Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis Korec 13.11.2017

14. 11. 2017

statutární město Zlín

náměstí Míru 12 761 40 Zlín

Členům Bytového družstva Podlesí

 

Vážení členové Bytového družstva Podlesí,

oslovujeme Vás jménem města Zlína, tedy člena Bytového družstva Podlesí (BDP), se snahou navázat s Vámi přímou komunikaci, bez asistence představenstva BDP. Poslední roky totiž ukázaly, že jednání se současným představenstvem BDP nevede k žádnému řešení.

 

LEŽ.

 

Naopak, řešení bylo na stole již v roce 2013, ale pan primátor Adámek (STAN) ani tehdejší jeho náměstek pro bydlení pan Běták (STAN) nedokázali přes dané sliby tehdejší dohodu schválit na zastupitelstvu města Zlína.  Dohody jsme schvalovali na členské schůzi dne 12.3.2013:

 

http://www.bdpodlesi.cz/clanky/clenske-schuze/zapisy-z-clenskych-schuzi/clenska-schuze-12.3.2013.html

 

Další jednání v roce 2016 upřesňovala spoluvlastnické podíly a v okamžiku finálního vyjednávání došlo opět ke změně na postu náměstka pro bytové záležitosti, když byl odejit pan Stříbný a nastoupil pan Korec (ANO).

 

Vyřešit toho přitom spolu musíme hodně, zejména upravit majetkové poměry v rámci BDP a jeho členů. V tom jsme s Vámi zajedno.

 

LEŽ.

 

Vyřešit se musí majetkové poměry mezi městem Zlínem a BDP v rámci spoluvlastnictví. Nejde tak o úpravu majetkových poměrů v rámci BDP a jeho členů.

 

 

Aby mohlo dojít k úpravám majetkových poměrů v BDP, musí město Zlín zkontrolovat účetnictví bytového družstva. To je taková startovací čára pro veškerá jednání. Je potřeba se seznámit s příjmy, výdaji a zisky BDP.

 

LEŽ.

 

Opět, nejedná se o úpravu majetkových poměrů V BDP. Jedná se o zjištění přesného poměru finančních vkladů do výstavby a následné narovnání majetkových podílů spoluvlastníků nemovitostí. K tomu není potřeba účetnictví BDP, ale účetnictví města Zlína, protože město bylo správcem majetkových hodnot společné výstavby a město má k dispozici veškeré doklady vztahující se k ceně stavby i vložených finančních prostředků.

 

SMZ a všichni členové BDP mají perfektní přehled o výnosech, nákladech a ziscích BDP, protože jsou tyto informace každoročně předávány městu, které je zahrne do svého závěrečného účtu a tyto informace jsou po celou dobu na webu BDP.

 

http://www.bdpodlesi.cz/clanky/ekonomika/vysledky-hospodareni/

 

 

Předseda BDP Pavel Sekula a představenstvo BDP se však předání účetnictví bytového družstva ke kontrole dlouhodobě brání, což ostatně před několika týdny potvrdil i Okresní soud ve Zlíně.

 

LEŽ.

 

Představenstvo v této věci nijak nekoná. Za BDP dle stanov jedná navenek předseda představenstva a veškerá komunikace z města také byla pouze a jen s předsedou představenstva, nikoliv s dalšími členy představenstva.

 

Účetnictví BDP jsem v dohodnuté formě včetně následného vysvětlení předal na ekonomický odbor města, jak o tom svědčí mailová komunikace s městem, která je zveřejněna na webu BDP:

 

http://www.bdpodlesi.cz/clanky/aktuality/jednani-se-smz/komunikace-s-pani-holcovou-a-zruseni-schuzky-11.1.2017.html/

 

BDP má fungovat podle pravidel, které byly nastaveny při vzniku družstva. Členové představenstva bytového družstva ale dlouhodobě tvrdí, „že při uzavírání smlouvy o sdružení včetně jejich dodatků jako základních právních dokumentů pro zajištění majetkových práv smluvních partnerů nebyly dodrženy nejen smluvní ujednání, ale ani základní principy práva tzn. Spravedlnost a Dobré mravy."

 

Je přitom přinejmenším zvláštní, že vinu kladou nám, současnému vedení města. Nám, kteří jsme tyto pravidla nenastavovali a dotyčnou smlouvu neuzavírali. Ale přestože jsme současné problémy nezpůsobili, máme snahu je řešit. Víme, že potřebujete mít jistotu, co bude s byty, které jako družstevníci užíváte a kterých se chcete stát majiteli.

