slovy!“

(Tak tento slogan již z facebooku zmizel!  Asi věděli proč ….)

38781007_501123273688528_6108620968786132992_n.jpg

 

 

 

Vážení družstevníci,

mnozí z Vás si mělo tu možnost přečíst dopis Ing. et Ing. Korce (ANO), náměstka primátora MUDr. Adámka (STAN), který je také členem našeho bytového družstva, ze dne 1.8.2018. A také článek o mé osobě i našem bytovém družstvu v Magazínu Zlín 8/2018.

Hlavním tématem dopisu je hodnocení nezávislého auditu. Samozřejmě, v obou dokumentech je záměrně vynechána samotná podstata zprávy auditorky:

účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Bytového družstva Podlesí k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy“. A stejně tak i za rok 2016, od kdy jsem účetnictví BD převzal.

Takže nejenže účetnictví nevykazuje celou řadu nedostatků, ale je naopak v pořádku. Audit najdete na našem webu.

O co vlastně jde se zmiňovanými 41.949.000,- Kč a výhradou auditorky: „Hodnota pohledávky a její existence není potvrzena odběratelem“ (rozuměj „městem“).

O nic menšího, než o peníze, které nám všem statutární město Zlín a především jeho politici, ale i jeho zaměstnanci, ukradli, a nyní se všemi možnými způsoby brání nám náš majetek v hodnotě výše uvedené, vrátit!

Ing. et Ing. Korec byl přítomen na členské schůzi BD dne 12.4.2018, když vedoucí právního oddělení SMZ paní Šafaříková odpověděla na dotaz družstevníka, že město „teď nemá momentálně jinou možnost, než to převést za tržní cenu“.

Jedná se o podíl města, který však obsahuje i náš ukradený majetek ve výši 42 miliónů korun.

Již dříve jsem Vám psal o lži paní Holcové, vedoucí ekonomiky a majetku SMZ, která tvrdila, že zastupitelstvo neschválilo určité dohody, ale jak se ukázalo, díky výpisu z jednání, byla to lež.

A nyní nám lže další vysoká zaměstnankyně SMZ, Mgr. Šafaříková. Další vedoucí odboru SMZ.

SMZ si totiž od právní kanceláře „FIALA TEJKAL a partneři“ (byli také přítomni na naší členské schůzi a zastupují SMZ ve sporu s BD u soudů ve Zlíně)  z Brna nechalo vypracovat ODBORNÉ PRÁVNÍ STANOVISKO“ ze dne 10.8.2017 a které samo město umístilo na svůj web a ve kterém se můžete mimo jiné dočíst toto:

Možnost narovnání spoluvlastnických podílů s ohledem na povinnosti Objednatele (SMZ) dle Zákona o obcích

407.Problematikou převodů majetků obce, jejich oceněním a zdůvodněním odchylek od ceny obvyklé se soudy dlouhodobě zabývají. Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice ve svém rozsudku č.j. 52 A 32/2016 - 126 ze dne 20.7.2016, který byl publikován též ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu číslo 12/2016, základ problematiky výstižně shrnul následujícím způsobem:

407.1.Podle § 2 odst. 1, 2 zákona o obcích je obec veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající (odst. 1). Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem (odst. 2).

407.2. Podle § 38 odst. 1 zákona o obcích majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

407.3. Podle § 39 odst. 1, 2 zákona o obcích záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke dni zveřejnění záměru (odst. 1). Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné (odst. 2).

 

407.4. Z výše uvedeného je zřejmé, že obec jakožto veřejnoprávní korporace má při nakládání se svým majetkem určité zvláštní povinnosti vyplývající právě z jejího postavení jakožto subjektu veřejného práva (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 4. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3297/2008). Obec je zejména povinna hospodařit s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů tak, aby nepodlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11). Rozhodně však nelze výše citovaná ustanovení zákona o obcích interpretovat tak, že obec musí při prodeji nemovitého majetku vždy upřednostnit ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Takováto interpretace by totiž mohla vést k přijímání rozhodnutí, která odporují zájmům obce a občanů obce. Obec proto sine dubio může v mezích § 38 a § 39 zákona o obcích rozhodnout, že určitou nemovitou věc prodá i za cenu nižší než obsaženou v nejvyšší nabídce reagující na zveřejněný záměr, pokud má za to, že to je v jejím zájmu, resp. v zájmu občanů obce (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 4 As 223/2015 - 43, bod 37). Takový postup je ovšem nutno odůvodnit, a to způsobem odpovídajícím okolnostem (tj. např. významu prodávané věci pro obec, rozdílu v nabídnutých kupních cenách apod.) konkrétního případu. Jakákoliv lidská činnost, odůvodňování rozhodnutí nevyjímaje, je totiž vždy spjata s otázkou hledání míry (in medio stat virtus), a proto např. čím menší bude rozdíl v nabídnutých kupních cenách (a čím menší tedy bude i případný negativní dopad akceptace ekonomicky méně výhodné nabídky na rozpočet obce), tím stručnější může být odůvodnění příslušného rozhodnutí zastupitelstva obce. Postačí přitom, pokud budou důvody rozhodnutí zastupitelstva obce seznatelné např. z předkládací (důvodové) zprávy k návrhu příslušného usnesení či z rozpravy předcházející přijetí příslušného usnesení.

408. Z uvedeného shrnutí vyplývá závěr, že existují-li důvody hodné zřetele, může se Objednatel při zachování dalších povinností odchýlit od obvyklé ceny zcizovaného majetku.

409. Přípustnost takového postupu vyplývá též z rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 3757/2007 ze dne 16. 7. 2008, v němž soudy řešily platnost převodu podílu o velikosti % na pozemku a bytovém domě na pozemku stojícím na třetí osobu za 1,- Kč. Nejvyšší soud v odůvodnění citovaného rozsudku uvedl k věci mimo jiné následující: „Neobstojí ani právní názor odvolacího soudu o nepřípustné, resp. nezdůvodněné odchylce sjednané kupní ceny od ceny obvyklé. Odvolací soud argumentoval zejména ustanovením § 39 o obcházení zákona. Měl se však spíše zamyslet nad principem smluvní svobody (autonomie) účastníků občanskoprávních vztahů, vyjádřené v § 2 odst. 3 o. z. Sjednaná cena 1,- Kč za pozemek a na něm stojící stavbu byla zajisté „symbolická". Soud prvního stupně však z provedených důkazů podrobně a přesvědčivě vyvodil skutkový závěr, proč účastníci smlouvy ze dne 15. 8. 2001 dospěli k dohodě právě o této ceně (viz zejména str. 3, 4 odůvodnění jeho rozsudku). Protihodnota nabytí spoluvlastnického podílu stranou žalovanou byla jasně dána její účastí na stavebních pracech na nemovitostech, jak je

patrné z rámcových dohod i smlouvy o sdružení (č. l. 51 - 65 spisu)."

410. Situace Objednatele je složitá v tom, že pokud by k narovnání nerovnosti ve spoluvlastnických podílech mělo skutečně dojít, měl by Objednatel odpovídající část svého spoluvlastnického podílu převést na BDP bezúplatně. Jediný způsob, jak takovému převodu dodat legitimitu a soulad se Zákonem o obcích, je odůvodnit jej okolnostmi souvisejícími se vznikem vlastnického práva Objednatele a BDP k Bytovým domům.

411. Argumentace by měla spočívat zejména v tom, že ujednání mezi BDP a Objednatelem ve Smlouvách o sdružení o výši spoluvlastnického podílu na Bytových domech nebylo ujednáním, které vzniklo zcela svobodně, nýbrž ujednáním, které bylo nezbytné k tomu, aby Objednatel obdržel dotaci od Státního fondu rozvoje bydlení potřebnou pro realizaci Záměru. O takové skutečnosti svědčí též „sjednaný" spoluvlastnický poměr 49 ku 51, který je typický pro situace, kdy má jeden ze zúčastněných subjektů zájem ponechat si těsnou většinu, aby měl rozhodující vliv na dění týkající se společné věci či záležitosti.

412. Pokud by Objednatel a BDP v otázce výše spoluvlastnického podílu nemuseli respektovat podmínky Státního fondu rozvoje bydlení, lze důvodně předpokládat, že sjednaný poměr spoluvlastnických podílů by byl nějakým způsobem svázán s poměrem vkladů účastníků sdružení nebo s poměrem nákladů na realizaci Záměru tak, aby vynaložené vklady či náklady byly v odpovídající hodnotě přetaveny do vlastnického práva.

