Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

INFORMAČNÍ DESKA

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

Místo konání:          23. 10. 2019 v 18:00 hodin, kancelář BD 5407

Přítomni:                P.Sekula, B.Gerychová, P.Konečný, J.Kluďák,  A. Bieronski (19:20)

                                    M. Sadílek, host: Mgr. Vojtášková

 1. Schválení podnájmu

Představenstvo schválilo podnájem do bytu paní Krchové a pana Ďuláka

hlasování:    pro 4              proti 0                                   zdržel se 0

2. Schválení dalšího postupu při jednání s městem

Představenstvo projednalo stav jednání s městem ve věci hospodaření se společnou věcí a rozhodlo o dalším postupu jednání.

hlasování:    pro 4              proti 0                                   zdržel se 0

3. Žádost o prominutí penále

Představenstvo rozhodlo o prominutí penále pro paní a pana Hejtmánkovi (5408), které jim bylo vystaveno z důvodu dlouhodobě neuhrazených pohledávek družstva. Důvodem prominutí byla tíživá životní situace v rodině a také okamžité uhrazení neuhrazených závazků.

hlasování:    pro 4              proti 0                                   zdržel se 0

4. UPOZORNĚNÍ

Představenstvo upozorňuje členy družstva, kteří pronajímají byt, že při výměně podnájemníka musí požadovat všechny předané klíče od společných prostor zpět. Z hlediska bezpečnosti není přípustné, aby si odcházející podnájemníci tyto klíče ponechávali.

5. Představenstvo stanovilo pro pana Bieronského termín 20. 11. 2019 pro stanovení zadávacích podmínek pro instalaci protipožárního systému (čidla) v domech.

 

Schůze skončila ve 20:12 hodin.

 

Zapsal:          Pavel Sekula                                               Ověřila:        Božena Gerychová

 

Vážení družstevníci,

16. 5. 2019 nám byl doručen pravomocný rozsudek ve věci zápočtů v písemném provedení. Rozsudek najdete v sekci Žaloba SMZ na BD - "zápočty" 24.7.2017

17. 5. 2019 jsme tak na účet města zaplatili dlužnou jistinu půjčky v celkové částce 1.643.560,93 Kč. Jedná se o částku, kterou jsme požadovali po městu jako jejich podíl na nákladech hospodaření se společnou věcí za roky 2011 až 2016. Částku jsme získali díky provedeným zápočtům těchto našich pohledávek oproti našim závazkům vyplývajících ze smluv o půjčkách. Soud neuznal naše pohledávky, a proto jsme nyní výše uvedenou částku museli vrátit.

Ze stejného důvodu jsme uhradili dlužné úroky dle smluv o půjčkách ve výši 66.491,95 Kč.

Tyto částky bychom platili tak, jako tak. Je to náš závazek z výše uvedených smluv. Tyto částky jsme získali „navíc“.

Dále jsme uhradili náhradu nákladů řízení (soudní poplatek, který město při podání žaloby muselo zaplatit) v částce 82. 178,50 Kč k rukám právního zástupce města.

Současně jsme uhradili úroky z prodlení (dle ustanovení smluv o půjčkách) ve výši 241.051,85 Kč.

Chtěl bych upozornit na vyslovený právní názor odvolacího soudu v bodech 16. až 20.

Bod 17. „Žalovanému lze rozumět potud, že jeho hospodaření bylo nad běžnou míru zatíženo ovládající osobou, která mimo nerovný smluvní základ fakticky rozhodovala především o rozhodné části příjmů z nájmů bytů.

 

Bod 19. "Není rozumných pochyb o tom, že žalobce byl ovládající osobou žalovaného ve smyslu § 66a obchodního zákoníku. Žalovaný se však své argumentaci soustředil na prosazení neplatnosti uzavíraných smluv a nevyužil instituty, které upravují vztah ovládající a ovládané osoby. Pominul, že jednostranná nevýhodnost smluv mezi ovládající a ovládanou osobou nevede k jejich neplatnosti, ale - za splnění ostatních podmínek - může založit právo na náhradu způsobené škody

 

Bod 20. „Přitom nelze žalovanému upřít jisté racionální jádro jeho boje o vyšší ekonomickou samostatnost a o prosazení některých zásadních aspektů práv k družstevnímu majetku.

