Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

INFORMAČNÍ DESKA

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

Vážení družstevníci,

V těchto dnech Vám bude doručeno do Vaší schránky v domě vyúčtování služeb za rok 2019. Prosím zkontrolujte si správnost údajů. Případnou reklamaci můžete uplatnit písemně u pana Sekuly v domě 5407, tel. 603 899 170, do 23. 4. 2020.

 

Do této doby nedoplatky neplaťte!

Termín pro platby Vám bude oznámen podle výsledků případných reklamací.

Finanční vypořádání bude provedeno prostřednictvím banky nebo v hotovosti do měsíce po uplynutí termínu reklamace. V případě podaných reklamací pak nejpozději do 31. 8. 2019.

 

 

 

Vážení družstevníci,

 

chtěl bych Vás informovat o další provedené kontrole našeho účetnictví, tentokrát ze strany Finančního úřadu ve Zlíně za roky 2015, 2016 a 2017.

I při této kontrole nebyly zjištěny ze strany FÚ žádné rozdíly, či nesrovnalosti.

Účetnictví družstva tak bylo v poslední době zkontrolováno (pravidelně členy kontrolní komise družstva) městem, auditorem, policií a nyní i FÚ. Je to také uznání, že velká oprava rozvahy (oprava zůstatkových účtů v roce 2015, některými nepravdivě označována jako „rekonstrukce účetnictví“) byla provedena dobře a kvalitně. Účetnictví družstva tedy zobrazuje věrně a poctivě stav jeho majetku.

Mimo známých problémů s odlišnými názory na společné hospodaření a rozdělení majetku mezi družstvem a městem je tak účetnictví bez jakýchkoliv závad.

Po posledních vstřícných návrzích města je také pravděpodobné, že budou brzy ukončeny všechny soudní spory a budou nastoleny spravedlivé podmínky hospodaření se společnou věcí.

Výsledek kontroly najdete v rubrice EKONOMIKA - Kontrola Finančního úřadu

Pavel Sekula

 

 

Vážení družstevníci,

v souladu s usnesením členské schůze ze dne 16. 7. 2019 dochází od 1. 1. 2020 ke zvýšení odvodu do „fondu oprav“ o 4,- Kč za m2 započitatelné plochy.

Budou Vám doručovány nové Evidenční listy nájemného, platné od 1. 1. 2020, které jsou vyhotoveny ve dvou provedeních. Jedno podepsané provedení je nutné odevzdat zpět družstvu (schránka v domě 5407).

Evidenční listy (dále jen „EL“) budeme nechávat podepisovat buď při odečtu energií, nebo Vám je vložíme do schránek.

Nezapomeňte si od ledna 2020 upravit trvalé bankovní příkazy pro platbu nájemného. Do mailu (pouze v předmětu zprávy) Vám pošlu novou výši nájemného s jednoduchým textem bez oslovení:  Nová výše nájemného od 1. 1. 2020 = „částka/ variabilní symbol“

POZOR!!! Od nového roku nově rušíme možnost platby přes SIPO!!! V dnešní době jsou bankovní individuální poplatky nulové, ale služba SIPO stojí BD více než 10.000,- Kč ročně a navíc za službu platí i jednotliví plátci. 

Prosím o dopsání do EL správného trvalého bydliště, telefonu a mailu. V případě manželů, členů družstva, prosím o dopsání údajů za oba členy družstva!!!

