Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis panu Adámkovi 10.3.2017

10. 3. 2017

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín

 

                                                                                             

MUDr. Miroslav Adámek

                                                                                              Primátor SMZ

 

 

 

Vážený pane primátore,

 

 

vzhledem k níže uvedeným skutečnostem Vám oznamujeme, že končíme veškerá jednání s panem Korcem a všechnu korespondenci a jednání mezi BDP a SMZ povedeme pouze s Vámi, jako statutárním zástupcem SMZ.

 

Zdůvodnění.

 

Pan Korec naprosto nepřípustně zasahuje z pozice náměstka primátora SMZ do vnitřních záležitostí BDP s cílem destabilizovat jeho vnitřní integritu a to tím, že v jeho dopisu ze dne 3.1.2017 podmiňuje další jednání podmínkou, že představenstvo a já osobně nebudu jednat s péčí řádného hospodáře tzn., že nebudu vymáhat pohledávku vůči SMZ představující doplatek podílu SMZ na nákladech roku 2015 vyplývající z hospodaření se společnou věcí.

 

Dále však také tím, že se snaží BDP vydírat a vyhrožuje a v rozporu s dobrými mravy v podstatě nabádá k odstranění stávajících osob představenstva a zvláště pak mě osobně, jako předsedy představenstva.

 

Připomínám, že to nebylo představenstvo BDP ani já osobně, ale bylo to SMZ, které podvedlo BDP a jeho členy a získalo neoprávněný majetkový prospěch a do dnešního dne ani po čtrnácti letech neučinilo de jure byť jen jeden jediný krok k nápravě.

 

Pan Korec navíc v souladu s výše uvedenými obviněními nechal doručit dopis adresovaný naoko předsedovi představenstva BDP všem členům BDP, aniž by tento dopis nechal doručit adresátovi, předsedovi představenstva, který zastupuje BDP navenek. Je to jasný důkaz snahy o narušení vnitřní integrity nezávislé korporace.

 

Naposledy jsme se setkali s takovým jednáním v době, kdy byl prvním náměstkem primátorky odsouzený a později amnestovaný podnikatel Martin Janečka, který stál u zrodu podvodů jak s BDP, tak v dobře známém případě Vodovodů a kanalizací Zlín. Je neuvěřitelné, že po sedmi letech Vašeho působení ve funkci primátora SMZ klesá úroveň jednání SMZ a jeho zástupců na jeho úroveň.

 

Pan Korec v obou dopisech hrubým způsobem lže, manipuluje a překrucuje skutečnosti s cílem obvinit představenstvo a předsedu představenstva z nedodržení dohod. BDP všechny domluvené závazky plní. V případě zájmu jsem ochotný doložit dohody o poskytnutí účetnictví za účelem jen a pouze  kontroly nákladů a výnosů ( výdajů a příjmů ), vztahujících se k hospodaření se společnou věcí zvukovými záznamy z obou uskutečněných jednání s panem Korcem. V žádném případě nebyla dohodnuta kontrola majetkových poměrů BDP. Majetkové poměry BDP jsou jeho vnitřní záležitostí a nijak nesouvisí s „hospodařením s byty v domech č.p.5406-5411“.

Ostatně to píše pan Korec v obou dopisech, když pokaždé zdůrazňuje, že jde o  HOSPODAŘENÍ SE SPOLEČNOU VĚCÍ, ne o hospodaření samotného BDP.

 

BDP však přesto na důkaz dobré vůle poskytlo SMZ závěry inventur, které vedly k opravám majetkových účtů BDP tak, aby se SMZ mohlo lépe zorientovat v uvedené problematice. Jsme ochotni diskutovat na odborné úrovni o záměrech a smyslu tohoto účtování.

 

Ono totiž, kdyby se pověřený delegát SMZ dostavil na náhradní členskou schůzi BDP dne 15.12.2016 a vykonával tak práva člena BDP, pak by získal přesné informace o předmětných opravách majetkových účtů BDP. Možná by stačilo i nahlédnout do zápisu z uvedené schůze.

