Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

INFORMAČNÍ DESKA

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

Vážení družstevníci,

30. 4. 2023 skončilo reklamační období. 

Finanční vypořádání bude provedeno prostřednictvím banky nebo v hotovosti do 31. 05. 2023.

Nedoplatky uhraďte na účet BD u FIO banky č.ú. 20 00 16 77 58 / 2010 pod variabilním symbolem č. domu a č. bytu  ( např. 540727 ), nebo v hotovosti na pokladně družstva,  nejpozději do 31. 05. 2022.

                                                                                              Pavel Sekula

 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

Místo konání:          16. 5. 2023 v 18:30 hodin, kancelář BD 5407

Přítomni:                P.Sekula,  P.Konečný, B.Gerychová,  M.Sadílek,  R. Vláčilíková,

                                    P. Zavadil KK          

1. Souhlas s podnájmem

Představenstvo schválilo podnájemníka do bytu pana Leblocha (5411), Ďulákových (5410) a pana Trnkala (5409).

hlasování:    pro 5              proti 0                                   zdržel se 0

Představenstvo neschválilo podnájemníka do bytu paní Pištěkové (Sluštíkové) (5410).

hlasování:    pro 0              proti 5                                   zdržel se 0

2. Ostatní

Představenstvo se zabývalo problémy s dodavatelskou firmou Softlik (poměrová měřidla). Termín oprav a výměny některých zařízení je 25. 5. 2023.

Oprava střešní krytiny se odsouvá po zajištění konstrukčních možností umístění fotovoltaických panelů na střechy domů.

Zprovozněná světla u vchodů do domů (ze strany garáží) budou vyměněna za světla s pohybovými čidly, aby zbytečně nesvítila. Nyní jsou světla zapojena na soumrakový spínač a často světla svítí zbytečně.

Podle vyjádření investic z odboru dopravy SMZ budou v letošním roce (během tří měsíců) upraveny odvody dešťové vody před domem 5406. Jedná se ještě o dům 5408, kde je zatím termín rok 2024.

Objednaná oprava dvou vzorových balkonů by měla začít během měsíce.

Představenstvo projednalo postup jednání s městem, termíny schválení dohod a práce, které je před tím nutno zhotovit, aby bylo možné změny zapsat do KN.

Schůze skončila v 19:35 hodin.

 

Zapsal:          Pavel Sekula                                               Ověřil:        Božena Gerychová

 

 

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA

 

Vážení družstevníci,

 

23. 6. 2022 se uskutečnilo jednání Zastupitelstva Statutárního města Zlína. Bod č. 4 byl na základě naší petice věnován narovnání majetkových vztahů mezi Bytovým družstvem Podlesí a Statutárním městem Zlín.

 

Chci velmi poděkovat všem družstevníkům, kteří na jednání přišli podpořit naše návrhy. V příloze posílám vystoupení našich zástupců. Celé jednání budete moci shlédnout na webu města cca do 14 dnů.

 

Poděkování také patří paní JUDr. Haně Kordové Marvanové, která mohla na zasedání vystoupit a obhájit naše stanoviska.

 

V jednání zastupitelstva několikrát ze strany pana primátora Korce i paní náměstkyně Francové zaznělo ujištění, že chtějí věc řešit. Pokud se najde silné zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé, jsou připraveni převést podíl města na družstvo bezúplatně.

 

Po diskuzích, při přerušeném jednání, kdy se setkali v zákulisí představitelé jednotlivých politických klubů, bylo v souhlasném hlasování přijato následující usnesení:

Zastupitelstvo města Zlína

 

1)    -  bere na vědomí Návrh narovnání majetkových vztahů mezi statutárním městem Zlín a Bytovým družstvem Podlesí, vypracovaný dne 10.1.2022 Bytovým družstvem Podlesí a podepsaný p. Pavlem Sekulou, předsedou představenstva Bytového družstva Podlesí, dle přílohy č. 1

2)    -  bere na vědomí Aktualizaci části odborného právního stanoviska ze dne 25.5.2022, zpracovanou na základě zadání statutárního města Zlína advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., dle přílohy č. 2

3)   -   bere na vědomí Právní analýzu k vyřešení vztahu mezi statutárním městem Zlín a Bytovým družstvem Podlesí ze dne13.6.2022, zpracovanou Judr. Hanou Kordovou Marvanovou, dle přílohy č. 3

4)    -  pověřuje Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dalším jednáním se zástupci Bytového družstva Podlesí, a to s ohledem na předmětnou Aktualizaci části odborného právního stanoviska a Právní analýzu (paní Marvanové, pozn.PS) k vyřešení vztahu mezi statutárním městem Zlín a Bytovým družstvem Podlesí

 

Je dohodnuto další jednání, které se bude věnovat narovnání spoluvlastnických poměrů dle vložených finančních prostředků vzhledem k dalším okolnostem a současně bude pokračovat práce právních zástupců při hledání optimálního řešení.

