Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis panu Adámkovi 26.1.2017

26. 1. 2017

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín

 

                                                                                              MUDr. Miroslav Adámek

Vážený pane primátore,

 

obracím se na Vás jako na člena Bytového družstva Podlesí, který je současně shodou okolností nejvyšším představitelem SMZ. Tedy představitelem partnera, se kterým vedeme dlouhodobě jednání o narovnání vzájemných vztahů a o odstranění křivd a nedostatků ve vzájemných vztazích vzniklých chybami a podvody při výstavbě šesti bytových domů na Podlesí V.

Chci Vás seznámit se stavem jednání a s postupem a chováním zástupců SMZ, města, jež máte tu čest vést. Jak je Vám jistě známo, BD se již více než deset let snaží o výše uvedené narovnání, bez kterého hrozí BD a jeho členům škody velkého rozsahu. Za tu dobu se na straně SMZ vyměnilo několik kompetentních osob, které za SMZ jednání vedlo. Musím konstatovat, že současný přístup pověřených osob SMZ k probíhajícím jednání nás opět vrací o několik let zpátky.

Představenstvo BD se, na základě níže uvedeného a přiloženého dopisu, domnívá, že je vystaveno vydírání, vyhrožování a toto se jeví jako naprosto nepřijatelné a ponižující. Navíc za situace, kdy SMZ těží z neoddiskutovatelné výhody, jež mu plyne v důsledku právě těch nepravostí, které se snažíme odstranit. Naposledy s námi takto jednal Martin Janečka. Je vrcholem arogance a zvůle, když náměstek Ing.et Ing. Jiří Korec, bez ověření si faktů, vyhrožuje BD ukončením jednání a navíc si klade podmínky, které nejen že nejsou v jeho kompetenci,  ale navíc se svým jednáním pokouší zasahovat do výkonu práv samostatné korporace, jež je činností SMZ nezpochybnitelně poškozována. Přesně tímto způsobem vyhrožoval výše uvedený odsouzený a amnestovaný bývalý první náměstek primátora.

 

V příloze Vám přikládám dopis pana Korce a odpověď představenstva ze dne  11.1.2017. Podepsaní členové představenstva se předešlých jednání u pana náměstka zúčastnili a potvrzují, že odeslaná výzva, která byla pravděpodobně příčinou následné reakce uvedené v přiloženém dopisu,  není v žádném případě v rozporu s těmito jednáními. Je naopak povinností představenstva uvedenou pohledávku vymáhat, což si pan náměstek, zjevně z nedostatku znalostí, neuvědomuje. Je otázkou, proč jej o této naší povinnosti neinformuje JUDr. Hamplová, která dopis vyřizuje, a předpokládám, že jej i sestavila. V tomto případě si netroufnu říci, kdo a jakou hru vlastně hraje. Z uvedeného vyvozujeme, že je buď pan Korec mylně informován, a v tom případě jsou jeho výhružky založeny na nesprávných informacích, a nebo tuto hru hraje přímo pan náměstek na „objednávku“ někoho jiného. Je možné, že má někdo zájem, aby jednání s BD skončily neúspěchem. Následné soudní tahanice totiž mohou poškodit především STAN, které tuto situaci nedokážou řešit ani přes sliby dané před volbami v roce 2010.

 

Na druhé straně, s ohledem na argumentaci k jednání představenstva BD uvedené v přiloženém dopisu, o neochotě k vstřícnosti představitelů SMZ svědčí další skutečnost. Již několik let žádáme SMZ o vydání projektové dokumentace k vystavěným domům. Tuto dokumentaci potřebujeme k tomu, abychom mohli dobře vykonávat správu společného majetku. Naposledy  jsme o tuto dokumentaci písemně žádali dne 22.1.2016 pana náměstka Stříbného a přes ujištění vedení odboru majetku a ekonomiky jsme tuto dokumentaci stále neobdrželi, i když jsme tento požadavek opětovně vznesli i na jednáních s panem Korcem. Upozorňuji, že vzhledem ke zhoršenému stavu stupaček topné vody v jednotlivých domech, kdy dochází k častým poruchám a k potřebné rekonstrukci otopné soustavy je nezbytné, aby SMZ předalo požadovanou dokumentaci BD. Tuto dokumentaci uhradilo BD v ceně bytových domů, do jejichž výstavby jeho členové vložili více než 82 % potřebných finančních prostředků.

 

Dovolte, abych Vás dále informoval, že náměstek pan Korec nijak nereaguje na oficiální žádosti a neodpovídá ve stanovených lhůtách. V první řadě se jedná o vstřícný krok v jednání, kdy jsme navrhli jistý způsob komunikace a přednesli naše návrhy, odeslané dne 8.12.2016. Do dnešního dne se nám z jeho strany nedostalo jakékoliv reakce.

 

Stejným způsobem pak pan Korec nereaguje ani na dne 28.11.2016 podanou žádost o vyjasnění podmínek schvalování nájmů v domech ve spoluvlastnictví BD.

 

Místo toho, aby pan Korec dostál slovům o ochotě vyřešit naše vzájemné problémy, nakonec dne 10.1.2017, dokonce prostřednictvím paní Ing.Holcové, zrušil domluvenou schůzku. Paní Holcová jako důvod zrušení uvádí „ nedoložení požadovaných podkladů k opravám účtování, které byly provedeny v rámci rekonstrukce účetnictví BDP za rok 2015“. Na předchozích schůzkách ale bylo dohodnuto, že BD poskytne SMZ účetnictví k tomu účelu, aby si SMZ ověřilo doklady související s hospodařením se společným majetkem. Právě problémy s hospodařením se společnou věcí byly hlavním tématem posledního jednání dne 7.12.2016, jak o tom svědčí námi zaslaný výše uvedený dopis dne 8.12.2016, na který ovšem pan náměstek dosud nereagoval. Tyto doklady také byly na základě specifikace pracovníků ekonomiky a majetku neprodleně dodány a následně byly i vysvětleny položené doplňující dotazy. Požadavek Ing. Holcové je naprosto mimo učiněné dohody. Netýká se hospodaření se společnou věcí a jsou vnitřní záležitostí BD. Toto jednání nemůžeme považovat za nic jiného, než za pokus sabotovat dosavadní jednání a další pokus o zmaření námi cíleného výsledku jednání vedeného v zájmu členů BD Podlesí.

 

Seznámil jsem Vás s uvedenými skutečnostmi, abyste měl, jako poměrně nový člen BD, přehled o způsobu vedení jednání představenstvem BD.  Samozřejmě také jako primátor SMZ můžete celou věc na základě předložených faktů posoudit a navrhnout řešení této značně neutěšené situace.

 

Vyzývám Vás jako člena BD, který má tu možnost danou mu díky Vaší zvolené funkci, abyste dodržel stanovy BD a dostál svým povinnostem člena BD a chránil majetek a zájmy BD, jak Vám ukládají stanovy.

Představenstvo BD Vás tímto také zve na jednání příští schůze představenstva, o jejímž termínu budete informován.

 

S pozdravem

Pavel Sekula

                                                                       Předseda představenstva BD Podlesí ve Zlíně

 

Ve Zlíně dne 26.1.2017

 

Přílohy:

Dopis Korec 3.1.2017

Odpověď představenstva dne 11.1.2017

Dopis panu Stříbnému dne 22.1.2016

Dopis panu Korcovi dne 8.12.2016

Dopis panu Korcovi dne 26.11.2016

Komunikace s paní Holcovou ze dne 10.1.2017 

 
 

 

Statistiky

Online: 4
Celkem: 720342
Měsíc: 9307
Den: 266