413. Odůvodnění narovnání vlastnických práv s ohledem na poskytnuté vklady či vynaložené náklady pak lze provést jen s poukazem na základní právní principy, neboť při formálním výkladu vzáj'emných vztahů žádné nerovnosti neexistuj'í. Při uzavírání Smluv o sdružení účastníci totiž věděli, že poměr budoucích spoluvlastnických podílů neodpovídá poměru vkladů či nákladů účastníky vynaložených a přesto Smlouvy o sdružení uzavřeli. Váhu formálnímu výkladu dodává též absence j'akéhokoliv ujednání účastníků o tom, jak budou v budoucnosti vzájemné vztahy narovnány.

414. Zmiňovanými principy, které by bylo možné použít pro odůvodnění převodu části spoluvlastnického podílu Objednatele na BDP, jsou princip dobrých mravů a princip spravedlivého uspořádání vztahů mezi Objednatelem a BDP, resp. mezi Objednatelem a členy BDP, kteří BDP poskytli prostředky ke splnění vkladové povinnosti BDP jako účastníka sdružení dle Smluv o sdružení a kteří zároveň BDP poskytli a poskytují prostředky k úhradě půjček dle Smluv o půjčkách.

415. Pokud by nedošlo k narovnání mezi BDP a Objednatelem a Objednatel by za tržní cenu prodával BDP svůj spoluvlastnický podíl o velikosti 51%, pak by BDP, potažmo členové BDP zaplatili 21% hodnoty Bytových domů dvakrát. Jednou při výstavbě, kdy vynaložili náklad o velikosti cca 70% hodnoty Bytových domů, a podruhé při převodu spoluvlastnického podílu z Objednatele na BDP, kdy by museli uhradit mimo zbývajících 30% znovu též 21% tak, aby Objednatel obdržel za svůj 51% spoluvlastnický podíl tržní cenu. Takovou situaci lze dle Zpracovatele označit za nespravedlivou, která může být shledána i rozpornou s dobrými mravy.

416. Narovnání vztahů bezúplatným převodem části spoluvlastnického podílu Objednatele na BDP z uvedených důvodů by pro potřeby Zákona o obcích bylo možné podřadit zřejmě pod povinnost Objednatele dle § 2 odst. 2 Zákona o obcích, jíž je povinnost chránit při plnění úkolů též veřejný zájem. Jako veřejný zájem by pak bylo možné označit právě zájem na tom, aby byla odstraněna zřejmá nespravedlnost týkající se vlastnických práv na Bytových domech, které byly na počátku pokřiveny okolnostmi, nad nimiž Objednatel ani BDP neměli kontrolu.“

Tolik z odborného stanoviska, za které město zaplatilo 175.000,- Kč bez DPH.

Je jasné, že tuto možnost a dokonce povinnost města, jak mu ukládá zákon o obcích, musejí znát samozřejmě Mgr. Šafaříková, ale také náměstek primátora Ing. et Ing. Korec.  A nutně také členové Rady SMZ, pokud mají jednat s péčí řádného hospodáře a s odbornou péčí.

Proč nám tedy lžou??? A proč lžou v dopisech a článcích v Magazínu Zlín???

A kdo jsou ti členové Rady SMZ?

MUDr. Miroslav ADÁMEK    MUDr. Miroslav Adámek

primátor

STAN

Ondřej BĚTÁK                       Ondřej Běták

náměstek primátora

STAN

RNDr. Bedřich LANDSFELD RNDr. Bedřich Landsfeld

náměstek primátora

STAN

Ing. et. Ing. Jiří KOREC         Ing. et Ing. Jiří Korec

náměstek primátora

ANO 2011

Josef NOVÁK                          Josef Novák

uvolněný člen RMZ

STAN

Mgr. Patrik KAMAS               Mgr. Patrik Kamas

náměstek primátora

ANO 2011

Bc. Kateřina FRANCOVÁ      Bc. Kateřina Francová

náměstkyně primátora

STAN

Jana BAZELOVÁ                     Jana Bazelová

členka RMZ

ANO 2011

Ing. Lenka HORÁKOVÁ          Ing. Lenka Horáková

členka RMZ

ANO 2011

František PILKA                        FrantiÅ¡ek Pilka

člen RMZ

STAN

Mgr. Pavel STOJAR                 Mgr. Pavel Stojar

člen RMZ

STAN

 

V letech 2002 až 2003 jsme byli okradeni politiky ODS, ČSSD a KDU-ČSL a nyní nás výše uvedení politici ANO a STAN a zaměstnanci města chtějí okrást opět.

Jinak to nelze říci, jelikož lži, podvody a tunelování našeho BD nejenže nejsou napravovány, ale nadále jsou legalizovány právě těmi, kteří stojí za těmi dopisy a články v Magazínu Zlín.

STAN - ZLÍN

34316951_823024194553197_8154630413780779008_o.jpg

 

 

 

 

 

 

Pokud se nesjednotíme, pokud budeme dále jen pochybovat, místo toho abychom se přesvědčili o tom, kde je pravda, budeme dále okrádáni a politici se nám budou jenom smát!

 

 

 

Pavel Sekula

 

Ve Zlíně dne 14.8.2018

 

 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

 

Místo konání:            5.6.2018 v 18:15 hodin, kancelář BD 5407

 

Přítomni:                   P.Sekula, B.Gerychová, A.Bieronski , L.Kučerová, P.Konečný, J.Kluďák

                                    KK- M.Sadílek

1. Delegování osob na schůzku s Ing. a Ing. Korcem dne 6.6.2018

Představenstvo delegovalo tyto osoby: Ing. Lenka Kučerová, Ing. Martin Sadílek, Bc. Aleš Bieronski, Jan Kluďák

hlasování:      pro 6               proti 0            zdržel se 0

Osoby oprávněné jednat za BD ve věci narovnání smluvních vztahů na následující schůzku byly schváleny.

2. Různé

Pavel Sekula informoval přítomné o průběhu zadaného auditu BD a také o kontrole účetních dokladů, které provedl JUDr. Ing. Lanc, pověřená osoba městem, ze společnosti AGIS s.r.o. z Mostu. Tato společnost provádí separátní audit pro město Zlín. Je to tatáž společnost, jejíž závěry kontroly v roce 2006 sloužily pro podání žaloby městem na BD v roce 2009 na cca 770.000,- Kč. Soudní spor není doposud prvoinstančně rozhodnut.

Všechno svědčí přesně o tom, na co pan Sekula dlouhodobě upozorňuje, že vydání účetnictví družstva neslouží ke stanovení spoluvlastnického poměru, ale pouze jako podklady městu pro podání další žaloby na BD. Město nepožadovalo kontrolu účetnictví BD roku 2013 a důvodem je jednoznačně fakt, že tento rok je již pro případnou žalobu promlčený.

Pan Sekula seznámil přítomné se situací okolo G, GS a představenstvo se dohodlo, že svolá separátní schůzi v této věci se současnými nájemci G, GS. Na této schůzi představenstvo seznámí nájemce se stávajícím stavem právní jistoty a ekonomiky tak, aby všichni společně nalezli řešení, které bude přijatelné pro všechny členy BD.

Schůze skončila v 19:55 hodin.

Zapsal:            Pavel Sekula                  Zápis ověřil:    Božena Gerychová

 Vážení družstevníci,

dne 11.1.2018 byl BD doručen písemný rozsudek 38 C 245/2017 Okresního soudu ve Zlíně ze dne 21.12.2017  ve věci žaloby města na BD.

Soud nepravomocně rozhodl ve prospěch města a určil, že musíme městu uhradit částku 1.643.560,93 splátek úvěru včetně úroků za splátky úvěrů, které jsme hradili zápočty, které soud označil jako neurčité a dále naše pohledávky vůči městu za neexistující.

Navíc má BD Podlesí uhradit městu náklady řízení ve výši 197.331,50 Kč.

Žalobu, naše vyjádření k žalobě i rozsudek najdete na webu družstva v rubrice „Žaloba SMZ na BD – „zápočty“ 24.7.2017“.

Z vynesení rozsudku dne 21.12.2017 Vám předkládám úvahu soudce ve věci úroků:

Především pak tam nesmí spadat výdaje, spočívající v úrocích, které je povinen zaplatit žalovaný z půjček, které čerpal podle těchto předmětných smluv o půjčkách, právě na to, aby mohl poskytnout peněžní prostředky a získat tak majetkový podíl na společných věcech.