 

Je to naopak pan Korec, který nedodržuje dohodnutá ujednání, když jsme si na jednáních odsouhlasili, že budeme současně multilaterálně řešit nejen problémy plynoucí z právně neurčité, v rozporu s dobrými mravy sepsané a BD neschválené uvedené dohody o hospodaření se společnou věcí, ale také ostatní podstatné záležitosti způsobené chybami a podvody při společné výstavbě.

 

Pan Korec absolutně nereaguje a neodpovídá na žádné dopisy a žádosti k uvedené věci, které jsou přílohou tohoto dopisu. Ostentativně tím dává najevo nezájem vzájemné záležitosti řešit.

 

Výše popsané jednání SMZ, zastoupené panem Korcem, považujeme nejen za nemorální a BDP poškozující, ale také za pokračující či spíše se zvýšenou intenzitou vedené jednání, za které představenstvo BDP udělilo SMZ výstrahu před rozhodnutím o vyloučení SMZ z BDP.

 

BDP se celou záležitostí bude zabývat na nejbližší schůzi představenstva a o závěrech Vás budeme informovat.

 

Pokud ale SMZ bude dál trvat na kontrole jednotlivých účetních období, a je třeba jednoznačně zdůraznit, že vzhledem k tomu, že hlavní chyba v účtování majetku v řádech desítek milionů vznikla již v období let 2003 a 2004 za doby, kdy účetnictví BDP vedla městem zřízená a městem vlastněná společnost Správa domů Zlín, budeme to považovat nemístné zdržování, protože bude nutné zkontrolovat desítky šanonů dokladů z let 2003 až 2015. To si jistě vyžádá několik stovek hodin práce.

 

Vzhledem k tomu, že BDP nemá uvolněné zaměstnance a požadované úkony nejsou naší povinností a náplní činnosti, jsme ochotni uvažovat o takovémto postupu za následujících podmínek.

 

Pracovník SMZ pověřený kontrolou dokladů si domluví s předsedou představenstva dobu v odpoledních nebo večerních hodinách určenou ke kontrole.

V této době mu budou vydány ke kontrole doklady za jeden účetní rok.

Kontrola proběhne v kanceláři BDP v domě 5407 za účasti předsedy představenstva BDP.

O provedené kontrole vždy sepíší obě strany protokol, kde mimo jiné uvedou čas strávený kontrolou.

SMZ uhradí BDP náklady spojené s činností a dozorem při této kontrole a to ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu.

 

 

 

 

Vážený pane primátore,

 

věřím, že dokážete víc, než jenom utrácet peníze za potřebné opravy a budování našeho města. Asi se shodneme, že to dokáže každý. Zvláště pak, když za ním stojí početná a schopná armáda zaměstnanců magistrátu SMZ.

 

Doufám však, že najdete odvahu také řešit závažné problémy naší společnosti, které jste sice zdědili po vychcaných politicích s nízkými mravy v minulosti, a to jak BDP tak VaK Zlín, ale za celou dobu trvání Vaší funkce jste se zatím žádným výrazným způsobem nepřičinil o to, tyto problémy, křivdy a nepravosti ke spokojenosti občanů města Zlína vyřešit.

 

Vězte, že Vaše obligátní výmluvy, že musíte jednat s péčí řádného hospodáře, nemohou ospravedlnit fakt, že SMZ do této doby nenapravilo podvody a okrádání členů BDP a stejně tak všech občanů města Zlína ve věci VaK Zlín.

 

Neexistují totiž žádné zákony anebo jiné právní předpisy, které by bránily napravit zločiny spáchané v minulosti.

 

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Sekula

                                                                       Předseda představenstva BD Podlesí

 

 

 

 

 

                                                                                              Aleš Bieronski

                                                                       Místopředseda představenstva BD Podlesí

 

 

Ve Zlíně dne 9.3.2017

 

Přílohy:

Dopis panu Korcovi dne 26.11.2016

Dopis panu Korcovi dne 8.12.2016

Dopis Korec 3.1.2017

Odpověď představenstva dne 11.1.2017 

 
 

 

Statistiky

Online: 3
Celkem: 717834
Měsíc: 8759
Den: 197