Jdi na obsah Jdi na menu
 


XI. Díl jedenáctý

9. 11. 2018

XI. LŽI - Jana Holcová, odbor ekonomiky a majetku, Pavla Šafaříková, pověřená vedoucí oddělení právního, Jiří Korec, náměstek primátora, nyní primátor SMZ

Několik případů a důkazů toho, že nejenom politici, ale i vysocí úředníci magistrátu SMZ lžou občanům města ve věci BD.

Paní Jana Holcovávedoucí odboru ekonomiky a majeteku

Na členské schůzi BD dne 12.4.2018 se vyjadřovala k otázce Dohody podílových spoluvlastníků paní Holcová, vedoucí odboru ekonomiky a majetku, vysoce postavená úřednice magistrátu města Zlína. Souviselo to s mojí odpovědí na dotaz pana Matulíka a mého vyjádření k informacím pana Korce, že družstvo nepředalo městu doklady dle výše uvedené dohody. Paní Holcová, jak vyplývá ze zápisu str.5 dole a str.6, doslova řekla toto:

Já bych chtěla jenom dodat na pravou míru to, jak říkal pan Sekula, že byl v radě schválený dodatek dohody o hospodaření. Žádný dodatek k dohodě o hospodaření schválený nebyl. Byl odsouhlasený radou (!!!), měl jít dál do zastupitelstva, ale protože pan Sekula týden před jednáním zastupitelstva oznámil, že členská schůze a představenstvo s ním nesouhlasí, tak byl tento materiál z jednání staženTakže to jenom abyste věděli. Takže stále platí to, co je uvedené v dohodě v bodě 11, já vám ho přečtu, že se BD zavazuje, že bude pravidelně předkládat nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí, aktuální výsledky hospodaření tj. rozvahu, výkaz zisku a ztrát, případně další upřesňující materiály a nejpozději do 28.2. následujícího roku bude předkládat vyúčtování všech nákladů a výnosů spojených se společným hospodařením s bytovými domy za daný kalendářní rok. A družstvo je povinno umožnit městem pověřené osobě fyzickou kontrolu účetních dokladů, na jejichž základě byly podklady za příslušné období zpracovány. Takže to co vám tady říkal pan Sekula, že jsou nějaké džentlmenské dohody, že se to předkládat nebude, není pravda. A nevím potom, proč teda předkládá alespoň to vyúčtování nákladů a výnosů, když tady tvrdí, že to není platné. Jenom abyste věděli, jaká je skutečnost.“ konec citace.

Z odpovědi města na moji žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, když mi byl poslán zápis KE STAŽENÍ rozhodnutí Zastupitelstva města Zlína ze dne 7.11.2013 č. 8/22Z/2013 vyplývá, že toto rozhodnutí je plně v souladu s mým tvrzením a dokazuje, že skutečně Zastupitelstvo města Zlína dohodu změnilo a to tak, že inkriminovaný článek III. odst.11, na který se paní Holcová i pan Korec odkazují, úplně zrušilo a nahradilo tak, že družstvo je povinno nejpozději do 31.7. následujícího roku předložit vyúčtování všech výnosů spojených se společným hospodařením, což potvrzuje, že paní Holcová lhala.

Paní Holcová, jelikož byla přítomna těchto jednání, lhala, a materiál tedy nejenže nebyl stažen, ale byl naopak Zastupitelstvem schválen!!!

 

 

 

Paní Pavla Šafaříková, pověřená vedením oddělení právního

Na té samé členské schůzi BD dne 12.4.2018 se paní Šafaříková vyjadřovala k otázce jednoho z družstevníků: „Máme tu zástupce města a jejich právníky. Můžete potvrdit, že město nemůže převést svůj podíl na nikoho jiného než na družstvo?“

Paní Šafaříková, vedoucí právního oddělení SMZ:  „Pro mě je obtížné se k té věci vyjadřovat, protože za prvé, město by mohlo předstoupit a přednést zase svoje čísla. Pan Sekula přednáší svoje čísla, my svoje čísla a pak se na tom vzájemně neshodneme, to je jasná věc. Ve smlouvě je, že město převede svůj podíl na družstvo v podstatě za tržní cenu.“

Pan Sekula: Není to tak, ve smlouvě je řečeno, že město převede za cenu dle dohody smluvních stran.

