Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIE BD

Příspěvky

I. POČÁTEK

19. 11. 2018

I. POČÁTEK – Smlouva o sdruženíPODVOD č. 1, hlavní příčina všech sporů mezi BD a SMZ

Statutární město Zlín (dále jen „SMZ“) začalo s výstavbou nájemních domů na Podlesí v letech 2001 až 2002. Tehdy se jednalo o společný projekt SMZ a soukromé společnosti MERA Zlín s.r.o. (dále jen „MERA“). Jméno společnosti bude důležité v dalším pokračování článku.

SMZ zažádalo Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen“MMR“) o dotaci, která byla SMZ z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“), dle dvou smluv o poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů v obci, také poskytnuta, a to v celkové výši 59 mil. korun..

V roce 2002 ale došlo k úpravě nařízením vlády č. 481 / 2000 Sb. a ke změně parametrů podmínek pro získání dotace a město muselo, pokud chtělo stavět za pomoci dotace, zrušit spolupráci se společností MERA. Nařízení vlády totiž na základě „neblahých“ skutečností s podobným typem výstavby, tedy, kdy se města a obce sdružovala se soukromým investorem (na základě výsledků kontroly bytové výstavby provedené v roce 2001 Nejvyšším kontrolním úřadem), tuto možnost zrušila. O co šlo? No, že mnohdy soukromé společnosti sloužily jako pračky špinavých peněz. Soukromé společnosti si mohly dovolit „vyplácet“ politiky, kteří s nimi uzavírali za obce smlouvy bez výběrových řízení. Jedním slovem toto podporovalo KORUPCI a nehospodárné hospodaření s prostředky státu.

SMZ tak mohlo buď postavit byty samo, nebo mohlo sdružit finanční prostředky s bytovým družstvem. Výše uvedeným nařízením vlády byla, mimo jiné, také stanovena podmínka nejméně 51% spoluvlastnictví obce na společně vybudovaném majetku.

Což byla reakce MMR na kritickou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která hovořila o tzv. pseudovlastnictví, tedy, že města sice po nějakou dobu vlastní část společně vybudovaného majetku, ale s  majetkem nemohla nijak nakládat, respektive nemohla určovat, kdo bude ve vybudovaných bytech bydlet. Do té doby se města podílela různou částí podílu na postavených bytových domech, ale byla to družstva, která vše řídila.

Politici a úředníci SMZ tímto ztratili kontrolu a možnost „profitovat“ na výstavbě s MEROU. Za účelem „nápravy“ pak, opět bez výběrového řízení, SMZ začalo spolupracovat s firmou ISA CONSULT s.r.o. (dále jen „ISA“) z Frýdku Místku.

SMZ nejdříve ze všeho kontraktovalo ISU, která za peníze SMZ poskytla služby při založení BD. SMZ tehdy „účelově“ založilo BD, ve kterém zakládajícími a jedinými členy byly SMZ a Správa domů Zlín s.r.o. (dále jen „SDZ“). SDZ je společnost 100% vlastněna SMZ. Každý do BD vložil po 25.000 základního členského vkladu.

Potud (až na MERU, jak si později vysvětlíme) vcelku nic neobvyklého. Co však bylo neobvyklé bylo to, že  ve stanovách BD mělo SMZ při hlasování na členských schůzích dle čl.19 stanov celkem 180 hlasů a SDZ dalších 10 hlasů. Vzhledem k tomu, že BD plánovalo přijmout dalších 160 nových členů (podle počtu plánovaných bytových jednotek), občanů, kteří měli zájem o bydlení v těchto domech a kteří byli ochotni do výstavby investovat podstatnou část z finančních prostředků, které bylo třeba nashromáždit, to znamenalo, že se SMZ stalo ovládající osobou BD se všemi důsledky, které vyplývají z tehdejšího Obchodního zákona.

Celkově tak nakonec byl počet členů BD 162 a při hlasování na členských schůzích měl každý člen jeden hlas, mimo SMZ (180 hlasů) a SDZ (10 hlasů).

V důsledku toho neměli samotní družstevníci, až do roku 2006, žádnou zákonnou možnost se dostat do řídících a kontrolních útvarů BD.

První představenstvo BD pracovalo ve složení:

Předseda představenstva pan František Chvatík, místostarosta SMZ, člen KDU-ČSL

Místopředseda pan Václav Čech, ředitel SDZ

Místopředseda pan Luboš Dorazil, vedoucí investičního oddělení města

A protože SMZ a BD sdružovaly finanční prostředky, došlo v roce 2002 k podpisu řídícího dokumentu celé výstavby, Smlouvy o sdružení (dále jen „SOSD“) ze dne 16.8.2002. Toto datum hraje také svoji roli v našem příběhu.

Tato smlouva implementovala, mimo jiné, podmínky SFRB, a to především tu, že město musí mít nejméně 51% podíl na vybudovaném majetku.

Proto se stalo to, že i když ze smlouvy vyplývající poměr vložených finančních a majetkových hodnot do sdružení byl 33,54% SMZ a 66,46% BDP (nakonec však tento poměr, jak bude dokázáno v kapitole X., Jednání o narovnání, je dokonce 15% SMZ a 85% BD), ve skutečnosti tato smlouva aplikovala vládou nařízenou zásadu, aby po dokončení výstavby byl spoluvlastnický poměr na domech 51% SMZ a 49% BD. 85% - 49% = 36% podíl, o který BD přišlo.

Obrovský nepoměr mezi vkladem peněz a podílu na majetku za něj získaném.

Ze dne na den tak BD a družstevníci  přišli o 31,4 mil. korun, resp. o 48.8 mil. korun (protože skutečný vklad BD do výstavby, vklad jednotlivých družstevníků, činil celkem 135.555.248 korun), aniž by o tom družstevníci věděli. A do dnešního dne tato „krádež“ nebyla napravena.

Pokud nebude sjednána náprava, která má další vliv na hospodaření se společnou věcí a způsobuje tak další milionové ztráty BD, může to v konečném důsledku znamenat škodu pro BD až 73 mil. korun!

Protože město za tento, již jednou družstevníky (BD) zaplacený podíl, požaduje jeho současnou tržní cenu!!!

Tuto smlouvu podepsal za SMZ tehdejší primátor pan Dostál a za BD pan Chvatík a pan Čech. V té době, ještě nikdo z budoucích členů BD, tedy těch, kteří výstavbu domů ve skutečnosti z absolutní většiny zaplatili, nebyl jeho členem.

V důsledku toho se dá s jistotou říci, že SOSD, řídící a jedinou podstatnou smlouvu v této věci mezi SMZ a BD, podepsalo SMZ samo se sebou! Je nezpochybnitelné, že BD nemohlo projevit svoji svobodnou vůli k této smlouvě. V jejím čele stáli zástupci města, zastupitelé SMZ nebo jeho zaměstnanci. Stejně tak i v Kontrolní komisi BDP.

Tento typ výstavby v té době, tedy letech 2002 až 2004, byl použit ještě asi v dalších 220 případech, kdy obce a družstva sdružovaly své finanční prostředky stejným postupem. Jak je mi známo, tento způsob byl použit pouze ve Zlíně, u našeho BD, které bylo založeno účelově, a na jehož stanovách a smluvních vztazích se nepodíleli družstevníci, bydlící členové družstva, skuteční investoři, kteří by mohli aktivně bránit své zájmy a chránit svoji investici.

