Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

INFORMAČNÍ DESKA

 

                                                                             

30.6.2017 byla vytvořena nová rubrika. V rubrice AKTUALITY je to nová rubrika ZÁSADY NAROVNÁNÍ. Představenstvo tyto zásady schválilo dne 27.6.2017 

Zloděj křičí, chyťte zloděje !

„Jsme hnutí ANO ve Zlíně a chceme Vaše podněty a problémy řešit činy a ne slovy!“

(Tak tento slogan již z facebooku zmizel!  Asi věděli proč ….)

38781007_501123273688528_6108620968786132992_n.jpg

 

 

 

Vážení družstevníci,

mnozí z Vás si mělo tu možnost přečíst dopis Ing. et Ing. Korce (ANO), náměstka primátora MUDr. Adámka (STAN), který je také členem našeho bytového družstva, ze dne 1.8.2018. A také článek o mé osobě i našem bytovém družstvu v Magazínu Zlín 8/2018.

Hlavním tématem dopisu je hodnocení nezávislého auditu. Samozřejmě, v obou dokumentech je záměrně vynechána samotná podstata zprávy auditorky:

účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Bytového družstva Podlesí k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy“. A stejně tak i za rok 2016, od kdy jsem účetnictví BD převzal.

Takže nejenže účetnictví nevykazuje celou řadu nedostatků, ale je naopak v pořádku. Audit najdete na našem webu.

O co vlastně jde se zmiňovanými 41.949.000,- Kč a výhradou auditorky: „Hodnota pohledávky a její existence není potvrzena odběratelem“ (rozuměj „městem“).

O nic menšího, než o peníze, které nám všem statutární město Zlín a především jeho politici, ale i jeho zaměstnanci, ukradli, a nyní se všemi možnými způsoby brání nám náš majetek v hodnotě výše uvedené, vrátit!

Ing. et Ing. Korec byl přítomen na členské schůzi BD dne 12.4.2018, když vedoucí právního oddělení SMZ paní Šafaříková odpověděla na dotaz družstevníka, že město „teď nemá momentálně jinou možnost, než to převést za tržní cenu“.

Jedná se o podíl města, který však obsahuje i náš ukradený majetek ve výši 42 miliónů korun.

Již dříve jsem Vám psal o lži paní Holcové, vedoucí ekonomiky a majetku SMZ, která tvrdila, že zastupitelstvo neschválilo určité dohody, ale jak se ukázalo, díky výpisu z jednání, byla to lež.

A nyní nám lže další vysoká zaměstnankyně SMZ, Mgr. Šafaříková. Další vedoucí odboru SMZ.

SMZ si totiž od právní kanceláře „FIALA TEJKAL a partneři“ (byli také přítomni na naší členské schůzi a zastupují SMZ ve sporu s BD u soudů ve Zlíně)  z Brna nechalo vypracovat ODBORNÉ PRÁVNÍ STANOVISKO“ ze dne 10.8.2017 a které samo město umístilo na svůj web a ve kterém se můžete mimo jiné dočíst toto:

Možnost narovnání spoluvlastnických podílů s ohledem na povinnosti Objednatele (SMZ) dle Zákona o obcích

407.Problematikou převodů majetků obce, jejich oceněním a zdůvodněním odchylek od ceny obvyklé se soudy dlouhodobě zabývají. Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice ve svém rozsudku č.j. 52 A 32/2016 - 126 ze dne 20.7.2016, který byl publikován též ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu číslo 12/2016, základ problematiky výstižně shrnul následujícím způsobem:

407.1.Podle § 2 odst. 1, 2 zákona o obcích je obec veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající (odst. 1). Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem (odst. 2).

407.2. Podle § 38 odst. 1 zákona o obcích majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

407.3. Podle § 39 odst. 1, 2 zákona o obcích záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke dni zveřejnění záměru (odst. 1). Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné (odst. 2).