 

Je jasné, že družstvu vznikla škoda, a to nejenom ve výši uhrazeného soudního poplatku a úroků z prodlení. Zásadní škodou je, že se družstvo nepodílí na výnosech z hospodaření se společnou věcí v poměru, který by mu za normálních okolností náležel.

 

Město vypracovalo smlouvy o sdružení, smlouvy o půjčkách i dohodu o hospodaření a zneužilo podle nás postavení ovládající osoby. Družstvo nemohlo projevit svoji svobodnou vůli při uzavírání těchto kontraktů, jelikož v orgánech družstva byly pouze osoby, které byly propojeny s městem. Město tak podepisovalo smlouvy v podstatě samo se sebou, a jak vyplývá ze soudního rozhodnutí, musí družstvo nyní vymáhat vzniklé škody z titulu odpovědnosti ovládající osoby dle §66 obchodního zákoníku.

 

Družstvo bylo mimo jiné poškozeno nevýhodným ujednáním v Dohodě podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí, konkrétně v čl. III. odst. 6, který upravuje vzájemné podíly rozdělení zisku mezi městem a družstvem.

 

Škodou pro družstvo je tak v příčinné souvislosti mimo jiné to, že příjmy z podílu získaného za pomocí půjčky jdou pouze za městem a zároveň se město nepodílí na nákladech této půjčky, jak potvrdil soud.

 

Vymáhat způsobenou škodu může družstvo teprve tehdy, až ke škodě dojde, což se stalo nyní zaplacením uvedených částek a pravomocným rozhodnutím soudu.

 

Mimo to, že soudní rozhodnutí obsahuje podle nás závažné chyby a proto podáme dovolání k NS, nyní budeme žalobou uplatňovat náhradu vzniklých škod.

 

Uvedený rozsudek bude mít také bezpochyby vliv při rozhodování soudu v dalších dvou žalobách, které na družstvo podalo město v podobné věci, tedy nesprávném rozdělení zisku a nesprávném uplatnění nákladů v letech 2003 až 2006 a v letech 2013 až 2016.

 

Jakmile budou rozsudky pravomocné a družstvo uhradí částky dle rozsudků, bude družstvo opět uplatňovat náhradu škody v této souvislosti jemu vzniklé.

 

Je ale velmi pravděpodobné, že spolu s městem dojdeme k určitým dohodám, které vyplývají z posledních jednání mediace. Tyto připravované dohody by měly odstranit škody, které družstvu vznikly nebo vzniknou a zastavit soudní jednání za léta 2003 až 2006 a 2013 až 2016, takže nebudeme muset žádné žaloby na město podávat.

 

Vzhledem k závazku mlčenlivosti nejsem oprávněn, abych tuto věc blíže vysvětlil. V okamžiku vyřešení této záležitosti a podpisu dohod však budeme členy družstva neprodleně informovat.

 

 

                                                                                              Pavel Sekula

Ve Zlíně dne 18. 5. 2019

 

 

 

 

                                                                             

30.6.2017 byla vytvořena nová rubrika. V rubrice AKTUALITY je to nová rubrika ZÁSADY NAROVNÁNÍ. Představenstvo tyto zásady schválilo dne 27.6.2017 

NOVÁ RUBRIKA - HISTORIE BD (poslední rubrika dole)

Zde najdete přehledně celou historii vzniku a trvání BD Podlesí. KE STAŽENÍ zde najdete smlouvy, doklady a důkazy toho, jak bylo BD městem tunelováno a družstevníci okrádáni, jak zaměstnanci magistrátu a politici lžou a lhali. Přehledně, seřazeně, jsou zde uvedeny všechny podvody. A také návrh řešení. 