Pro pořádek je potřeba také uvést, že uvedenou SOSD nikdy neschválily orgány družstva (ani představenstvo, ani členská schůze, do jejíž kompetence schvalování takto důležité smlouvy, nakládání a zcizování majetku BD, dle stanov BD, náleží).

To nemá automaticky za důsledek neplatnost takové smlouvy, ale zavázány touto smlouvou za BD byly a jsou pouze osoby, které tuto smlouvu podepisovaly, nikoliv však BD a ostatní členové.

 

II. Díl druhý

18. 11. 2018

II. Vypořádání SMZ s MEROU Zlín s.r.o.PODVOD č.2, korupce

SMZ, jak vyplývá ze SOSD, mělo vložit do sdružení mimo jiné nemajetkový vklad ve formě „Uhrazená projektová dokumentace“, v hodnotě 5.900.000,- Kč. Jak tento vklad vznikl a je správně spočítaný?

To byly otázky, na které jsme chtěli znát odpovědi, jakmile se nám některým dostala do rukou SOSD (viz. čl. IV). Na základě žádosti nám byly předmětné smlouvy o vypořádání vzájemných vztahů mezi SMZ a MEROU dodány. KE STAŽENÍ

První smlouvou byla „Smlouva o zajištění činnosti“. Tato smlouva v podstatě znamenala „prodejSEZNAMU ZÁJEMCŮ nájemních bytů pro výstavbu 3 domů v dané lokalitě.

CENA: 1.975.000,- Kč

Tato částka zcela jistě nepatřila do vkladu SMZ – „Uhrazená projektová dokumentace“.

Jeví se to jako jasná korupční záležitost.

Jak píši v článku IV. „Členy BD se na prvních členských schůzích za účasti přijímaných členů BD stali především zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci samotného SMZ, zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci dodavatelů stavby, zastupitelé SMZ…

SMZ k výstavbě žádné seznamy zájemců nepotřebovalo!

Druhá smlouva „Dohoda o vzájemném vypořádání smluvního vztahu“, která se již dokumentace týkala, a to „za předanou studii a projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení“.

CENA: 1.950.000,- Kč

Třetí smlouva „Dohoda o koupi realizační dokumentace“, jak už sám název říká, tou předala MERA dokumentaci za účelem realizace výstavby nájemních bytů.

CENA:  1.975.000,- Kč

Dokumentace však nikdy k uvedenému účelu nesloužila. Podle této stavební dokumentace se nikdy nestavělo!!!. Pro vlastní výstavbu musela projekční kancelář Ateliér 91 s.r.o. narychlo vypracovat úplně novou a zcela odlišnou stavební projektovou dokumentaci, kterou jsme ale jako družstevníci zaplatili v ceně dodávky stavebníka (MANAG a.s.), jelikož ten byl zadavatelem nových projekčních prací. Cena skutečné stavební dokumentace dělala jen přibližně 1.200.000,- Kč, na rozdíl od ceny, kterou požadovala MERA za dokumentaci, podle které se nestavělo.

Když tyto tři částky sečteme, dělá to oněch 5.900.000,- Kč vkladu města za „Uhrazenou projektovou dokumentaci“.

Existuje ale ještě jedna smlouva, čtvrtá, která reagovala na vady předané projektové dokumentace MEROU, a tato smlouva snížila cenu za dokumentaci o 400.000,- Kč.

Tento odečet ale SMZ při ohodnocení svého vkladu do sdružení zcela „opomenulo“

Za SMZ se pod tyto smlouvy podepisoval pan František Chvatík (KDU-ČSL), místostarosta, a odpovědný útvar byl útvar vedený panem Lubošem Dorazilem.

Pan Chvatík však byl v té době zároveň i předsedou představenstva BD a pan Dorazil jeho místopředsedou. Oba dva se následně stali i členy BD.

Oba dva tedy museli vědět, že celková částka neodpovídá sumě 5.900.000,- Kč, přesto se pod SOSD pan Chvatík podepsal na straně BD a pan Dorazil, jako místopředseda a výkonný zástupce BD, to akceptoval.

Jedná se o jasný PODVOD A TUNELOVÁNÍ.

Ano, podali jsme trestní oznámení, ale Státní zastupitelství ve Zlíně to smetlo ze stolu. Komu takové rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení slouží je nabíledni.

V roce 2016, když za SMZ vedl jednání o narovnání vzájemných smluvních vztahů mezi SMZ a BD pan Stříbný, bylo za účasti paní Holcové, vedoucí ekonomiky a majetku SMZ, a paní Hamplové, odbor právní SMZ, dohodnuto, že se částka vkladu města pro výpočet narovnání sníží o 4.900.000,- Kč.

Tuto „chybu“ tedy SMZ napravilo.

 

III. Díl třetí

17. 11. 2018

III. Smlouva o sdružení ze dne 16.8.2002PODVOD č.3

KE STAŽENÍ VŠECHNY SOSD

Jak byla tato smlouva schvalována a kdo ji za BD a za jakých podmínek podepsal, bylo řečeno v předcházející části. Co je vlastně obsahem SOSD ze dne 16.8.2002?

Mimo obvyklých náležitostí obsahuje tato SOSD některá ustanovení, která jsou pro děj důležitá.

1. Účelem smlouvy bylo sdružit finanční prostředky na výstavbu 166 bytů. 160 bytů mělo sloužit 160-ti budoucím bydlícím členům BD a 6 bytů bylo SMZ pro občany se zdravotním hendikepem. Jsou to tzv. byty zvláštního určení (dále jen „BZU“), které jsou v podmínkách poskytnutí dotace, a určování nájemníků bylo a je v kompetenci pouze SMZ.

2. Zhotovitelem se stala na základě „výběru nejvýhodnější nabídky“ městem společnost MANAG a.s.

3. Vložené finanční prostředky a jiné majetkové hodnoty. Na straně SMZ to byly:

a) Dotace ve výši 52.920.000,- Kč

b) Pozemky v hodnotě 1.518.800,- Kč

c)  Uhrazená projektová dokumentace v hodnotě 5.900.000,- Kč

Celkem SMZ: 60.338.800,- Kč

Na straně BD to byly:

a) Finanční vklad 65.433.000,- Kč

b) Finanční prostředky z půjčky SMZ BD ve výši 54.130.000,- Kč

Celkem BD: 119.563.000,- Kč

Celkově šlo o 179.901.800,- Kč, tedy poměr vložených hodnot 33,54% SMZ a 66,46% BD.

4. Správa majetkových hodnot byla svěřena do výlučné kompetence SMZ. SMZ mohlo uzavírat za sdružení všechny dodavatelské smlouvy k výstavbě a finanční prostředky musely být pouze a jen k výstavbě. SMZ bylo zavázáno tak, aby nepoškodilo zájmy sdružení a dle Obchodního zákona také tak, aby nebylo poškozeno BD.

5. Správou domů, po jejich vybudování, bylo určeno BD.

Majetek sdružení byl určen v poměru 51% SMZ a 49% BD.