 

407.4. Z výše uvedeného je zřejmé, že obec jakožto veřejnoprávní korporace má při nakládání se svým majetkem určité zvláštní povinnosti vyplývající právě z jejího postavení jakožto subjektu veřejného práva (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 4. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3297/2008). Obec je zejména povinna hospodařit s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů tak, aby nepodlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11). Rozhodně však nelze výše citovaná ustanovení zákona o obcích interpretovat tak, že obec musí při prodeji nemovitého majetku vždy upřednostnit ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Takováto interpretace by totiž mohla vést k přijímání rozhodnutí, která odporují zájmům obce a občanů obce. Obec proto sine dubio může v mezích § 38 a § 39 zákona o obcích rozhodnout, že určitou nemovitou věc prodá i za cenu nižší než obsaženou v nejvyšší nabídce reagující na zveřejněný záměr, pokud má za to, že to je v jejím zájmu, resp. v zájmu občanů obce (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 4 As 223/2015 - 43, bod 37). Takový postup je ovšem nutno odůvodnit, a to způsobem odpovídajícím okolnostem (tj. např. významu prodávané věci pro obec, rozdílu v nabídnutých kupních cenách apod.) konkrétního případu. Jakákoliv lidská činnost, odůvodňování rozhodnutí nevyjímaje, je totiž vždy spjata s otázkou hledání míry (in medio stat virtus), a proto např. čím menší bude rozdíl v nabídnutých kupních cenách (a čím menší tedy bude i případný negativní dopad akceptace ekonomicky méně výhodné nabídky na rozpočet obce), tím stručnější může být odůvodnění příslušného rozhodnutí zastupitelstva obce. Postačí přitom, pokud budou důvody rozhodnutí zastupitelstva obce seznatelné např. z předkládací (důvodové) zprávy k návrhu příslušného usnesení či z rozpravy předcházející přijetí příslušného usnesení.

408. Z uvedeného shrnutí vyplývá závěr, že existují-li důvody hodné zřetele, může se Objednatel při zachování dalších povinností odchýlit od obvyklé ceny zcizovaného majetku.

409. Přípustnost takového postupu vyplývá též z rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 3757/2007 ze dne 16. 7. 2008, v němž soudy řešily platnost převodu podílu o velikosti % na pozemku a bytovém domě na pozemku stojícím na třetí osobu za 1,- Kč. Nejvyšší soud v odůvodnění citovaného rozsudku uvedl k věci mimo jiné následující: „Neobstojí ani právní názor odvolacího soudu o nepřípustné, resp. nezdůvodněné odchylce sjednané kupní ceny od ceny obvyklé. Odvolací soud argumentoval zejména ustanovením § 39 o obcházení zákona. Měl se však spíše zamyslet nad principem smluvní svobody (autonomie) účastníků občanskoprávních vztahů, vyjádřené v § 2 odst. 3 o. z. Sjednaná cena 1,- Kč za pozemek a na něm stojící stavbu byla zajisté „symbolická". Soud prvního stupně však z provedených důkazů podrobně a přesvědčivě vyvodil skutkový závěr, proč účastníci smlouvy ze dne 15. 8. 2001 dospěli k dohodě právě o této ceně (viz zejména str. 3, 4 odůvodnění jeho rozsudku). Protihodnota nabytí spoluvlastnického podílu stranou žalovanou byla jasně dána její účastí na stavebních pracech na nemovitostech, jak je

patrné z rámcových dohod i smlouvy o sdružení (č. l. 51 - 65 spisu)."

410. Situace Objednatele je složitá v tom, že pokud by k narovnání nerovnosti ve spoluvlastnických podílech mělo skutečně dojít, měl by Objednatel odpovídající část svého spoluvlastnického podílu převést na BDP bezúplatně. Jediný způsob, jak takovému převodu dodat legitimitu a soulad se Zákonem o obcích, je odůvodnit jej okolnostmi souvisejícími se vznikem vlastnického práva Objednatele a BDP k Bytovým domům.

411. Argumentace by měla spočívat zejména v tom, že ujednání mezi BDP a Objednatelem ve Smlouvách o sdružení o výši spoluvlastnického podílu na Bytových domech nebylo ujednáním, které vzniklo zcela svobodně, nýbrž ujednáním, které bylo nezbytné k tomu, aby Objednatel obdržel dotaci od Státního fondu rozvoje bydlení potřebnou pro realizaci Záměru. O takové skutečnosti svědčí též „sjednaný" spoluvlastnický poměr 49 ku 51, který je typický pro situace, kdy má jeden ze zúčastněných subjektů zájem ponechat si těsnou většinu, aby měl rozhodující vliv na dění týkající se společné věci či záležitosti.

