Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstraha SMZ

30. 6. 2017

 Statutární město Zlín

Nám. Míru 12

761 40 Zlín

 

Ve Zlíně dne 27. června  2017

Výstraha ve smyslu ust. § 615 ZOK

- výzva k upuštění od neoprávněného zásahu do jména, osobnosti, soukromí i s uplatněním nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy

 

Dne 29.3.2017 byl na stránkách města Zlína uveřejněn článek „Město Zlín chce prověřit hospodaření Bytového družstva Podlesí i pomocí právníků“, který obsahuje  nepravdivá obvinění vznesená vůči předsedovi představenstva Bytového družstva Podlesí a proti Bytovému družstvu Podlesí samotnému.  Zejména tvrzení, že město řadu měsíců marně požaduje po družstvu  doložení kompletního účetnictví za roky 2006 až 2015 je lež, proti kterému se předseda představenstva Bytového družstva Podlesí Pavel Sekula ohradil a vyzval Statutární město Zlín (dále jen jako „SMZ“) k upuštění od tohoto jednání představující zásah do jména, osobnosti a soukromí a současně vyzvalo ke zveřejnění omluvy.

Bohužel SMZ ve svém  jednání poškozujícím Bytové družstvo Podlesí i poté pokračovalo.

Dne 13.4.2017 našli členové Bytového družstva Podlesí  ve svých domovních schránkách dopis (bez data), podepsaný panem Korcem,  jenž obsahuje v podstatě  informace shodné s dříve uveřejněným článkem. Z dopisu je navíc evidentní, že  za pomoci zjevně nepravdivých informací je usilováno o  ovlivnění členů bytového družstva proti stávajícímu představenstvu bytového družstva.

Nepravdivé informace SMZ pak ještě jednou zveřejnilo a to  ve vydání Magazínu Zlín 5/2017 distribuovaného dne 28.4.2017 v  článku „Město prověří hospodaření družstva“.

V tomto článku pak  tedy byly opakovaně zveřejněny již dříve uvedené nepravdivé a dehonestující informace ohledně Bytového družstva Podlesí. 

V obou článcích a také v dopise vhozeném do domovní schránky jednotlivým členům bytového družstva  je nepravdivých vícero tvrzení. Především není pravda, že   SMZ tvrdí (a to opakovaně viz článek Město Zlín chce prověřit hospodaření Bytového družstva Podlesí  i pomoci právníků), že své požadavky uplatňuje „marně řadu měsíců“ a že družstvo opakovaně odmítá SMZ požadované doklady vydat.  Tato tvrzení se totiž nezakládají na pravdě a ve spojení s dále uvedenou informací, že „radnice má také k dispozici analýzu, ze které vyplynulo, že BD Podlesí by mělo městu vyplatit za roky 2003 až 2006 částku ve výši cca 710 000 korun“, vyvolává v každém představu, že se Bytové družstvo Podlesí se dopouští protiprávního či až kriminálního jednání vůči SMZ, které nyní SMZ odhalilo.

Vůči tomu se však musíme zásadně ohradit  a to i s  ohledem na to, že částka uváděná SMZ je předmětem již dlouhodobě vedeného soudního sporu a bytové družstvo, jak je vám známo,  předmětný nárok  SMZ  v tomto soudním řízení popírá. 

Bytové družstvo Podlesí namítá, že zveřejněné informace jsou v naprostém rozporu s chováním Bytového družstva Podlesí vůči SMZ, jenž je členem Bytového družstva Podlesí a vůči němuž se Bytové družstvo Podlesí chová naprosto v souladu s právními předpisy.  Pokud jde o účetnictví tak poukazujeme na to, že Bytové družstvo Podlesí předalo SMZ  účetnictví již v elektronické podobě, kdy toto učinilo zcela dobrovolně nad  rámec zákonem či smluvně uložené povinnosti.  K žádosti SMZ o poskytnutí požadovaných dokumentů či jejich listinné kopie celého účetnictví pak Bytové družstvo Podlesí písemně sdělilo, že požadavku SMZ vyhoví a umožní pověřeným zástupcům SMZ tuto kontrolu kompletního účetnictví provést. Jediné co bytové družstvo odmítlo, neboť se musí chovat s péčí řádného hospodáře, odmítlo nést náklady na splnění tohoto nadstandardního požadavku. 

Je třeba také zdůraznit, což ostatně musíte vědět, že předseda představenstva bytového družstva Pavel Sekula, na kterého je ve vámi zveřejněných článcích poukázáno, v dané věci postupoval a  doposud postupuje  zcela v souladu s rozhodnutím představenstva a v souladu s pokyny přijatými usnesením členské schůze bytového družstva.