Po 20-ti letech SMZ převede svůj spoluvlastnický podíl vyjma podílu na BZU na družstvo za tržní cenu, sníženou o předem zaplacené částky družstvu (???) a družstvo se zavazuje, že převede svůj spoluvlastnický podíl k BZU za tržní cenu na město, s přihlédnutím k majetkovému vypořádání při ukončení členství města v družstvu.

6. Byla sjednána rozhodčí doložka, která řeší všechny případné spory vyplývající z této smlouvy u Rozhodčího soudu.

Rozpor s dobrými mravy. Zcela jistě při vypracování takové smlouvy byly přinejmenším porušeny dobré mravy (dnes máme v rukou judikáty, které říkají, že smlouva je v rozporu se zákonem).

Nejhorším ustanovením je ustanovení o vypořádání majetku sdružení. Prostými počty dojdeme k tomu, že :

Vklad města: 60.338.800,- Kč

Vlastnictví města: 91. 749.918,- Kč . To je oproti vkladu + 31.411.118 Kč , které si SMZ bezplatně přisvojilo a o které bylo BD okradeno.

Vklad BD: 119.563.000,- Kč

Vlastnictví BD:  88.151.820,- Kč . To je oproti vkladu – 31.411.180,- Kč, které BD ztratilo a o které bylo BD okradeno.

Ve skutečnosti je tato částka ještě vyšší, jak bude uvedeno v kapitole v kapitole X., Jednání o narovnání. Podotýkám, že tuto smlouvu podepsalo de facto SMZ samo se sebou, jelikož SMZ bylo ovládající osobou a v orgánech BD byly pouze a jen osoby zastupující výhradně SMZ. Budoucí členové na ní neměli žádný vliv.

Toto ustanovení znamená, že po 20-ti letech (doba je podmínka nařízení vlády) by družstvo, potažmo bydlící členové BD, zaplatili částku 31.411.180,- Kč ještě jednou a to navíc navýšenou o tržní hodnotu. V dnešních tržních cenách je tato hodnota cca 1,5 násobkem původní částky, tedy 47.116.770,- Kč!!!

To je hlavní důvod našeho pokračujícího boje za narovnání všech smluvních dokumentů se SMZ.

 

Na dokreslení chování SMZ ještě dvě skutečnosti.

1. SMZ, v rozporu se SOSD, nevložilo nikdy své pozemky do sdružení. Pozemky zůstaly ve 100% vlastnictví SMZ.

2.  SMZ po dokončení výstavby nechalo zapsat všechny domy v KN pouze do svého výlučného 100% vlastnictví!!! Tuto „krádež“ jsme ovšem včas zaznamenali a díky vítězství u soudu nechali v KN přepsat majetek na současný podíl 51% SMZ a 49% BD.

 

IV. Díl čtvrtý

16. 11. 2018

IV. Přijímání bydlících členů BDPODVOD č.4

Budoucí členové BD se rekrutovali z původní výstavby (seznam zájemců za 1.975.000 - „Smlouva o zajištění činnosti“ - MERA ), a následně náborem za účasti SMZ a společnosti ISA.

Za celou tuto dobu náboru vyšly dva inzeráty v Infoservisu a jeden článek v Magazínu Zlín. Inzeráty platilo BD a článek napsal někdo z města.

Členy BD se na prvních členských schůzích za účasti přijímaných členů BD stali především zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci samotného SMZ, zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci dodavatelů stavby, zastupitelé SMZ a pak další občané SMZ, mezi nimi i já, mimo jiné i proto, že jsem v této části JS bydlel již delší dobu a kolem zahájené výstavby jsem chodil.

Model výstavby, který nám byl představován pracovníky ISA a členy představenstva BD (zaměstnanců SMZ) v zasedacím sále magistrátu SMZ, zahrnoval naše finanční povinnosti takto:

A) Vklad 2.000 Kč na administraci

B) Základní členský vklad 20.000,- Kč (ZČV).

C) Další členský vklad (ve výši později určeném představenstvem družstva) a doplňoval Základní kapitál družstva pro družstevníky ve výši 65.433.000,- Kč, rozpočítaný dle poměru podlahové plochy (DČV).

D) Další majetková účast, která byla stanovena stejným poměrem a zajišťovala platbu splátek úvěru včetně úroků (DMÚ).

Nic více jsme platit neměli. Opakovaně jsme byli představenstvem, pracovníky ISA a nakonec i primátorem panem Úlehlou ujišťováni, že po 20-ti letech nám budou byty převedeny do osobního vlastnictví za 1,-Kč nebo za náklady spojené s převodem. Viz svědectví pana primátora Úlehly: 

http://www.bdpodlesi.cz/clanky/aktuality/jednani-se-smz/zaznam-z-jednani-s-primatorem-panem-ulehlou.html

Ekonomika výstavby nám nikdy nebyla vysvětlena a přístup k ní, jakožto i ke všem smlouvám jsme neměli.

Na Podlesí v té době probíhala ještě jedna výstavba. S tou ale byly hrozné problémy. Je to známý případ Carioca.

Přece by nás město neokradlo a nepodvedlo!!!

První členská schůze, kdy jsme byli přijímáni za členy, se konala dne 10.9.2002.

Na této schůzi, když jsme byli přijati usnesením odhlasovaným 180 hlasy SMZ a 10 hlasy SDZ, jsme následně dostali potřebné dokumenty, mezi nimiž byla Smlouva o sdružení ze dne 16.8.2002. To ustanovení o vypořádání byl pro nás šok a v dalších bodech jednání této schůze jsme požadovali vysvětlení. Schůze probíhala za účasti primátora SMZ pana Úlehly a byli jsme opět ujištěni, že se jedná o formalitu, splnění požadavků SFRB a že určitě bude za 20 let všechno tak, že po splacení našich závazků, bude podíl SMZ převeden na nás za 1,- Kč nebo za náklady spojené s převodem majetku.

Skupina členů BD, kterou jsem zorganizoval, pak poskytla finanční prostředky na posouzení účinků Smlouva o sdružení u několika právních kanceláří.

Mgr. Strakošová si později jako jediná všimla, že BD bylo do Obchodního rejstříku zapsáno dne 19.8.2002. To znamená, že smlouvu za BD, navíc bez schválení orgánů BD, podepsaly osoby, členové představenstva, 3 dny před samotným zápisem a tedy vznikem BD. Z toho právě plyne, že ze smlouvy jsou vázáni pouze ti, kteří ji podepsali, nikoliv BD samotné, ledaže by bylo do tří měsíců od vzniku BD její znění odsouhlaseno. A to se nestalo.

Když jsme na to přišli, začali jsme s tehdejším představenstvem, konkrétně s panem Dorazilem, jednat a sdělili jsme mu, za účasti paní Ščígelové, jednatelky z ISA, že jsou smlouvy neplatné, protože byly podepsány dne 16.8.2002.

Za několik měsíců jsme obdrželi „nové“ smlouvy o sdružení, stejné, ale jenom u podpisů za BD bylo nové datum, a to, světe div se, 19.8.2002!