Paní Šafaříková, vedoucí právního oddělení SMZ: „Ale my teď momentálně nemáme jinou možnost, než to převést za tržní cenu.“

Předně je třeba říci, že ve SOSD je dodatky upraven převod podílu SMZ na BD „za cenu dohodou“.

Navíc si SMZ totiž od právní kanceláře „FIALA TEJKAL a partneři“ (byli také přítomni na naší členské schůzi a zastupují SMZ ve sporu s BD u soudů ve Zlíně)  z Brna nechalo vypracovat ODBORNÉ PRÁVNÍ STANOVISKO“ ze dne 10.8.2017 a které samo město umístilo na svůj web a ve kterém se můžete mimo jiné dočíst toto:  KE STAŽENÍ 

Možnost narovnání spoluvlastnických podílů s ohledem na povinnosti Objednatele (SMZ) dle Zákona o obcích

407.Problematikou převodů majetků obce, jejich oceněním a zdůvodněním odchylek od ceny obvyklé se soudy dlouhodobě zabývají. Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice ve svém rozsudku č.j. 52 A 32/2016 - 126 ze dne 20.7.2016, který byl publikován též ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu číslo 12/2016, základ problematiky výstižně shrnul následujícím způsobem:

407.1.Podle § 2 odst. 1, 2 zákona o obcích je obec veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající (odst. 1). Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem (odst. 2).

407.2. Podle § 38 odst. 1 zákona o obcích majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

407.3. Podle § 39 odst. 1, 2 zákona o obcích záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke dni zveřejnění záměru (odst. 1). Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné (odst. 2).

 

407.4. Z výše uvedeného je zřejmé, že obec jakožto veřejnoprávní korporace má při nakládání se svým majetkem určité zvláštní povinnosti vyplývající právě z jejího postavení jakožto subjektu veřejného práva (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 4. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3297/2008). Obec je zejména povinna hospodařit s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů tak, aby nepodlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11). Rozhodně však nelze výše citovaná ustanovení zákona o obcích interpretovat tak, že obec musí při prodeji nemovitého majetku vždy upřednostnit ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Takováto interpretace by totiž mohla vést k přijímání rozhodnutí, která odporují zájmům obce a občanů obce. Obec proto sine dubio může v mezích § 38 a § 39 zákona o obcích rozhodnout, že určitou nemovitou věc prodá i za cenu nižší než obsaženou v nejvyšší nabídce reagující na zveřejněný záměr, pokud má za to, že to je v jejím zájmu, resp. v zájmu občanů obce (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 4 As 223/2015 - 43, bod 37). Takový postup je ovšem nutno odůvodnit, a to způsobem odpovídajícím okolnostem (tj. např. významu prodávané věci pro obec, rozdílu v nabídnutých kupních cenách apod.) konkrétního případu. Jakákoliv lidská činnost, odůvodňování rozhodnutí nevyjímaje, je totiž vždy spjata s otázkou hledání míry (in medio stat virtus), a proto např. čím menší bude rozdíl v nabídnutých kupních cenách (a čím menší tedy bude i případný negativní dopad akceptace ekonomicky méně výhodné nabídky na rozpočet obce), tím stručnější může být odůvodnění příslušného rozhodnutí zastupitelstva obce. Postačí přitom, pokud budou důvody rozhodnutí zastupitelstva obce seznatelné např. z předkládací (důvodové) zprávy k návrhu příslušného usnesení či z rozpravy předcházející přijetí příslušného usnesení.

408. Z uvedeného shrnutí vyplývá závěr, že existují-li důvody hodné zřetele, může se Objednatel při zachování dalších povinností odchýlit od obvyklé ceny zcizovaného majetku.