412. Pokud by Objednatel a BDP v otázce výše spoluvlastnického podílu nemuseli respektovat podmínky Státního fondu rozvoje bydlení, lze důvodně předpokládat, že sjednaný poměr spoluvlastnických podílů by byl nějakým způsobem svázán s poměrem vkladů účastníků sdružení nebo s poměrem nákladů na realizaci Záměru tak, aby vynaložené vklady či náklady byly v odpovídající hodnotě přetaveny do vlastnického práva.

413. Odůvodnění narovnání vlastnických práv s ohledem na poskytnuté vklady či vynaložené náklady pak lze provést jen s poukazem na základní právní principy, neboť při formálním výkladu vzáj'emných vztahů žádné nerovnosti neexistuj'í. Při uzavírání Smluv o sdružení účastníci totiž věděli, že poměr budoucích spoluvlastnických podílů neodpovídá poměru vkladů či nákladů účastníky vynaložených a přesto Smlouvy o sdružení uzavřeli. Váhu formálnímu výkladu dodává též absence j'akéhokoliv ujednání účastníků o tom, jak budou v budoucnosti vzájemné vztahy narovnány.

414. Zmiňovanými principy, které by bylo možné použít pro odůvodnění převodu části spoluvlastnického podílu Objednatele na BDP, jsou princip dobrých mravů a princip spravedlivého uspořádání vztahů mezi Objednatelem a BDP, resp. mezi Objednatelem a členy BDP, kteří BDP poskytli prostředky ke splnění vkladové povinnosti BDP jako účastníka sdružení dle Smluv o sdružení a kteří zároveň BDP poskytli a poskytují prostředky k úhradě půjček dle Smluv o půjčkách.

415. Pokud by nedošlo k narovnání mezi BDP a Objednatelem a Objednatel by za tržní cenu prodával BDP svůj spoluvlastnický podíl o velikosti 51%, pak by BDP, potažmo členové BDP zaplatili 21% hodnoty Bytových domů dvakrát. Jednou při výstavbě, kdy vynaložili náklad o velikosti cca 70% hodnoty Bytových domů, a podruhé při převodu spoluvlastnického podílu z Objednatele na BDP, kdy by museli uhradit mimo zbývajících 30% znovu též 21% tak, aby Objednatel obdržel za svůj 51% spoluvlastnický podíl tržní cenu. Takovou situaci lze dle Zpracovatele označit za nespravedlivou, která může být shledána i rozpornou s dobrými mravy.

416. Narovnání vztahů bezúplatným převodem části spoluvlastnického podílu Objednatele na BDP z uvedených důvodů by pro potřeby Zákona o obcích bylo možné podřadit zřejmě pod povinnost Objednatele dle § 2 odst. 2 Zákona o obcích, jíž je povinnost chránit při plnění úkolů též veřejný zájem. Jako veřejný zájem by pak bylo možné označit právě zájem na tom, aby byla odstraněna zřejmá nespravedlnost týkající se vlastnických práv na Bytových domech, které byly na počátku pokřiveny okolnostmi, nad nimiž Objednatel ani BDP neměli kontrolu.“

Tolik z odborného stanoviska, za které město zaplatilo 175.000,- Kč bez DPH.

Je jasné, že tuto možnost a dokonce povinnost města, jak mu ukládá zákon o obcích, musejí znát samozřejmě Mgr. Šafaříková, ale také náměstek primátora Ing. et Ing. Korec.  A nutně také členové Rady SMZ, pokud mají jednat s péčí řádného hospodáře a s odbornou péčí.

Proč nám tedy lžou??? A proč lžou v dopisech a článcích v Magazínu Zlín???

A kdo jsou ti členové Rady SMZ?

