Jdi na obsah Jdi na menu
 


22.1.2007

8. 2. 2007

Zápis z jednání na téma „Bytové družstvo Podlesí“

22. 1. 2007

Přítomni: SMZ – PhDr. Ondrová, primátorka, p. Janečka, 1. náměstek primátorky, ing. Mikel, tajemník, mgr. Kučerová (OP), ing. Stašková (OE)

                 SDZ – p. Šebík, ředitel, pí Červená, ekonomka

                 Bytové družstvo Podlesí –  p. Sekula, předseda představenstva,

             p. Bieronski, místopředseda představenstva

 

 

Jednání bylo svoláno primátorkou v návaznosti na dopis představenstva Bytového družstva Podlesí (dále jen „BDP“) doručený primátorce v prosinci 2006.

V průběhu jednání se strany vyjadřovaly k jednotlivým bodům dopisu v číselném pořadí:

 

Bod 1)

Tajemník deklaroval, že SMZ je připraveno jednat s BDP i se Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB) a to o formě smluv o smlouvách budoucích, kdy je možné převést spoluvlastnický podíl obce až po 20 letech.

Závěr: Dohodnout se na znění návrhu dodatku ke smlouvě o sdružení a jednat se SFRB.

 

p. Sekula na to uvedl, že si BDP uvědomuje důležitost zachování podmínek, za kterých byla SMZ přidělena dotace. On osobně byl na návštěvě u p. Vágnera na SFRB v Olomouci, kde mu bylo řečeno, že SFRB nemá zájem zasahovat do ujednání mezi BDP a SMZ o podmínkách převodu spoluvlastnického podílu po 20 letech.

 

P. Janečka uvedl nutné podmínky SMZ pro další jednání s BDP a to:

-         zajištění půjčky, a

-         pro případ povinnosti SMZ k vrácení dotace  garance družstevníků, že uhradí městu celou výši dotace včetně penále, které by město muselo státu zaplatit.

 

Závěr k bodu 1) BDP vypracuje návrhy smluv, které chtějí se SMZ uzavřít, do nichž zahrnou výše uvedená zajištění. Náklady na vypracování smluv nese BDP, neboť iniciativa je na jejich straně. Po konsensu o návrhu jej lze předložit orgánům obce a jednat se SFRB.

 

Úkol: poslat p. Sekulovi usnesení ZMZ o jmenování náměstka pro bytovou problematiku

 

 

Bod 2)

Dohoda stran o tom, že p. Sekula předloží SMZ doklady k vícepracím, které ve svém dopise vyčíslil pod písm. b). Pro SMZ je důležité doložení dokladů a tak zjištění prokazatelně vynaložených nákladů.

 

Úkol: SMZ připraví návrh řešení k vypořádání vlastnictví k pozemkům pod bytovými domy a technické infrastruktury 

 

Dále se rozvinula diskuse:

p. Sekula tvrdí, že v 1. zápisu z členské schůze je zapsáno, že družstevníci nedostali na této schůzi smlouvu o sdružení. Dle informací, které jim byly do té doby poskytnuty, jim měly být byty po uplynutí doby 20 let od kolaudace převedeny za 1,- Kč. Tvrdí, že tehdejší představenstvo BDP, jehož členové byli nominováni městem, neumožňovalo družstevníkům nahlížet do dokladů družstva – vše je uvedeno v zápise z představenstva. Tvrdí, že ing. Dorazil družstevníky dezinformoval.  P. Sekula dále tvrdí, že smlouvy o sdružení, které jim byly rozdány, jsou neplatné, neboť byly stranami podepsány před zápisem do OR (16. 8. x 18. 8. 2002). Z tohoto důvodu jsou z ní zavázány pouze osoby, které smlouvy podepsaly (p. Chvatík, p. Čech), nikoli všichni ostatní členové družstva. Uvádí, že ing. Dorazil si nechal na tuto situaci vypracovat právní stanovisko od AK v Třinci. Dále p. Sekula pokračuje v obviněních a tvrdí, že smlouvy byly antidatovány, že existují dvojí zápisy ze zasedání představenstva. Dle jeho sdělení i ostatní smlouvy obsahují odkazy na smlouvu o sdružení uzavřenou dne 16. 8. 2002 (např. smlouva o půjčce).

 

p. Janečka se podivuje  nad tím, že ani jeden z nespokojených družstevníků z družstva nevystoupil a nepožádal o vrácení dosud zaplaceného členského vkladu ve výši 20 tis. Kč. Dále uvádí, že vždy tvrdil, že SMZ nebude vazalem družstva. Upozorňuje přítomné zástupce BDP na vážnost jejich obvinění a na silná slova, která používají.