Pokud bychom se neodvolali, důsledkem pravomocného rozhodnutí OS ve Zlíně by byl stav, kdy náklady půjčky, kterou město Zlín vnutilo BD Podlesí v době, kdy bylo město jeho jediným členem BD a kdy tato půjčka sloužila k pořízení výhradně majetku města, tak tyto náklady ve formě úroků z půjčky, které dosahují téměř 11 milionů korun, mají hradit jen bydlící členové družstva, i když zisk z této půjčky má pouze a jen Statutární město Zlín.

To je podle nás v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i s dalšími základními principy práva, kterým je určitě princip spravedlnosti.

Vysvětlení:

V současné době vlastní BD ideální podíl  na šesti domech na Podlesí ve výši 49% .

Cena těchto šesti domů dle tabulky města, kterou najdete na webu BD a kterou zpracovalo oddělení ekonomiky a majetku, činí 154.261.556,-Kč.

Součet základních členských vkladů a dalších členských vkladů činí 75.523.788,-Kč. Tuto položku najdete v rozvaze BD (2016) v pasivech účet 411 000 Základní kapitál.

To znamená, že jsme uhradili náš majetkový podíl 49% pouze platbami těchto členských vkladů v letech 2003 až 2004.

Půjčky ve výši 47,5 mil. korun, které splácíme a do roku 2023 splácet budeme v rámci DMU, tak nesloužily k pořízení našeho majetku.

Za tyto půjčky pořízený majetek je tak součástí 51% podílu města.

K tomu všemu si město chce vzít z celkových příjmů z hospodaření ze společnou věcí podíl celých 56,5%. Tedy dokonce 5,5 % z toho, co jsme zaplatili v členských vkladech a co je jen našim majetkem!

Město ve svém prohlášení dne 15.11.2017 říká, že chce jednat „se vší slušností a korektností“. Mě výše uvedené záležitosti nepřipadají ani slušné a rozhodně ani korektní.

 

Pavel Sekula

 

Předseda představenstva BD Podlesí

 

Vážení družstevníci,

dne 13.4.2017 byl některým z Vás vhozen do schránek další dopis od SMZ. Tentokrát nedatovaný, od pana náměstka primátora Korce. Aby si tento dopis mohli přečíst všichni členové BD, umístnil jsem jej ke stažení, stejně jako veškerou předchozí dokumentaci na web družstva do rubriky „AKTUALITY“, podrubrika „JEDNÁNÍ SE SMZ“. Je to proto, aby byla všechna fakta na jednom místě.

Představitelé našeho města, vrcholní politici a zaměstnanci magistrátu manipulují a lžou na webových stránkách města, v denním tisku nebo v magazínu zlín a to především v otázce dění okolo VaK Zlín, ale i ve věci našeho BD. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vyzvat město ke zveřejnění omluvy za lži, které o mně napsali a jsem odhodlán se bránit i u soudu.

I poslední dopis je plný lží, polopravd a manipulací a proto jsem ve výše uvedené rubrice „AKTUALITY“, vytvořil podrubriku  „LŽI A MANIPULACE“ a v té uvádím 8 podstatných lží, které tento dopis obsahuje.

 

6.11.2018

23. 11. 2018

Nominace na mediaci, schválení podnájmu, věc BD na jednání zastupitelstva

 

PROLOG - OTŘESNÝ PŘÍPAD KORUPCE, ZNEUŽITÍ MOCI A VYDÍRÁNÍ

20. 11. 2018

Bytové družstvo Podlesí , IČ: 26295563, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín

OTŘESNÝ PŘÍPAD KORUPCE, ZNEUŽITÍ MOCI A VYDÍRÁNÍ VE ZLÍNĚ.

 

Vzhledem k tomu, že v městském magazínu, na webu města a jinde vycházelo mnoho zpráv o našem Bytovém družstvu Podlesí (dále jen „BD“), které jsou mnohdy na hony vzdáleny pravdě, předkládám v ucelené formě pravdivé a ověřitelné informace k celé záležitosti týkající se BD.

 

Je třeba si uvědomit, že BD a jeho vztahy se SMZ vznikaly v době, kdy se připravoval a dokončoval TUNEL s Vodovody a kanalizacemi Zlín a.s. Tedy v letech 2001 až 2003. Odpovědnými osobami byly tytéž osoby. Martin Janečka, Vladimír Říhák (oba ČSSD), Tomáš Úlehla, Zdeněk Blažek, Hynek Stezka (vše ODS), Milan Soldán, Miroslav Kašný (oba KDU-ČSL) atd...

 

 

A nebylo nic jednoduššího, než TUNELOVAT také BD a družstevníky samotné.

 

I. POČÁTEK

19. 11. 2018

I. POČÁTEK – Smlouva o sdruženíPODVOD č. 1, hlavní příčina všech sporů mezi BD a SMZ

Statutární město Zlín (dále jen „SMZ“) začalo s výstavbou nájemních domů na Podlesí v letech 2001 až 2002. Tehdy se jednalo o společný projekt SMZ a soukromé společnosti MERA Zlín s.r.o. (dále jen „MERA“). Jméno společnosti bude důležité v dalším pokračování článku.

SMZ zažádalo Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen“MMR“) o dotaci, která byla SMZ z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“), dle dvou smluv o poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů v obci, také poskytnuta, a to v celkové výši 59 mil. korun..

V roce 2002 ale došlo k úpravě nařízením vlády č. 481 / 2000 Sb. a ke změně parametrů podmínek pro získání dotace a město muselo, pokud chtělo stavět za pomoci dotace, zrušit spolupráci se společností MERA. Nařízení vlády totiž na základě „neblahých“ skutečností s podobným typem výstavby, tedy, kdy se města a obce sdružovala se soukromým investorem (na základě výsledků kontroly bytové výstavby provedené v roce 2001 Nejvyšším kontrolním úřadem), tuto možnost zrušila. O co šlo? No, že mnohdy soukromé společnosti sloužily jako pračky špinavých peněz. Soukromé společnosti si mohly dovolit „vyplácet“ politiky, kteří s nimi uzavírali za obce smlouvy bez výběrových řízení. Jedním slovem toto podporovalo KORUPCI a nehospodárné hospodaření s prostředky státu.

SMZ tak mohlo buď postavit byty samo, nebo mohlo sdružit finanční prostředky s bytovým družstvem. Výše uvedeným nařízením vlády byla, mimo jiné, také stanovena podmínka nejméně 51% spoluvlastnictví obce na společně vybudovaném majetku.

Což byla reakce MMR na kritickou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která hovořila o tzv. pseudovlastnictví, tedy, že města sice po nějakou dobu vlastní část společně vybudovaného majetku, ale s  majetkem nemohla nijak nakládat, respektive nemohla určovat, kdo bude ve vybudovaných bytech bydlet. Do té doby se města podílela různou částí podílu na postavených bytových domech, ale byla to družstva, která vše řídila.

Politici a úředníci SMZ tímto ztratili kontrolu a možnost „profitovat“ na výstavbě s MEROU. Za účelem „nápravy“ pak, opět bez výběrového řízení, SMZ začalo spolupracovat s firmou ISA CONSULT s.r.o. (dále jen „ISA“) z Frýdku Místku.

SMZ nejdříve ze všeho kontraktovalo ISU, která za peníze SMZ poskytla služby při založení BD. SMZ tehdy „účelově“ založilo BD, ve kterém zakládajícími a jedinými členy byly SMZ a Správa domů Zlín s.r.o. (dále jen „SDZ“). SDZ je společnost 100% vlastněna SMZ. Každý do BD vložil po 25.000 základního členského vkladu.

Potud (až na MERU, jak si později vysvětlíme) vcelku nic neobvyklého. Co však bylo neobvyklé bylo to, že  ve stanovách BD mělo SMZ při hlasování na členských schůzích dle čl.19 stanov celkem 180 hlasů a SDZ dalších 10 hlasů. Vzhledem k tomu, že BD plánovalo přijmout dalších 160 nových členů (podle počtu plánovaných bytových jednotek), občanů, kteří měli zájem o bydlení v těchto domech a kteří byli ochotni do výstavby investovat podstatnou část z finančních prostředků, které bylo třeba nashromáždit, to znamenalo, že se SMZ stalo ovládající osobou BD se všemi důsledky, které vyplývají z tehdejšího Obchodního zákona.