Toto je další PODVOD a nutno říci, že DOTAČNÍ PODVOD, na kterém museli spolupracovat i pracovníci SFRB v Olomouci. Ti museli smlouvy vyměnit i v registru SFRB.

O tom, že byla tato smlouva podvodně antidatována, svědčí několik důkazů.

1. V následných dodatcích SOSD je uvedeno datum antidatované původní smlouvy 16.8.2002.

2. V účetnictví BD jsme našli fakturu a hlavně zprávu od právní kanceláře Hejduk a partneři z Českého Těšína KE STAŽENÍ ze dne 29.3.2003. Tato zpráva byla vypracována na základě objednávky představenstva družstva, když se tito dotazovali na účinky podpisu smlouvy před samotným vznikem společnosti. Reagovali tak na naši námitku. Kdyby v této době existovala smlouva ze dne 19.8.2002, znamenalo by to, že již 19.8.2002, tj. 3 dny po podpisu první SOSD  představenstvo vědělo, že 16.8.2002 smlouvu podepisovat nemohlo (protože v tento den ještě BD nebylo zapsáno v Obchodním rejstříku) a proto ji podepsali znovu, tentokrát správně v den zápisu BD do OR tj. 19.8.2002.  Ale to by znamenalo, že by se nemuseli ptát a platit právníky, protože „to věděli“ a podepsali novou smlouvu dne 19.8.2002, což se však ve skutečnosti nestalo.

Právníci kanceláře Hejduk a partneři odpověděli, že podepsat SOSD dne 16.8.2002 představenstvo mohlo, ale za podmínky, že tuto SOSD dodatečně schválí BD rozhodnutím členské schůze. Což se nikdy nestalo, protože v té době jsme již byli členy BD, a i když SMZ a SDZ měly dostatek hlasů (190), aby členskou schůzi ovládly a souhlas si vynutily, musely by připustit, že původní smlouva je neplatná a byl by z toho pořádný poprask.

My bychom nikdy nesouhlasili s tím vyrovnáním po 20-ti letech, jak je uvedeno v této smlouvě.

Hlavně ale v době dotazu na právní kancelář a právě v době, kdy tato kancelář představenstvu odpověděla, již 3 měsíce dávno uplynuly a tak smlouvu prostě zfalšovali. „Opravenou“ smlouvu nato podstrčili tito v té době již bývalému primátorovi panu Dostálovi k podpisu a ten ji v dobré víře podepsal.

Dalším členům, kteří byli následně přijímání (76), již pro jistotu SMZ a představenstvo BD žádnou SOSD ani neposkytly.

A existují ještě další důkazy toho, že i dále po 19.8.2002 byly předkládány pouze SOSD ze dne 16.8.2002.

 

 

V. Díl pátý

15. 11. 2018

V. Dodatky SOSDPODVOD č. 5

Původní SOSD zajišťovala sdružení hodnot v ní uvedených pro výstavbu všech 6 domů v počtu bytů 162 (ve skutečnosti se nakonec postavilo 166 bytů). Z důvodů, které mi nejsou známé, však byla tato smlouva rozdělena na dvě samostatné SOSD.

Předpokládám, že je to důsledek toho, že SMZ podepsalo se SFRB nakonec dvě samostatné smlouvy o poskytnutí dotací, a tak musely být i dvě samostatné SOSD.

Rozdělení původní SOSD bylo provedeno nejjednodušší cestou, a to ve formě dodatku k původní SOSD, který snížil počet bytů i vstupní podíl, a novou smlouvou o sdružení, která doplňovala množství bytů a investice do původního stavu.

První byl tedy  „Dodatek č.1 Smlouvy o sdružení ze dne 31.10.2002“ a má již ve svém nadpisu uveden název tohoto dodatku takto:

Dodatek č.1 Smlouvy o sdružení Uzavřené dle § 829 a násl. Občanského zákoníku dne 16.8.2002.

A v článku II. tohoto dodatku se píše:

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku Smlouvy o sdružení ze dne 16.8.2002.

Je naprosto zřejmé a nezpochybnitelné, že v den podpisu této smlouvy tj. 31.10.2002, existovala jen a pouze původní SOSD ze dne 16.8.2002 a nikoliv „opravená“ SOSD ze dne 19.8.2002, kdy bylo BD zapsáno do OR.

Tento a další dodatek za město opět podepisoval tehdejší primátor pan Dostál (dne 31.10.2002), proto, když jsem výše tvrdil, že byl také oklamán, když v následujícím roku podepsal, v době kdy již nebyl primátorem (a tak tuto smlouvu podepisovat zákonným způsobem ani nemohl), původní SOSD „ze dne 19.8.2002“, došlo i k dotačnímu podvodu (ne jenom podvodu na nás), jelikož podmínkou pro získání dotace městem bylo také to, že bude existovat platná SOSD.

Dodatek č. 1 vlastně zrušil některé články původní neplatné Smlouvy o sdružení ze dne 16.8.2002 a nahradil tyto články novými, které snižovaly počty bytů (rozsah majetku) a velikost vložených majetkových vkladů, aby tyto odpovídaly sníženému počtu bytů. Tímto dodatkem se snížil původní počet bytů ze 162 na 81.

Druhý dodatek není dodatkem, ale samostatnou Smlouvou o sdružení ze dne 31.10.2002, kterou se zajišťuje výstavba II. etapy o dalších 81 bytech.

Dodatek č. 1 snížil původní počet 162 bytů na 81 bytů a nová, samostatná smlouva, sdružovala prostředky na výstavbu těch scházejících 81 bytů, které byly dodatkem č. 1 vyčleněny z původní smlouvy.

Toto celé znamená, že ve skutečnosti existují platné pouze dvě smlouvy o sdružení.

Jedna ze dne 19.8.2002 (i když byla prokazatelně zfalšovaná, nikdo ji nezrušil) a druhá ze dne 31.10.2002.

Jedna sdružuje hodnoty obou účastníků na výstavbu 162 bytů a druhá na výstavbu 81 bytů. Celkem to je 243 bytů!  Že obě smlouvy nemohly být a také nejsou naplněny, je evidentní.

Smlouva ze dne 16.8.2002 platná není (respektive z ní BD není vázáno) a z toho důvodu není platný ani Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení ze dne 16.8.2002.

Faktem ovšem je, že ani samostatnou SOSD ze dne 31.10.2002 (a ani dodatek č.1 ze dne 31.10.2002) opět neschválila členská schůze, do jejíž kompetence schvalování takovýchto smluv náleží (a nebyly ani schváleny rozhodnutím samotného představenstva), a jsou tedy z těchto smluv vázány pouze osoby, které tyto dokumenty za BD podepisovaly (bez oprávnění udělené orgány BD).

Těmi byly pan Chvatík, předseda představenstva BD a zároveň místostarosta SMZ a pan Čech, místopředseda představenstva BD a ředitel SDZ.