 

Ještě jednou děkuji všem, kteří nás podporují a také zastupitelům města za jejich vstřícné jednání. Doufáme, že jednání povede ke spravedlivému řešení našeho trápení. Věříme, že i Bytové družstvo Podlesí a družstevníci nabudou majetek podle původního ujištění tak, jako je tomu po celé ČR.

 

 

 

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

Místo konání:          15. 6. 2022 v 19:15 hodin, kancelář BD 5407

Přítomni:                P.Sekula,  P.Konečný, J.Kluďák, M.Sadílek,  R. Vláčilíková,

                                    A. Bieronski 

 

1. Jednání s městem o narovnání majetkových vztahů

Představenstvo pověřilo pana Sekulu, zastupitele města Zlína za SPD, aby na jednání zastupitelstva dne 23. 6. 2022 předložil plénu protinávrh k bodu jednání 4P – Narovnání majetkových vztahů s Bytovým družstvem Podlesí:

 

Zastupitelstvo města Zlína schvaluje záměr na bezúplatný převod svého spoluvlastnického podílu na bytových domech na Podlesí V č. p. 5406 až 5411 v souladu s představenými parametry projektu v kontraktačním období, ústními závazky a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Zlína dne 29. 6. 2000, s usnesením Zastupitelstva města Zlína vč. příloh ze dne 16. 5. 2002 a závazným slibem, že po uplynutí 20-ti letého nájemného bude majetek města převeden na družstvo za 1,- Kč a pověřuje Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, k přípravě technicko – právní dokumentace, na základě které zastupitelstvo tento převod majetku města na BD Podlesí schválí “.

hlasování:    pro 5              proti 0                                   zdržel se 0

2. Referendum

Představenstvo projednalo a schvaluje otázku v referendu, které bude BD všemožně podporovat. Zvláště v kontextu s událostmi posledních dní, kdy vidíme, že politické strany a politici jsou ovládání-vedeni „loutkaři“ (Michal Redl např.) a v souvislosti s připraveným návrhem usnesení RMZ je vidět neochota politiků města Zlína napravit nespravedlnost a podvod spáchaný na občanech města, členech BD. Proto se představenstvo rozhodlo ve věci narovnání obrátit na občany města s otázkou v referendu ve znění:

Má město převést bezúplatně svůj spoluvlastnický podíl na domech na Podlesí V 5406 – 5411 na Bytové družstvo Podlesí dle původního schváleného záměru a slibů?

hlasování:    pro 5              proti 0                                   zdržel se 0

Zdůvodnění návrhu:

Nechceme ve Zlíně další „H-Systém“!

 

Bytové družstvo Podlesí (dále jen „BD“) bylo vytunelováno politiky města a družstevníci byli okradeni o svůj majetek.

Město se před 20-ti lety smluvně zavázalo, že postaví s družstvem na ulici Podlesí V společně 6 bytových domů se 166 byty a po 20-ti letech převede bezúplatně svůj spoluvlastnický podíl na BD. Stejně, jako je tomu po celé ČR (více než 250 měst a družstev, 40.000 bytů) v modelu, kdy města a obce čerpaly státní dotaci. Město ze svého rozpočtu nedalo žádné peníze. Vše ostatní zaplatilo BD a jeho členové, občané města.

Město se smluvně zavázalo, že jako správce majetkových hodnot bude postupovat hospodárně i v zájmu bytového družstva.

Město však samo se sebou (BD založilo město a bylo jeho jediným členem a až později byli přijímáni družstevníci) podepsalo smlouvu, ve které si určilo, že bude vlastníkem 51% podílu na výstavbě. Přičemž do výstavby de facto žádné svoje vlastní prostředky prakticky nevložilo, mimo dotaci všechny ostatní náklady zaplatili družstevníci, bylo to více než 85% finančních prostředků potřebných na výstavbu bytů. Ze dne na den přišlo BD bez náhrady o 36% majetku. Aniž by to budoucí členové věděli.