Celkově tak nakonec byl počet členů BD 162 a při hlasování na členských schůzích měl každý člen jeden hlas, mimo SMZ (180 hlasů) a SDZ (10 hlasů).

V důsledku toho neměli samotní družstevníci, až do roku 2006, žádnou zákonnou možnost se dostat do řídících a kontrolních útvarů BD.

První představenstvo BD pracovalo ve složení:

Předseda představenstva pan František Chvatík, místostarosta SMZ, člen KDU-ČSL

Místopředseda pan Václav Čech, ředitel SDZ

Místopředseda pan Luboš Dorazil, vedoucí investičního oddělení města

A protože SMZ a BD sdružovaly finanční prostředky, došlo v roce 2002 k podpisu řídícího dokumentu celé výstavby, Smlouvy o sdružení (dále jen „SOSD“) ze dne 16.8.2002. Toto datum hraje také svoji roli v našem příběhu.

Tato smlouva implementovala, mimo jiné, podmínky SFRB, a to především tu, že město musí mít nejméně 51% podíl na vybudovaném majetku.

Proto se stalo to, že i když ze smlouvy vyplývající poměr vložených finančních a majetkových hodnot do sdružení byl 33,54% SMZ a 66,46% BDP (nakonec však tento poměr, jak bude dokázáno v kapitole X., Jednání o narovnání, je dokonce 15% SMZ a 85% BD), ve skutečnosti tato smlouva aplikovala vládou nařízenou zásadu, aby po dokončení výstavby byl spoluvlastnický poměr na domech 51% SMZ a 49% BD. 85% - 49% = 36% podíl, o který BD přišlo.

Obrovský nepoměr mezi vkladem peněz a podílu na majetku za něj získaném.

Ze dne na den tak BD a družstevníci  přišli o 31,4 mil. korun, resp. o 48.8 mil. korun (protože skutečný vklad BD do výstavby, vklad jednotlivých družstevníků, činil celkem 135.555.248 korun), aniž by o tom družstevníci věděli. A do dnešního dne tato „krádež“ nebyla napravena.

Pokud nebude sjednána náprava, která má další vliv na hospodaření se společnou věcí a způsobuje tak další milionové ztráty BD, může to v konečném důsledku znamenat škodu pro BD až 73 mil. korun!

Protože město za tento, již jednou družstevníky (BD) zaplacený podíl, požaduje jeho současnou tržní cenu!!!

Tuto smlouvu podepsal za SMZ tehdejší primátor pan Dostál a za BD pan Chvatík a pan Čech. V té době, ještě nikdo z budoucích členů BD, tedy těch, kteří výstavbu domů ve skutečnosti z absolutní většiny zaplatili, nebyl jeho členem.

V důsledku toho se dá s jistotou říci, že SOSD, řídící a jedinou podstatnou smlouvu v této věci mezi SMZ a BD, podepsalo SMZ samo se sebou! Je nezpochybnitelné, že BD nemohlo projevit svoji svobodnou vůli k této smlouvě. V jejím čele stáli zástupci města, zastupitelé SMZ nebo jeho zaměstnanci. Stejně tak i v Kontrolní komisi BDP.

Tento typ výstavby v té době, tedy letech 2002 až 2004, byl použit ještě asi v dalších 220 případech, kdy obce a družstva sdružovaly své finanční prostředky stejným postupem. Jak je mi známo, tento způsob byl použit pouze ve Zlíně, u našeho BD, které bylo založeno účelově, a na jehož stanovách a smluvních vztazích se nepodíleli družstevníci, bydlící členové družstva, skuteční investoři, kteří by mohli aktivně bránit své zájmy a chránit svoji investici.

Pro pořádek je potřeba také uvést, že uvedenou SOSD nikdy neschválily orgány družstva (ani představenstvo, ani členská schůze, do jejíž kompetence schvalování takto důležité smlouvy, nakládání a zcizování majetku BD, dle stanov BD, náleží).

To nemá automaticky za důsledek neplatnost takové smlouvy, ale zavázány touto smlouvou za BD byly a jsou pouze osoby, které tuto smlouvu podepisovaly, nikoliv však BD a ostatní členové.

 

II. Díl druhý

18. 11. 2018

II. Vypořádání SMZ s MEROU Zlín s.r.o.PODVOD č.2, korupce

SMZ, jak vyplývá ze SOSD, mělo vložit do sdružení mimo jiné nemajetkový vklad ve formě „Uhrazená projektová dokumentace“, v hodnotě 5.900.000,- Kč. Jak tento vklad vznikl a je správně spočítaný?

To byly otázky, na které jsme chtěli znát odpovědi, jakmile se nám některým dostala do rukou SOSD (viz. čl. IV). Na základě žádosti nám byly předmětné smlouvy o vypořádání vzájemných vztahů mezi SMZ a MEROU dodány. KE STAŽENÍ

První smlouvou byla „Smlouva o zajištění činnosti“. Tato smlouva v podstatě znamenala „prodejSEZNAMU ZÁJEMCŮ nájemních bytů pro výstavbu 3 domů v dané lokalitě.

CENA: 1.975.000,- Kč

Tato částka zcela jistě nepatřila do vkladu SMZ – „Uhrazená projektová dokumentace“.

Jeví se to jako jasná korupční záležitost.

Jak píši v článku IV. „Členy BD se na prvních členských schůzích za účasti přijímaných členů BD stali především zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci samotného SMZ, zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci dodavatelů stavby, zastupitelé SMZ…

SMZ k výstavbě žádné seznamy zájemců nepotřebovalo!

Druhá smlouva „Dohoda o vzájemném vypořádání smluvního vztahu“, která se již dokumentace týkala, a to „za předanou studii a projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení“.

CENA: 1.950.000,- Kč

Třetí smlouva „Dohoda o koupi realizační dokumentace“, jak už sám název říká, tou předala MERA dokumentaci za účelem realizace výstavby nájemních bytů.

CENA:  1.975.000,- Kč

Dokumentace však nikdy k uvedenému účelu nesloužila. Podle této stavební dokumentace se nikdy nestavělo!!!. Pro vlastní výstavbu musela projekční kancelář Ateliér 91 s.r.o. narychlo vypracovat úplně novou a zcela odlišnou stavební projektovou dokumentaci, kterou jsme ale jako družstevníci zaplatili v ceně dodávky stavebníka (MANAG a.s.), jelikož ten byl zadavatelem nových projekčních prací. Cena skutečné stavební dokumentace dělala jen přibližně 1.200.000,- Kč, na rozdíl od ceny, kterou požadovala MERA za dokumentaci, podle které se nestavělo.

Když tyto tři částky sečteme, dělá to oněch 5.900.000,- Kč vkladu města za „Uhrazenou projektovou dokumentaci“.

Existuje ale ještě jedna smlouva, čtvrtá, která reagovala na vady předané projektové dokumentace MEROU, a tato smlouva snížila cenu za dokumentaci o 400.000,- Kč.

Tento odečet ale SMZ při ohodnocení svého vkladu do sdružení zcela „opomenulo“

Za SMZ se pod tyto smlouvy podepisoval pan František Chvatík (KDU-ČSL), místostarosta, a odpovědný útvar byl útvar vedený panem Lubošem Dorazilem.

Pan Chvatík však byl v té době zároveň i předsedou představenstva BD a pan Dorazil jeho místopředsedou. Oba dva se následně stali i členy BD.

Oba dva tedy museli vědět, že celková částka neodpovídá sumě 5.900.000,- Kč, přesto se pod SOSD pan Chvatík podepsal na straně BD a pan Dorazil, jako místopředseda a výkonný zástupce BD, to akceptoval.

Jedná se o jasný PODVOD A TUNELOVÁNÍ.

Ano, podali jsme trestní oznámení, ale Státní zastupitelství ve Zlíně to smetlo ze stolu. Komu takové rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení slouží je nabíledni.

V roce 2016, když za SMZ vedl jednání o narovnání vzájemných smluvních vztahů mezi SMZ a BD pan Stříbný, bylo za účasti paní Holcové, vedoucí ekonomiky a majetku SMZ, a paní Hamplové, odbor právní SMZ, dohodnuto, že se částka vkladu města pro výpočet narovnání sníží o 4.900.000,- Kč.

Tuto „chybu“ tedy SMZ napravilo.

 

III. Díl třetí

17. 11. 2018

III. Smlouva o sdružení ze dne 16.8.2002PODVOD č.3

KE STAŽENÍ VŠECHNY SOSD

Jak byla tato smlouva schvalována a kdo ji za BD a za jakých podmínek podepsal, bylo řečeno v předcházející části. Co je vlastně obsahem SOSD ze dne 16.8.2002?