MUDr. Miroslav ADÁMEK    MUDr. Miroslav Adámek

primátor

STAN

Ondřej BĚTÁK                       Ondřej Běták

náměstek primátora

STAN

RNDr. Bedřich LANDSFELD RNDr. Bedřich Landsfeld

náměstek primátora

STAN

Ing. et. Ing. Jiří KOREC         Ing. et Ing. Jiří Korec

náměstek primátora

ANO 2011

Josef NOVÁK                          Josef Novák

uvolněný člen RMZ

STAN

Mgr. Patrik KAMAS               Mgr. Patrik Kamas

náměstek primátora

ANO 2011

Bc. Kateřina FRANCOVÁ      Bc. Kateřina Francová

náměstkyně primátora

STAN

Jana BAZELOVÁ                     Jana Bazelová

členka RMZ

ANO 2011

Ing. Lenka HORÁKOVÁ          Ing. Lenka Horáková

členka RMZ

ANO 2011

František PILKA                        FrantiÅ¡ek Pilka

člen RMZ

STAN

Mgr. Pavel STOJAR                 Mgr. Pavel Stojar

člen RMZ

STAN

 

V letech 2002 až 2003 jsme byli okradeni politiky ODS, ČSSD a KDU-ČSL a nyní nás výše uvedení politici ANO a STAN a zaměstnanci města chtějí okrást opět.

Jinak to nelze říci, jelikož lži, podvody a tunelování našeho BD nejenže nejsou napravovány, ale nadále jsou legalizovány právě těmi, kteří stojí za těmi dopisy a články v Magazínu Zlín.

STAN - ZLÍN

34316951_823024194553197_8154630413780779008_o.jpg

 

 

 

 

 

 

Pokud se nesjednotíme, pokud budeme dále jen pochybovat, místo toho abychom se přesvědčili o tom, kde je pravda, budeme dále okrádáni a politici se nám budou jenom smát!

 

 

 

Pavel Sekula

 

Ve Zlíně dne 14.8.2018

 

 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

 

Místo konání:            5.6.2018 v 18:15 hodin, kancelář BD 5407

 

Přítomni:                   P.Sekula, B.Gerychová, A.Bieronski , L.Kučerová, P.Konečný, J.Kluďák

                                    KK- M.Sadílek

1. Delegování osob na schůzku s Ing. a Ing. Korcem dne 6.6.2018

Představenstvo delegovalo tyto osoby: Ing. Lenka Kučerová, Ing. Martin Sadílek, Bc. Aleš Bieronski, Jan Kluďák

hlasování:      pro 6               proti 0            zdržel se 0

Osoby oprávněné jednat za BD ve věci narovnání smluvních vztahů na následující schůzku byly schváleny.

2. Různé

Pavel Sekula informoval přítomné o průběhu zadaného auditu BD a také o kontrole účetních dokladů, které provedl JUDr. Ing. Lanc, pověřená osoba městem, ze společnosti AGIS s.r.o. z Mostu. Tato společnost provádí separátní audit pro město Zlín. Je to tatáž společnost, jejíž závěry kontroly v roce 2006 sloužily pro podání žaloby městem na BD v roce 2009 na cca 770.000,- Kč. Soudní spor není doposud prvoinstančně rozhodnut.

Všechno svědčí přesně o tom, na co pan Sekula dlouhodobě upozorňuje, že vydání účetnictví družstva neslouží ke stanovení spoluvlastnického poměru, ale pouze jako podklady městu pro podání další žaloby na BD. Město nepožadovalo kontrolu účetnictví BD roku 2013 a důvodem je jednoznačně fakt, že tento rok je již pro případnou žalobu promlčený.

Pan Sekula seznámil přítomné se situací okolo G, GS a představenstvo se dohodlo, že svolá separátní schůzi v této věci se současnými nájemci G, GS. Na této schůzi představenstvo seznámí nájemce se stávajícím stavem právní jistoty a ekonomiky tak, aby všichni společně nalezli řešení, které bude přijatelné pro všechny členy BD.

Schůze skončila v 19:55 hodin.

Zapsal:            Pavel Sekula                  Zápis ověřil:    Božena Gerychová

 Vážení družstevníci,

dne 11.1.2018 byl BD doručen písemný rozsudek 38 C 245/2017 Okresního soudu ve Zlíně ze dne 21.12.2017  ve věci žaloby města na BD.