Pavel Sekula

 

 

 

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

Místo konání:          21.1.2020 v 18:30 hodin, kancelář BD 5407

Přítomni:                P.Sekula, B.Gerychová, P.Konečný, J.Kluďák,  A. Bieronski (18:50)

                                    M. Sadílek, R. Vláčilíková

1. Schválení dohod o provedení práce

Představenstvo schválilo dohodu o provedení práce na rok 2020 v souladu se smlouvou o výkonu funkce s panem Sekulou.

hlasování:    pro 4              proti 0                       zdržel se 0

2. Schválení dohod o provedení práce

Představenstvo schválilo dohodu o provedení práce na rok 2020 s panem Dostálkem.

hlasování:    pro 4              proti 0                       zdržel se 0

3. Schválení podnájmu

Představenstvo schválilo podnájem do bytu paní Kučerové (5409), paní Kratochvílové (5410) a Ramertových (5406)

hlasování:    pro 4              proti 0                                   zdržel se 0

4. Zrušení schválení podnájmu

Vzhledem k nedodaným materiálům představenstvo zrušilo podmíněné schválení podnájmu do bytu paní Krchové (5411).

hlasování:    pro 4              proti 0                                   zdržel se 0

5. Udělení výstrahy před rozhodnutím o vyloučení.

Představenstvo rozhodlo o udělení výstrahy před rozhodnutím o vyloučení člena BD pana Kozumplíka (5406). Důvodem je dlouhodobé nehrazení nájemného.

hlasování:    pro 4              proti 0                                   zdržel se 0

6. Stížnost na hluk v domě 5410

Představenstvo řešilo stížnost člena BD pana Omelky (5410) na hluk z bytu nad jeho bytem. Přes jeho opakované upozorňování na trvající dupot po celém bytě, častý křik a velmi časté vrzání nábytku je dle něj situace k nevydržení.

Předseda řešil záležitost s paní Sluštíkovou-Lebedik (bydlí se dvěma malýma dětma) formou domluvy. Další stížnosti jiných sousedů nebyly zaznamenány a to ani po osobních dotazech v této věci.

Představenstvo upozorňuje členy družstva, že jsou povinni dodržovat stanovy včetně domovního řádu tak, aby byl nebyl narušován výkon nájemního práva ostatních nájemníků.

Na druhou stranu běžný provoz domácnosti, včetně výchovy dětí, není a nemůže být porušením povinností člena BD ani v případě vyšší hlučnosti. Je to totiž výsledek přirozeného chování, a pokud nedojde k neobvyklým excesům (prudké hádky, výtržnictví, hlasitý poslech hudby, pořádání večírků atd., a to zejména v čase večerního a nočního klidu), které by skutečně byly sto porušovat osobní práva vyplývající z nájemního bydlení, není v kompetenci představenstva takovéto záležitosti účinně řešit.

V rámci běžného nájemného bydlení není možné (ani technicky) zajistit naprostý bezhlučný stav a každý nájemník musí přiměřený hluk a nepohodlí, které nepředstavuje výjimečnou situaci (porušování Domovního řádu a stanov), snést.

7. Odstoupení člena představenstva z funkce

Na základě písemného oznámení paní Lenky Kučerové (5409) o odstoupení z funkce člena představenstva BD vzalo představenstvo tuto skutečnost na vědomí. Představenstvo bude nadále pokračovat ve své práci v počtu pěti členů.

8. Škodní událost – požár v domě 5410 – vyrovnání

Představenstvo vzalo na vědomí zprávu pana Sekuly o stavu finančního vyrovnání škodní události z léta 2019 v domě 5410.

Celková výše škody činila 925.901,- Kč. Pojišťovna firmě, která zajišťovala úklid po požáru, přímo vyplatila částku 335.776,- Kč (nešlo vůbec přes BD).

Přímé náklady BD byly 590.125,- Kč, z čehož dne 18. 12. 2019 pojišťovna uhradila první plnění ve výši 520.605,- Kč.

Pojišťovna neuznala menší částky refundace mzdy a cestovného ve výši 3.126,- Kč a 3.122,- Kč. Tyto částky, spolu s neuhrazenou spoluúčastí ve výši 50.000,- Kč, budou vypořádány z povinného ručení viníka škodní události.

Pojišťovna ještě uhradí doplatek ve výši 19.520,- Kč za výměnu protipožárních dveří v domě 5410.

 

Schůze skončila v 19:10 hodin.