409. Přípustnost takového postupu vyplývá též z rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 3757/2007 ze dne 16. 7. 2008, v němž soudy řešily platnost převodu podílu o velikosti % na pozemku a bytovém domě na pozemku stojícím na třetí osobu za 1,- Kč. Nejvyšší soud v odůvodnění citovaného rozsudku uvedl k věci mimo jiné následující: „Neobstojí ani právní názor odvolacího soudu o nepřípustné, resp. nezdůvodněné odchylce sjednané kupní ceny od ceny obvyklé. Odvolací soud argumentoval zejména ustanovením § 39 o obcházení zákona. Měl se však spíše zamyslet nad principem smluvní svobody (autonomie) účastníků občanskoprávních vztahů, vyjádřené v § 2 odst. 3 o. z. Sjednaná cena 1,- Kč za pozemek a na něm stojící stavbu byla zajisté „symbolická". Soud prvního stupně však z provedených důkazů podrobně a přesvědčivě vyvodil skutkový závěr, proč účastníci smlouvy ze dne 15. 8. 2001 dospěli k dohodě právě o této ceně (viz zejména str. 3, 4 odůvodnění jeho rozsudku). Protihodnota nabytí spoluvlastnického podílu stranou žalovanou byla jasně dána její účastí na stavebních pracech na nemovitostech, jak je

patrné z rámcových dohod i smlouvy o sdružení (č. l. 51 - 65 spisu)."

410. Situace Objednatele je složitá v tom, že pokud by k narovnání nerovnosti ve spoluvlastnických podílech mělo skutečně dojít, měl by Objednatel odpovídající část svého spoluvlastnického podílu převést na BDP bezúplatně. Jediný způsob, jak takovému převodu dodat legitimitu a soulad se Zákonem o obcích, je odůvodnit jej okolnostmi souvisejícími se vznikem vlastnického práva Objednatele a BDP k Bytovým domům.

411. Argumentace by měla spočívat zejména v tom, že ujednání mezi BDP a Objednatelem ve Smlouvách o sdružení o výši spoluvlastnického podílu na Bytových domech nebylo ujednáním, které vzniklo zcela svobodně, nýbrž ujednáním, které bylo nezbytné k tomu, aby Objednatel obdržel dotaci od Státního fondu rozvoje bydlení potřebnou pro realizaci Záměru. O takové skutečnosti svědčí též „sjednaný" spoluvlastnický poměr 49 ku 51, který je typický pro situace, kdy má jeden ze zúčastněných subjektů zájem ponechat si těsnou většinu, aby měl rozhodující vliv na dění týkající se společné věci či záležitosti.

412. Pokud by Objednatel a BDP v otázce výše spoluvlastnického podílu nemuseli respektovat podmínky Státního fondu rozvoje bydlení, lze důvodně předpokládat, že sjednaný poměr spoluvlastnických podílů by byl nějakým způsobem svázán s poměrem vkladů účastníků sdružení nebo s poměrem nákladů na realizaci Záměru tak, aby vynaložené vklady či náklady byly v odpovídající hodnotě přetaveny do vlastnického práva.

413. Odůvodnění narovnání vlastnických práv s ohledem na poskytnuté vklady či vynaložené náklady pak lze provést jen s poukazem na základní právní principy, neboť při formálním výkladu vzájemných vztahů žádné nerovnosti neexistuj'í. Při uzavírání Smluv o sdružení účastníci totiž věděli, že poměr budoucích spoluvlastnických podílů neodpovídá poměru vkladů či nákladů účastníky vynaložených a přesto Smlouvy o sdružení uzavřeli. Váhu formálnímu výkladu dodává též absence jakéhokoliv ujednání účastníků o tom, jak budou v budoucnosti vzájemné vztahy narovnány.

414. Zmiňovanými principy, které by bylo možné použít pro odůvodnění převodu části spoluvlastnického podílu Objednatele na BDP, jsou princip dobrých mravů a princip spravedlivého uspořádání vztahů mezi Objednatelem a BDP, resp. mezi Objednatelem a členy BDP, kteří BDP poskytli prostředky ke splnění vkladové povinnosti BDP jako účastníka sdružení dle Smluv o sdružení a kteří zároveň BDP poskytli a poskytují prostředky k úhradě půjček dle Smluv o půjčkách.

415. Pokud by nedošlo k narovnání mezi BDP a Objednatelem a Objednatel by za tržní cenu prodával BDP svůj spoluvlastnický podíl o velikosti 51%, pak by BDP, potažmo členové BDP zaplatili 21% hodnoty Bytových domů dvakrát. Jednou při výstavbě, kdy vynaložili náklad o velikosti cca 70% hodnoty Bytových domů, a podruhé při převodu spoluvlastnického podílu z Objednatele na BDP, kdy by museli uhradit mimo zbývajících 30% znovu též 21% tak, aby Objednatel obdržel za svůj 51% spoluvlastnický podíl tržní cenu. Takovou situaci lze dle Zpracovatele označit za nespravedlivou, která může být shledána i rozpornou s dobrými mravy.

