Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky dotace

20. 3. 2014

 Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2000

Stát tímto programem podporuje novou bytovou výstavbu tak, aby zajišťovala nabídku volných bytů, náhradu jejich přirozeného úbytku, zvyšování standardu bydlení a jejich dostupnost pro nejširší vrstvy obyvatelstva. Stát chce rovněž podpořit řešení některých specifických bytových problémů.

Cílem podpory je:

 • Vytvořit podmínky pro oživení výstavby nájemních bytů s cílem řešit naléhavé potřeby bydlení v obcích s přihlédnutím ke specifickým místním potřebám a se zřetelem na potřeby hospodářsky slabých regionů.
 • Výstavbou technické infrastruktury rozšířit nabídku vhodných zainvestovaných pozemků a tím stimulovat zahajování výstavby nových bytů ve všech formách.

Příjemcem dotace a stavebníkem je obec. V případě financování stavby ze sdružených prostředků musí být dodržen rozhodující vliv obce na splnění podmínky zajištění 20 let nájemního bydlení a stanovení nájemného až do výše věcně usměrňovaného nájemného podle obecně závazných právních předpisů[1].

Podpora je na základě Rozhodnutí o účelovém určení prostředků státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj vyplácena zálohově a po ukončení akce musí být příjemcem dotace vyúčtována. Žádosti jednotlivých obcí o státní podporu jsou postupovány Ministerstvu pro místní rozvoj prostřednictvím příslušného okresního úřadu, který k žádosti připojí své vyjádření z hlediska naléhavosti potřeby v dané lokalitě. Vztahy mezi příslušným okresním úřadem a Ministerstvem pro místní rozvoj jsou upraveny samostatně.

Státní finanční podpora a její výše je nenároková. Žádosti zaslané Ministerstvu pro místní rozvoj budou postupně uspokojovány podle množství finančních prostředků, které jsou v daném roce k dispozici.

V rámci programu mohou být řešeny specifické místní potřeby obce, jako, mimo jiné, např.:

 • ubytování romských rodin,
 • rekonstrukce domů po Sovětské armádě v území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá,
 • rekonstrukce bývalých vojenských objektů a dalších objektů sloužících dosud k jiným účelům než k bydlení.

A. Náležitosti při podávání žádosti o přiznání účelově vázáné dotace

Základní náležitosti:

 • žádost podaná prostřednictvím okresního úřadu na formuláři v příloze

- minimální podoba žádosti představuje požadavek na výši státní podpory, počet bytů, odhad celkových nákladů, identifikaci akce (novostavba na parcele č.p. v katastrálním území, nástavba, vestavba, rekonstrukce objektu č.p. v katastrálním území .... )

 • doklad o vlastnictví nebo spoluvlastnictví domu, pozemku, popř. doklad o vypořádání právních vztahů,
 • vyplněný registr investic RA 80 a RA 81 (v případě rozpočtových nákladů akce od 50 mil. Kč výše také RA 83, RA 84 a RA 85)

Doplňující náležitosti :
(dokládají se až po oznámení Ministerstvem o doporučení akce k přiznání dotace)

 • doložení vlastních finančních zdrojů (rozpočtem obce, úvěrovým příslibem nebo smlouvou o úvěru, smlouvou o sdružení finančních prostředků atd.),
 • informace o připravenosti stavby (zpracovaná územně plánovací dokumentace - ÚPD - nebo urbanistická studie, která je závazným podkladem pro ÚPD, stavební povolení s nabytím právní moci, doklady o výběrovém řízení, smlouva o dílo s dodavatelem stavby).

Časový harmonogram:

 • žádosti vyhotovené na formuláři "Základní údaje", doklad o vlastnictví a vyplněné registry investic podají obce do 31. prosince 2000 na Ministerstvo pro místní rozvoj,
 • žádosti podané od roku 1996, o kterých nebylo rozhodnuto do konce roku 2000, je nutné aktualizovat registrem RA 80 prostřednictvím příslušného okresního úřadu do 31. ledna 2001, jinak budou po tomto datu vyřazeny z evidence,
 • žádosti vybrané Ministerstvem pro místní rozvoj k poskytnutí dotace musí být do 4 měsíců ode dne doručení oznámení okresnímu úřadu doplněny o stavební povolení s nabytím právní moci, dokladem o provedeném výběrovém řízení, smlouvou o dílo, případnou smlouvou o sdružení finančních prostředků a dokladem o dluhové službě. Při nesplnění této podmínky může Ministerstvo pro místní rozvoj poskytnutí dotace v daném roce odmítnout.