 

 

Zapsal:          Pavel Sekula                                               Ověřila:        Božena Gerychová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

Místo konání:          3. 12. 2019 v 18:00 hodin, kancelář BD 5407

Přítomni:                P.Sekula, B.Gerychová, P.Konečný, J.Kluďák,  A. Bieronski

                                    M. Sadílek, R. Vláčilíková

 1. Zadání prací

Představenstvo schválilo zadání projektových prací na poplachovém zabezpečovacím a tísňovém systému společnosti POLSON SECURITY, s.r.o. za cenu 48.400,- Kč vč. DPH.

hlasování:    pro 5              proti 0                                   zdržel se 0

Projekt se bude týkat požárně bezpečnostního řešení zabezpečení domů. Prvotně je zájem zabezpečit společné prostory G, GS signalizací požáru s přenosem na centrální pult bezpečnostní organizace. Bude ale vypracováno i řešení týkající se bytů a podle finanční náročnosti představenstvo rozhodne o rozsahu prací. Následovat bude výběr nejvhodnějšího dodavatele.

2. Žádost o prominutí penále

Představenstvo rozhodlo o prominutí penále pro paní Palisovou (5406), které jí bylo vystaveno z důvodu dlouhodobě neuhrazených pohledávek družstva. Důvodem prominutí byla tíživá životní situace v rodině a také okamžité uhrazení neuhrazených závazků.

hlasování:    pro 5              proti 0                                   zdržel se 0

3. Přechod na nový televizní formát DVB T2

Představenstvo oznamuje členům družstva, že příjem signálu nového televizního formátu je již zabezpečen. Z technického, kvalitativního a finančního důvodu není možné zajistit společný rozvod signálu vhodného pro televizory nevybavené tunery DVB T2.

Je na členech družstva, aby si individuálně každý sám zajistil potřebná technická opatření (televizor vybavený dekodérem DVB T2, popř. set-top box DVB T2).

Signál stávajícího formátu televizního vysílání bude ve Zlíně vypnut 31.5.2020.

4. Představenstvo se seznámilo s opatřeními pro zabezpečení NÁSTUPNÍ PLOCHY pro vozy IZS. Byla provedena zkouška, kdy na navrhovanou plochu najelo vozidlo HZS Zlín (plošina) a provedlo cvičný zásah s vymezením operačního prostoru. Nyní je vypracováváno projektové řešení a následně bude na odboru dopravy MMZ zajištěno vodorovné dopravní značení s vymezením NP.

Schůze skončila v 19:44 hodin.

Zapsal:          Pavel Sekula                                               Ověřila:        Božena Gerychová

 

Přechod na nový televizní formát DVB T2

 

Vážení družstevníci,
 

představenstvo oznamuje členům družstva, že příjem signálu nového televizního formátu je již zabezpečen. Z technického, kvalitativního a finančního důvodu není možné zajistit společný rozvod signálu vhodného pro televizory nevybavené tunery DVB T2.

 

Je na členech družstva, aby si individuálně každý sám zajistil potřebná technická opatření (televizor vybavený dekodérem DVB T2, popř. set-top box DVB T2).

 

Signál stávajícího formátu televizního vysílání bude ve Zlíně vypnut 31.5.2020.

 

 

 

 

Vážení družstevníci,

16. 5. 2019 nám byl doručen pravomocný rozsudek ve věci zápočtů v písemném provedení. Rozsudek najdete v sekci Žaloba SMZ na BD - "zápočty" 24.7.2017

17. 5. 2019 jsme tak na účet města zaplatili dlužnou jistinu půjčky v celkové částce 1.643.560,93 Kč. Jedná se o částku, kterou jsme požadovali po městu jako jejich podíl na nákladech hospodaření se společnou věcí za roky 2011 až 2016. Částku jsme získali díky provedeným zápočtům těchto našich pohledávek oproti našim závazkům vyplývajících ze smluv o půjčkách. Soud neuznal naše pohledávky, a proto jsme nyní výše uvedenou částku museli vrátit.