SMZ jako člen Bytového družstva Podlesí by mělo taktéž respektovat rozhodnutí orgánů družstva, neboť je to ve smyslu ust. § 575  ZOK jeho povinností a stejně tak, jako je jeho povinností se ve smyslu  ust. § 212 OZ  chovat jako člen družstva vůči  bytovému družstvu čestně a zachovávat jeho vnitřní řád.

SMZ se takto bohužel nechová a  dokonce se opakovaně dopouští vůči Bytovému družstvu Zlín protiprávního jednání, když  opakovaně zasahuje do jeho dobré pověsti  a tímto jej poškozuje.

 

 

Ve výše uvedeném dopise ze dne 13.4.2017 je navíc SMZ jménem náměstka Ing.et Ing.Korce uvedeno mnoho dalších lží, zjevně s úmysly i důsledky již popsanými.

 

V dopise uvádíte mj.:

 

1. „Snad proto, že se zajímáme, obdrželi jsme rozhodnutí o vyloučení SMZ z členství v BDP“

 

Uvedená spekulace je nepravdivá. Vyloučení SMZ bylo z důvodů uvedených ve výzvě i oznámení o vyloučení, které nemají co dělat s tím, že se SMZ zajímá o účetnictví BDP, které bylo v dohodnutém rozsahu a dohodnutém formátu předáno SMZ, jak o tom svědčí vzájemná  mailová komunikace.

 

2. „Snad proto, že se zajímáme, začal p.Sekula spojovat problematiku nedoloženého účetnictví BDP s problematikou vodárenství na Zlínsku. Jeho snahu označujeme za nepovedený pokus odvést pozornost SMZ od faktu, že nehodlá umožnit kontrolu jím rekonstruovanému účetnictví. Voda a BDP spolu skutečně nesouvisí“

 

Uvedená tvrzení jsou nepravdivá. Pan Sekula se problematikou vodárenství na Zlínsku zabývá mnoho let. Je aktivní na jednáních zastupitelstva města Zlíně od roku 2014, což je dávno před rekonstrukcí účetnictví. Svědčí o tom videozáznamy z jednání i schůzka s primátorem Adámkema jeho náměstkem Kamasem v lednu roku 2015. Účetnictví BDP je SMZ k dispozici v plném rozsahu, jak bylo sděleno primátorovi Adámkovi dopisem ze dne 13.3.2017

 

3. „Protože p.Sekula odmítá opakovaně předložit účetnictví BDP,…“

 

Uvedené tvrzení je nepravdivé. Účetnictví bylo v dohodnutém rozsahu a dohodnutém formátu předáno SMZ, jak o tom svědčí vzájemná  mailová komunikace. Účetnictví BDP je SMZ k dispozici v plném rozsahu, jak bylo sděleno primátorovi Adámkovi dopisem ze dne 13.3.2017

 

4. „Na základě účetnictví, resp. výsledku kontroly, by byla podložena i výše vstupních investic SMZ a BDP do stavby domů“

 

Uvedené tvrzení je nepravdivé a manipulativní. Všechny údaje o vstupních investicích má ve svém účetnictví SMZ. SMZ bylo správce majetkových hodnot. Přes jeho účetnictví  a přes jeho bankovní účet byla realizovaná kompletní výstavba. SMZ mělo k dispozici i kompletní účetnictví BDP od roku 2003 do roku 2006. Výši všech investic i všech nákladů, tedy potřebných údajů k tomu, aby mohl být stanoven poměr vložených investic  sloužící ke stanovení spoluvlastnického poměru, mělo SMZ vždy k dispozici a ve svých vlastních rukách.

 

5. „Město nemá v žádném případě zájem a ani snahu poškodit práva jednotlivých družstevníků, byť se předseda představenstva Bytového družstva Podlesí snaží tento dojem v myslích členů vyvolat“

 

Uvedené tvrzení je nepravdivé. SMZ již do počátku sdružení BDP a jeho členy poškozuje.

 

SMZ nevložilo pozemky do sdružení, jak je uvedeno ve smlouvě o sdružení. Toto SMZ odmítá nadále napravit.

SMZ podvedlo BDP a jeho členy, když ve smlouvě o sdružení uvedlo, že do sdružení vložilo vklad projektové dokumentace v ceně 5.900.000,- Kč. Skutečný vklad byl ve výši cca.1.000.000,-Kč.

SMZ jako správce majetkových hodnot nepostupovalo s péčí řádného hospodáře a v zájmu ovládané osoby, když nevyčíslilo a neumožnilo stanovit poměr vložených finančních prostředků do výstavby.