Soud nepravomocně rozhodl ve prospěch města a určil, že musíme městu uhradit částku 1.643.560,93 splátek úvěru včetně úroků za splátky úvěrů, které jsme hradili zápočty, které soud označil jako neurčité a dále naše pohledávky vůči městu za neexistující.

Navíc má BD Podlesí uhradit městu náklady řízení ve výši 197.331,50 Kč.

Žalobu, naše vyjádření k žalobě i rozsudek najdete na webu družstva v rubrice „Žaloba SMZ na BD – „zápočty“ 24.7.2017“.

Z vynesení rozsudku dne 21.12.2017 Vám předkládám úvahu soudce ve věci úroků:

Především pak tam nesmí spadat výdaje, spočívající v úrocích, které je povinen zaplatit žalovaný z půjček, které čerpal podle těchto předmětných smluv o půjčkách, právě na to, aby mohl poskytnout peněžní prostředky a získat tak majetkový podíl na společných věcech.

Pokud bychom se neodvolali, důsledkem pravomocného rozhodnutí OS ve Zlíně by byl stav, kdy náklady půjčky, kterou město Zlín vnutilo BD Podlesí v době, kdy bylo město jeho jediným členem BD a kdy tato půjčka sloužila k pořízení výhradně majetku města, tak tyto náklady ve formě úroků z půjčky, které dosahují téměř 11 milionů korun, mají hradit jen bydlící členové družstva, i když zisk z této půjčky má pouze a jen Statutární město Zlín.

To je podle nás v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i s dalšími základními principy práva, kterým je určitě princip spravedlnosti.

Vysvětlení:

V současné době vlastní BD ideální podíl  na šesti domech na Podlesí ve výši 49% .

Cena těchto šesti domů dle tabulky města, kterou najdete na webu BD a kterou zpracovalo oddělení ekonomiky a majetku, činí 154.261.556,-Kč.

Součet základních členských vkladů a dalších členských vkladů činí 75.523.788,-Kč. Tuto položku najdete v rozvaze BD (2016) v pasivech účet 411 000 Základní kapitál.

To znamená, že jsme uhradili náš majetkový podíl 49% pouze platbami těchto členských vkladů v letech 2003 až 2004.

Půjčky ve výši 47,5 mil. korun, které splácíme a do roku 2023 splácet budeme v rámci DMU, tak nesloužily k pořízení našeho majetku.

Za tyto půjčky pořízený majetek je tak součástí 51% podílu města.

K tomu všemu si město chce vzít z celkových příjmů z hospodaření ze společnou věcí podíl celých 56,5%. Tedy dokonce 5,5 % z toho, co jsme zaplatili v členských vkladech a co je jen našim majetkem!

Město ve svém prohlášení dne 15.11.2017 říká, že chce jednat „se vší slušností a korektností“. Mě výše uvedené záležitosti nepřipadají ani slušné a rozhodně ani korektní.

 

Pavel Sekula

 

Předseda představenstva BD Podlesí

 

Vážení družstevníci,

dne 13.4.2017 byl některým z Vás vhozen do schránek další dopis od SMZ. Tentokrát nedatovaný, od pana náměstka primátora Korce. Aby si tento dopis mohli přečíst všichni členové BD, umístnil jsem jej ke stažení, stejně jako veškerou předchozí dokumentaci na web družstva do rubriky „AKTUALITY“, podrubrika „JEDNÁNÍ SE SMZ“. Je to proto, aby byla všechna fakta na jednom místě.

Představitelé našeho města, vrcholní politici a zaměstnanci magistrátu manipulují a lžou na webových stránkách města, v denním tisku nebo v magazínu zlín a to především v otázce dění okolo VaK Zlín, ale i ve věci našeho BD. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vyzvat město ke zveřejnění omluvy za lži, které o mně napsali a jsem odhodlán se bránit i u soudu.

I poslední dopis je plný lží, polopravd a manipulací a proto jsem ve výše uvedené rubrice „AKTUALITY“, vytvořil podrubriku  „LŽI A MANIPULACE“ a v té uvádím 8 podstatných lží, které tento dopis obsahuje.

