Jdi na obsah Jdi na menu
 


ARCHIV

Rubriky

REFERENDUM 2022

Příspěvků: 3

A-Návrh narovnání BD

Příspěvků: 5

Schvalování úprav bytu

Příspěvků: 4

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Příspěvků: 2

Spolek Spravedlnost pro bytová družstva

Příspěvků: 2

VIDEO

Příspěvků: 7

HISTORIE BD

Příspěvků: 12

A-Náprava G, GS

Příspěvků: 5

Žaloba SMZ na BD - "zápočty" 24.7.2017

Příspěvků: 7

Zásady narovnání

Příspěvků: 4

LŽI A MANIPULACE

Příspěvků: 9

Směrnice BD

Příspěvků: 2

JEDNÁNÍ SE SMZ

Příspěvků: 31

Co jsme udělali

Příspěvků: 4

Na čem se pracuje

Příspěvků: 3

Zastupitelstvo

Příspěvků: 3

Výběr dodavatele

Příspěvků: 6

Schvalování podnájemníků

Příspěvků: 41

Žaloba BD na SMZ

Příspěvků: 1

Trestní oznámení

Příspěvků: 4

Vyúčtování služeb

Příspěvků: 2

ZÁVADY

Příspěvků: 5

Články z novin

Příspěvků: 2

Žaloba SMZ

Příspěvků: 3

Smlouvy dodavatelské

Příspěvků: 13

Půjčka SMZ BD Podlesí

Příspěvků: 4

JEDNÁNÍ SE SMZ O PŘEVODU MAJETKOVÝCH PODÍLÚ

Příspěvků: 20

Převod družstevního podílu

Příspěvků: 4

Ekonomika

Příspěvků: 26

Dohoda podílových spoluvlastníků

Příspěvků: 1

Smlouvy o sdružení

Příspěvků: 6

Příspěvky

Jednání s předsedou vlády

25. 6. 2021

Dne 22. 6. 2021 jsme zorganizovali (Spolek Spravedlnost pro bytová družstva) setkání s předsedou vlády, který bytovým družstvům pomáhá v jejich jednáních i boji za spravedlivé vypořádání majetku, který družstva vložila do společné výstavby s obcemi a městy. Mnohá města se po 20-ti letech brání spravedlivému vypořádání a pan premiér již pomohl při společném výkladovém stanovisku MMR, MV a MF, které ukládá městům, jak mají v takových případech postupovat.

Skvělé setkání a nepřekvapivě produktivní. Když se sejdou lidé, kteří mají co říci a mají tah na branku s premiérem Andrej Babiš, který je informován (všechna čest) a má zájem problémy řešit, je radost sledovat, jak se věci posouvají ku prospěchu občanů. Kéž by to tak bylo vždycky!

Pan premiér se zajímal i o kauzu ve Zlíně a vyslovil nespokojenost s tím, jak se věci mají. Závěry jednání byly sepsány a již se odehrávají další kroky, které by měly definitivně ukončit pokusy o zneužití soukromého majetku.

Mimo jiné bylo konstatováno, že zneužití dotací (resp. právní nedostatečnosti smluv) městy způsobem jaký zažíváme, je naprosto nepřípustné a odporuje principům právního státu a účelu dotace.

202675273_10159248579177902_7734114032814213654_n.jpg

 

1. Pořizovací cena domů

30. 6. 2017

Ke stažení.

Náprava financování stavby.

Pořizovací cena domů.

 

Představenstvo konstatuje, že při uzavírání smlouvy o sdružení včetně jejich dodatků jako základních právních dokumentů pro zajištění majetkových práv smluvních partnerů nebyly dodrženy nejen smluvní ujednání, ale ani základní principy práva tzn. Spravedlnost a Dobré mravy.

 

Statutární město Zlín (dále jen SMZ) jako ovládající osoba Bytového družstva Podlesí (dále jen BD) v rozporu s výše uvedenými hodnotami nezajistila evidenci skutečně vložených prostředků do výstavby jednotlivými smluvními stranami. To je nezbytná podmínka pro zajištění správného stanovení spoluvlastnických poměrů.

SMZ také jako správce majetkových hodnot a smluvní strana nevložila do výstavby v rozporu se smluvním ujednáním pozemky a projektovou dokumentaci v uvedené ceně. Navíc, v rozporu se smlouvou, SMZ použilo vybrané finanční prostředky na vybudování a technické zhodnocení svého majetku – technickou infrastrukturu.

Největším nedostatkem SMZ prosazené smlouvy o sdružení je i s ohledem na výše uvedené, že BD není zajištěn v čl. VIII odst.6 po uplynutí doby 20 let automatický návrat zapůjčených finančních prostředků ve formě spoluvlastnického podílu na vybudovaných domech v poměru dle výše vkladů, jak je mimochodem ujednáno v čl. VI odst.4.

Základní podmínkou určení spoluvlastnických poměrů dle výše vkladů je stanovení správné ceny výstavby 6 domů.

Cena domů je dána součtem oprávněných dodavatelských faktur firem podílejících se na výstavbě, cenou víceprací, které uhradili jednotliví členové BD a výší uhrazených úroků z půjčky SMZ BD do doby kolaudace a v našem případě i úroky z půjčky SMZ BD po kolaudaci.