Tyto smlouvy byly před družstevníky, kteří byli přijati později, zatajovány. Nikdy nebyly BD schváleny.

Navíc město ve smlouvách bez toho, aby informovalo budoucí družstevníky, kterým slibovalo město bezúplatný převod, stanovilo, že podíl města, který takto podvodem město získalo, převede po 20-ti letech na družstvo za tržní cenu! To je další podvod.

K tomu později začalo město opakovaně žalovat u soudů BD o ušlý zisk z nájemného, přestože usnesením zastupitelstva město rozhodlo, že nájemné nebude obsahovat zisk. Město se chovalo v rozporu se zákonem jako ekonomický dravec a požadovalo dokonce 51% z příjmů. Družstevníci tak přišli o další miliony korun, které měly sloužit prostřednictvím odpisů k obnově majetku.

Družstevníkům bylo vyhrožováno, že je město vystěhuje nebo že město svůj takto podvodem nabytý podíl prodá třetí osobě.

Představenstvo BD bylo kriminalizováno v médiích, přestože kontrola Policie ČR, provedený audit i kontrola Finančního úřadu prokázaly, že BD postupovalo a postupuje vždy v souladu se zákonem.

 

Chceme, aby město v rámci dobrých mravů a na základě principů spravedlnosti převedlo svůj celý spoluvlastnický podíl na BD bezúplatně tak, jak to bylo slíbeno, tak, jak je tomu ve stovkách ostatních případů po celé ČR.

Nechceme, aby se něco podobné ještě někdy v budoucnosti stalo i dalším spoluobčanům našeho města.

Chceme, aby město, a především magistrát města a politické strany a politici, kteří život v obci řídí a měli by být příkladem pro občany, dodržovali svoje sliby, jednali čestně a v souladu s právním státem a jednali především v souladu s všeobecnými mravními normami.

Obracíme se proto na Vás, občany města, pomozte nám v referendu tuto křivdu a zlo napravit!

Schůze skončila v 20:21 hodin.

Zapsal:          Pavel Sekula                                               Ověřil:        Jan Kluďák

 

 

 

h?v=5gU-vlu9BR0

 

Vážený pane předsedo vlády,

chtěl bych Vám poděkovat za Váš manažerský i hluboce lidský přístup v této věci. Těch družstev je několik stovek a mnohá z těchto družstev se potýkají s uvedenými problémy. Díky Vám i vyjádření ministerstev se družstevníci a nájemníci snad nemusí obávat o své domovy, o svůj majetek a mohou doufat, že spravedlnost a dobré mravy zvítězí. Děkuji Vám i za družstevníky z BD Podlesí ve Zlíně, kde tyto problémy právě intenzivně řešíme. Snad se primátor statutárního města Zlín pan Ing. Korec (ANO) a jeho náměstci inspirují ve Vaší práci a napraví chyby svých předchůdců.

Pavel Sekula, předseda BD Podlesí, člen výboru Spolku Spravedlnost pro bytová družstva
 

Pavel Sekula
Předseda představenstva BD Podlesí

 

 

Vážení družstevníci,

 

dovolím si Vás informovat o dění v ČR ve věci převodů spoluvlastnických podílů bytů a nemovitostí s byty měst a obcí na družstva. Jedná se o nemovitosti, které byly postaveny se státní dotací.

 

V roce 2018 jsem z MMR získal kontakt na cca 220 družstev, která jsou v podobném postavení, jako je i naše bytové družstvo. Jde o to, že tato družstva sdružila své finanční prostředky společně s městy a obcemi za účelem bytové výstavby.

Od měst, obcí a družstev jsem následně získal všechny jejich smlouvy o sdružení včetně dodatků a také kontakty na některé z předsedů bytových družstev.

Vzájemnou spoluprací, přičemž tahouny a hybateli byli v poslední době především představitelé družstev z Liberce, se podařilo i díky výrazné mediální aktivitě získat podporu mnoha politiků nejen z obecních zastupitelstev, ale hlavně z řad poslanců a senátorů. Tím se nám otevřela cesta na jednotlivá ministerstva.

 

Společně jsme také založili Spolek „Spravedlnost pro bytová družstva“, což považuji za úspěch našeho družstva. Od roku 2018 bylo mým cílem spojit podobně „postižená“ družstva za účelem výrazného tlaku na orgány státní správy a samosprávy.