Je velmi těžké se orientovat v dnešním světě plném protichůdných informací. Vím ale, že pokud chci, aby mně lidé věřili a měl jsem jejich důvěru, nesmím jim lhát. A platí to samozřejmě i opačně. Ten, kdo mi lže, nemůže mít moji důvěru a nelze s ním ani jednat.

Město, resp. zaměstnanci magistrátu a politici nás obelhali a podvedli již před 14 lety, nikdy to nepřestalo, jen nyní se tyto lži, podvody a manipulace dějí opět se zvýšenou intenzitou.

Je opravdu důležité se o věci podrobně zajímat, studovat materiály a vědět, ne jenom slepě věřit. Vždyť jde o náš majetek, o naše peníze. Myslím, že většina z nás toto podcenila v počátcích našeho vstupu do družstva a i díky tomu jsme byli podvedeni a okradeni a důsledkům tehdejšího jednání města čelíme do dnes.

Nedělejme stejné chyby stále dokola.

Pavel Sekula

 

Veřejný slib.

 

 

 

Pokud SMZ vyhoví mé žádosti, nebo v případě úspěchu při obhajobě svých práv u soudu, věnuji kompletně celou částku, kterou uplatňuji po SMZ (200.000,- Kč), na boj proti lžím, podvodům a manipulacím, které provádějí vrcholní političtí představitelé SMZ a zaměstnanci magistrátu města Zlína při svých vystoupeních na zastupitelstvu města Zlína a v médiích (magazín zlín, WEB SMZ, WEB VaK Zlín nebo denní tisk).

  

Pavel Sekula

 

                                                                 

Statutární město Zlín

Zlín

Ve Zlíně dne 11. dubna 2017

Výzva k upuštění od neoprávněného zásahu do jména, osobnosti, soukromí i s uplatněním nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy

- předsoudní výzva

Vážený pane primátore,

dne 29.3.2017 byl na stránkách města Zlína uveřejněn článek „Město Zlín chce prověřit hospodaření Bytového družstva Podlesí. I pomocí právníků“, který obsahuje  nepravdivá obvinění vznesená přímo či nepřímo vůči mé osobě v souvislosti s výkonem mé funkce předsedy představenstva Bytového družstva Podlesí.  Zejména tvrzení, že město řadu měsíců marně požaduje po družstvu  doložení kompletního účetnictví za roky 2006 až 2015 je lež, proti které se důrazně ohrazuji.  Opakovaně jsem totiž osobně se zástupci města jednal o způsobu realizace tohoto požadavku, zaslal  účetnictví v elektronické podobě, v minulosti do účetnictví umožnil zástupcům města nahlížet, a také navrhl podmínky, za jakých by bylo možno  jejich novému požadavku vyhovět. 

Také není pravda, že bych kdy uvedl,  že skutečnosti týkající se bytových domů na Podlesí IV jsou v pořádku. Právě naopak .  Naše družstvo je  společenství zde bydlících občanů,  kteří si  pořídili byt v bytových domech, ve kterém má spoluvlastnický podíl město Zlín.  Nikdo  z nás v té době netušil, že město  při jejich výstavbě neoprávněně získalo zásadně větší  velikost spoluvlastnického podílu  než byla výše jeho investice a to na úkor nás ostatních zde bydlících členů družstva.  Z důvodu  postoje města k tomuto problému je veden  z naší strany dlouhodobý spor o napravení této křivdy vůči zde bydlícím  občanům. S tím souvisí i nároky, které si město v souvislosti s nedůvodnou výší podílu uplatňuje (viz závěr článku) a tím navyšuje stávající poškození .  Jako běžní občané vůči  městu v nevýhodném postavení a na rozdíl od města také nedisponujeme technickými a ani peněžními prostředky k tomu, abychom zvládali například i realizaci jakýchkoliv   požadavků města, které si diktuje ze svého postaven

 

 

2. Vysvětlení návrhu na narovnání

16. 9. 2018

4. Tabulka bytů a vratek přeplatků DMÚ

16. 9. 2018

3. Tabulka G, GS

16. 9. 2018

1. Právní rozbor

16. 9. 2018

4.9.2018 Kratochvílová na Dufkovou 5410

16. 9. 2018

 

Vysvětlení auditorky

17. 8. 2018

Ke stažení

 

Bytové družstvo Podlesí

Podlesí V/5407

760 05 Zlín

 

 

 

 

                                                                                              V Otrokovicích, dne 12.8.2018

 

 

 

 

 

Věc: Vysvětlení k výrokům auditora k účetním závěrkám k 31. 12. 2014, k 31. 12. 2015, k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017.