Celková cena tak činí dle níže uvedené tabulky celkem: 207.326.371,88 Kč

                             Kč
Vyúčtování ceny stavby ze dne 30.11.2004 186 015 561,88
Náklady související se stavbou 62 688,00
Úroky do kolaudace 523 696,00
   
Vícepráce členy BD 10 277 500,00
Úroky po kolaudaci - DMÚ 10 446 926,00
   
Celkem 207 326 371,88

 

Vícepráce členů BD jako další členský vklad (DČV) budou upřesněny po schválení členskou schůzí a podpisu jednotlivých smluv DČV.

 

Pavel Sekula

předseda představenstva 

 

2.Vysvětlení vícepráce

29. 6. 2017

ARGUMENTY

Náprava financování stavby.

Vícepráce.

 

Představenstvo konstatuje, že při uzavírání smlouvy o sdružení včetně jejich dodatků jako základních právních dokumentů pro zajištění majetkových práv smluvních partnerů nebyly dodrženy nejen smluvní ujednání, ale ani základní principy práva tzn. Spravedlnost a Dobré mravy.

 

Cena domů je dána součtem oprávněných dodavatelských faktur firem podílejících se na výstavbě, cenou víceprací, které uhradili jednotliví členové BD a výší uhrazených úroků z půjčky SMZ BD do doby kolaudace a v našem případě i úroky z půjčky SMZ BD po kolaudaci.

Vícepráce,  neboli hodnota investic, které vložili do domů jednotliví členové BD, jsou důležitou součástí pořizovací ceny domů. Bez nich není možné stanovit přesnou a reálnou pořizovací cenu domů, která je důležitá pro stanovení poměrů mezi SMZ a BD podle výše vložených finančních prostředků.

Vícepráce byly schváleny představenstvem BD, byly prováděny především firmami, které zhotovovaly všechny domy a byla dána přímo možnost si vybrat standard nebo nadstandard u předem stanovených firem (v případě obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů). U kuchyní byla dokonce městem odečtena částka 15.000,- za standardní kuchyni a město tuto částku proplácelo.

I když kolaudace domů proběhla nejpozději v září 2003, tak mnoho bytů ještě nebylo dokončeno. Scházely právě dveře, podlahy, zařizovací předměty či kuchyně a tak jsme zvolili termín 30.11.2004 jako nejpozdější termín pro uznání víceprací proto, že tento termín je současně datem konečného vyúčtování ceny stavby.

Článek VI. Odst.5 smlouvy o sdružení říká následující:

„účastníci sdružení se dohodli, že město se podílí na nákladech společné činnosti pouze do výše majetkových hodnot uvedených v bodě 1a) - c) tohoto článku. Ostatní náklady potřebné na výstavbu, a to i nad výši předpokládaných nákladů, nese družstvo.“

Statutární město Zlín (dále jen SMZ) jako ovládající osoba Bytového družstva Podlesí (dále jen BD), prostřednictvím členů představenstva, v rozporu s výše uvedenými hodnotami nezajistila evidenci skutečně vložených prostředků do výstavby jednotlivými smluvními stranami. To je nezbytná podmínka pro zjištění správného stanovení spoluvlastnických poměrů.

Správný postup představenstva družstva měl být takový, že představenstvo mělo zajistit financování víceprací neboli investic dle individuálních potřeb a na základě požadavků členů BD, evidovat všechny doložitelné vícepráce související se stavbou k rozhodnému datu a vyžadovat účast člena BD na těchto investicích za pomocí dalšího členského vkladu, jak to umožňují stanovy BD.

Tak by byla zajištěna kompletní pořizovací hodnota domů.

Představenstvo BD nyní pracuje na nápravě této chyby. Evidujeme doklady a jsou vypracovány smlouvy o další majetkové účasti 2016 (DČV 2016). Vícepráce členů BD jako DČV 2016 budou upřesněny po schválení členskou schůzí a podpisu jednotlivých smluv DČV.

Je to velmi důležité i z dalších důvodů.

1. V případě vyloučení člena z BD má tento nárok na vypořádací podíl. Což znamená, že takovýto člen dostane přesně to, co do BD vložil. Základní členský vklad, další členský vklad a splacenou část další majetkové účasti. Vše v nominální hodnotě, ne v tržní ceně jeho družstevního podílu. Je zřejmé, že v takovémto případě by člen, díky scházející evidenci víceprací formou DČV 2016 neměl na uhrazené finanční prostředky nárok. A v některých případech vícepráce činí i více než polovinu hodnoty evidovaných vkladů !

2. V případě rozvodu na tuto chybu může doplatit jeden z manželů, společných členů BD. Obvykle je to odcházející maminka s dítětem. Pokud majetkové vypořádání počítá opět s hodnotou družstevního podílu, kterou běžně na základě žádosti rozvádějících se manželů vypočítávám pouze v evidované výši, je o polovinu hodnoty víceprací odcházející manžel(ka) ošizen(a).

3. Stát může být takto ošizen v případě dědické daně nebo daně darovací.

4. Posledním,  ale neméně důležitým důvodem pro stanovení správné hodnoty ceny domů je pojištění. Jeden z faktorů je podpojištění, ale hlavní je, že v případě totální škody (např. požár) nebudou BD a tím de facto jeho členům vyplaceny pojistky, které by kryly jejich kompletní pořizovací náklady.

SMZ odmítá uznat cenu víceprací do pořizovací ceny domů a tím tak poškozují přímo BD a jednotlivé členy BD.

 

Pavel Sekula

předseda představenstva 

 
 

 

Statistiky

Online: 6
Celkem: 717850
Měsíc: 8766
Den: 201