 

 

 

 

23.10.2019

31. 10. 2019

Schválení podnájmů, jednání s městem, žádost o prominutí penále, upozornění

 

12.9.2019 Zastupitelstvo

30. 9. 2019

Video ze zastupitelstva.

Přednesení problému Bytového družstva Podlesí na jednání zastupitelstva dne 12. 9. 2019 a žádost o řešení celé situace. Vystoupení předsedy představenstva BD Podlesí Pavla Sekuly a reakce primátora pana Jiřího Korce a náměstkyně primátora paní Kateřiny Francové.

V rámci bodu jednání zastupitelstva č. 4 Výsledky hospodaření společností s majetkovou účastí města jsem stručně popsal právní a ekonomický stav BD a požádal jsem o rozšíření vyjednávacího týmu města o další osoby z jiných stran.

Dalšího jednání by se měl účastnit za ANO pan náměstek Pavel Brada, za STAN (již jedná paní Kateřina Francová) pan náměstek Bedřich Landsfeld a za opoziční Zlín21 pan Jaroslav Juráš.

Zajímavostí je, že účast nepotvrdil náměstek Dufek - KDU-ČSL, tedy zástupce strany, která se na situaci BD podílela podstatným způsobem (Chvatík a Kašný byli předsedy BD a podepisovali smlouvy bez toho, aniž by měli schválení orgánů BD. Zároveň to byli exponovaní zástupci statutárního města Zlín).

Jednotlivým zastupitelům budu posílat podrobné informace k historii, vývoji a jednáním o nápravě vzájemných vztahů v rámci sdružení BD a SMZ.

O dalších jednání a přístupu jednotlivých politických stran k řešení našeho problému Vás budu dále informovat.

 

10.9.2019

18. 9. 2019

Schválení podnájmů, rozhodnutí o vymezení "Nástupního prostoru", jednání s městem, 

 

Členská schůze dne 16. 7. 2019

17. 7. 2019

KE STAŽENÍ

Schválení hospodářského výsledku za rok 2018

Schválení úhrady nákladů kanceláře a kopírování

Navýšení odvodů do fondu oprav o 4,- Kč na celkových 7,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu od 1. 1. 2020

 

Zpráva KK ze dne 17.6.2019 za rok 2018

1. 7. 2019

Pozvánka na členskou schůzi s plnou mocí

28. 6. 2019

KE STAŽENÍ

 

Pozvánka

 

na náhradní členskou schůzi družstva Bytové družstvo Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín,

která se koná v salónku restaurace Vlžan na ulici Pasecká 4431

(pod Jižními svahy) dne 16. 7. 2019, zahájení v 18:00 hod. s následujícím programem:

 

  1. Organizační záležitosti

2)       Schválení hospodářského výsledku družstva za rok 2018

3)       Schválení úhrady nákladů kanceláře a kopírování                      

4)        Navýšení odvodů do fondu oprav o 4,- Kč na celkových 7,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu

      5)       Různé

 

 

                                                                                   Sekula Pavel

                                                                předseda představenstva BD Podlesí

 

Ve Zlíně dne 28. 6. 2019

 

S návrhy k bodům 2 až 4 se budete moci seznámit na nástěnkách družstva, nebo na webu BD.

 

Žádáme, aby se dostavili pouze členové družstva. Ostatní nebudou mít na členskou schůzi přístup. V případě zastoupení člena družstva třetí osobou, požadujeme doložení způsobilosti zastupování plnou mocí, vystavenou právoplatným členem družstva.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plná moc

 

Já, níže podepsaný(á),                                                                             datum nar.:             

 

bytem:                                                                                                         

 

zplnomocňuji (zplnomocňujeme) pana(í)                                             datum nar.:

 

bytem:

 

k zastupování na členské schůzi Bytového družstva Podlesí konané dne 16. 7. 2019

ve Zlíně.

