Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzorová smlouva o převodu družstevního podílu

8. 2. 2007

 

Smlouva o převodu družstevního podílu

Bytové družstvo Podlesí, IČ : 26295 563, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín

(dále jen družstvo)

 

Převádějící :

                         

Nabyvatel :

  

           

I.

Převádějící je členem Bytového družstva Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín,IČ : 26295563 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Dr, vložka 3550 /dále jen „družstvo“ / a nájemcem bytu na ulici Podlesí V č.p.5407 ve Zlíně č. 5407/18 sestávajícího  ze dvou pokojů, kuchyňského koutu a příslušenství.

II.

 Touto smlouvou převádějící převádí na nabyvatele družstevní podíl (členská práva povinnosti) v družstvu dle platných stanov družstva a ten s převodem družstevního podílu souhlasí. Zároveň převádějící převádí na nabyvatele všechny své finanční zůstatky u družstva, které hradil ať už zálohově ( např.fond oprav, zálohy na služby apod.) nebo přímo např.základní členský vklad, další členský vklad,další majetková účast apod.

Současně se touto smlouvou převádí na nabyvatele všechna práva a povinnosti vyplývající z dohody o další majetkové účast na činnosti družstva mezi převádějícím a družstvem, včetně všech dodatků. Tato dohoda včetně všech dodatků k ní náležících se stává nedílnou součástí této smlouvy.  Bez ní je tato smlouva neplatná.

III.

 Družstevní podíl přechází na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením platné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu.

IV.

1.      Převádějící a nabyvatel prohlašují, že mezi sebou provedli majetkové vypořádání hodnoty družstevního podílu a hodnoty všech úhrad, jak vyplývá z odst.II. Hodnota družstevního podílu (cena za převod členských práv a povinností) činí ……. Kč a nabyvatel celou částku uhradil převádějícímu před podpisem této smlouvy. Veškeré poplatky spojené s převodem členství v družstvu uhradí nabyvatel. Smlouva bude družstvu předložena po provedení majetkového vypořádání mezi účastníky.

2.      Převádějící postupuje nabyvateli veškeré pohledávky a nabyvatel přebírá veškeré dluhy, které budou splatné po nabytí účinnosti této dohody a souvisejí s nájmem a službami s tím spojenými.

3.      Nabyvatel je obeznámen s tím, že splněním zákonných podmínek převodu a předložením této smlouvy družstvu se stává členem družstva. Členství v družstvu nezakládá automaticky právo na nájemní smlouvu k bytu ve spoluvlastnictví družstva a města. Aby byla s nabyvatelem sepsána nájemní smlouva k bytu, musí zejména být osoba nabyvatele schválena druhým spoluvlastníkem nemovitosti ( Statutární město Zlín, dále jen město) jako budoucí nájemník, musí být družstvu předložena platná smlouva o převodu družstevního podílu ve schválené podobě ( jenž je k dispozici na webových stránkách družstva ) a převádějící nesmí mít neuhrazené splatné závazky vůči družstvu a musí splňovat další podmínky , vyplývající ze stanov družstva.

V.

Smluvní strany se dohodly, že převádějící, nájemní byt výše uvedený, vyklidí a předá nabyvateli nejpozději do 31. 10. 2006. Do dne předání bytu nabyvateli bude náklady spojené s užíváním bytu hradit převádějící, po jeho předání bude tyto náklady hradit nabyvatel, který se zavazuje, že ke dni předání na své jméno přehlásí dodávky elektrické energie. Smluvní strany si provedou vypořádání přeplatku nebo nedoplatku za teplo a SV za období, ve kterém byl tento převod uskutečněn, takto.Náklady za výše uvedené služby budou účtovány  nabyvateli a převádějící a nabyvatel si mezi sebou provedou vypořádání přeplatku nebo nedoplatku podle hodnot, které si vzájemně odsouhlasili při předání bytu. Nedoplatek je povinen v termínech tomu učených uhradit nabyvatel. Přeplatek bude uhrazen smluvním stranám po předložení podepsané dohody mezi oběma stranami o vzájemném vyrovnání takového přeplatku.

VI.

 Právní účinnost smlouvy o převodu práv a povinností k družstvu se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Zákon o obchodních korporacích ) v platném znění.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemnými dodatky a to jen po dohodě obou smluvních stran.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran a dva stejnopisy obdrží družstvo, přičemž jeden bude mít úředně ověřené podpisy.Před ověřením podpisů budou k této smlouvě neoddělitelně připojeny níže uvedené přílohy. Účastníci smlouvy svým podpisem stvrzují, že se s obsahem smlouvy seznámili, že s tímto souhlasí a že smlouva byla sepsána  na základě jejich pravé a svobodné  vůle a nebyla učiněna v tísni ani jinak za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Přílohy:           

Dohoda o další majetkové účasti mezi družstvem a převádějícím ze dne:   xxxxx

Dodatek č.1 k Dohodě o další majetkové účasti mezi družstvem a převádějícím ze dne:  xxxxx

   

                     ……………..                                                               ……………

                        převádějící                                                                  nabyvatel

  Ve Zlíně dne :

 

 

(ověřené podpisy)

 

POZOR!! Pokud jsou převádějícími manželé a  současně jsou oba členové BD Podlesí   je nutný podpis obou manželů !!! 

 

Hodnota družstevního podílu je cena, za kterou je družstevní podíl „ prodáván“.

 

Ke smlouvě se nejdřív připojí přílohy ( DMU včetně dodatků ), přelepí se sešití a následně se provede úřední ověření podpisů.

 

 Obě strany si mohou dohodnout i další podmínky smlouvy, přičemž výše uvedený text dle stanov je minimálně nutný včetně připojení příloh a následného ověření podpisů.

 

 
 

 

Statistiky

Online: 3
Celkem: 720344
Měsíc: 9309
Den: 260