 

 

K nezávislému ověření výše uvedených účetních závěrek mi byly předloženy následující podklady a dokumenty:

  • účetní doklady a zpracované účetní závěrky za jednotlivá účetní období,
  • Smlouva o sdružení mezi Statutárním městem Zlín a Bytovým družstvem Podlesí, včetně jejich dodatků, za účelem výstavby bytových domů,
  • Dohoda podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí ze dne 1. 9. 2003,
  • Vyúčtování výstavby bytových domů OS JS Podlesí ke dni 30.11.2004, sepsané a odsouhlasené Svatavou Nováčkovou, náměstkyní primátora statutárního města Zlína, Mgr. Miroslavem Kašným, předsedou představenstva Bytového družstva Podlesí a Ing. Lubošem Dorazilem, místopředsedou Bytového družstva Podlesí,
  • Stanovisko ke způsobu provedení oprav a narovnání zůstatků rozvahových účtů k 31. 12. 2015, vypracované Ing. Lumírem Volným, daňovým poradcem č. 1154 a auditorem č. 1411.

 

Základ pro výrok auditora

Položka C.II.1.5.4. obsahuje pohledávku ve výši 41 949 000 Kč. Je to pohledávka za podílovým spoluvlastníkem. Hodnota pohledávky a její existence není potvrzena odběratelem.

 

Pohledávka za podílovým spoluvlastníkem je důsledkem dlouhodobých nevyřešených sporů mezi Statutárním městem Zlín a Bytovým družstvem Podlesí.

 

Hodnota pohledávky může být potvrzena až na základě výsledků jednání mezi Statutárním městem Zlín a Bytovým družstvem Podlesí.

 

Nevyřešený rozpor mezi Statutárním městem Zlín a Bytovým družstvem Podlesí popisuje a vysvětluje ve svém Stanovisku ke způsobu provedení oprav a narovnání zůstatků rozvahových účtů k 31. 12. 2015, ze dne 11. 1. 2017 Ing. Lumír Volný, cituji

 

 … Ve smlouvě o sdružení uzavřené mezi Statutárním městem Zlín (dále SMZ) a Bytovým družstvem Podlesí (dále BD) byl stanoven s ohledem na pravidla poskytování dotací poměr majetkových podílů SMZ a BD 51 : 49. Tomuto poměru však následně neodpovídal poměr finančních prostředků vložených ze strany BD, ani poměrná hodnota nemovitostí převedených do majetku BD na základě vyúčtování provedeného po kolaudaci domů.

 

Stručná rekapitulace:

Celková hodnota domů bez provedených víceprací

192 863 105,88

Hodnota technické infrastruktury v majetku SMZ

19 029 023,50

Redukovaná hodnota domů

173 834 082,38

podíl BD 49% vycházející ze smlouvy o sdružení

85 178 700,33

 

 

Původní vstupní cena nemovitostí dle vyúčtování

120 955 561,88

Výdaje související s pořízením nemovitostí dle přílohy

6 847 544,00

Zaúčtovaná hodnota domů

127 803 105,88

 

 

Rozdíl mezi hodnotou podílu a zaúčtovanou hodnotou

42 624 405,55

 

Hodnoty uvedené v rekapitulaci nezahrnují vícepráce provedené v jednotlivých bytech na základě individuálních požadavků členů družstva v průběhu jejich výstavby.

Z rekapitulace je zřejmý významný rozdíl mezi hodnotou podílu vypočítaného na základě poměru majetkových podílů daných smlouvou o sdružení a hodnotou zaúčtovanou na základě vyúčtování. Tento rozdíl je možno posuzovat ze dvou různých pohledů.