Mimo obvyklých náležitostí obsahuje tato SOSD některá ustanovení, která jsou pro děj důležitá.

1. Účelem smlouvy bylo sdružit finanční prostředky na výstavbu 166 bytů. 160 bytů mělo sloužit 160-ti budoucím bydlícím členům BD a 6 bytů bylo SMZ pro občany se zdravotním hendikepem. Jsou to tzv. byty zvláštního určení (dále jen „BZU“), které jsou v podmínkách poskytnutí dotace, a určování nájemníků bylo a je v kompetenci pouze SMZ.

2. Zhotovitelem se stala na základě „výběru nejvýhodnější nabídky“ městem společnost MANAG a.s.

3. Vložené finanční prostředky a jiné majetkové hodnoty. Na straně SMZ to byly:

a) Dotace ve výši 52.920.000,- Kč

b) Pozemky v hodnotě 1.518.800,- Kč

c)  Uhrazená projektová dokumentace v hodnotě 5.900.000,- Kč

Celkem SMZ: 60.338.800,- Kč

Na straně BD to byly:

a) Finanční vklad 65.433.000,- Kč

b) Finanční prostředky z půjčky SMZ BD ve výši 54.130.000,- Kč

Celkem BD: 119.563.000,- Kč

Celkově šlo o 179.901.800,- Kč, tedy poměr vložených hodnot 33,54% SMZ a 66,46% BD.

4. Správa majetkových hodnot byla svěřena do výlučné kompetence SMZ. SMZ mohlo uzavírat za sdružení všechny dodavatelské smlouvy k výstavbě a finanční prostředky musely být pouze a jen k výstavbě. SMZ bylo zavázáno tak, aby nepoškodilo zájmy sdružení a dle Obchodního zákona také tak, aby nebylo poškozeno BD.

5. Správou domů, po jejich vybudování, bylo určeno BD.

Majetek sdružení byl určen v poměru 51% SMZ a 49% BD.

Po 20-ti letech SMZ převede svůj spoluvlastnický podíl vyjma podílu na BZU na družstvo za tržní cenu, sníženou o předem zaplacené částky družstvu (???) a družstvo se zavazuje, že převede svůj spoluvlastnický podíl k BZU za tržní cenu na město, s přihlédnutím k majetkovému vypořádání při ukončení členství města v družstvu.

6. Byla sjednána rozhodčí doložka, která řeší všechny případné spory vyplývající z této smlouvy u Rozhodčího soudu.

Rozpor s dobrými mravy. Zcela jistě při vypracování takové smlouvy byly přinejmenším porušeny dobré mravy (dnes máme v rukou judikáty, které říkají, že smlouva je v rozporu se zákonem).

Nejhorším ustanovením je ustanovení o vypořádání majetku sdružení. Prostými počty dojdeme k tomu, že :

Vklad města: 60.338.800,- Kč

Vlastnictví města: 91. 749.918,- Kč . To je oproti vkladu + 31.411.118 Kč , které si SMZ bezplatně přisvojilo a o které bylo BD okradeno.

Vklad BD: 119.563.000,- Kč

Vlastnictví BD:  88.151.820,- Kč . To je oproti vkladu – 31.411.180,- Kč, které BD ztratilo a o které bylo BD okradeno.

Ve skutečnosti je tato částka ještě vyšší, jak bude uvedeno v kapitole v kapitole X., Jednání o narovnání. Podotýkám, že tuto smlouvu podepsalo de facto SMZ samo se sebou, jelikož SMZ bylo ovládající osobou a v orgánech BD byly pouze a jen osoby zastupující výhradně SMZ. Budoucí členové na ní neměli žádný vliv.

Toto ustanovení znamená, že po 20-ti letech (doba je podmínka nařízení vlády) by družstvo, potažmo bydlící členové BD, zaplatili částku 31.411.180,- Kč ještě jednou a to navíc navýšenou o tržní hodnotu. V dnešních tržních cenách je tato hodnota cca 1,5 násobkem původní částky, tedy 47.116.770,- Kč!!!

To je hlavní důvod našeho pokračujícího boje za narovnání všech smluvních dokumentů se SMZ.

 

Na dokreslení chování SMZ ještě dvě skutečnosti.

1. SMZ, v rozporu se SOSD, nevložilo nikdy své pozemky do sdružení. Pozemky zůstaly ve 100% vlastnictví SMZ.

2.  SMZ po dokončení výstavby nechalo zapsat všechny domy v KN pouze do svého výlučného 100% vlastnictví!!! Tuto „krádež“ jsme ovšem včas zaznamenali a díky vítězství u soudu nechali v KN přepsat majetek na současný podíl 51% SMZ a 49% BD.

 

IV. Díl čtvrtý

16. 11. 2018

IV. Přijímání bydlících členů BDPODVOD č.4

Budoucí členové BD se rekrutovali z původní výstavby (seznam zájemců za 1.975.000 - „Smlouva o zajištění činnosti“ - MERA ), a následně náborem za účasti SMZ a společnosti ISA.

Za celou tuto dobu náboru vyšly dva inzeráty v Infoservisu a jeden článek v Magazínu Zlín. Inzeráty platilo BD a článek napsal někdo z města.

Členy BD se na prvních členských schůzích za účasti přijímaných členů BD stali především zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci samotného SMZ, zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci dodavatelů stavby, zastupitelé SMZ a pak další občané SMZ, mezi nimi i já, mimo jiné i proto, že jsem v této části JS bydlel již delší dobu a kolem zahájené výstavby jsem chodil.

Model výstavby, který nám byl představován pracovníky ISA a členy představenstva BD (zaměstnanců SMZ) v zasedacím sále magistrátu SMZ, zahrnoval naše finanční povinnosti takto:

A) Vklad 2.000 Kč na administraci

B) Základní členský vklad 20.000,- Kč (ZČV).

C) Další členský vklad (ve výši později určeném představenstvem družstva) a doplňoval Základní kapitál družstva pro družstevníky ve výši 65.433.000,- Kč, rozpočítaný dle poměru podlahové plochy (DČV).

D) Další majetková účast, která byla stanovena stejným poměrem a zajišťovala platbu splátek úvěru včetně úroků (DMÚ).

Nic více jsme platit neměli. Opakovaně jsme byli představenstvem, pracovníky ISA a nakonec i primátorem panem Úlehlou ujišťováni, že po 20-ti letech nám budou byty převedeny do osobního vlastnictví za 1,-Kč nebo za náklady spojené s převodem. Viz svědectví pana primátora Úlehly: 

http://www.bdpodlesi.cz/clanky/aktuality/jednani-se-smz/zaznam-z-jednani-s-primatorem-panem-ulehlou.html

Ekonomika výstavby nám nikdy nebyla vysvětlena a přístup k ní, jakožto i ke všem smlouvám jsme neměli.

Na Podlesí v té době probíhala ještě jedna výstavba. S tou ale byly hrozné problémy. Je to známý případ Carioca.

Přece by nás město neokradlo a nepodvedlo!!!

První členská schůze, kdy jsme byli přijímáni za členy, se konala dne 10.9.2002.

Na této schůzi, když jsme byli přijati usnesením odhlasovaným 180 hlasy SMZ a 10 hlasy SDZ, jsme následně dostali potřebné dokumenty, mezi nimiž byla Smlouva o sdružení ze dne 16.8.2002. To ustanovení o vypořádání byl pro nás šok a v dalších bodech jednání této schůze jsme požadovali vysvětlení. Schůze probíhala za účasti primátora SMZ pana Úlehly a byli jsme opět ujištěni, že se jedná o formalitu, splnění požadavků SFRB a že určitě bude za 20 let všechno tak, že po splacení našich závazků, bude podíl SMZ převeden na nás za 1,- Kč nebo za náklady spojené s převodem majetku.

Skupina členů BD, kterou jsem zorganizoval, pak poskytla finanční prostředky na posouzení účinků Smlouva o sdružení u několika právních kanceláří.

Mgr. Strakošová si později jako jediná všimla, že BD bylo do Obchodního rejstříku zapsáno dne 19.8.2002. To znamená, že smlouvu za BD, navíc bez schválení orgánů BD, podepsaly osoby, členové představenstva, 3 dny před samotným zápisem a tedy vznikem BD. Z toho právě plyne, že ze smlouvy jsou vázáni pouze ti, kteří ji podepsali, nikoliv BD samotné, ledaže by bylo do tří měsíců od vzniku BD její znění odsouhlaseno. A to se nestalo.

