Jdi na obsah Jdi na menu
 


AUDIT - stanovisko ke způsobu provedení oprav účetnictví

27. 1. 2017

 Bytové družstvo Podlesí

Podlesí V/5407

760 05 Zlín

 

 

                                                                                                          V Sazovicích 11.1.2017

 

Věc : Stanovisko ke způsobu provedení oprav a narovnání zůstatků rozvahových účtů k 31.12.2015

 

A. Východiska

 

Ke zpracování stanoviska mi byly předloženy následující podklady a dokumenty:

 

-          Rozvaha analyticky za rok 2015 s původními stavy zůstatků účtů před provedením oprav,

-          Rozvaha analyticky za rok 2015 s novými stavy zůstatků účtů po provedením oprav,

-          Elektronická složka souborů zpracovaných v MS Word s popisy historie vzniku jednotlivých rozvahových účtů, s jejich původně zaúčtovanými stavy, s popisem zjištěných chyb a provedených oprav a přeúčtování.

 

 

B. Posouzení předložených dokumentů

 

Z výše uvedeného vyplývá, že jsem nedostal k posouzení žádné účetní doklady roku 2015. Ani to nebylo možné s ohledem na rozsah objednávky i na skutečnost, že k chybám v účetnictví docházelo i v předešlých letech.

Moje stanovisko vychází z ústních informací poskytnutých panem Sekulou a dále z informací popsaných v rámci specifikace doložení zůstatků jednotlivých rozvahových účtů. V jednotlivých specifikacích je popsána celá řada chyb způsobených nesprávným zaúčtování účetních operací nebo nesprávně zaúčtovanou částkou. Rovněž je popsána řada nesprávností způsobených porušením bilanční kontinuity, kdy nenavazovaly počáteční stavy účtů nového účetního období na konečné stavy účtů minulého účetního období z důvodu přímé úpravy počátečních stavů.

Toto je poměrně závažný nedostatek, který je v rozporu se základními principy vymezenými zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví. Z diskuse s panem Sekulou také vyplynulo, že nebyly prováděny dokladové inventury zůstatků účtů, což je rovněž v rozporu se zákonem o účetnictví. Provádění inventur by pravděpodobně mohlo vést k doúčtování chybějících účetních operací i k možné nápravě chyb v příslušných letech.

Tato tvrzení jsem neověřoval, ani mi nebyly předloženy konkrétní účetní doklady, sestavy nebo dokumenty, které by tato tvrzení dokládaly.

Nicméně z analýzy zůstatků účtů uvedených v obou rozvahách, zejména pokud se jedná o účty závazkových vztahů, vyplývá, že v minulosti se zůstatky řady účtů postupně navyšovaly, např. protože nebyly prováděny roční vyúčtování energií a služeb poskytovaných dodavateli družstva se zálohami placenými jednotlivými členy družstva, nebo nedocházelo ke správnému účtování splátek jistiny a úroků úvěru poskytnutého na výstavbu domů. Navíc docházelo ke slučování analytických účtů u velmi používaných účtů přijatých záloh a pohledávek, což vedlo k dalšímu znepřehlednění pohybů na účtech.

Z popisů doložení jednotlivých rozvahových účtů vyplývá, že bylo nutno provést opravy zůstatků většiny rozvahových účtů.

Po prostudování všech poskytnutých materiálů vyplynul na povrch základní dosud nevyřešený rozpor. Ve smlouvě o sdružení uzavřené mezi Statutárním městem Zlín (dále SMZ) a Bytovým družstvem Podlesí (dále BD) byl stanoven s ohledem na pravidla poskytování dotací poměr majetkových podílů SMZ a BD 51 : 49. Tomuto poměru však následně neodpovídal poměr finančních prostředků vložených ze strany BD, ani poměrná hodnota nemovitostí převedených do majetku BD na základě vyúčtování provedeného po kolaudaci domů.

 

Stručná rekapitulace:

Celková hodnota domů bez provedených víceprací

192 863 105,88

Hodnota technické infrastruktury v majetku SMZ

19 029 023,50

Redukovaná hodnota domů

173 834 082,38

podíl BD 49% vycházející ze smlouvy o sdružení

85 178 700,33

 

 

Původní vstupní cena nemovitostí dle vyúčtování

120 955 561,88

Výdaje související s pořízením nemovitostí dle přílohy

6 847 544,00

Zaúčtovaná hodnota domů

127 803 105,88

 

 

Rozdíl mezi hodnotou podílu a zaúčtovanou hodnotou

42 624 405,55

 

Hodnoty uvedené v rekapitulaci nezahrnují vícepráce provedené v jednotlivých bytech na základě individuálních požadavků členů družstva v průběhu jejich výstavby.