Na jedné straně BD získalo dle vyúčtování vyšší hodnotu nemovitostí, než odpovídá jeho podílu ve sdružení a vzniká tím otázka, zda by se v účetnictví měla zobrazit hodnota nemovitostí vyčíslená ve vyúčtování nebo hodnota vyčíslená z jednoznačně daného podílu BD ve sdružení. Byla zvolena varianta nižší hodnoty nemovitostí vycházející z hodnoty podílu BD ve sdružení. Otázkou také je, jak byl zúčtován v účetnictví SMZ jeho podíl na vybudovaných nemovitostech.

Druhým úhlem pohledu, který s výše uvedeným úzce souvisí, je hodnota vložených finančních prostředků ze strany BD, která výrazně převyšuje hodnotu podílu BD ve sdružení. Dle sdělení pana Sekuly vychází tento podíl zhruba 80 : 20 ve prospěch BD.

Z obou stran pohledů vychází hodnota rozdílu cca 40 mil. Kč, která je, buď pohledávkou za SMZ ve výši navíc vložených finančních prostředků, nebo vyšší hodnotou nemovitostí nad rámec podílu daného smlouvou o sdružení.

Tento rozpor nebo rozdíl se však nedá vyřešit jednostranně v BD. Nezbytné je jednání s SMZ, na kterém se projednají přístupy obou stran… konec citace.

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, nepotvrzená pohledávka není výsledkem nestandardních, či nezákonných kroků při účtování účetních dokladů v účetní jednotce Bytové družstvo Podlesí, ale souvisí s nevyřešenými spory mezi Statutárním městem Zlín a Bytovým družstvem Podlesí.

 

 

Vypracovala: Gita Štolfová, auditorka

 

Zpráva KK ze dne 27.6.2018 za rok 2017

14. 8. 2018

Členská schůze 16.7.2018

13. 8. 2018

Ke stažení.

Schválení hospodářského výsledku za rok 2017

Schválení smluv o výkonu funkce

Navýšení odměn 

Návrh řešení G, GS

 

Členská schůze 28.6.2018

1. 7. 2018

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

 

Zápis z  členské schůze Bytového družstva Podlesí

 

 

Místo konání:            28.6.2018  v 18:00 hodin v jídelně 16. ZŠ Okružní

 

Schůzi zahájil v 18:10 předseda představenstva pan Pavel Sekula.

 

Přítomni:       55 členů družstva s právem hlasovat.

 

V rámci organizačních záležitostí předseda představenstva Pavel Sekula konstatoval, že na členské schůzi je přítomno celkem 55 členů družstva s právem hlasovat z celkového počtu 158 členů družstva s právem hlasovat a to znamená, že členská schůze je neusnášeníschopná.

Pan Sekula oznámil, že náhradní bude svolána v souladu se stanovami BD s nezměněným programem schůze.

Schůze skončila v 18.50 hodin.

Zapsal:                        Pavel Sekula

Ve Zlíně dne 28.6.2018

Zapsal:                        Pavel Sekula

Ve Zlíně dne 28.6.2018

 

Jednání dne 6.6.2018

23. 6. 2018

Schůzka dne 6.6. v 9:00, Magistrát města Zlína, kancelář primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce:

Zastoupení:

Statutární město Zlín: Ing. et Ing. Jiří Korec - náměstek primátora

BD Podlesí: Aleš Bieronski - místopředseda představenstva, Ing. Lenka Kučerová - člen představenstva, Jan Kluďák - člen představenstva, Martin Sadílek - člen kontrolní komise

Další účastníci: Ing. Lubomír Matulík - člen BD Podlesí, p. Josef Omelka - člen BD Podlesí

 

Zástupce Statutárního města Zlín a zástupci BD Podlesí vyjádřili snahu opět zahájit jednání vedoucí k narovnání vzájemných majetkových a smluvních vztahů a k řešení dalších sporných otázek. Obě strany se shodly, že k tomuto využijí služeb mediátora - smluvně jej zaštítí Statutární město Zlín. Statutární město Zlín bude následně o připravenosti mediátora a navrhovaném termínu další schůzky informovat BD Podlesí.

Zapsala:

Ing. Lenka Kučerová

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 273114
Měsíc: 4625
Den: 209