Když jsme na to přišli, začali jsme s tehdejším představenstvem, konkrétně s panem Dorazilem, jednat a sdělili jsme mu, za účasti paní Ščígelové, jednatelky z ISA, že jsou smlouvy neplatné, protože byly podepsány dne 16.8.2002.

Za několik měsíců jsme obdrželi „nové“ smlouvy o sdružení, stejné, ale jenom u podpisů za BD bylo nové datum, a to, světe div se, 19.8.2002!

Toto je další PODVOD a nutno říci, že DOTAČNÍ PODVOD, na kterém museli spolupracovat i pracovníci SFRB v Olomouci. Ti museli smlouvy vyměnit i v registru SFRB.

O tom, že byla tato smlouva podvodně antidatována, svědčí několik důkazů.

1. V následných dodatcích SOSD je uvedeno datum antidatované původní smlouvy 16.8.2002.

2. V účetnictví BD jsme našli fakturu a hlavně zprávu od právní kanceláře Hejduk a partneři z Českého Těšína KE STAŽENÍ ze dne 29.3.2003. Tato zpráva byla vypracována na základě objednávky představenstva družstva, když se tito dotazovali na účinky podpisu smlouvy před samotným vznikem společnosti. Reagovali tak na naši námitku. Kdyby v této době existovala smlouva ze dne 19.8.2002, znamenalo by to, že již 19.8.2002, tj. 3 dny po podpisu první SOSD  představenstvo vědělo, že 16.8.2002 smlouvu podepisovat nemohlo (protože v tento den ještě BD nebylo zapsáno v Obchodním rejstříku) a proto ji podepsali znovu, tentokrát správně v den zápisu BD do OR tj. 19.8.2002.  Ale to by znamenalo, že by se nemuseli ptát a platit právníky, protože „to věděli“ a podepsali novou smlouvu dne 19.8.2002, což se však ve skutečnosti nestalo.

Právníci kanceláře Hejduk a partneři odpověděli, že podepsat SOSD dne 16.8.2002 představenstvo mohlo, ale za podmínky, že tuto SOSD dodatečně schválí BD rozhodnutím členské schůze. Což se nikdy nestalo, protože v té době jsme již byli členy BD, a i když SMZ a SDZ měly dostatek hlasů (190), aby členskou schůzi ovládly a souhlas si vynutily, musely by připustit, že původní smlouva je neplatná a byl by z toho pořádný poprask.

My bychom nikdy nesouhlasili s tím vyrovnáním po 20-ti letech, jak je uvedeno v této smlouvě.

Hlavně ale v době dotazu na právní kancelář a právě v době, kdy tato kancelář představenstvu odpověděla, již 3 měsíce dávno uplynuly a tak smlouvu prostě zfalšovali. „Opravenou“ smlouvu nato podstrčili tito v té době již bývalému primátorovi panu Dostálovi k podpisu a ten ji v dobré víře podepsal.

Dalším členům, kteří byli následně přijímání (76), již pro jistotu SMZ a představenstvo BD žádnou SOSD ani neposkytly.

A existují ještě další důkazy toho, že i dále po 19.8.2002 byly předkládány pouze SOSD ze dne 16.8.2002.

 

 

V. Díl pátý

15. 11. 2018

V. Dodatky SOSDPODVOD č. 5

Původní SOSD zajišťovala sdružení hodnot v ní uvedených pro výstavbu všech 6 domů v počtu bytů 162 (ve skutečnosti se nakonec postavilo 166 bytů). Z důvodů, které mi nejsou známé, však byla tato smlouva rozdělena na dvě samostatné SOSD.

Předpokládám, že je to důsledek toho, že SMZ podepsalo se SFRB nakonec dvě samostatné smlouvy o poskytnutí dotací, a tak musely být i dvě samostatné SOSD.

Rozdělení původní SOSD bylo provedeno nejjednodušší cestou, a to ve formě dodatku k původní SOSD, který snížil počet bytů i vstupní podíl, a novou smlouvou o sdružení, která doplňovala množství bytů a investice do původního stavu.

První byl tedy  „Dodatek č.1 Smlouvy o sdružení ze dne 31.10.2002“ a má již ve svém nadpisu uveden název tohoto dodatku takto:

Dodatek č.1 Smlouvy o sdružení Uzavřené dle § 829 a násl. Občanského zákoníku dne 16.8.2002.

A v článku II. tohoto dodatku se píše:

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku Smlouvy o sdružení ze dne 16.8.2002.

Je naprosto zřejmé a nezpochybnitelné, že v den podpisu této smlouvy tj. 31.10.2002, existovala jen a pouze původní SOSD ze dne 16.8.2002 a nikoliv „opravená“ SOSD ze dne 19.8.2002, kdy bylo BD zapsáno do OR.

Tento a další dodatek za město opět podepisoval tehdejší primátor pan Dostál (dne 31.10.2002), proto, když jsem výše tvrdil, že byl také oklamán, když v následujícím roku podepsal, v době kdy již nebyl primátorem (a tak tuto smlouvu podepisovat zákonným způsobem ani nemohl), původní SOSD „ze dne 19.8.2002“, došlo i k dotačnímu podvodu (ne jenom podvodu na nás), jelikož podmínkou pro získání dotace městem bylo také to, že bude existovat platná SOSD.

Dodatek č. 1 vlastně zrušil některé články původní neplatné Smlouvy o sdružení ze dne 16.8.2002 a nahradil tyto články novými, které snižovaly počty bytů (rozsah majetku) a velikost vložených majetkových vkladů, aby tyto odpovídaly sníženému počtu bytů. Tímto dodatkem se snížil původní počet bytů ze 162 na 81.

Druhý dodatek není dodatkem, ale samostatnou Smlouvou o sdružení ze dne 31.10.2002, kterou se zajišťuje výstavba II. etapy o dalších 81 bytech.

Dodatek č. 1 snížil původní počet 162 bytů na 81 bytů a nová, samostatná smlouva, sdružovala prostředky na výstavbu těch scházejících 81 bytů, které byly dodatkem č. 1 vyčleněny z původní smlouvy.

Toto celé znamená, že ve skutečnosti existují platné pouze dvě smlouvy o sdružení.

Jedna ze dne 19.8.2002 (i když byla prokazatelně zfalšovaná, nikdo ji nezrušil) a druhá ze dne 31.10.2002.

Jedna sdružuje hodnoty obou účastníků na výstavbu 162 bytů a druhá na výstavbu 81 bytů. Celkem to je 243 bytů!  Že obě smlouvy nemohly být a také nejsou naplněny, je evidentní.

Smlouva ze dne 16.8.2002 platná není (respektive z ní BD není vázáno) a z toho důvodu není platný ani Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení ze dne 16.8.2002.

Faktem ovšem je, že ani samostatnou SOSD ze dne 31.10.2002 (a ani dodatek č.1 ze dne 31.10.2002) opět neschválila členská schůze, do jejíž kompetence schvalování takovýchto smluv náleží (a nebyly ani schváleny rozhodnutím samotného představenstva), a jsou tedy z těchto smluv vázány pouze osoby, které tyto dokumenty za BD podepisovaly (bez oprávnění udělené orgány BD).

Těmi byly pan Chvatík, předseda představenstva BD a zároveň místostarosta SMZ a pan Čech, místopředseda představenstva BD a ředitel SDZ.

SMZ se nemůže ani vymlouvat, že nevědělo, kdo za BD může smlouvy podepisovat, jelikož za:

A) Bylo v té době členem BD (dokonce zakládajícím a v podstatě jediným členem) a muselo velmi dobře znát a také se řídit platnými stanovami BD

B) Tyto stanovy nechalo SMZ na zakázku, stejně jako i založení BD, vypracovat společností ISA a samostatně tento kontrakt město zaplatilo fakturami: KE STAŽENÍ

20204947      ISA CONSULT         52.500,-Kč    Fa č. 20020821

20207195      ISA CONSULT         81.900,-Kč    Fa č. 20021207

 

VI. Díl šestý

14. 11. 2018

VI. DALŠÍ DODATKYPODVOD č. VI

Jak jsem již napsal, s první SOSD ze dne 16.8.2002 jsme se seznámili na členské schůzi dne 10.9.2002, kde nám, 84 přijímaným novým členům BD, byla tato smlouva předána, a po našich dotazech a projeveném znepokojení jsme byli za účasti primátora pana Úlehly ujištěni, že se jedná o formalitu a že nám budou byty po 20-ti letech a zaplacení předepsaných splátek předány za 1,-Kč,a nebo za náklady spojené s převodem.