 

Podpis zmocnitele:

 

 

Toto zmocnění přijímám                            Podpis zmocněnce:                                                                                              

 

Členská schůze dne 27.6.2019 - NEUSNÁŠENÍ SCHOPNÁ

28. 6. 2019

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

                Zápis z  členské schůze Bytového družstva Podlesí

Místo konání:          27. 6. 2019 v 18:00 hodin v jídelně 16. ZŠ Okružní

Schůzi zahájil v 18:05 předseda představenstva pan Pavel Sekula.

Přítomni:      44 členů družstva s právem hlasovat.

 

V rámci organizačních záležitostí předseda představenstva Pavel Sekula konstatoval, že na členské schůzi je přítomno celkem 44 členů družstva s právem hlasovat z celkového počtu 157 členů družstva s právem hlasovat a to znamená, že členská schůze je neusnášení schopná.

 

Pan Sekula oznámil, že náhradní bude svolána v souladu se stanovami BD s nezměněným programem schůze.

 

Schůze skončila v 18.10 hodin.

 

Zapsal:                      Pavel Sekula

 

Ve Zlíně dne 28. 6. 2019

 

Tabulka rozdělení nákladů a výnosů za rok 2018

21. 6. 2019

KE STAŽENÍ

190605-mesto-rozdeleni-2018-podil-smz-dle-puvodniho-k_pages-to-jpg-0001.jpg

 

 

 

Tabulka nákladů kopírování

21. 6. 2019

KE STAŽENÍ

 

Náklady kopírování            
  2018   Paušál ČB Barevné    
  Počet kopií za rok          
  1     1254 19    
  2     1272 289    
  3     1017 704    
  4     532 231    
  5     296 72    
  6     1387 959    
  7     904 7    
  8     196 65    
  9     465 82    
  10     318 85    
  Přefakturováno !          
  11   230 292 223    
  12   230 254 78    
               
  Celkový počet kopií 2018 8187 2814    
  Počet kopií neproplacených 546 301    
               
  K proplacení 460 120,12 301   881,12 Kč
  2019            
  1   230 126 8    
  2   230 217 9    
  3   230 208 27    
  4   230 293 200    
  5   230 422 78    
               
        1266 1266    
               
  K proplacení 1150 278,52 1266   2 694,52 Kč
               
  Celkem od 1.11.2018 do 31.5.2019 včetně DPH 21%.   4 327 Kč
 

Návrhy na usnesení

21. 6. 2019

KE STAŽENÍ

 

Návrhy na usnesení NÁHRADNÍ členské schůze konané dne 16. 7. 2019

 

 

 

Usnesení 19071601:

Schválení hospodářského výsledku za rok 2018

 

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje (neschvaluje) výsledek hospodaření bytového družstva za rok 2018. Zisk ve výši 28.430,64 Kč bude rozdělen takto: Částka 28.430,64 Kč bude vedena jako nerozdělený zisk.

 

 

Usnesení 19071602:

Schválení úhrady nákladů kanceláře a kopírování

 

Zdůvodnění návrhu:

 

Předseda představenstva, Pavel Sekula, zajišťuje činnosti družstva a správu domů z kanceláře, kterou má v pronájmu. Zároveň v této kanceláři vykonává své zaměstnání. Celkové měsíční náklady kanceláře o velikosti cca 22 m2 jsou 2.420,- Kč s DPH.  V kanceláři jsou umístěny šanony účetních a jiných dokladů, celkem ve čtyřech skříních, a pro průběžnou agendu jsou určeny další kancelářské pomůcky. Pro potřeby BD tak slouží polovina kanceláře. Do konce podnikatelské činnosti Pavla Sekuly, do konce 10/2018,  tyto náklady nebyly družstvu fakturovány.

 

Pokud by si mělo BD kancelář pronajmout, tak při průměrném nájemném (včetně služeb) 2.500,- Kč za m2 bez DPH a rok, a potřebné rozloze min. 15 m2, by měsíční náklady nájmu kanceláře činily nejméně 3.125,- Kč.