 

LEŽ.

 

Představenstvo vždy vinu kladlo a klade městu Zlín, které nás skutečně podvedlo a podvádí dál. Nerozlišujeme, kdo nyní sedí na radnici, protože se změny dějí téměř každý rok. Současné vedení žádnou opravdovou snahu nemá.

 

Jak už je uvedeno výše, nutné je začít kontrolou účetnictví BDP. Město Zlín na ni má jako člen bytového družstva právo.

 

LEŽ.

 

Město Zlín jako člen BDP nikdy o žádnou kontrolu nepožádalo. Vždy jednalo pouze a jenom jako spoluvlastník domů, což je vzhledem k účetnictví BDP naprosto zásadně jiný režim.

 

http://www.bdpodlesi.cz/clanky/aktuality/jednani-se-smz/sdeleni-smz-k-vystraze-ze-dne-28.6.2017.html

 

 

Město jako člen BDP nemá žádné právo provádět jakoukoliv kontrolu účetnictví BDP. Jako každý další člen BDP má právo dle čl.16 bod h) nahlížet do účetnictví, pořizovat opisy nebo kopie.

 

Účetnictví hodlá Odbor ekonomiky a majetku Magistrátu města Zlína zkontrolovat i proto, že došlo k jeho „rekonstrukci," jejímž autorem je předseda představenstva BDP Pavel Sekula.

 

MANIPULACE.

 

Toto nevím zcela přesně, ale nejsem si vědom, že jsem kdy použil slovo „rekonstrukce“. Tady se domnívám, že toto označení si město vymyslelo, ale mohu se mýlit. Rekonstrukce se provádí při ztrátě dat, při jejich opětovném sesbírání a sestavení nových účetních knih. Vždy jsem mluvil o opravách zaúčtování, jak je to koneckonců v ověřeném zápisu z poslední členské schůze.

 

http://www.bdpodlesi.cz/clanky/clenske-schuze/zapisy-z-clenskych-schuzi/

 

 

Nevíme, co si pod pojmem „rekonstrukce" účetnictví představit, k jakým zásahům došlo a k čemu mají sloužit.

 

LEŽ.

 

Město Zlín obdrželo všechny vyžádané podklady včetně provedených inventur, které přesně popisují, jaké zaúčtování bylo opraveno, co bylo účelem opravy a další podrobnosti. Ostatně jak samotné inventury, tak zpráva auditora jsou veřejně dostupné na webu BDP.

 

http://www.bdpodlesi.cz/clanky/ekonomika/inventury/2015/

 

http://www.bdpodlesi.cz/clanky/ekonomika/audit---stanovisko/

 

 

I to musí odhalit kontrola. Jak už bylo výše řečeno, předseda představenstva Pavel Sekula dlouhodobě kontrolu účetnictví neumožňuje.

 

LEŽ.

 

Město Zlín jako spoluvlastník domů má bezpochyby právo na, slovy nálezu Ústavního soudu ÚS 3137/09 : „Spoluvlastník má právo na předložení komplexního věcně a časově souvisejícího na sebe navazujícího souboru listin týkajících se hospodaření s nemovitostí. Limitem je zde požadavek ochrany ostatních spoluvlastníků před nepřiměřeným rušením“.

 

Jinými slovy má město právo na předložení účetních dokladů výnosů a nákladů, ze kterých je možno zjisti profit, neboli zisk či ztrátu. V žádném případě město nemá právo na „předání kompletního účetnictví BDP“, jelikož BDP neúčtuje pouze o výnosech a nákladech. Např. Právě zmiňovaná inventura se týká pouze rozvahových účtů BDP a nemá s hospodařením s domy nic co společného, jak je uvedeno i ve stanovisku auditora.

 

Přesto jsem kontrolu městu umožnil v plném rozsahu, ale s podmínkami. A jednou z nich je, že pokud město chce provést kontrolu, která je nad rámec povinností BDP, musí město družstvu uhradit jeho náklady. To je ten limit, o kterém hovoří ÚS.

 

 

Město Zlín na tento fakt dlouhodobě upozorňuje, za což ho Pavel Sekula zažaloval. Okresní soud ve Zlíně ale dal za pravdu stanovisku radnice.

 

Ve zdůvodnění rozsudku mimo jiné uvedl, že „žalobce (Pavel Sekula) coby předseda představenstva BDP již v minulosti opakovaně odmítal předložit žalovanému (město Zlín), resp. umožnit mu kontrolu účetnictví BDP za požadované období." Rozsudek v plném znění můžete najít na webových stránkách města Zlína www.zlin.eu, je součástí tiskové zprávy ze dne 25. října 2017.