Když jsem zjistil, že je tato smlouva „neplatná“, spojil jsem se s několika dalšími členy a vytvořili jsme 8 členný tým, kde jsme řešili, jak smlouvu a ustanovení v ní změnit tak, aby byla smlouva spravedlivá a nepřišli jsme o náš majetek.

Tlačili jsme na město i představenstvo, aby článek o vypořádání sdružení po 20-ti letech byl změněn. Nakonec zástupci města a jeden člen BD z naší skupiny jeli společně na SFRB. Chtěli jsme dosáhnout toho, aby bylo ve vypořádání to, co nám zástupci města a představenstvo slibovali, že vypořádání majetku bude takové, že za podíl SMZ zaplatíme 1,- Kč nebo náklady spojené s převodem.

Zástupci SFRB, jak již dnes víme protiprávně, však takovou úpravu neumožnili, ale nakonec došlo ke změně alespoň v tom, že v článku VIII. odstavec 6. byla změněna formulace o převodu majetku města tak, že bylo vynecháno slovní spojení „a to za tržní cenu“, a nahrazeno formulací „za cenu dohodou“.

Pokud by ve smlouvě zůstala původní formulace, nebyla by po 20-ti letech žádná možnost než ta, že se podíl města ocení „cenou obvyklou v dané době a v daném místě“, tedy cenou tržní. A ohodnocen by tak byl i náš vklad výše uvedený, který se stal, bez náhrady, podílem SMZ, což by znamenalo, že bychom za to, co jsme již jednou zaplatili, zaplatili po druhé, navíc navýšené o nárůst tržních cen bytů od roku 2003 do roku 2023.

To se provedlo v dodatcích:

1. Dodatkem č. 2 Smlouvy o sdružení, tentokrát Smlouvy o sdružení ze dne 19.8.2002, která ale nemá dodatek č. 1 a je to SOSD na celkem 162 b.j..

(Dodatek č.1 je dodatkem SOSD ze dne 16.8.2002).

2. Dodatkem č. 1 Smlouvy o sdružení ze dne 31.10.2002

Tyto dodatky, bez ohledu na to, že dodatek č. 2 je chybný, byly jako jediné schváleny členskou schůzí BD dne 7.1.2004 a podepsány byly dne 12.1.2004.

V těchto dodatcích, aniž by o tom byli členové BD zpraveni a byl jim vysvětlen důsledek takového ustanovení, byl změněn článek III. odst. 1 každé původní (byť i neplatné) smlouvy a byl nahrazen formulací uvedenou v těchto dodatcích.

Navíc, nad rámec původních ustanovení ve smlouvách uvedených, bylo do tohoto odstavce a článku „vpašováno“ slovní spojení, že se účastníci sdružení zavazují sdružit finanční prostředky na výstavbu domů „včetně technické infrastruktury“.

Navíc se i do dalšího změněného článku VIII. odst. 7 „vpašovala“ věta, že „Technická infrastruktura, v zájmu řádného provozování, údržby a celistvosti, zůstává po celou dobu výstavby a po dokončení ve výlučném vlastnictví města“.

Co je myšleno technickou infrastrukturou (dále jen „TI“)?

V dodatcích žádná specifikace uvedena není. Ve skutečnosti se jedná o chodníky, parkoviště okolo domů, upravené plochy zeleně, vybudované hřiště, ale také část cyklostezky a veřejné osvětlení okolo ní a samozřejmě veřejné osvětlení okolo chodníků.

To vše ve výši 19.029.024,-Kč, jak vyplývá z dopisu primátora pana Úlehly ze dne 12.9.2005. KE STAŽENÍ

Proč bylo toto ustanovení do dodatků smluv vpašováno?

A) Protože se jedná vždy o majetek SMZ, stejně jako jsou majetkem SMZ pozemky, na kterých tato TI byla vybudována.

B) Protože bylo třeba „podvést“ SFRB.

SMZ dle nařízení vlády náležela dotace na výstavbu domů ve výši:

380.000,- Kč na jeden každý byt

500.000,- Kč na každý jeden byt zvláštního určení a

180.000,- Kč  (za každý byt) na vybudování technické infrastruktury. SMZ dostalo tuto část dotace pouze na I. etapu. Jelikož se posledními dodatky SOSD navýšil konečný počet budovaných bytů na 166 a v I. etapě (neplatné smlouvy vč. dodatků)  se jedná o 85 b.j., tak celková dotace na vybudování TI, poskytnutá fondem, činí pouze 1.530.000,- Kč. Ale TI stála 19.029.024 Kč.

To je rozdíl oproti skutečnosti 17.499.024.-Kč!

SMZ dalo do výstavby pouze a jen dotaci od SFRB. To znamená, že TI, která je výlučným vlastnictví SMZ, byla dotována z dotace určené na výstavbu bytů a bytů zvláštního určení právě v té výši, která městu scházela. 17.499.024.-Kč!

Domnívám se, že to je dotační podvod!

Město chtělo právě pomocí těchto dodatků tento podvodzhojit“ tím, že změnilo původní formulací toho, na čem se účastníci smlouvy dohodli, tedy že sdruží finanční prostředky na výstavbu bytů (původní záměr všech předcházejících smluv a dodatků, ať již platných nebo ne) a nyní tedy i TI.

Tím by při kontrolách ze strany SFRB argumentovalo, že SMZ vložilo do TI svoji část dotace ve výši (správně) 1.530.000,- Kč, a zbytek dodalo BD ve výši 17.499.024.-Kč.

Najednou bylo BD chudší o 17.499.024,-Kč!

Tentokrát jsou pod tímto podvodem podepsáni na straně města pan Úlehla (ODS), primátor, a na straně BD pan Miroslav Kašný, zastupitel (KDU-ČSL), předseda představenstva a  pan Čech, místopředseda představenstva BD a ředitel SDZ.

(Pan Úlehla i pan Kašný hlasovali stejně jako jejich spolustraníci, za prodej části podniku VaK Zlína a za provozní model s VEOLIÍ….)

Tento dodatek je ale schválen a podepsán až po kolaudaci dostavěných do v září 2003 a tak je toto ustanovení o TI nejen nesmyslné, ale i neplatné, jelikož není možné po dokončení investice říkat, že se oba účastníci zavazují sdružit finanční prostředky na výstavbu bytů a TI, tedy něčeho, co již bylo postaveno, zkolaudováno, zaplaceno a dáno do užívání včetně nájemních smluv k bytům.

 

VII. Díl sedmý

13. 11. 2018

VII. Dohoda podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí (dále jen „Dohoda“)PODVOD č.VII  KE STAŽENÍ

Tato Dohoda byla tentokrát podepsána za SMZ paní Svatavou Nováčkovou (ODS) náměstkyní primátora, a na straně BD panem Miroslavem Kašným, zastupitelem (KDU-ČSL), předsedou představenstva a  panem Dorazilem, místopředsedou představenstva BD, zaměstnancem SMZ, a to dne 1.9.2003.

(Jasný důkaz o tom, že domy byly předány do užívání a byly po kolaudaci a nemohl tak být uplatněn změněný status sdružených finančních prostředků podle posledních dodatků SOSD, jelikož tyto prostředky již byly vyčerpány a utraceny. Viz. č. VI.)

Dohoda samotná upravuje to, jak se bude s domy hospodařit, za jakých podmínek budou podepisovány nájemní smlouvy atd. Jak vyplývá ze SOSD, tak hospodařením s domy bylo pověřeno BD a to se také odráží v Dohodě.

Nejdůležitějším odstavcem Dohody je však odstavec, zabývající se rozdělením zisku nebo ztráty při hospodaření samotném.

Je to konkrétně článek III. bod.6. Ten zní takto:

Je důležité vědět, že zatímco SOSD byla poznamenaná podmínkami dotace, tzn. mimo jiné, že SMZ muselo mít na vybudovaných domech 51% podíl (i když vložilo pouze 33,54% finančních prostředků a ze svého rozpočtu pouze 1 mil. korun), tak Dohoda již žádnou dotační podmínkou, týkající se rozdělení výnosů, vázána není. Záleželo pouze na „svobodné“ vůli obou partnerů, jakou dohodu podepíší.