Spolek byl zaregistrován 4. 3. 2021, byl jsem zvolen jeho místopředsedou a jsem členem tříčlenného výboru. Na potřebných změnách pracujeme však již delší dobu.

 

Podařilo se nám také získat významnou pomoc předních právních kanceláří, když spolupracujeme s paní JUDr. Hanou Marvanovou – Kordovou, Mgr. Zdeňkem Jouklem a mnoha dalšími, kteří mají zkušenosti s úspěšným právním zastupováním družstev.

 

Díky těmto právníkům byly uchráněny zájmy družstev a družstevníků v mnoha případech ve sporech s městy a obcemi, která nechtěla respektovat stávající smlouvy i učiněné sliby při formování samotné výstavby. Mezi nejznámější případy patří vítězný spor družstevníků v Říčanech, kdy nakonec odstoupil tamější dlouholetý starosta a známý moderátor ČT pan Vladimír Kořen.

Několik sporů se dostalo k Nejvyššímu soudu a dokonce i k soudu Ústavnímu a to vždy s pozitivním výsledkem pro družstevníky.

 

Zároveň jsme ve věci téměř půl roku jednali s ministry a jejich náměstky na MMR, MV a MF, jelikož problémy byly podle nás způsobeny také nejasnostmi a nejednoznačnými podmínkami dotačních programů s dopadem nejenom na podmínky převodů, ale současně i s dopadem do daňové oblasti.

Dnes, tj. 14. 4. 2021, jsme získali konečnou verzi „Společného stanoviska Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí k řešení problémů při převodech vlastnického práva k bytům, jejichž vznik byl spolufinancován ze státního rozpočtu“ a považujeme jej za veliké vítězství v naší věci. Přes obrovský odpor představitelů Svazu města  a obcí a některých jejich právních zástupců (především paní Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová), je toto stanovisko jasnou podporou družstev a nás družstevníků.

To umožňuje městům a obcím dodržet smlouvy a sliby, které byly před výstavbou učiněny a umožní i statutárnímu městu Zlín převést svůj spoluvlastnický podíl na naše družstvo za podmínek, za kterých jsme do družstva vstupovali a jež nám byly slibovány. Tím budou ochráněny naše investice a náš majetek.

 

Díky naší aktivitě a spojenectví se otevřela cesta pro naplnění našich zájmů a splnění všech slibů, které byly učiněny.

V Liberci nyní probíhá právní posouzení a stanovení zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé, kdy deseti libereckým bytovým družstvům bude podíl statutárního města Liberce na sdružené investici převeden za 1,- Kč.

Toto zdůvodnění, ale i další podobná zdůvodnění, která od jiných členů evidujeme, bude jistě zdůvodněním, které můžeme použít i pro náš případ ve Zlíně.

 

 

Ukazuje se, že v jednotě je veliká síla a je třeba se inspirovat případem Liberce a dalších družstev, kdy jeho členové společně s jejich právními zástupci chodili a vystupovali na Zastupitelstvu, jednali s politiky a bojovali za svá práva za ochranu svého majetku společně, jednotně a nerozdílně!

Čeká nás hodně práce, máme domluvená jednání s městem a zcela jistě potřebujeme Vaši podporu.

Vyzývám všechny členy našeho družstva k jednotě.

Již dávno byl, ale nyní o to více je čas, abychom odhodili staré spory a sváry a musíme se ještě více semknout a postupovat společně za naším cílem.

 

Tím cílem je jednoznačně nabýt spravedlivě majetek v takové výši, která odpovídá poměru našich vkladů do výstavby domů.

Tím cílem je, aby byly uznány všechny naše nároky za škody, které byly družstvu způsobeny, a tato škoda byla ve výsledném spoluvlastnickém poměru zohledněna.

Tím cílem je, abychom nabyli spoluvlastnický podíl města za podmínek, které nám byly před vstupem do družstva písemně i verbálně slibovány.