Ze stejného důvodu jsme uhradili dlužné úroky dle smluv o půjčkách ve výši 66.491,95 Kč.

Tyto částky bychom platili tak, jako tak. Je to náš závazek z výše uvedených smluv. Tyto částky jsme získali „navíc“.

Dále jsme uhradili náhradu nákladů řízení (soudní poplatek, který město při podání žaloby muselo zaplatit) v částce 82. 178,50 Kč k rukám právního zástupce města.

Současně jsme uhradili úroky z prodlení (dle ustanovení smluv o půjčkách) ve výši 241.051,85 Kč.

Chtěl bych upozornit na vyslovený právní názor odvolacího soudu v bodech 16. až 20.

Bod 17. „Žalovanému lze rozumět potud, že jeho hospodaření bylo nad běžnou míru zatíženo ovládající osobou, která mimo nerovný smluvní základ fakticky rozhodovala především o rozhodné části příjmů z nájmů bytů.

 

Bod 19. "Není rozumných pochyb o tom, že žalobce byl ovládající osobou žalovaného ve smyslu § 66a obchodního zákoníku. Žalovaný se však své argumentaci soustředil na prosazení neplatnosti uzavíraných smluv a nevyužil instituty, které upravují vztah ovládající a ovládané osoby. Pominul, že jednostranná nevýhodnost smluv mezi ovládající a ovládanou osobou nevede k jejich neplatnosti, ale - za splnění ostatních podmínek - může založit právo na náhradu způsobené škody

 

Bod 20. „Přitom nelze žalovanému upřít jisté racionální jádro jeho boje o vyšší ekonomickou samostatnost a o prosazení některých zásadních aspektů práv k družstevnímu majetku.

 

Je jasné, že družstvu vznikla škoda, a to nejenom ve výši uhrazeného soudního poplatku a úroků z prodlení. Zásadní škodou je, že se družstvo nepodílí na výnosech z hospodaření se společnou věcí v poměru, který by mu za normálních okolností náležel.

 

Město vypracovalo smlouvy o sdružení, smlouvy o půjčkách i dohodu o hospodaření a zneužilo podle nás postavení ovládající osoby. Družstvo nemohlo projevit svoji svobodnou vůli při uzavírání těchto kontraktů, jelikož v orgánech družstva byly pouze osoby, které byly propojeny s městem. Město tak podepisovalo smlouvy v podstatě samo se sebou, a jak vyplývá ze soudního rozhodnutí, musí družstvo nyní vymáhat vzniklé škody z titulu odpovědnosti ovládající osoby dle §66 obchodního zákoníku.

 

Družstvo bylo mimo jiné poškozeno nevýhodným ujednáním v Dohodě podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí, konkrétně v čl. III. odst. 6, který upravuje vzájemné podíly rozdělení zisku mezi městem a družstvem.

 

Škodou pro družstvo je tak v příčinné souvislosti mimo jiné to, že příjmy z podílu získaného za pomocí půjčky jdou pouze za městem a zároveň se město nepodílí na nákladech této půjčky, jak potvrdil soud.

 

Vymáhat způsobenou škodu může družstvo teprve tehdy, až ke škodě dojde, což se stalo nyní zaplacením uvedených částek a pravomocným rozhodnutím soudu.

 

Mimo to, že soudní rozhodnutí obsahuje podle nás závažné chyby a proto podáme dovolání k NS, nyní budeme žalobou uplatňovat náhradu vzniklých škod.

 

Uvedený rozsudek bude mít také bezpochyby vliv při rozhodování soudu v dalších dvou žalobách, které na družstvo podalo město v podobné věci, tedy nesprávném rozdělení zisku a nesprávném uplatnění nákladů v letech 2003 až 2006 a v letech 2013 až 2016.