 

Závěr: SMZ připraví návrhy smluv o převodu technické infrastruktury a pozemků na BDP.

 

Bod 3)

Tajemník uvádí, že byty zvláštního určení (BZU) hodlá SMZ vlastnit, ale SMZ je připraveno o úpravě hospodaření s těmito byty dále diskutovat. Je třeba ošetřit situaci tak, aby se SMZ nedostalo do nevýhodné pozice, jakmile bude v BDP v minoritním postavení. SMZ je připraveno jednat. Varianty ad a) a ad b) uvedené v dopise bere na vědomí.

 

V souvislosti s tím bylo otevřeno téma projektů vypracovaných společností Mera – p. Sekula tvrdí, že cena za tyto projekty činila cca 4,9 mil Kč a že tyto finance byly vynaloženy naprosto nehospodárně, tyto finance by měly jít k tíži SMZ, naproti tomu, tyto náklady uhradili družstevníci.

 

p. Janečka vytýká BDP, že jedná jednostranně, neboť povinnosti SMZ hodnotí jako vyhovující a vyžadují po SMZ jejich striktní plnění, na druhou stranu  povinnosti BDP hodnotí jako nevyhovující.

 

Úkol: vypracovat návrh na převzetí projektu Mera a Isa Consult bytovým družstvem.

 

Sekula namítá nepochopení věci:

-         po 20 letech žádá o vyrovnání toho, co jednotlivé strany vložily do výstavby, a odečíst částky, které nebyly vynaloženy účelně (Mera)

-         navrhuje, aby si SMZ ponechalo spoluvlastnický podíl ve výši přidělené dotace

-          je nezpochybnitelné, že SMZ dle podmínek dotace musí mít zachováno po dobu 20 let od kolaudace 51% většinu

 

Tajemník osvětluje základní princip, na kterém SMZ trvá: ostatní občané města nezaplatí nic na výstavbu domů BDP. Proto také není na místě odečítat od nákladů výstavby náklady na pořízení projektů firmy Mera, popř. Isa Consult. Také je třeba vzít do úvahy situaci, kdy by SMZ setrvalo u projektové dokumentace Mery, s největší pravděpodobností by vůbec nedošlo k realizace výstavby domů.

 

Ze strany p. Sekuly padají vážná obvinění úředníků i ostatních osob činných dosud v BDP (na které již podal trestní oznámení – pozn. autora)

 

p. Janečka kontruje a vážně zvažuje podání trestního oznámení naopak vůči p. Sekulovi a apeluje na ostatní členy představenstva, aby zvážili, kdo za BDP vystupuje navenek a jakým způsobem jedná vůči SMZ a jak vystupuje a jak seriózně se SMZ jako partnerem jedná.

 

 

Bod 4)

Tajemník konstatuje, že garáže mají odlišný režim a nelze postupovat dle návrhů BDP. Pí Stašková doplňuje, že členové družstva mají předplaceno nájemné na dobu 20 let dopředu a po uplynutí 20 let lze garáže převést do jejich vlastnictví za jasně stanovenou cenu.

 

p. Sekula opět  namítá nepochopení věci:

stav u garáží má návaznost na Dohodu spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí. U garáží je sice vybráno dopředu nájemné, ale 51% je převedeno SMZ a tvrdí, že BDP by mělo požívat z vybraného nájemného cca 81%, což odpovídá poměru financí, které družstevníci do výstavby vložilo. Příjmy by dle jeho názoru měly být na účtu, se kterým hospodaří BDP. Tvrdí, že si SMZ „vzalo“ více peněz než na které má nárok.

Na to reaguje pí Stašková – 51% patří SMZ, 49% je časově rozlišeno v účetnictví BDP.

 

p. Janečka konstatuje, že Dohoda spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí byla schválena v orgánech obce i orgánech družstva. P. Sekula na to namítá, že SMZ byla v té době ovládající osobou, osočuje SMZ z porušování zákona.

 

Cíl, kterého má být dosaženo, dle p. Sekuly:

Maximální možná míra toho, co bylo slíbeno a vlastnictví BDP rovnající se nákladům, které do výstavby domů vložili, stejně tak u SMZ. Toto bydlení je pro družstevníky v danou chvíli dražší než běžná bytová výstavba (která se pohybuje ve Zlíně cca kolem 23-24 tis Kč/m2). Za byty prý zaplatí dvakrát. Částku uváděnou oficiálně SMZ ve výši 11.500,- Kč/m2 označuje jako mýtus.