 

 

Stránky Spolku: http://spbd.cz/

 

Mapa družstev s vyznačením stavu:   

http://www.sbd4812000.cz/cs/mapa/?fbclid=IwAR2b1SNcSrb1CxGJtbaStNfxgZBSUC7ndCvHfl8CRKCGA9VyJAHiijYk5_Q

 

Facebook Spolku: https://www.facebook.com/groups/spravedlnostproBD

 

Dnešní tisková zpráva MMR: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mv,-mmr,-mf-bytova-druzstva-o-svuj-narok-na-prevod

Dnešní tisková zpráva MF: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/bytova-druzstva-o-svuj-narok-na-prevod-o-41500?fbclid=IwAR2ExpJCeWgBw1KXWWBHg0IFLH-KG3wieN-6rFv_FSJQSVNXD_vAaNcB-Dw

 

                                                                                              Pavel Sekula

                                                                                  předseda představenstva BD Podlesí

 

 

Ve Zlíně dne 14. 4. 2021

V rubrice VIDEO je nově zveřejněno video ze cvičení hasičů a MP na Podlesí I. část.

Video ukazuje aroganci některých našich sousedů a ztrátu respektu k potřebám ostatních z naprosto sobeckých důvodů. Ukazuje na to, jak se prodlužuje doba, za kterou jsou schopni hasiči přijet na Nástupní plochu a začít účinně s případným zásahem při záchraně zdraví, života, nebo majetku, protože každý chce parkovat u svého domu i za cenu porušování předpisů. A v tomto případě i za cenu vysokých pokut. Zřejmě nejsou dost vysoké.

Co s takovými lidmi dělat???

Volný přepis komunikace.

1. „Proč tady stáváte na zákazu zastavení?“

2. „Protože na parkovišti, které jsem si zaplatil…“

1.“Ale na zákazu stání nemůžete stát. Zavazíte tady.“

2. „Ano, ano, ano, a každý rok zaplatím 10 tis. na pokutách, protože nemám parkovací místo.“

3. „Ale to Vás neomlouvá, že nemáte parkovací místo. Když tady budou hořet ty lidi, tak Vy budete argumentovat tady tímto? S čím budete argumentovat?“

2. „Já budu argumentovat na městě tím, že chci, ať mi tady (ukazuje na parkoviště před domem 5411) vystaví na tom parkovišti místo pro moje auta. Tohle parkoviště, když se budoval tenhle barák, jsem já zaplatil!!!“

 

 

 

Vážení družstevníci,

ve čtvrtek 22. 10. 2020 schválilo Zastupitelstvo města Zlína „Dohodu o narovnání“ a „Smlouvu o správě společné věci mezi městem a družstvem.

Po 15-ti letech tak skončily, nebo resp. skončí soudy a podpisem smluv, doufám, zahajujeme novou etapu ve vztazích s městem. Věřím, že se dokážeme dohodnout i na ostatních sporných záležitostech, vyplývajících ze společné investice do bytových domů na Podlesí.

Dohoda o narovnání“ ukončuje vlastní soudní pře, ve kterých nás město žaluje o částky 708. 232,3 Kč za roky 2004 až 2006 a 1. 449. 285,83 Kč za roky 2014 až 2015.

V rámci dohody jsme přepočítali všechny roky (2004 až 2019) a po vzájemném kompromisu jsme se domluvili na částce vyrovnání ve výši 1. 565. 578 Kč.

Tato částka ovšem celá zůstane na účtu družstva (zvláštní účet) a tyto finanční prostředky budou použity na obnovu majetku, nebo investice do něj!

Smlouva o správě společné věci“ nahrazuje starou „Dohodu podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí“, kterou družstvo nikdy neschválilo a považovali jsme ji tak za pro družstvo nezávaznou.

Tato dohoda zachovává princip, že byty zvláštního určení „patří“ městu a město si je také po 20-ti letech ponechá, příjmy z ostatních bytů se dělí ve stávajícím spoluvlastnickém poměru.

Důležitá ustanovení jsou však na straně nákladů, které se po novu dělí na „Náklady na opravy“ a na „Ostatní náklady“. „Náklady na opravy“ jsou náklady na opravy, údržbu, změnu či zlepšení (investice) bytových domů, náklady na spotřebu materiálu, náklady na služby domovníka, úklidu a také náklady na spotřebu elektrické energie či revize.

Město se na „Nákladech na opravy“ podílí 52,85%. Na „Ostatních nákladech“, jako jsou např. mzdové náklady, ostatní služby družstva, cestovné, náklady kanceláře atd., se město podílí 40%.

Správcem domů i nadále zůstává družstvo, které je mimo jiné oprávněno k uzavírání a ukončování smluv s jednotlivým plněním do 300.000,- Kč ročně.