SMZ se nemůže ani vymlouvat, že nevědělo, kdo za BD může smlouvy podepisovat, jelikož za:

A) Bylo v té době členem BD (dokonce zakládajícím a v podstatě jediným členem) a muselo velmi dobře znát a také se řídit platnými stanovami BD

B) Tyto stanovy nechalo SMZ na zakázku, stejně jako i založení BD, vypracovat společností ISA a samostatně tento kontrakt město zaplatilo fakturami: KE STAŽENÍ

20204947      ISA CONSULT         52.500,-Kč    Fa č. 20020821

20207195      ISA CONSULT         81.900,-Kč    Fa č. 20021207

 

VI. Díl šestý

14. 11. 2018

VI. DALŠÍ DODATKYPODVOD č. VI

Jak jsem již napsal, s první SOSD ze dne 16.8.2002 jsme se seznámili na členské schůzi dne 10.9.2002, kde nám, 84 přijímaným novým členům BD, byla tato smlouva předána, a po našich dotazech a projeveném znepokojení jsme byli za účasti primátora pana Úlehly ujištěni, že se jedná o formalitu a že nám budou byty po 20-ti letech a zaplacení předepsaných splátek předány za 1,-Kč,a nebo za náklady spojené s převodem.

Když jsem zjistil, že je tato smlouva „neplatná“, spojil jsem se s několika dalšími členy a vytvořili jsme 8 členný tým, kde jsme řešili, jak smlouvu a ustanovení v ní změnit tak, aby byla smlouva spravedlivá a nepřišli jsme o náš majetek.

Tlačili jsme na město i představenstvo, aby článek o vypořádání sdružení po 20-ti letech byl změněn. Nakonec zástupci města a jeden člen BD z naší skupiny jeli společně na SFRB. Chtěli jsme dosáhnout toho, aby bylo ve vypořádání to, co nám zástupci města a představenstvo slibovali, že vypořádání majetku bude takové, že za podíl SMZ zaplatíme 1,- Kč nebo náklady spojené s převodem.

Zástupci SFRB, jak již dnes víme protiprávně, však takovou úpravu neumožnili, ale nakonec došlo ke změně alespoň v tom, že v článku VIII. odstavec 6. byla změněna formulace o převodu majetku města tak, že bylo vynecháno slovní spojení „a to za tržní cenu“, a nahrazeno formulací „za cenu dohodou“.

Pokud by ve smlouvě zůstala původní formulace, nebyla by po 20-ti letech žádná možnost než ta, že se podíl města ocení „cenou obvyklou v dané době a v daném místě“, tedy cenou tržní. A ohodnocen by tak byl i náš vklad výše uvedený, který se stal, bez náhrady, podílem SMZ, což by znamenalo, že bychom za to, co jsme již jednou zaplatili, zaplatili po druhé, navíc navýšené o nárůst tržních cen bytů od roku 2003 do roku 2023.

To se provedlo v dodatcích:

1. Dodatkem č. 2 Smlouvy o sdružení, tentokrát Smlouvy o sdružení ze dne 19.8.2002, která ale nemá dodatek č. 1 a je to SOSD na celkem 162 b.j..

(Dodatek č.1 je dodatkem SOSD ze dne 16.8.2002).

2. Dodatkem č. 1 Smlouvy o sdružení ze dne 31.10.2002

Tyto dodatky, bez ohledu na to, že dodatek č. 2 je chybný, byly jako jediné schváleny členskou schůzí BD dne 7.1.2004 a podepsány byly dne 12.1.2004.

V těchto dodatcích, aniž by o tom byli členové BD zpraveni a byl jim vysvětlen důsledek takového ustanovení, byl změněn článek III. odst. 1 každé původní (byť i neplatné) smlouvy a byl nahrazen formulací uvedenou v těchto dodatcích.

Navíc, nad rámec původních ustanovení ve smlouvách uvedených, bylo do tohoto odstavce a článku „vpašováno“ slovní spojení, že se účastníci sdružení zavazují sdružit finanční prostředky na výstavbu domů „včetně technické infrastruktury“.

Navíc se i do dalšího změněného článku VIII. odst. 7 „vpašovala“ věta, že „Technická infrastruktura, v zájmu řádného provozování, údržby a celistvosti, zůstává po celou dobu výstavby a po dokončení ve výlučném vlastnictví města“.

Co je myšleno technickou infrastrukturou (dále jen „TI“)?

V dodatcích žádná specifikace uvedena není. Ve skutečnosti se jedná o chodníky, parkoviště okolo domů, upravené plochy zeleně, vybudované hřiště, ale také část cyklostezky a veřejné osvětlení okolo ní a samozřejmě veřejné osvětlení okolo chodníků.

To vše ve výši 19.029.024,-Kč, jak vyplývá z dopisu primátora pana Úlehly ze dne 12.9.2005. KE STAŽENÍ

Proč bylo toto ustanovení do dodatků smluv vpašováno?

A) Protože se jedná vždy o majetek SMZ, stejně jako jsou majetkem SMZ pozemky, na kterých tato TI byla vybudována.

B) Protože bylo třeba „podvést“ SFRB.

SMZ dle nařízení vlády náležela dotace na výstavbu domů ve výši:

380.000,- Kč na jeden každý byt

500.000,- Kč na každý jeden byt zvláštního určení a

180.000,- Kč  (za každý byt) na vybudování technické infrastruktury. SMZ dostalo tuto část dotace pouze na I. etapu. Jelikož se posledními dodatky SOSD navýšil konečný počet budovaných bytů na 166 a v I. etapě (neplatné smlouvy vč. dodatků)  se jedná o 85 b.j., tak celková dotace na vybudování TI, poskytnutá fondem, činí pouze 1.530.000,- Kč. Ale TI stála 19.029.024 Kč.

To je rozdíl oproti skutečnosti 17.499.024.-Kč!

SMZ dalo do výstavby pouze a jen dotaci od SFRB. To znamená, že TI, která je výlučným vlastnictví SMZ, byla dotována z dotace určené na výstavbu bytů a bytů zvláštního určení právě v té výši, která městu scházela. 17.499.024.-Kč!

Domnívám se, že to je dotační podvod!

Město chtělo právě pomocí těchto dodatků tento podvodzhojit“ tím, že změnilo původní formulací toho, na čem se účastníci smlouvy dohodli, tedy že sdruží finanční prostředky na výstavbu bytů (původní záměr všech předcházejících smluv a dodatků, ať již platných nebo ne) a nyní tedy i TI.

Tím by při kontrolách ze strany SFRB argumentovalo, že SMZ vložilo do TI svoji část dotace ve výši (správně) 1.530.000,- Kč, a zbytek dodalo BD ve výši 17.499.024.-Kč.

Najednou bylo BD chudší o 17.499.024,-Kč!

Tentokrát jsou pod tímto podvodem podepsáni na straně města pan Úlehla (ODS), primátor, a na straně BD pan Miroslav Kašný, zastupitel (KDU-ČSL), předseda představenstva a  pan Čech, místopředseda představenstva BD a ředitel SDZ.

(Pan Úlehla i pan Kašný hlasovali stejně jako jejich spolustraníci, za prodej části podniku VaK Zlína a za provozní model s VEOLIÍ….)

Tento dodatek je ale schválen a podepsán až po kolaudaci dostavěných do v září 2003 a tak je toto ustanovení o TI nejen nesmyslné, ale i neplatné, jelikož není možné po dokončení investice říkat, že se oba účastníci zavazují sdružit finanční prostředky na výstavbu bytů a TI, tedy něčeho, co již bylo postaveno, zkolaudováno, zaplaceno a dáno do užívání včetně nájemních smluv k bytům.