 

Jakmile budou rozsudky pravomocné a družstvo uhradí částky dle rozsudků, bude družstvo opět uplatňovat náhradu škody v této souvislosti jemu vzniklé.

 

Je ale velmi pravděpodobné, že spolu s městem dojdeme k určitým dohodám, které vyplývají z posledních jednání mediace. Tyto připravované dohody by měly odstranit škody, které družstvu vznikly nebo vzniknou a zastavit soudní jednání za léta 2003 až 2006 a 2013 až 2016, takže nebudeme muset žádné žaloby na město podávat.

 

Vzhledem k závazku mlčenlivosti nejsem oprávněn, abych tuto věc blíže vysvětlil. V okamžiku vyřešení této záležitosti a podpisu dohod však budeme členy družstva neprodleně informovat.

 

 

                                                                                              Pavel Sekula

Ve Zlíně dne 18. 5. 2019

 

 

 

 

                                                                             

30.6.2017 byla vytvořena nová rubrika. V rubrice AKTUALITY je to nová rubrika ZÁSADY NAROVNÁNÍ. Představenstvo tyto zásady schválilo dne 27.6.2017 

NOVÁ RUBRIKA - HISTORIE BD (poslední rubrika dole)

Zde najdete přehledně celou historii vzniku a trvání BD Podlesí. KE STAŽENÍ zde najdete smlouvy, doklady a důkazy toho, jak bylo BD městem tunelováno a družstevníci okrádáni, jak zaměstnanci magistrátu a politici lžou a lhali. Přehledně, seřazeně, jsou zde uvedeny všechny podvody. A také návrh řešení. 

 

 

 

 

10.3.2020

19. 3. 2020

Schválení podnájemníka, jednání u náměstka primátora

 

200310 Krchová (5411) na Blahůšek

13. 3. 2020

 

Kontrola FÚ za roky 2015 - 2017

16. 2. 2020

Ke stažení " Zpráva o daňové kontrole"

 

Vážení družstevníci,

 

chtěl bych Vás informovat o další provedené kontrole našeho účetnictví, tentokrát ze strany Finančního úřadu ve Zlíně za roky 2015, 2016 a 2017.

I při této kontrole nebyly zjištěny ze strany FÚ žádné rozdíly, či nesrovnalosti.

Účetnictví družstva tak bylo v poslední době zkontrolováno (pravidelně členy kontrolní komise družstva) městem, auditorem, policií a nyní i FÚ. Je to také uznání, že velká oprava rozvahy (oprava zůstatkových účtů v roce 2015, některými nepravdivě označována jako „rekonstrukce účetnictví“) byla provedena dobře a kvalitně. Účetnictví družstva tedy zobrazuje věrně a poctivě stav jeho majetku.

Mimo známých problémů s odlišnými názory na společné hospodaření a rozdělení majetku mezi družstvem a městem je tak účetnictví bez jakýchkoliv závad.

Po posledních vstřícných návrzích města je také pravděpodobné, že budou brzy ukončeny všechny soudní spory a budou nastoleny spravedlivé podmínky hospodaření se společnou věcí.

Pavel Sekula

 

21.1.2020

29. 1. 2020

Schválení dohod o provedení práce, schválení podnájmu, udělení výstrahy před vyloučením z BD, stížnost na hluk, odstoupení člena představenstva z funkce, vypořádání škody 5410

 

200121 Ramertovi (5406) na Shykun Mykhailo a Liudmyla Polshyna

25. 1. 2020

 

200121 Kučerová (5409) na Karasovou

25. 1. 2020

 

200121 Kratochvílová (5410) na Tkadlčík

25. 1. 2020

 

191023 Ďulákovi (5410) na Hrnčiřík

14. 1. 2020

 

190910 Suchánková (5410) na Kizu

14. 1. 2020

 

190910 Koutný (5407) na Bartoše

14. 1. 2020

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< duben / 2020 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 361557
Měsíc: 5997
Den: 235