Plné znění smluv po jejich podepsání najdete na webu družstva.

Chci poděkovat členům představenstva za jejich práci, trpělivost a odvahu a také pracovníkům magistrátu města, zejména paní Holcové a paní Šafaříkové a především náměstkyni primátora paní Kateřině Francové za pochopení, vstřícnost a vůli řešit tento dlouholetý problém.

Jak jsem napsal v úvodu, jsou před námi další úkoly a práce, jelikož tím hlavním cílem pro nás je, abychom nabyli spravedlivě majetek, který nám náleží tak, jak bylo v minulosti slíbeno a dohodnuto.

Přeji Vám hezký víkend a především pevné zdraví

                                      

 

                                                                                  Pavel Sekula

                                                                                  Předseda představenstva

 

 

 

Vážení družstevníci, chtěl bych Vás informovat o další provedené kontrole našeho účetnictví, tentokrát ze strany Finančního úřadu ve Zlíně za roky 2015, 2016 a 2017.

I při této kontrole nebyly zjištěny ze strany FÚ žádné rozdíly, či nesrovnalosti.

Účetnictví družstva tak bylo v poslední době zkontrolováno (pravidelně členy kontrolní komise družstva) městem, auditorem, policií a nyní i FÚ. Je to také uznání, že velká oprava rozvahy (oprava zůstatkových účtů v roce 2015, některými nepravdivě označována jako „rekonstrukce účetnictví“) byla provedena dobře a kvalitně. Účetnictví družstva tedy zobrazuje věrně a poctivě stav jeho majetku.

Mimo známých problémů s odlišnými názory na společné hospodaření a rozdělení majetku mezi družstvem a městem je tak účetnictví bez jakýchkoliv závad.

Po posledních vstřícných návrzích města je také pravděpodobné, že budou brzy ukončeny všechny soudní spory a budou nastoleny spravedlivé podmínky hospodaření se společnou věcí.

Výsledek kontroly najdete v rubrice EKONOMIKA - Kontrola Finančního úřadu

Pavel Sekula

 

 

Přechod na nový televizní formát DVB T2

 

Vážení družstevníci,
 

představenstvo oznamuje členům družstva, že příjem signálu nového televizního formátu je již zabezpečen. Z technického, kvalitativního a finančního důvodu není možné zajistit společný rozvod signálu vhodného pro televizory nevybavené tunery DVB T2.

 

Je na členech družstva, aby si individuálně každý sám zajistil potřebná technická opatření (televizor vybavený dekodérem DVB T2, popř. set-top box DVB T2).

 

Signál stávajícího formátu televizního vysílání bude ve Zlíně vypnut 31.5.2020.

 

 

 

 

Vážení družstevníci,

16. 5. 2019 nám byl doručen pravomocný rozsudek ve věci zápočtů v písemném provedení. Rozsudek najdete v sekci Žaloba SMZ na BD - "zápočty" 24.7.2017

17. 5. 2019 jsme tak na účet města zaplatili dlužnou jistinu půjčky v celkové částce 1.643.560,93 Kč. Jedná se o částku, kterou jsme požadovali po městu jako jejich podíl na nákladech hospodaření se společnou věcí za roky 2011 až 2016. Částku jsme získali díky provedeným zápočtům těchto našich pohledávek oproti našim závazkům vyplývajících ze smluv o půjčkách. Soud neuznal naše pohledávky, a proto jsme nyní výše uvedenou částku museli vrátit.

Ze stejného důvodu jsme uhradili dlužné úroky dle smluv o půjčkách ve výši 66.491,95 Kč.

Tyto částky bychom platili tak, jako tak. Je to náš závazek z výše uvedených smluv. Tyto částky jsme získali „navíc“.

Dále jsme uhradili náhradu nákladů řízení (soudní poplatek, který město při podání žaloby muselo zaplatit) v částce 82. 178,50 Kč k rukám právního zástupce města.

Současně jsme uhradili úroky z prodlení (dle ustanovení smluv o půjčkách) ve výši 241.051,85 Kč.

Chtěl bych upozornit na vyslovený právní názor odvolacího soudu v bodech 16. až 20.

Bod 17. „Žalovanému lze rozumět potud, že jeho hospodaření bylo nad běžnou míru zatíženo ovládající osobou, která mimo nerovný smluvní základ fakticky rozhodovala především o rozhodné části příjmů z nájmů bytů.