 

VII. Díl sedmý

13. 11. 2018

VII. Dohoda podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí (dále jen „Dohoda“)PODVOD č.VII  KE STAŽENÍ

Tato Dohoda byla tentokrát podepsána za SMZ paní Svatavou Nováčkovou (ODS) náměstkyní primátora, a na straně BD panem Miroslavem Kašným, zastupitelem (KDU-ČSL), předsedou představenstva a  panem Dorazilem, místopředsedou představenstva BD, zaměstnancem SMZ, a to dne 1.9.2003.

(Jasný důkaz o tom, že domy byly předány do užívání a byly po kolaudaci a nemohl tak být uplatněn změněný status sdružených finančních prostředků podle posledních dodatků SOSD, jelikož tyto prostředky již byly vyčerpány a utraceny. Viz. č. VI.)

Dohoda samotná upravuje to, jak se bude s domy hospodařit, za jakých podmínek budou podepisovány nájemní smlouvy atd. Jak vyplývá ze SOSD, tak hospodařením s domy bylo pověřeno BD a to se také odráží v Dohodě.

Nejdůležitějším odstavcem Dohody je však odstavec, zabývající se rozdělením zisku nebo ztráty při hospodaření samotném.

Je to konkrétně článek III. bod.6. Ten zní takto:

Je důležité vědět, že zatímco SOSD byla poznamenaná podmínkami dotace, tzn. mimo jiné, že SMZ muselo mít na vybudovaných domech 51% podíl (i když vložilo pouze 33,54% finančních prostředků a ze svého rozpočtu pouze 1 mil. korun), tak Dohoda již žádnou dotační podmínkou, týkající se rozdělení výnosů, vázána není. Záleželo pouze na „svobodné“ vůli obou partnerů, jakou dohodu podepíší.

Připomeňme si, že za BD podepisoval pan Kašný, zastupitel a člen KDU-ČSL a pan Dorazil, zaměstnanec SMZ, vedoucí investičního oddělení. Jak jsem psal výše, v orgánech společnosti byly pouze osoby, které byly zastupiteli nebo zaměstnanci SMZ nebo jeho firem. O svobodné vůli BD tak nemůže být ani řeč, i když bylo povinností představenstva hájit především zájmy BD!

Správně by mělo být to tak, aby se zisk nebo ztráta dělily v poměru vložených finančních prostředků, tedy 33.54% SMZ a 66,46% BD.

Pokud by ale odpovědné osoby jednaly v zájmu BD, tak by zajistily skutečný poměr vložených hodnot (15% SMZ a 85% BD) a tímto poměrem by se měly dělit výnosy a náklady.

Pojďme si spočítat skutečnost.

Příjmy z nájemného z bytů činí ročně   894.063,36 Kč

Příjmy z BZU činí ročně                         166.404,00 Kč

Celkem to činí                                    1.060.467,36 Kč  

Dohodu vypracovalo SMZ a BD „hájili“ jeho zaměstnanci a politici. Dle Dohody je rozdělení výnosů následující:

SMZ = 166.404,-Kč (100% výnosů BZU) + 455.972,31Kč (51% z ostatních výnosů) = 622.376,31 Kč

BD    =   (49% z ostatních výnosů)                                                             = 438.091,05 Kč

Poměr k zisku tedy je:

SMZ = 58,69 %

BD   =  41,31 %

Přestože se BD podílelo na celé výstavbě domů finančními prostředky ve výši 66,46% z celkové ceny stavby (ve skutečnosti díky tomu, že se TI stala majetkem pouze SMZ atd., BD vložilo do výstavby až 85% potřebných finančních prostředků), tak na zisku se podílí pouze 41,31% !!!!

Tak pokračuje okrádání BD a jeho členů. Obyčejných občanů SMZ.

A ano, Dohodu opět neschválil žádný orgán BD. Ani členská schůze, ani představenstvo. Pouze ji za BD podepsali „dobrák“ pan Kašný a pan Dorazil.

V současné době se SMZ domáhá, dokonce soudně, toho, aby tyto příjmy, v rozporu s dobrými mravy, (je otázkou, zda byly porušeny toliko dobré mravy), soud přiřknul skutečně pouze SMZ! To je podstatou všech současných soudních sporů!!!

Žaloby byly podány roce 2009 za primátorování paní Ondrové (ODS) a vlády vlastně Martina Janečky (ČSSD), a v roce 2018 pak za primátorování pana Adámka (STAN), který je nyní zároveň členem BD, a vlády odpovědného náměstka za bytovou politiku pana Jiřího Korce (ANO) !!!

 

Dále pak Dohoda řeší Garáže a Garážové stání. SMZ stanovilo, že G, GS bude pronajato na 20 let a nájemníci uhradí dopředu nájem ve výši 179.000 za G, a 119.000 za GS. Tedy v podstatě kupní cenu.

Ale místo toho, aby se tato částka odečetla z celkové hodnoty domů, a snížila se tak hodnotu DMÚ všech členů BD, tak vybraných 6.792.000,- Kč je nad rámec celkové ceny výstavby!

Znamená to, že někteří členové BD zaplatili za G, Gs 2x a jiní členové se také podíleli na ceně výstavby i G, GS, ale nemají k těmto prostorám žádné majetkové, nebo nájemní právo!

A ANO, SMZ si opět z této dopředu vybrané částky vzalo…..51%!!!

Další okradení členů BD!

 

VIII. Díl osmý

12. 11. 2018

VIII. Smlouva o půjčcePODVOD č. VIII

Jak vyplývá ze SOSD, tak SMZ schválilo na svém jednání zastupitelstva půjčku BD, v době, kdy ještě ani BD neexistovalo, tedy 27.6.2002..

Nebylo to tak, že bychom jako budoucí družstevníci žádali o půjčku.

SMZ rozhodlo, že družstvo, potažmo její členové si „musí“ vzít půjčku. A nikdo z nás (kromě asi 8 členů) to neodmítl. V podstatě jsme, stejně jako o dalších smlouvách, při náboru a přijetí za členy, o půjčce ani nevěděli.

Jedná se o  cca 47.500.000,- Kč.

Kdyby SMZ tyto finanční prostředky nepůjčovalo BD, ale poskytlo by je jako svůj další vklad do sdružení, činil by jeho podíl na vložených hodnotách 57,68% ! To již téměř odpovídá jeho skutečném podílu (58,69 %, čl.VII) na zisku, vyplývající z Dohody o hospodaření s domy.

Tuto půjčku, resp. finanční prostředky z ní, ale vložilo do sdružení BD.

A BD, resp. jeho členové tuto půjčku splácejí formou DMÚ. Včetně úroků.

Úroky činí za 20 let cca 10.970.622,-Kč.

Ti, kdo si to umí spočítat, ví, že to znamená jediné.

Celou půjčku splácejí členové BD a to včetně úroků, ALE MAJETEK ZA TUTO PŮJČKU POŘÍZENÝ, VLASTNÍ SMZ!!!!