SMZ jako ovládající osoba BDP nestanovilo ve smlouvě o sdružení správné, poctivé a v souladu s dobrými mravy korektní vypořádání majetku po uplynutí 20 let.

SMZ jako ovládající osoba BDP si vypůjčila jeho majetek a nezajistila jeho řádné vrácení ani odměnu za tuto půjčku. Majetek BDP využilo SMZ k získání dotace od SFRB a ke svému prospěchu.

SMZ jako ovládající osoba BDP a správce majetkových hodnot nastavila chybně smluvní nájemní vztahy , což vedlo k tomu, že členové BD přišli o 3.463.920,-Kč za vybrané nájemné za G,GS.  Toto SMZ odmítá nadále napravit.

SMZ jako ovládající osoba BDP a správce majetkových hodnot nastavila chybně smluvní nájemní vztahy , což vedlo k tomu, že SMZ podalo na BDP žalobu. Toto SMZ odmítá nadále napravit.

SMZ jako ovládající osoba BDP a správce majetkových hodnot neregistrovala vícepráce členů BDP vložených do výstavby a není tak v účetnictví správná pořizovací cena bytových domů. Toto SMZ odmítá nadále napravit.

SMZ jako ovládající osoba BDP a správce majetkových hodnot umožnila podpis smlouvy s firmou ISA Consult a vyvést tak neoprávněně z prostředků BDP cca 6.000.000,- Kč. Toto SMZ odmítá nadále napravit.

 

6. „SMZ důrazně odmítá jakékoliv spojování problematiky BDP a VaK Zlín, jejímž jediným společným bodem je předseda BDP p.Sekula“

 

Tvrzení, že p.Sekula je jediným společným bodem BDP a VaK Zlín je nepravdivé. Všichni členové BDP a BDP jako takové, jsou zákazníky a spotřebiteli služeb VaK Zlín a VEOLIE na Zlínsku. Na nich pak dopadají, stejně jako na ostatní obyvatele, podvody politiků SMZ při předání provozu VaKu Zlín VEOLIE a při společné výstavbě šesti bytových domů na Podlesí. To vše stejnými lidmi na SMZ v letech 2002 až 2004. Stejné období, stejní lidé, stejné podvody. BDP a VaK Zlín jsou dva nejvážnější případy, kdy SMZ v konečném důsledku podvedlo občany a podvádí je dodnes. Dnes již ústy jiných politiků. Tyto dva případy mají mnohem více společných bodů.

 

 

S ohledem na shora uvedené důvody vám tedy na základě rozhodnutí představenstva Bytového družstva Podlesí  udělujeme jako členovi Bytového družstva Podlesí ve smyslu ust. § 615 odst. 2 ZOK  výstrahu a

vyzýváme vás tímto, aby jste neprodleně  jednak upustili od dalších neoprávněných zásahů do dobré pověsti Bytového družstva Podlesí a  dále abyste také odstranili následky porušení členských povinností a  to ve lhůtě do 30 dnů od doručení této výzvy a to tak, že v Magazínu Zlín 8/2017 zveřejníte omluvu tohoto znění: „Omlouváme se, že jsme v článku  zveřejněném v Magazínu zlín 5/2017 zveřejnili nepravdivou informaci,  že město Zlín řadu měsíců marně požaduje po předsedovi BD Pavlu Sekulovi doložení kompletního účetnictví a že příslušné podklady nám pan Sekula opakovaně odmítá vydat. „

Lhůta k odstranění následků porušení členských povinností  je stanovena v souladu s ust. § 615 odst. 3 ZOK, když  činí nejméně 30 dnů,  neboť  Magazín Zlín 8/2017 bude distribuován až na konci měsíce července 2017.

 

Dále Vás vyzýváme, abyste doručili stejnou omluvu i všem členům BDP formou doporučeného dopisu adresovaného představenstvu BDP v termínu do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, kde mimo omluvy stejného obsahu s omluvou určenou do Magazínu zlín, uvedete omluvu za nepravdivé výroky v dopisu ze dne 13.4.2017. Následky porušení svých členských povinností odstraníte tím, že k omluvě připojíte vše tak, jak je uvedeno pod body 1 až 6 této výzvy a jak je vyznačeno kurzívou.

 

V souladu s rozhodnutím představenstva BDP vás upozorňujeme na to, že můžete být  vyloučeni z Bytového družstva Podlesí, pokud s porušováním členských povinností nepřestanete a  následky porušení členských povinností ve stanovené lhůtě neodstraníte.

S pozdravem

 

Pavel Sekula

předseda představenstva

Bytové družstvo Podlesí

 
 

 

Statistiky

Online: 2
Celkem: 720340
Měsíc: 9305
Den: 264