 

Bod 19. "Není rozumných pochyb o tom, že žalobce byl ovládající osobou žalovaného ve smyslu § 66a obchodního zákoníku. Žalovaný se však své argumentaci soustředil na prosazení neplatnosti uzavíraných smluv a nevyužil instituty, které upravují vztah ovládající a ovládané osoby. Pominul, že jednostranná nevýhodnost smluv mezi ovládající a ovládanou osobou nevede k jejich neplatnosti, ale - za splnění ostatních podmínek - může založit právo na náhradu způsobené škody

 

Bod 20. „Přitom nelze žalovanému upřít jisté racionální jádro jeho boje o vyšší ekonomickou samostatnost a o prosazení některých zásadních aspektů práv k družstevnímu majetku.

 

Je jasné, že družstvu vznikla škoda, a to nejenom ve výši uhrazeného soudního poplatku a úroků z prodlení. Zásadní škodou je, že se družstvo nepodílí na výnosech z hospodaření se společnou věcí v poměru, který by mu za normálních okolností náležel.

 

Město vypracovalo smlouvy o sdružení, smlouvy o půjčkách i dohodu o hospodaření a zneužilo podle nás postavení ovládající osoby. Družstvo nemohlo projevit svoji svobodnou vůli při uzavírání těchto kontraktů, jelikož v orgánech družstva byly pouze osoby, které byly propojeny s městem. Město tak podepisovalo smlouvy v podstatě samo se sebou, a jak vyplývá ze soudního rozhodnutí, musí družstvo nyní vymáhat vzniklé škody z titulu odpovědnosti ovládající osoby dle §66 obchodního zákoníku.

 

Družstvo bylo mimo jiné poškozeno nevýhodným ujednáním v Dohodě podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí, konkrétně v čl. III. odst. 6, který upravuje vzájemné podíly rozdělení zisku mezi městem a družstvem.

 

Škodou pro družstvo je tak v příčinné souvislosti mimo jiné to, že příjmy z podílu získaného za pomocí půjčky jdou pouze za městem a zároveň se město nepodílí na nákladech této půjčky, jak potvrdil soud.

 

Vymáhat způsobenou škodu může družstvo teprve tehdy, až ke škodě dojde, což se stalo nyní zaplacením uvedených částek a pravomocným rozhodnutím soudu.

 

Mimo to, že soudní rozhodnutí obsahuje podle nás závažné chyby a proto podáme dovolání k NS, nyní budeme žalobou uplatňovat náhradu vzniklých škod.

 

Uvedený rozsudek bude mít také bezpochyby vliv při rozhodování soudu v dalších dvou žalobách, které na družstvo podalo město v podobné věci, tedy nesprávném rozdělení zisku a nesprávném uplatnění nákladů v letech 2003 až 2006 a v letech 2013 až 2016.

 

Jakmile budou rozsudky pravomocné a družstvo uhradí částky dle rozsudků, bude družstvo opět uplatňovat náhradu škody v této souvislosti jemu vzniklé.

 

Je ale velmi pravděpodobné, že spolu s městem dojdeme k určitým dohodám, které vyplývají z posledních jednání mediace. Tyto připravované dohody by měly odstranit škody, které družstvu vznikly nebo vzniknou a zastavit soudní jednání za léta 2003 až 2006 a 2013 až 2016, takže nebudeme muset žádné žaloby na město podávat.

 

Vzhledem k závazku mlčenlivosti nejsem oprávněn, abych tuto věc blíže vysvětlil. V okamžiku vyřešení této záležitosti a podpisu dohod však budeme členy družstva neprodleně informovat.

 

 

                                                                                              Pavel Sekula

Ve Zlíně dne 18. 5. 2019

 

 

 

 

                                                                             

30.6.2017 byla vytvořena nová rubrika. V rubrice AKTUALITY je to nová rubrika ZÁSADY NAROVNÁNÍ. Představenstvo tyto zásady schválilo dne 27.6.2017 

NOVÁ RUBRIKA - HISTORIE BD (poslední rubrika dole)

Zde najdete přehledně celou historii vzniku a trvání BD Podlesí. KE STAŽENÍ zde najdete smlouvy, doklady a důkazy toho, jak bylo BD městem tunelováno a družstevníci okrádáni, jak zaměstnanci magistrátu a politici lžou a lhali. Přehledně, seřazeně, jsou zde uvedeny všechny podvody. A také návrh řešení. 