A SMZ má také z tohoto majetku, z půjčky pořízeného, KOMPLETNÍ PODÍL NA ZISKU.

Jinými slovy, BD a družstevníci platí jak jistinu, tak úroky, ALE ZISK INKASUJE SMZ!

Aniž by se jakkoliv na těchto nákladech podílelo.

Od roku 2006, kdy jsme se dostali do vedení BD, rozpočítáváme i úroky z půjčky tak, aby připadlo do nákladů 51% SMZ a 49% BD.

SMZ nás za to několikrát zažalovalo!

Naposledy za pana Adámka a pana Korce. A pan Korec ještě přeneseně vyhrožoval, že nás z bytů vystěhuje!

Takto nám v roce 2005 vyhrožoval i Martin Janečka….

Smutné je, že jeden soud již v této věci, zatím nepravomocně, rozhodl tak, že musíme všechny úroky platit pouze my.

Pan Mgr. Němec při vynesení a zdůvodnění rozsudku dne 21.12.2017 mimo jiné řekl toto:

Především pak tam nesmí spadat výdaje, spočívající v úrocích, které je povinen zaplatit žalovaný (BD) z půjček, které čerpal podle těchto předmětných smluv o půjčkách, právě na to, aby mohl poskytnout peněžní prostředky a získat tak majetkový podíl na společných věcech.

Soudce Mgr.Němec toto zcela špatně vyhodnotil, přestože mu byly důkazy řádně předloženy.

Finanční prostředky z půjček, totiž ve skutečnosti, jak je popsáno výše, neslouží a nikdy nesloužily k získání podílu žalovaného, tedy BD, ale sloužily pouze a jen k získání podílu žalobkyně, tedy SMZ!!!

To vše díky tomu obrovskému nepoměru vložených finančních prostředků ku skutečnému poměru podílů na majetku a ještě markantněji právě ku podílu na zisku.

Ještě jednou, BD vložilo 47,5 mil. korun z půjčky, ale majetkový podíl (majetek) za tyto peníze získalo SMZ. A SMZ si nyní činí i nároky na zisk, který z takto podvodně nabytého majetku získalo!

Je naprosto jedno, kdo tyto prostředky půjčil. I kdyby si BD půjčilo komerční úvěr, nebo hypoteční úvěr u banky, tak po vložení těchto peněz do výstavby, by podle smluv, které uzavřelo SMZ v podstatě samo se sebou, majetek za tyto půjčené peníze získalo město.

A na úrocích se město nechce podílet, i když jako jediné (BD příjmy z majetku, úvěrem pořízeného, nemá) má 100% podíl na příjmech z majetku za tuto půjčku pořízeného!!!

PODVOD A KRÁDEŽ. Jinak to nejde nazvat. A je jedno, jestli to původně způsobili Janečka, Úlehla, Kašný nebo Dorazil, dnes v tom pokračují pánové Adámek, Korec a další.

Pokud bychom museli skutečně přestat s rozdělováním nákladů úroků půjčky mezi SMZ a BD, pak by BD nebylo schopné finančně přežít. Tak zlodějsky jsou nastaveny ekonomické parametry.

Možná o to někomu ve skutečnosti šlo. Aby BD zkrachovalo a někdo získal levně jeho podíl….

 

IX. Díl devátý

11. 11. 2018

IX. Smlouva s ISA CONSULTPODVOD č. IX

Jak se získávaly peníze z projektu.

Již v oddíle II. jsem Vás seznámil s tím, jak se SMZ vypořádalo s MEROU. Vzniklo tak vakuum, kdy se nevědělo jak dál. Tedy ne, že by se nevědělo jak stavět, nebo za jaké peníze. SMZ mělo bohaté zkušenosti s podobnou výstavbou na ulici Slezská a hlavně tak postavilo několik domů na Podlesí IV. Ale toto byla nová situace a někteří lidé potřebovali z výstavby výrazně profitovat. Nakonec se našlo jednoduché řešení. Do celého projektu SMZ – BD se přizvala na „pomoc“ společnost ISA CONSULT (ISA) z FM. Úplně zbytečně, jak to potvrdili i pracovníci SFRB. Pro získání dotace ISA nebyla potřebná (tuto město obdrželo již v roce 2002) a samotnou výstavbu si město mohlo, stejně jako na ul. Slezská, nebo Podlesí IV, a mělo, organizovat samo, prostřednictvím svých odborných pracovišť, nebo za pomocí své dceřiné společnosti SDZ.

Ze SOSD vyplývá, že správcem majetkových hodnot je SMZ. Tedy SMZ zadávalo veškeré zakázky, ale až na MANAG šlo o „malé“ částky.

Přizvala se ISA a ta se, na rozdíl od všeho ostatního, stala „najednou“ smluvním partnerem BD, ne SMZ.

Proč? Protože BD si mohlo vybrat ke kontraktu partnera kohokoliv, bez ohledu na výši smluvní ceny. BD nepodléhalo Zákonu o zadávání veřejných zakázek. U něj byla hranice pro povinné výběrové řízení 5 mil. korun. Na rozdíl od SMZ, které by muselo takovýto výběr podle zákona provést….

A tak pan Chvatík (KDU-ČSL) a pan Dorazil, podepsali samostatný kontrakt s ISA dne 19.8.2002. KE STAŽENÍ

Ano, je to stejný den, kdy bylo BD zapsáno do OR. Stejný den, na který se zfingoval podpis druhé SOSD.

Opět bez jakéhokoliv souhlasu orgánů BD.

Na této smlouvě bylo zajímavé několik věcí.

1. ISA pro BD provedla marketinkový průzkum, tedy nábor „nových“ členů za 1.500,-Kč za jednoho člena, za jeden byt. Proč?

Jak je uvedeno v kapitole II. SMZ „získalo“ od MERY, v rámci vyrovnání „seznam zájemců o nájemní byty“ za cenu 1.975.000,-Kč. Tak proč bylo potřeba platit ještě navíc ISE 166 x 1,500Kč = 249.000,-Kč? A za co vlastně?

Vždyť ISA ve Zlíně neměla kanceláře, žádné plakáty ani poutače, jedinou inzerci podalo a zaplatilo BD. A ISA úřadovala, asi tak 4x, v obřadní  a zasedací síni Zlínského magistrátu.

Ale bomba se skrývá v odstavci 1. čl.IV. Zde se píše:

Smluvní strany (ISA a BD) se dohodly na cílové odměně ve výši 3% z celkové hodnoty investičního záměru klienta (192 mil. korun). Nárok na cílovou odměnu vzniká nejen úspěšným dokončením projektu, ale současně nepřekročením částky 15.300 Kč/m2 celkové plochy po odečtení dotace pro jednotlivé členy družstva.“

ISA neměla na úspěšném dokončení díla žádný podíl. A jednotliví členové BD nikdy žádnou dotaci neobdrželi. Přesto byla tato cílová odměna ISE vyplacena, dokonce ještě v zálohách, před dokončením samotné výstavby!

Celkem 6.000.000,- Kč za nic! Pro koho byly tyto peníze určeny je nám, Zlíňákům, myslím jasné…

Podali jsme několik trestních oznámení, ale když už vyšetřující policista řekl, že začne odpovědné osoby stíhat, Státní zastupitelství to zarazilo…..

