Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dodatek podmínek

31. 12. 2008

     

23.12.2008: Aktualizace žádostí přijatých Ministerstvem pro místní rozvoj do konce roku 2000 a přijímání nových žádostí.

Tento dodatek:

·         aktualizuje podmínky a náležitosti žádosti přijaté Ministerstvem pro místní rozvoj do konce roku 2000 v rámci Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury na akce, které mají být zahájeny do konce roku 2002;

·         stanovuje podmínky pro přijímání nových žádostí Ministerstvem pro místní rozvoj na akce, které mají být zahájeny do konce roku 2002.

Tímto dodatkem se doplňuje a mění ustanovení Programu takto:

1.      Aktualizované žádosti přijaté Ministerstvem pro místní rozvoj do konce roku 2000 na akce, které mají být zahájeny do konce roku 2002

2. 

o    Příjemcem podpory, stavebníkem a investorem je obec. V případě, že obec nemá dostatek vlastních finančních prostředků na dofinancování stavby, je možné sdružení finančních prostředků za podmínky většinového podílu obce na sdružené investici ve výši minimálně 51 % celkových investičních nákladů.

o    Při změně lokality, nebo navýšení počtu bytů u již podaných žádostí se nejedná o aktualizaci; v případě těchto změn musí být podána nová žádost.

3.      Nové žádosti na akce, které mají být zahájeny do konce roku 2002

o    Příjemcem podpory, stavebníkem a investorem je obec. V případě, že obec nemá dostatek vlastních finančních prostředků na dofinancování stavby, je možné sdružení finančních prostředků za podmínky většinového podílu obce na sdružené investici ve výši minimálně 51 % celkových investičních nákladů.

o    Pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve vlastnictví obce, je-li výstavba prováděna změnou stavby, nástavbou, půdní vestavbou nebo přístavbou, musí být budova ve vlastnictví obce.

Pro aktualizované i pro nové žádosti se mění poznámka pod čarou "věcně usměrňované nájemné se stanovuje podle Výměru Ministerstva financí č. 01/2002 ze dne 28 listopadu 2001."

Část A. a C. Programu se mění a doplňuje takto:

A. Náležitosti při podání žádosti o přiznání účelově vázané dotace

1.      Aktualizace žádostí přijatých Ministerstvem pro místní rozvoj do konce roku 2000 na akce, které mají být zahájeny do konce roku 2002

2.      Žádosti o dotaci přijaté Ministerstvem pro místní rozvoj do konce roku 2000, které mají být zahájeny do konce roku 2002, budou aktualizovány prostřednictvím příslušného okresního úřadu do 29. března. 2002.

3.      Nové žádosti na akce, které mají být zahájeny do konce roku 2002

Nové žádosti budou přijímány na akce, které mají být zahájeny do konce roku 2002. Žádosti budou podány Ministerstvu pro místní rozvoj prostřednictvím okresních úřadů nejpozději do 29. března 2002.

Základní povinné náležitosti aktualizovaných a nových žádostí:

·         žádost podaná prostřednictvím okresního úřadu na novém formuláři pro rok 2002 (žádost je uvedená v příloze dodatku);

·         doklad o schválení územního plánu obce;

·         územní rozhodnutí;

·         investiční záměr v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. obsahující zejména technicko-ekonomické zdůvodnění výstavby včetně způsobu financování;

·         stručný rozbor situace na místním trhu s byty zahrnující: záměry v oblasti místní bytové politiky včetně řešení sociální problematiky s výhledem alespoň na 5 let, informace o způsobu privatizace bytového fondu, využití finančních zdrojů získaných privatizací, úroveň cen bytů v obci, výši nájemného na regulovaném a volném trhu, zhodnocení přínosu výstavby z hlediska řešení bytové situace v obci, vyjádření, jak přispěje projekt k uspokojení stávajících žadatelů o byt, upřesnění okruhu budoucích nájemníků, jako event. příloha kopii koncepce bytové politiky obce v případě, že obec ji má zpracovanou;

·         doklad o vlastnictví nemovitostí - pozemků, popř. domu (originál, popř. ověřená kopie výpisu z listu vlastnictví ne starší tří měsíců);

·         vyčíslení úvěrů, půjček a ostatních závazků obce, dluhová služba;

·         formuláře specifikované vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. RA 80, RA 81, v případě rozpočtových nákladů akce nad 50 mil. Kč také RA 83, 84, 85, a doklad o dluhové službě; formuláře musí být vyplněny včetně parametrů obsahujících struktury bytů, strukturu TI, náklady na 1 m2.

Doplňující náležitosti aktualizovaných a nových žádostí:

(dokládají se na Ministerstvo pro místní rozvoj po rozhodnutí výběru žádostí pro poskytnutí dotace provedeném Ministerstvem pro místní rozvoj)

·         pravomocné stavební povolení;

·         doklady o výběrovém řízení dle zákona č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

·         smlouva o dílo s dodavatelem stavby;

·         doklad, že dodavatel má zavedený systém řízení jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9001 nebo 9002 (platný certifikát vystavený certifikačním orgánem oprávněným k působení na území ČR);

·         doložení vlastních prostředků obce - náklady na výstavbu jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu obce, úvěrovou smlouvou nebo závazným úvěrovým příslibem;

·         v případě sdružení finančních prostředků smlouvu o sdružení a doložení zdrojů financování sdružující se organizace, úvěrem, vlastními finančními prostředky.

Časový harmonogram:

·         aktualizované a nové žádosti vyhotovené na formuláři "Základní údaje" a povinné základní náležitosti podají obce prostřednictvím okresních úřadů do 29. března 2002 na Ministerstvo pro místní rozvoj;

·         po výběru žádostí pro poskytnutí dotace musí být Ministerstvu pro místní rozvoj předloženy doplňující náležitosti podle předchozího bodu.

Žádosti nesplňující podmínky a náležitosti programu budou vráceny.
 

C. Podmínky pro poskytnutí dotace

1.       

1.      Bod 3. programu je nahrazen následujícím textem:
V novostavbě bytového domu s 15 a více byty musí min. 5 % všech bytů splňovat požadavky stanovené v § 7 vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

2.      Bod 4. programu se vypouští.

3.      Bod 6. se do programu doplňuje takto:
Dodavatel stavby musí mít zavedený systém řízení jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9001 nebo 9002 (platný certifikát vystavený certifikačním orgánem oprávněným k působení na území ČR).

2.      V případě nedodržení podmínky Programu, kdy do čtyř let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o výstavbě technické infrastruktury nebude doloženo pravomocné kolaudační rozhodnutí o výstavbě příslušného početu bytů na daném území, může ministr pro místní rozvoj, v mimořádných zdůvodněných případech hodných zvláštního zřetele, udělit výjimku.

Tento dodatek platí pro aktualizované a pro nové žádosti přijaté Ministerstvem pro místní rozvoj do 29. března 2002 na akce, které zahájí výstavbu do konce roku 2002.

 
 

 

Statistiky

Online: 4
Celkem: 720336
Měsíc: 9302
Den: 274