 

 

 

 

16.5.2023

17. 5. 2023

Schválení podnájmů a provozní záležitosti

 

28.3.2023

29. 3. 2023

Schválení narovnání spoluvlastnických podílů

 

17.1.2023

22. 1. 2023

Schválení dohod o provedení práce, schválení navýšení odměny za úklid

 

Střechy - 5407 posudek 2022

31. 12. 2022

Technický posudek soudního znalce v oboru střech a hydroizolací - KE STAŽENÍ

 

Členská schůze 19. 12. 2022

28. 12. 2022

Schválení HV, schválení smluv o výkonu funkce, schválení prostředků z FO

 

Členská schůze dne 30. 11. 2022 NEUSN.

2. 12. 2022

Nebyla usnášeníschopná.

 

Zpráva kontrolní komise 2021

26. 11. 2022

Zpráva KK ze dne 11. 11. 2022 za rok 2021

26. 11. 2022

Návrhy usnesení

25. 11. 2022

Návrhy na usnesení členské schůze konané dne 19. 12. 2022

 

Usnesení 22121901:

Schválení hospodářského výsledku za rok 2021

 

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje (neschvaluje) výsledek hospodaření bytového družstva za rok 2021. Ztráta ve výši 121. 849,69 Kč bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.

 

 

 

Zdůvodnění:

Ztráta za rok 2021 je způsobena změnou výpočtu rozdělení výnosů a nákladů dle nové Smlouvy o správě společné věci mezi družstvem a městem a vyšších nákladů (právní zastoupení, výměna elektroniky nouzového větrání). Vzhledem k násobně vyšším nákladům za energie se představenstvo dne 9. 11. 2022 usneslo na zvýšení základního nájemného o polovinu, tedy o 4,- Kč za m2 započitatelné plochy bytu, a to od 1. 1. 2023, což by mělo přispět k vyrovnanému hospodaření.

 

Usnesení 22121902:

Schválení smluv o výkonu funkce

 

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvalují (neschvalují) smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva paní Boženu Gerychovou (místopředseda představenstva) s měsíční odměnou 1.500,-Kč, paní Radmilu Vláčilíkovou (člen představenstva) s měsíční odměnou 1.000,-Kč a pana Martina Sadílka (člen představenstva) s měsíční odměnou 1.000,-Kč s účinností od 1. 5. 2022 (zvoleni 11. 4. 2022). Současně také smlouvy o výkonu funkce pro členy kontrolní komise pana Petra Zavadila, Jana Machačku a Aleše Bieronského, všichni s měsíční odměnou 200,-Kč.

 

 

 

Zdůvodnění:

Na členské schůzi byli zvoleni noví členové představenstva (paní Vláčilíková a pan Sadílek) a následně na představenstvu byla paní Gerychová zvolena místopředsedou představenstva. Z těchto důvodů a v souladu se stanovami BD je potřeba schválení odměn členskou schůzí. Stejně tak u členů kontrolní komise.

 

Usnesení 22121903:

Schválení použití prostředků z fondu oprav

 

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje (neschvaluje) použití finančních prostředků z fondu oprav na výměnu systému odemykání vstupních dveří do domů (ve výši cca 300.000,- Kč) a na obnovu střešní krytiny domů (ve výši cca 4.400.000,- Kč). Tento rámcový plán investic pro rok 2023 počítá s výdaji až 4.700.000,- Kč.

 

 

 

Zdůvodnění:

Představenstvo na svém jednání dne 12. 10. 2022 projednalo a dne 9. 11. 2022 rozhodlo o dodavateli bezklíčového systému odemykání vstupních dveří do domů. Představenstvo považuje tuto investici za důležitou vzhledem k množství klíčů, které si nájemníci a podnájemníci mění a které kolují u různých lidí. Systém čipů bude adresný a v případě ztráty čipu bude ztracený čip elektronicky vyřazen ze systému. Nový čip bude stát cca 30 Kč a budou jím otevírány oba vchody do domů.

 

Dle technického posudku střechy bytového domu 5407 vypracovaného panem Ing. Miltákem (soudní znalec v oboru stavební hydroizolace, specialista pro ploché střechy a hydroizolace staveb) jsou hydroizolační pásy na střechách domů na konci životnosti a je potřeba provést jejich obnovu.

 

Pozvánka

16. 11. 2022

 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2023 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 622077
Měsíc: 5930
Den: 260