Připomeňme si, že za BD podepisoval pan Kašný, zastupitel a člen KDU-ČSL a pan Dorazil, zaměstnanec SMZ, vedoucí investičního oddělení. Jak jsem psal výše, v orgánech společnosti byly pouze osoby, které byly zastupiteli nebo zaměstnanci SMZ nebo jeho firem. O svobodné vůli BD tak nemůže být ani řeč, i když bylo povinností představenstva hájit především zájmy BD!

Správně by mělo být to tak, aby se zisk nebo ztráta dělily v poměru vložených finančních prostředků, tedy 33.54% SMZ a 66,46% BD.

Pokud by ale odpovědné osoby jednaly v zájmu BD, tak by zajistily skutečný poměr vložených hodnot (15% SMZ a 85% BD) a tímto poměrem by se měly dělit výnosy a náklady.

Pojďme si spočítat skutečnost.

Příjmy z nájemného z bytů činí ročně   894.063,36 Kč

Příjmy z BZU činí ročně                         166.404,00 Kč

Celkem to činí                                    1.060.467,36 Kč  

Dohodu vypracovalo SMZ a BD „hájili“ jeho zaměstnanci a politici. Dle Dohody je rozdělení výnosů následující:

SMZ = 166.404,-Kč (100% výnosů BZU) + 455.972,31Kč (51% z ostatních výnosů) = 622.376,31 Kč

BD    =   (49% z ostatních výnosů)                                                             = 438.091,05 Kč

Poměr k zisku tedy je:

SMZ = 58,69 %

BD   =  41,31 %

Přestože se BD podílelo na celé výstavbě domů finančními prostředky ve výši 66,46% z celkové ceny stavby (ve skutečnosti díky tomu, že se TI stala majetkem pouze SMZ atd., BD vložilo do výstavby až 85% potřebných finančních prostředků), tak na zisku se podílí pouze 41,31% !!!!

Tak pokračuje okrádání BD a jeho členů. Obyčejných občanů SMZ.

A ano, Dohodu opět neschválil žádný orgán BD. Ani členská schůze, ani představenstvo. Pouze ji za BD podepsali „dobrák“ pan Kašný a pan Dorazil.

V současné době se SMZ domáhá, dokonce soudně, toho, aby tyto příjmy, v rozporu s dobrými mravy, (je otázkou, zda byly porušeny toliko dobré mravy), soud přiřknul skutečně pouze SMZ! To je podstatou všech současných soudních sporů!!!

Žaloby byly podány roce 2009 za primátorování paní Ondrové (ODS) a vlády vlastně Martina Janečky (ČSSD), a v roce 2018 pak za primátorování pana Adámka (STAN), který je nyní zároveň členem BD, a vlády odpovědného náměstka za bytovou politiku pana Jiřího Korce (ANO) !!!

 

Dále pak Dohoda řeší Garáže a Garážové stání. SMZ stanovilo, že G, GS bude pronajato na 20 let a nájemníci uhradí dopředu nájem ve výši 179.000 za G, a 119.000 za GS. Tedy v podstatě kupní cenu.

Ale místo toho, aby se tato částka odečetla z celkové hodnoty domů, a snížila se tak hodnotu DMÚ všech členů BD, tak vybraných 6.792.000,- Kč je nad rámec celkové ceny výstavby!

Znamená to, že někteří členové BD zaplatili za G, Gs 2x a jiní členové se také podíleli na ceně výstavby i G, GS, ale nemají k těmto prostorám žádné majetkové, nebo nájemní právo!

A ANO, SMZ si opět z této dopředu vybrané částky vzalo…..51%!!!

Další okradení členů BD!

 

VIII. Díl osmý

12. 11. 2018

VIII. Smlouva o půjčcePODVOD č. VIII

Jak vyplývá ze SOSD, tak SMZ schválilo na svém jednání zastupitelstva půjčku BD, v době, kdy ještě ani BD neexistovalo, tedy 27.6.2002..

Nebylo to tak, že bychom jako budoucí družstevníci žádali o půjčku.

SMZ rozhodlo, že družstvo, potažmo její členové si „musí“ vzít půjčku. A nikdo z nás (kromě asi 8 členů) to neodmítl. V podstatě jsme, stejně jako o dalších smlouvách, při náboru a přijetí za členy, o půjčce ani nevěděli.

Jedná se o  cca 47.500.000,- Kč.

Kdyby SMZ tyto finanční prostředky nepůjčovalo BD, ale poskytlo by je jako svůj další vklad do sdružení, činil by jeho podíl na vložených hodnotách 57,68% ! To již téměř odpovídá jeho skutečném podílu (58,69 %, čl.VII) na zisku, vyplývající z Dohody o hospodaření s domy.

Tuto půjčku, resp. finanční prostředky z ní, ale vložilo do sdružení BD.

A BD, resp. jeho členové tuto půjčku splácejí formou DMÚ. Včetně úroků.

Úroky činí za 20 let cca 10.970.622,-Kč.

Ti, kdo si to umí spočítat, ví, že to znamená jediné.

Celou půjčku splácejí členové BD a to včetně úroků, ALE MAJETEK ZA TUTO PŮJČKU POŘÍZENÝ, VLASTNÍ SMZ!!!!

A SMZ má také z tohoto majetku, z půjčky pořízeného, KOMPLETNÍ PODÍL NA ZISKU.

Jinými slovy, BD a družstevníci platí jak jistinu, tak úroky, ALE ZISK INKASUJE SMZ!

Aniž by se jakkoliv na těchto nákladech podílelo.

Od roku 2006, kdy jsme se dostali do vedení BD, rozpočítáváme i úroky z půjčky tak, aby připadlo do nákladů 51% SMZ a 49% BD.

SMZ nás za to několikrát zažalovalo!

Naposledy za pana Adámka a pana Korce. A pan Korec ještě přeneseně vyhrožoval, že nás z bytů vystěhuje!

Takto nám v roce 2005 vyhrožoval i Martin Janečka….

Smutné je, že jeden soud již v této věci, zatím nepravomocně, rozhodl tak, že musíme všechny úroky platit pouze my.

Pan Mgr. Němec při vynesení a zdůvodnění rozsudku dne 21.12.2017 mimo jiné řekl toto:

Především pak tam nesmí spadat výdaje, spočívající v úrocích, které je povinen zaplatit žalovaný (BD) z půjček, které čerpal podle těchto předmětných smluv o půjčkách, právě na to, aby mohl poskytnout peněžní prostředky a získat tak majetkový podíl na společných věcech.

Soudce Mgr.Němec toto zcela špatně vyhodnotil, přestože mu byly důkazy řádně předloženy.

Finanční prostředky z půjček, totiž ve skutečnosti, jak je popsáno výše, neslouží a nikdy nesloužily k získání podílu žalovaného, tedy BD, ale sloužily pouze a jen k získání podílu žalobkyně, tedy SMZ!!!

To vše díky tomu obrovskému nepoměru vložených finančních prostředků ku skutečnému poměru podílů na majetku a ještě markantněji právě ku podílu na zisku.

Ještě jednou, BD vložilo 47,5 mil. korun z půjčky, ale majetkový podíl (majetek) za tyto peníze získalo SMZ. A SMZ si nyní činí i nároky na zisk, který z takto podvodně nabytého majetku získalo!

Je naprosto jedno, kdo tyto prostředky půjčil. I kdyby si BD půjčilo komerční úvěr, nebo hypoteční úvěr u banky, tak po vložení těchto peněz do výstavby, by podle smluv, které uzavřelo SMZ v podstatě samo se sebou, majetek za tyto půjčené peníze získalo město.

A na úrocích se město nechce podílet, i když jako jediné (BD příjmy z majetku, úvěrem pořízeného, nemá) má 100% podíl na příjmech z majetku za tuto půjčku pořízeného!!!

PODVOD A KRÁDEŽ. Jinak to nejde nazvat. A je jedno, jestli to původně způsobili Janečka, Úlehla, Kašný nebo Dorazil, dnes v tom pokračují pánové Adámek, Korec a další.

Pokud bychom museli skutečně přestat s rozdělováním nákladů úroků půjčky mezi SMZ a BD, pak by BD nebylo schopné finančně přežít. Tak zlodějsky jsou nastaveny ekonomické parametry.

Možná o to někomu ve skutečnosti šlo. Aby BD zkrachovalo a někdo získal levně jeho podíl….

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2018 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 281783
Měsíc: 5084
Den: 137