416. Narovnání vztahů bezúplatným převodem části spoluvlastnického podílu Objednatele na BDP z uvedených důvodů by pro potřeby Zákona o obcích bylo možné podřadit zřejmě pod povinnost Objednatele dle § 2 odst. 2 Zákona o obcích, jíž je povinnost chránit při plnění úkolů též veřejný zájem. Jako veřejný zájem by pak bylo možné označit právě zájem na tom, aby byla odstraněna zřejmá nespravedlnost týkající se vlastnických práv na Bytových domech, které byly na počátku pokřiveny okolnostmi, nad nimiž Objednatel ani BDP neměli kontrolu.“

Tolik z odborného stanoviska, za které město zaplatilo 175.000,- Kč bez DPH.

Je jasné, že tuto možnost a dokonce povinnost města, jak mu ukládá zákon o obcích, musejí znát samozřejmě Mgr. Šafaříková, ale také náměstek primátora Ing. et Ing. Korec. 

 

 

Pan Jiří Korec, náměstek primátora

Pan Korec, dopisem ze dne 15. 3., oslovil bydlící členy BD. Dopis byl, stejně jako v předchozích případech, vhozen do schránek v domech na Podlesí 5406 až 5407. Bez ohledu na to, že v bytech nebydlí vždy členové BD.

V uvedeném dopisu, datovaném z 15.3.2018, jsou uvedeny lži, které jsou způsobilé značnou měrou ohrozit moji vážnost u spoluobčanů a členů BD zvlášť,  s úmyslem mě poškodit v zaměstnání (jsem předsedou BD).

V dopise, který přikládám v příloze, je tučným písmem zvýrazněn první odstavec „Pavel Sekula zvyšuje náklady členů BDP“.

Navíc je dále uvedeno, že jsem „odmítl finanční spoluúčast města a tím rozhodnutím hodlám zvyšovat náklady BDP“.

Výroky pana Ing. et Ing. Jiřího Korce jsou nepravdivé. Představenstvo BD, jehož jsem předsedou, jednalo v této věci s péčí řádného hospodáře, s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a také nezbytnou loajalitou, jak vyplývá z povinností mu uložených v OZ par.159.

Za tímto účelem jsem učinil poptávku u více firem a zajistil i nabídky, které předložilo SMZ. Z těchto informací vyplývá, že jednotlivé nabídky se lišily podstatným způsobem.

Konkrétně:

SMZ – nabídka ZH Bohemia = 314.600,- Kč

SMZ – nabídka BDO              = 260.150,- Kč

BD – nabídka Audit and Tax cca 140.000,- Kč

BD – nabídka Gita Štolfová       = 30.000,- Kč (zadáno)

ÚSPORA = 230.150,- Kč

Zadání zakázky paní Gitě Štolfové odsouhlasilo představenstvo BD na svém jednání dne 6.3.2018 kolektivním orgánem a jednohlasným hlasováním. Není tedy ani pravda, že bych já zvyšoval náklady BD.

I když jsem skutečně nabídku finanční spoluúčasti města na předražené nabídce odmítl, tak jsem zároveň v dopise adresovaném panu Korcovi uvedl, že spoluúčast města bude v každém případěto dokonce vyšší než jakou nabídlo město, protože náklady BD vynaložené při správě společného majetku se dělí v poměru 51% SMZ a 49% BD, jak to vyplývá z dohody obou spoluvlastníků domů na Podlesí 5406 až 5411. Nabídka města tak byla zbytečná a v nižší výši (poloviny, 50%), než je ve skutečnosti uplatňován tento náklad BD.

Činností představenstva a konkrétně mojí vlastní prací tak nejenom že nedošlo ke zvýšení nákladů členům BD a korporaci jako takové, ale naopak došlo k podstatnému snížení nákladů, což je v příkrém rozporu s tvrzeními, v dopisu uvedenými.