 

p. Janečka navrhuje:

- cenu pořízení všech bytů (domů) zaplatí družstevníci městu po uplynutí doby 20 let od kolaudace staveb. SMZ tak dává družstevníkům čas k nahromadění finančních prostředků, což je pro družstevníky výhoda oproti jiným občanům, kteří při pořízení bytu musí hledat prostředky k pořízení okamžitě.

p. Sekula hodnotí tuto variantu řešení jako vstřícnou. Znovu opakuje, že BDP není ochotno hradit věci spojené s Merou a Isou (opakovaně osočují z neřádného hospodaření, a navíc z podplácení). Na zvážení nechává, zda budou schopni zaplatit cca 156 mil Kč. Dále tuto variantu podmiňuje tím, aby stav byl „vrácen“ k době kolaudace staveb a finanční toky, které dosud byly již uskutečněny, se narovnají v poměru, který odpovídá reálným vkladům stran (nikoli 51/49 u BZU…)

 

Závěr:

- Garáže odlišný režim.

- BD se nebrání zaplacení všech nákladů na výstavbu očištěné o náklady na Meru a Isu a povýšené o cenu pozemků pod bytovými domy včetně zahrnutí narovnání finančních toků.

- Návrhy musí být předloženy a projednány v orgánech obou právnických osob:

  • budou-li odsouhlaseny, p. Sekula požaduje, aby náklady na právní služby hradilo SMZ („protože SMZ celou situaci zavinilo“)
  • tajemník konstatuje, že nejdříve je třeba dohodnout principy, poté je schválit v orgánech obce, vypracování právních dokumentů bude zajištěno pomocí externí právní služby a pak může dojít k dohodě o nákladech
  • na závěr ještě proběhla diskuse o relevantnosti závěru ad bod 1) – k tomu dále níže

 

 

Bod 6)

SMZ nebude hradit právní služby, které si objednalo BDP.

Tajemník sám má s p. Sekulou nevyřešenou objednávku p. Sekuly na vypracování a předání kopií projektové dokumentace všech bytových domů, kdy tajemník svou aktivitu s odstupem hodnotí jako velmi iniciativní.

p. Sekula uvádí, že v tomto se neshodnou.

 

 

Bod 5)

K námitce na kvalitu práce p. Hladíka jako auditora SMZ odkazuje BDP na p. Hladíka jako auditora. Práce na auditu objednala SDZ, která k tomuto měla z titulu správce účetnictví oprávnění.

p. Sekula uvádí, že SDZ způsobila BDP škodu spočívající v nesprávné činnosti auditora – SMZ doporučuje uplatnit škodu u SDZ.

K věci se vyjádřil ředitel SDZ p. Šebík.

p. Sekula pokračuje, že SDZ byla vybrána ke správcování účetnictví bez výběrového řízení, poukazuje na 100% majetkovou účast SMZ v SDZ a míní, že její statutární zástupci jsou odpovědni SMZ. Spolupráci jinak hodnotí jako vcelku dobrou (až na konkrétní výtky), ale příliš drahou. BDP dalo dle jeho názoru velkou práci dát domy po technické stránce do pořádku (chyběly revize, revizní knihy, opravy, údržba, evidenční nedostatky – např. na 1 byt dvoje platné nájemní smlouvy a nebyly dořešeny dohody o další majetkové účasti, v ekonomické oblasti došlo ke škodám). Dle jeho názoru by zde mohlo dojít i na soud, ale lepší je jednání a vyjít si stranami vstříc tak, jak je navrženo.

 

Závěr:

SDZ dodá  konkretizaci a vyčíslení záležitostí – např. špatně spočítané daňové přiznání apod. Vyčíslení je třeba dodat a škodu uplatnit u SDZ, v jednotlivých položkách (evidenční, technická, nečinnost). Poté lze dále diskutovat nad konkrétními záležitostmi.

 

 

Resumé:

Na závěr p. Sekula považuje variantu uvedenou pod bodem  ad 4) - tj. zaplatit celou cenu výstavby- za vhodnější řešení než řešení soudní cestou. Považuje toto řešení dále za vhodnější než jít cestou zajišťovacích podmínek města uvedených pod bodem ad 1). Samozřejmě, že za nejvýhodnější variantu považují družstevníci za variantu, že BDP dostane spoluvlastnický podíl SMZ za 1 Kč nebo za cenu spojenou s převodem.

K tomu tajemník uvádí, že varianta řešení uvedená pod bodem ad 1) je podmnožinou řešení varianty ad 4) a v dané situaci nebudeme měnit závěry uvedené dříve pod body ad 1) – 6)

 

 

 

 

Zapsala:  Kučerová

 
 

 

Statistiky

Online: 5
Celkem: 717847
Měsíc: 8765
Den: 198