 

Představenstvo navrhuje, aby polovina nákladů nájemného, tj. 1.210,- Kč měsíčně, počínaje měsícem 11/2018, byla panu Sekulovi proplácena. Od 11/2018 do 5/2019 je to celkem 8.470,- Kč.

 

Součástí kanceláře je i nájem kopírovacího stroje Konica Minolta bizhub C220. Pavel Sekula platí nájemné za kopírku ve výši 460,- Kč měsíčně. K tomu za jednu černobílou kopii 0,22 Kč a za jednu barevnou kopii 1,- Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Mimo papír do kopírky, který je součástí nákladů BD, žádné další náklady s provozem a údržbou kopírky nevznikají. Pavel Sekula vede měsíční záznamy o množství pořízených kopií a tyto náklady na kopírování plus polovinu paušálu do konce října 2018 přefakturovával družstvu.

 

Představenstvo navrhuje, aby panu Sekulovi, počínaje měsícem 6/2019, byly propláceny náklady kopírování tak, že do nákladů patří polovina měsíčního nájemného a k tomu skutečné náklady na pořízení kopií. Počet kopií bude doložen měsíčním zápisem.

 

Za rok 2018 bylo pořízeno 8.187 černobílých kopií a 2.814 kopií barevných. Mimo to se na přístroji skenuje pro digitalizaci záznamů.

 

Představenstvo navrhuje, aby náklady kopírování od 11/2018 do 5/2019 ve výši 4.327 Kč byly panu Sekulovi proplaceny.

 

 

Návrh usnesení 19071602:

 

Na základě výsledků hlasování členské schůze se panu Sekulovi schvaluje (neschvaluje) proplacení nákladů kanceláře a nákladů kopírování v částkách 8.470,- Kč za nájem kanceláře a 4.327 Kč za náklady kopírky, to vše za měsíce 11/2018 až 5/2019. Od měsíce 6/2019 se bude BD podílet na nákladech kanceláře ve výši 1.210,- Kč měsíčně (cena včetně DPH) a nákladech kopírování tak, že do nákladů patří polovina měsíčního nájemného, tj. 230,- Kč a k tomu skutečné náklady na pořízení kopií, plus DPH. Počet kopií bude doložen měsíčním zápisem.

 

 

 

Usnesení 19071603:

Navýšení odvodů do fondu oprav o 4,- Kč na celkových 7,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu od 1. 1. 2020

 

Zdůvodnění návrhu:

 

Na základě jednání mezi BD a městem došlo k dohodám o použití finančních prostředků, které by podle rozdělení nákladů a výnosů za hospodářský rok (zpětně od roku 2003) městu náležely. Město všechny tyto prostředky ponechá na účtech BD jako zdroj pro financování obnovy domů.

 

V rámci těchto jednání se obě strany dohodly, že BD bude nadále pokračovat při vyúčtování nákladů tak, že náklady služeb, které jinak město ve svých nájemních domech přeúčtovává nájemníkům, budou dál společnými náklady při hospodaření se společnou věcí. Jedná se o náklady elektřiny ve společných prostorech, náklady na provoz a údržbu výtahů, náklady na STA a náklady na úklid.

 

Místo rozúčtování výše uvedených nákladů, jejichž vyúčtování jednotlivým nájemníkům je podle BD problematické a nejde zjistit skutečně spravedlivé podíly těchto nákladů konkrétních nájemníků, bude zvýšen odvod do „fondu oprav“, z něhož se budou realizovat dle pravidel investice do oprav a obnovy bytových domů.

 

Město připravuje smlouvu, která bude řešit dosavadní spory a také nakládání s prostředky města, které město vkládá do výše uvedeného fondu.

 

 

Návrh usnesení 19071603:

 

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje (neschvaluje) navýšení odvodů do fondu oprav o 4,- Kč za m2 započitatelné podlahové plochy bytu a to od 1. 1. 2020.

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< listopad / 2019 >>

Statistiky

Online: 2
Celkem: 338274
Měsíc: 4513
Den: 124