Z rekapitulace je zřejmý významný rozdíl mezi hodnotou podílu vypočítaného na základě poměru majetkových podílů daných smlouvou o sdružení a hodnotou zaúčtovanou na základě vyúčtování. Tento rozdíl je možno posuzovat ze dvou různých pohledů.

Na jedné straně BD získalo dle vyúčtování vyšší hodnotu nemovitostí, než odpovídá jeho podílu ve sdružení a vzniká tím otázka, zda by se v účetnictví měla zobrazit hodnota nemovitostí vyčíslená ve vyúčtování nebo hodnota vyčíslená z jednoznačně daného podílu BD ve sdružení. Byla zvolena varianta nižší hodnoty nemovitostí vycházející z hodnoty podílu BD ve sdružení. Otázkou také je, jak byl zúčtován v účetnictví SMZ jeho podíl na vybudovaných nemovitostech.

Druhým úhlem pohledu, který s výše uvedeným úzce souvisí, je hodnota vložených finančních prostředků ze strany BD, která výrazně převyšuje hodnotu podílu BD ve sdružení. Dle sdělení pana Sekuly vychází tento podíl zhruba 80 : 20 ve prospěch BD.

Z obou stran pohledů vychází hodnota rozdílu cca 40 mil. Kč, která je, buď pohledávkou za SMZ ve výši navíc vložených finančních prostředků, nebo vyšší hodnotou nemovitostí nad rámec podílu daného smlouvou o sdružení.

Tento rozpor nebo rozdíl se však nedá vyřešit jednostranně v BD. Nezbytné je jednání s SMZ, na kterém se projednají přístupy obou stran.

 

 

C. Závěr

Cílem mého stanoviska je obecné posouzení změn a oprav zůstatků rozvahových účtů k 31.12.2015, které bylo nutno provést z důvodů chyb a nedostatků vzniklých v účetnictví minulých let  při jeho externím zpracování. Cílem nebyla kontrola účetnictví nebo účetních dokladů roku 2015.

 Opravy uvedené ve specifikaci jednotlivých účtů nebyly provedeny úplně standardním způsobem vzhledem k dlouhodobější kumulaci chyb a nesprávností a také s ohledem na chybějící informace z účetnictví minulých let.

Jednalo se o narovnání zůstatků rozvahových účtů na základě zjištěných nebo dostupných informací, které nemělo vazbu na dříve provedené účetní operace. Cílem narovnání bylo vrátit všem rozvahovým účtům stavy odpovídající reálnému stavu.

 

Opravy zůstatků účtů nebyly prováděny s použitím nákladových nebo výnosových účtů, ale byly provedeny formou převodů mezi jednotlivými účty. Takže to neovlivnilo hospodářský výsledem roku 2015.

Výsledkem takových oprav není úplné narovnání všech účtů. Minimálně jeden účet zůstává nedoložitelný, protože byl použit ke srovnání součtu aktiv a pasiv. V tomto případě se jedná o účet 378 – Pohledávka za SMZ, na kterém je vyčíslena pohledávka za SMZ z titulu rozdílu ve vložených finančních prostředcích, jak bylo popsáno výše. Tento zůstatek účtu je pouze jednostranný a hypotetický, protože momentálně neexistuje závazek v účetnictví SMZ, který by s ním korespondoval. Hodnota pohledávky může být potvrzena až na základě výsledků jednání s SMZ. Závěr takového jednání nelze momentálně předpovědět, nicméně se domnívám, že se změny spíše promítnou do úpravy hodnoty nemovitostí, než do finančního vypořádání pohledávky BD za SMZ.

Doporučuji proto iniciovat jednání s SMZ, která povedou k vyjasnění hodnotu nemovitostí v majetku BD, případně hodnotu finančního narovnání mezi účastníky sdružení.

Dále doporučuji projednat na členské schůzi zvýšení vstupní ceny nemovitostí o prokazatelnou hodnotu víceprací provedených v jednotlivých bytech a hrazených členy družstva, které by souvztažně zvýšilo hodnotu jednotlivých členských vkladů.

 

 

 

 

Vypracoval :  Ing. Lumír Volný

                        Daňový poradce č. 1154

                        Auditor č 1411

 
 

 

Statistiky

Online: 2
Celkem: 720344
Měsíc: 9308
Den: 255