B. Jednotlivé druhy dotací

1) Dotace maximálně 320 tis. Kč na jeden byt je určena na vznik nových nájemních bytů a zahrnuje:

 • novostavby,
 • půdní vestavby v domech ve vlastnictví obce,
 • střešní nástavby na domech ve vlastnictví obce,
 • přístavby k domům ve vlastnictví obce,
 • rekonstrukce nebytových prostorů ve vlastnictví obce na nové byty.

2) Dotace maximálně 200 tis. Kč na jeden byt je určena na rekonstrukce (nikoliv údržbu) dlouhodobě prázdných, minimálně 5 let neužívaných bytových prostorů ve vlastnictví obce.

3) Dotace maximálně 80 tis. Kč na jeden budoucí byt je určena na technickou infrastrukturu. Podpora výstavby technické infrastruktury se vztahuje na zainvestování nezastavěných pozemků pro následnou bytovou výstavbu. Technickou infrastrukturou se rozumí technické vybavení území určeného pro bytovou výstavbu, tj. veřejné části kanalizací a vodovodů, které nemůže hradit správce sítí, a pozemní komunikace včetně jejich součástí. Podpora se nevztahuje na výstavbu rozvodů plynu a elektrické energie a na doplňování technické infrastruktury pro již zastavěné území.

4) Dotace maximálně 370 tis. Kč na jeden budoucí byt je určena na nájemní byty vybudované rekonstrukcí bývalých vojenských objektů ve vlastnictví obce,

5) Dotace maximálně 500 tis. Kč na jeden byt zvláštního určení, zvlášť upravený pro ubytování zdravotně postižených osob.

Souběh žádostí o dotaci na výstavbu nájemních bytů a na technickou infrastrukturu na stejnou akci je možný s výjimkou dotace uvedené v odstavci 4, při níž se dotace na technickou infrastrukturu neposkytuje.

Státní podpora může činit maximálně 50 % celkových investičních nákladů u jednotlivých akcí, s výjimkou akcí dle bodu 4.

Změny lokalit a navýšení počtu bytů u již podaných žádostí bude umožněno jen ve zvláště zdůvodněných případech a zcela výjimečně.

Pokud proběhla kolaudace a žádosti dosud nebylo vyhověno, dotace již nemůže být přiznána.

C. Podmínky pro poskytnutí dotace

a) Pro poskytnutí státní dotace na výstavbu nájemních bytů musí současně žadatel akceptovat tyto podmínky:

 1. Nájemné v nově vybudovaných bytech bude vyměřováno maximálně do výše věcně usměrňovaného nájemného podle obecně závazných právních předpisů.
 2. Objekt bude po dobu 20 let od kolaudace užíván k trvalému nájemnímu bydlení.
 3. V novostavbě bytového domu s 10 a více byty musí min. 10 % všech bytů splňovat požadavky stanovené v § 6 vyhlášky č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.
 4. V případě, že se bude obec na investici podílet jen 50 % a méně (sdružení investorů), bude zabezpečen vliv obce na obsazování bytů a na stanovení výše nájemného zřízením věcného břemene (zápisem do katastru nemovitostí), opravňujícího obec k rozhodování v těchto věcech. Ministerstvo pro místní rozvoj může v případech hodných zvláštního zřetele naplnění této podmínky prominout. Je-li výstavba financována ze sdružených prostředků, nesmí být spoluinvestorem budoucí nájemce - fyzická osoba.
 5. V případě řešení potřeb bydlení romských rodin bude podmínkou při veřejné soutěži, že firma bude ještě před zahájením výstavby ochotna pro vlastní výstavbu zaměstnat občany romské národnosti (přednostně z řad budoucích uživatelů bytů), popř. tyto občany již zaměstnává.


[1]  § 6 vyhlášky č. 176/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 
 

 

Statistiky

Online: 3
Celkem: 717858
Měsíc: 8768
Den: 203