Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Rady SMZ 2.4.2013

1. 5. 2013

 U s n e s e n í Rada města Zlína

120/7R/2013 souhlasí

1. s uzavřením Dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlínem se

sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 a Bytovým družstvem

Podlesí se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 26295563, ve které se

Bytové družstvo Podlesí zavazuje uhradit statutárnímu městu Zlínu do 10

pracovních dnů od účinnosti této dohody částku ve výši 1.450.000,- Kč

jakožto náhradu za vypořádání hospodaření se společnou věcí dle dohody

podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí

ze dne 1.9. 2003 za období od 1.9. 2003 do 31. 12. 2012 a statutární město

Zlín se zavazuje po uhrazení výše uvedené částky ukončit soudní řízení v

této věci, přičemž veškeré náklady spojené se soudním řízením si ponese

každá strana sama;

 

2. s uzavřením Kupní smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu mezi

statutárním městem Zlínem se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ:

00283924 jako prodávajícím a Bytovým družstvem Podlesí se sídlem nám.

Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 26295563 jako kupujícím, kterou statutární město

Zlín prodává id. 29/100 k budově č.p. 5406 (bytový dům) na pozemku p.č.

st. 8487, k budově č.p. 5407 (bytový dům) na pozemku p.č. st. 8488, k

budově č.p. 5408 (bytový dům) na pozemku p.č. st. 8489, k budově č.p. 5409

(bytový dům) na pozemku p.č. st. 8490, k budově č.p. 5410 (bytový dům) na

pozemku p.č. st. 8491 a k budově č.p. 5411 (bytový dům) na pozemku p.č.

st. 8492, vše v k. ú. a obci Zlín za kupní cenu ve výši 10 000,00 Kč bez

DPH, která bude uhrazena do 15 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této

kupní smlouvy s tím, že účinnost této kupní smlouvy se odkládá a nastane

teprve dnem 1. 10. 2023;

 

3. s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o sdružení č. 1558820125 ze dne

19. 8. 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2002 a dodatku č. 2 ze dne

12. 1. 2004 a s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení č.

1558820140 ze dne 31. 10. 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 1. 2004,

mezi statutárním městem Zlínem se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ:

00283924 a Bytovým družstvem Podlesí se sídlem nám. Míru 12, 761 40

Zlín, IČ: 26295563, kterým se mění smlouvy o sdružení, jejichž předmětem

bylo sdružení finančních prostředků na společnou výstavbu 6 bytových

domů, tj. budovy č.p. 5406 na pozemku p.č. st. 8487, budovy č.p. 5407 na

pozemku p.č. st. 8488, budovy č.p. 5408 na pozemku p.č. st. 8489, budovy

č.p. 5409 na pozemku p.č. st. 8490, budovy č.p. 5410 na pozemku p.č. st.

8491 a budovy č.p. 5411 na pozemku p.č. st. 8492, vše v k. ú. a obci Zlín v

následujících částech:

 

a) v článku VIII. se doplňuje nový odst. 9, kterým se smluvní strany dohodly

na stanovení skutečných finančních podílů vložených jednotlivými členy

sdružení v poměru statutární město Zlín - 22% a Bytové družstvo Podlesí -

78%, přičemž výše spoluvlastnických podílů na majetkových hodnotách

zůstane zachována v poměru statutární město Zlín - 51% a Bytové družstvo

Podlesí - 49%,

 

b) v článku VIII. se doplňuje nový odst. 10, kterým se smluvní strany

dohodly, že spoluvlastnické podíly se po uplynutí lhůty 20ti let od kolaudace

všech šesti bytových domů (po uplynutí podmínek Státního fondu rozvoje

bydlení) změní v souladu se skutečnými finančními vklady vloženými

jednotlivými členy sdružení dle dohody takto:

spoluvlastnický podíl Bytového družstva Podlesí – 78%

spoluvlastnický podíl statutárního města Zlína - 22%

s tím, že k zajištění této dohody podepíše statutární město Zlín a Bytové

družstvo Podlesí kupní smlouvu s odloženou účinností, kterou statutární

město Zlín prodá Bytovému družstvu Podlesí část svého spoluvlastnického

podílu o velikosti id. 29/100 na bytových domech za kupní cenu ve výši

10.000,- Kč bez DPH, kdy kupní smlouva bude mít odloženou účinnost, a to

tak, že nastane teprve dnem 1. 10. 2023 (po uplynutí podmínek Státního

fondu rozvoje bydlení),

 

c) v článku IX. se ruší dosavadní znění odst. 7, tj. ruší se sjednání rozhodčí

doložky a nahrazuje se ujednáním, že případné spory vzniklé mezi účastníky

této smlouvy budou řešeny českými soudy;

Ujednání těchto dodatků se budou vztahovat i na období od 1. 1. 2013 do

dne podpisu dodatků smluvními stranami.