Náklady dle požadavků pana Korce:

nabídka BDO              = 260.150,- Kč,     dělí se následovně:

BD   = 130.075,-Kč (50%)

SMZ = 130.075,- Kč (50%) (skutečný náklad SMZ = 107.500,- Kč, částka bez DPH)

Tyto náklady se dělí dále (dle vyjádření pana Korce na členské schůzi) v poměru 51%SMZ a 49%BD:

 

BD   = 63.736,75 Kč (49% ze 130.075,-)

SMZ = 66.338,25 Kč (51% ze 130.075,-) (skutečný náklad = 54.825,- Kč, částka bez DPH)

 

Celkové náklady  BD   =   63.736,75 Kč

Celkové náklady SMZ =  162.325,-   Kč

 

Skutečné celkové náklady provedeného auditu:

Faktura Gita Štolfová       = 30.000,- Kč, dělí se následovně:

BD    = 14.700,- Kč

SMZ = 15.300,- Kč

Celková úspora:

BD   =    63.736,75 – 14.700 = 49. 036,75 Kč

SMZ = 162.325 – 15.300      = 147.025 Kč  - o tuto částku měl pan Korec v úmyslu poškodit SMZ !!!

 

 

Ing. Korec ve svém dopisu družstevníkům dále tvrdí, že představenstvo jednalo v rozporu s usnesením členské schůze ze dne 23.11.2017 a rozhodlo zadat audit u auditorky, která nebyla uvedena mezi navrhovanými auditory.

Usnesení členské schůze v této věci zní následovně:

Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise a BD zadá zpracování auditu dostupného účetnictví BD. BD a statutární město Zlín společně a ve spolupráci dojednají a vyberou auditorskou firmuKaždá ze stran navrhne dva auditory, kteří doposud nepracovali pro žádnou stranu. Toto vyberou do konce ledna 2018.

Usnesení nevylučuje, aby v případě odmítnutí navrženého auditora, nemohla odmítnutá strana navrhnout jiného. Nebyla ani splněna podmínka výběru do konce ledna, jelikož SMZ zaslalo své nabídky BD teprve 16.2.2018. Poté jsme předložili SMZ novou nabídku, která byla řádově mnohem levnější a splňovala tak podmínku péče řádného hospodáře.  K tomu vyjádření paní Mgr. Vojtáškové:

    "Pokud jde o audit BDP, tak k tomu jen znovu uvádím, že s ohledem na  znění usnesení přijaté poslední členskou schůzí,  nemá SMZ právo samostatně rozhodnout o auditorovi. BDP postupovalo zcela v souladu s tímto usnesením. Vzhledem k tomu, že  šlo hlavně o to,  aby se audit zadal ke  zpracování, tak to bylo ze strany BDP splněno.   Bohužel na schůzi nechtěl nikdo přijmout  přesné řešení, které by bylo možno aplikovat v případě, že se na výběru neshodnete. Nelze tedy v dané situaci postupovat jinak, než že si auditora vybere BDP, když dle usnesení mu bylo uloženo, že zpracování auditu zadá.“

Kompletní komunikace ve věci výběru je uvedena v příloze. KE STAŽENÍ. Z těchto dokumentů je patrné a jasné, že BD postupovalo v souladu s usnesením členské schůzi s přihlédnutím k tomu, je jeho členové musí jednat v souladu s § 159 OZ.

Naopak, je jednoznačně prokázané, že pan Korec svým postupem nejenom že nejednal čestně a poctivě, ale navíc se domáhal zadání auditu u firmy BDO CA, jejíž nabídnutá cena byla značně předražená. Je třeba si uvědomit, že účetnictví BD jsou dva šanony dokladů za rok, přičemž nákladových faktur je pouze cca 120 ks.

Otázkou tedy je, zda by se ze zaplacené předražené služby „nenašlo“ něco finančních prostředků buď pro jednotlivé účastníky „výběrové komise“, či pro jejich stranické pokladny.

Pan Korec tyto lži publikoval nejenom v otevřených dopisech družstevníkům, ale současně je prezentoval na webu SMZ a v Magazínu Zlín, vydávaného radnicí SMZ. Nepravdivě a manipulativně tak například interpretoval i výsledky samotného auditu. KE STAŽENÍ

Proč nám všem občanům města tito lidé na schůzích tváří v tvář, v dopisech, na webu města a v článcích v Magazínu Zlín takto lžou???

V čí prospěch takto v rozporu s morálkou a dobrými mravy jednají???

 
 

 

Statistiky

Online: 3
Celkem: 720330
Měsíc: 9300
Den: 283