 

LEŽ.

 

Město a pana Bětáka (STAN) jsem zažaloval jako soukromá osoba ne za to, že město dlouhodobě upozorňuje na fakta, ale za lži a pomluvy. Žádný soud v těchto věcech zatím pravomocně nerozhodl.

 

 

Město Zlín hledá cestu a možnosti, jak situaci v BDP řešit. Nechalo si zpracovat i odborné právní stanovisko. To mimo jiné navrhuje třeba způsoby narovnání vzájemných vztahů, návrhy řešení atd.

 

LEŽ A MANIPULACE.

 

BDP nepřistoupí na žádné varianty řešení, které budou proti zájmům BDP. Představenstvo BDP jedná s péčí řádného hospodáře a je vázáno usnesením členské schůze, že řešením narovnání je pouze nabytí spoluvlastnického podílu k nemovitostem dle skutečně vložených finančních prostředků nebo nabytí spoluvlastnického podílu města za 1,- Kč, jak se město zavázalo v době, kdy lákalo do družstva členy, kteří jsou investory výstavby.

 

Město zaplatilo právní kanceláři Tejkal a spol za tuto právní analýzu cca 212.000,- Kč. Přičemž jsou dlouhodobě známy principy narovnání, jsou dohodnuty podíly i způsob narovnání a to od roku 2013 a následně dle jednání i v roce 2016.

 

Zbytečné náklady a popření dosažených dohod, i když nebyly precizní a bude potřeba dopracovat některé detaily, zavinilo současné vedení města Zlín, pan primátor Adámek a jeho bývalý náměstek pan Běták (oba STAN) a zvláště pak pan Ing. Et Ing. Korec , který do své funkce nastoupil na podzim 2016 a vrátil veškerá dlouholetá jednání na „začátek“, bez ohledu na dosažená ujednání. Pan Korec je radním za hnutí ANO – BUDE LÍP.

 

 

Pokud budete chtít, můžete se seznámit s tímto dokumentem na webových stránkách města Zlína www.zlin.eu. Dokument je součástí tiskové zprávy ze dne 19. října 2017. Berte, prosím, tento dopis jako jednu z úvodních částí naší přímé komunikace, komunikace mezi členy BDP. Po mnoha neúspěšných jednáních se současným představenstvem BDP jste pro nás partnery pro hledání řešení Vy.

 

MANIPULACE.

 

BDP je korporace jako každá jiná a v její záležitosti mohou jednat pouze oprávněné osoby, jak vyplývá ze zákona o obchodních korporacích a stanov BDP. Povinností člena BD mimo jiné je OZ § 2012 : „člen korporace se zavazuje chovat se čestně a zachovávat jeho vnitřní řád“.

 

Jednání města jako člena BDP je vzhledem k množství lží a manipulací silně nepřátelské. Je nejen v rozporu s dobrými mravy. Je zcela evidentní, že se město snaží právě rozbít vnitřní řád BDP. Je to přesně jednání v duchu (a jsem přesvědčený, že nejen v duchu) Martina Janečky, který mnohokrát vyhrožoval členům BDP.

 

Město Zlín se snaží odstranit nepohodlné vedení BDP, které důsledně hájí práva a hlavně majetek BDP a tím i majetek a práva jeho jednotlivých členů.

 

I z těchto důvodů představenstvo BDP vyloučilo SMZ z BDP.

 

Upozorňujeme, že členové BDP jsou povinni dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, zachovávat jeho vnitřní řád a v neposlední řadě chránit zájmy a majetek družstva.

 

Jediným partnerem města v jednání o narovnání majetkových vztahů mezi BDP a SMZ je jen a pouze představenstvo BDP a nikdo jiný není oprávněný v záležitostech družstva jednat.

 

Ve výše uvedeném kontextu pak závěrečné oslovení družstevníků „s úctou“ není ničím jiným, než otevřeným výsměchem všem poctivých členů BDP.

 

 


S úctou

pověřený Radou města Zlína řešením situace

i


 


 


Ing Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomiky a majetku Magistrátu města Zlína


Mgr.                          í, pověřená vedením Odboru právního Magistrátu města Zlína

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


telefon 577 630 111, fax 577 432 911

bankovní spojení: 3049002/0800 IČ 00283924 DIČ CZ00283924 

 
 

 

Statistiky

Online: 3
Celkem: 720335
Měsíc: 9303
Den: 277