 

4. s uzavřením Dodatku č. 1 k Dohodě podílových spoluvlastníků bytových

domů o hospodaření se společnou věcí mezi statutárním městem Zlínem se

sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00283924 a Bytovým družstvem

Podlesí se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 26295563, kterým se mění

dohoda podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se

společnou věcí, jejímž předmětem je hospodaření se 6 bytovými domy, tj.

budovou č.p. 5406 na pozemku p.č. st. 8487, budovou č.p. 5407 na pozemku

p.č. st. 8488, budovou č.p. 5408 na pozemku p.č. st. 8489, budovou č.p. 5409

na pozemku p.č. st. 8490, budovou č.p. 5410 na pozemku p.č. st. 8491 a

budovou č.p. 5411 na pozemku p.č. st. 8492, vše v k. ú. a obci Zlín v

následujících částech:

 

a) v článku III. se ruší dosavadní znění odst. 6 (způsob dělení výnosů a

nákladů vyplývajících z hospodaření se společnou věcí) a nahrazuje se

novým zněním, na základě kterého:

-příjmy plynoucí z nájemného z bytů zvláštního určení jsou výlučným

příjmem statutárního města Zlína

-příjmy plynoucí z nájemného za garáže a automobilová stání jsou

společným příjmem spoluvlastníků, a to tak, že statutárnímu městu Zlínu

náleží podíl ve výši 51% na výnosech z nájemného za garáže a automobilová

stání a Bytovému družstvu Podlesí náleží podíl ve výši 49% na výnosech z

nájemného za garáže a automobilová stání, přičemž podíl na výnosech z

nájemného za garáže a automobilová stání již byl statutárnímu městu Zlínu

předplacen v roce 2003

- příjmy plynoucí z nájemného z bytů, vyjma bytů zvláštního určení,jsou

společným příjmem spoluvlastníků, a to tak, že statutárnímu městu Zlínu

náleží podíl ve výši 22% na výnosech z nájemného z bytů a Bytovému

družstvu Podlesí náleží podíl ve výši 78% na výnosech z nájemného z bytů

- ročně se stanoví paušální částka, kterou se bude podílet statutární město

Zlín na náhradě nákladů na výdaje spojené s garážemi a automobilovými

stáními a s byty, včetně bytů zvláštního určení, ve výši 150.000 Kč,

 

b) v článku III.se ruší dosavadní znění odst. 11 a nahrazuje se novým

zněním, na základě kterého se Bytové družstvo Podlesí zavazuje, že bude

nejpozději do 31. 7. následujícího roku předkládat vyúčtování všech výnosů

spojených se společným hospodařením s bytovými domy za daný kalendářní

rok, přičemž Bytové družstvo Podlesí je povinno umožnit statutárním

městem Zlínem pověřené osobě fyzickou kontrolu účetních dokladů, na

jejichž základě byly podklady za příslušné období zpracovány,

 

c) v článku III. se ruší dosavadní znění poslední věty odst. 14 a nahrazuje se

novým zněním, na základě kterého se k osobě nového nájemníka statutární

město Zlín vyjádří ve lhůtě do 30ti dnů od obdržení žádosti,

 

d) v článku III. se doplňuje nový odst. 15, ve kterém je řešen přechod

členských práv a povinností na dědice v případě úmrtí člena družstva nájemníka,

tj. v případě úmrtí člena bytového družstva, přecházejí práva a

povinnosti k bytovému družstvu na dědice a statutární město Zlín se bude

vyjadřovat ve lhůtě do 30ti dnů od obdržení žádosti ohledně splnění

podmínek pro přechod nájmu bytu na dědice členských práv a povinností k

bytovému družstvu,

 

e) v článku III. se doplňuje nový odst. 16, ve kterém je řešen způsob a termín

úhrad finančních prostředků vyplývajících z článku III., odst. 6. dohody tak,

že statutární město Zlín a Bytové družstvo Podlesí se dohodli, že roční podíl

na příjmech, podle odsouhlaseného vyúčtování dle čl. III odst. 11 této

dohody bude převeden na účet statutárního města Zlína na základě výzvy

statutárního města Zlína se splatností 14 dnů s tím, že tato platba bude

ponížena o paušální částku ve výši 150.000,- Kč, kterou se statutární město

Zlín zavázalo hradit jako náklady na výdaje spojené s garážemi a

automobilovými stáními a s byty, včetně bytů zvláštního určení v článku III.

odst. 6 písm. d) této dohody. Částka ve výši 150 000,- Kč jako pohledávka

Bytového družstva Podlesí vůči statutárnímu městu Zlínu bude započtena

oproti části pohledávky statutárního města Zlína vůči Bytovému družstvu

Podlesí.

 

V případě, že se Bytové družstvo Podlesí stane plátcem DPH, je povinno

nahlásit statutárnímu městu Zlínu tuto skutečnost do 15. dne od jejího

vzniku. O tomto uzavřou smluvní strany písemný dodatek k dohodě

podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí.

Ujednání tohoto dodatku se budou vztahovat i na období od 1. 1. 2013 do

dne podpisu dodatku smluvními stranami.

 

Doporučuje

 

Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

 
 

 

Statistiky

Online: 4
Celkem: 720342
Měsíc: 9307
Den: 263