Kdo zná pozadí zlínské politiky spojené s Marcelou Koutnou, manželkou Bedřicha Koutného v té době (koneckonců až doposud), nemůže se ničemu divit. Stačí si uvědomit, že ve Zlíně policie a Státní zastupitelství nic z toho, co se zde na počátku tisíciletí v období vlády pánů Janečky – Úlehly dělo, nevyšetřily a nikoho neodstíhaly.

A že toho bylo!

Privatizace 8 mld. majetku Svitu, VaK Zlín, BD Podlesí, stavba KUC a mnoho dalších „případů“.

 

X. Díl desátý

10. 11. 2018

X. Jednání o narovnání

Již od roku 2002 se snažíme, aby byly tyto věci, tyto „chyby“, napraveny. Nikdo z nás je nezpůsobil. Je to práce pouze a jenom SMZ, které všechny smluvní dokumenty připravovalo. BD nikdy nemělo právníka, který by se na smlouvách podílel. Ani ekonoma, který by dokázal upozornit na ekonomické dopady těchto smluv. A vlastně BD nemělo ve svých řídících orgánech ani zástupce investorů, kteří by skutečně hájili i jejich zájmy.

První jednání o nápravě smluvních vztahů proběhla za účasti náměstkyně primátora paní Svatavy Nováčkové. Možná by nám byla ochotna pomoci, ale strašně se bála Martina Janečky. A pan Janečka nám sice něco slíbil, ale nikdy to nesplnil.

Následně bylo dohodnuto jednání s primátorem panem Úlehlou, který si nás vyslechl, řekl, že kdyby tomu tak mělo být, že by to bylo na přes držku a že tam má také maminku a že za vše mohou „Lidovci“.

Následující období jsme jednali s paní primátorkou Ondrovou, ale jejím náměstkem byl opět Martin Janečka. Paní Ondrová té věci nerozuměla již vůbec a jediné na co se zmohla, bylo dokola omílané, že „nemůže zvýhodnit jednu skupinu obyvatel na úkor obyvatel celého města“. Přitom jsme nechtěli nic jiného, než abychom po 20-ti letech nabyli takový poměr z podílu SMZ, který by odpovídal našemu finančnímu vkladu. A upravilo se hospodaření se společnou věcí. Pan desetiprocentní to pohřbil.

Naděje nám svitla po volbách v roce 2010, kdy se po dlouhých letech vystřídala vláda nad městem. Primátorem se stal pana Adámek a jeho náměstkem přes bytovou politiku pan Běták. Pan Běták osobně před volbami roku 2010, před domy na Podlesí, sliboval, že zajistí spravedlivou nápravu tohoto zločinu.

V roce 2013 jsme k takové dohodě spěli a byla před schválením zastupitelstvem. Rada města Zlína již dohodu odsouhlasila, členská schůze BD také. Týden před jednáním zastupitelstva jsme se na popud pana Bětáka sešli v jeho kanceláři, abychom dohodu představili ODS. Přišel pan Blažek (koupaliště Zelené, koupaliště Riviéra, pozemky SMZ). Po hodinové diskuzi, když spokojeně odcházel, jsem se jej zeptal, jestli takovou dohodu na jednání zastupitelstva podpoří a zda tak učiní celý klub ODS.

Pan Blažek za sebe řekl, že tomu rozumí, souhlasí s tímto řešením, ale že za některé kverulanty v ODS neručí.

Předmětem dohody bylo, že majetkové podíly by měly být 22% SMZ a 78% BD, a že BD po 20-ti letech „dostane“ 29% podíl SMZ z jeho 51% za cenu 10.000,- Kč. K tomu sloužila smlouva o smlouvě budoucí s odloženou účinností. A upraví se Dohoda, aby podíly na zisku odpovídaly poměru 22% SMZ a 78% BD. To byly zásadní věci. K tomu několik drobných úprav.

Za týden na zastupitelstvu přišel na pořad jednání bod programu narovnání smluvních vztahů mezi SMZ a BD. Pan Běták bod uvedl, jelikož jej předkládal. Došlo k diskuzi.

O slovo se přihlásil pan Blažek (ODS) a prohlásil, že on s takovou dohodou souhlasit nemůže a že ODS bude proti. Již před jednáním zastupitelstva byl velmi aktivní (proti dohodě) zastupitel za ČSSD, pan Lehocký. Pánové Lehocký, Mikeska a Popesko, to byli tři akademici z UTB. Tři „pomocníci“, kteří byli dosazeni ve volbách v roce 2010 panem Martinem Janečkou. Bez něj se v té době totiž v ČSSD nic nehnulo.

Nakonec zastupitelstvo dne 7.11.2013 schválilo KE STAŽENÍ předložené a radou schválené dokumenty, ale již bez vypořádání 29% podílu pro BD jako celek. BD takovou dohodu nepodepsalo, protože by tím legalizovalo SOSD, které nikdy nebyly družstvem schváleny, bez náležitého narovnání SOSD.

K jednání se obě strany vrátily v roce 2016 a dosáhly pokroku. Pro SMZ byl přijatelný konečný spoluvlastnický poměr 19% SMZ a 81% BD. Protože ale již platil nový Zákon o obchodních korporacích, museli jsme při jednáních prosazovat skutečný poměr dle nás, tedy 15% SMZ a 85% BD. TABULKY příloha č. 8. - KE STAŽENÍ Jednání měla pokračovat za účasti tehdejšího náměstka pana Stříbného. Ten byl ale odstraněn a na jeho místo přišel pan Korec. Tím se všechno vrátilo k době, kdy byl náměstkem primátorů pan Martin Janečka. Pan Korec začal vymýšlet nesmyslné požadavky a začal lhát družstevníkům a celé jednání kompletně jeho vinou skončilo. Předpokládám, že toto bylo jeho cílem.

V tomto podvodu na obyčejných občanech a bydlících členech BD je ještě spousta věcí, které by bylo možno napsat, ale i tak je toho i nyní až až.

Pan Korec se za pomocí lží v dopisech přímo družstevníkům a také na webu SMZ a v Magazínu Zlín, pokoušel i s přispěním některých členů BD odstranit současné představenstvo, a především mě z vedení BD. Ke lžím se neváhaly na členských schůzích snížit ani vedoucí pracovnice magistrátu paní Holcová a paní Šafaříková. K  tomu navíc žaloby a soudy.

V prosinci proběhnou jednání mezi SMZ a BD za přítomnosti mediátora, kterého, přes sliby současného primátora pana Korce, které nesplnil, ustanovil až soud.

SMZ má dle Zákona o obcích 128/200 Sb., Díl 1, § 2, bod 2, pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. To snad nejsme občany SMZ? A je veřejným zájmem nás, občany města, okrádat a podvádět nás?

Dne 1.11.2018 byla zvolena nová náměstkyně odpovědná za bytovou politiku a BD Podlesí zvlášť. Paní Francová (STAN). Bude tato náměstkyně s to pochopit tyto podvody a vady a bude mít zájem a odvahu toto vše napravit?

 


 

 

Statistiky

Online: 6
Celkem: 717837
Měsíc: 8761
Den: 198