Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzorová podnájemní smlouva

16. 6. 2014

 Podnájemní smlouva

Uzavřena v souladu s ustanovením § 2274 a násl. zákona č 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

 

I.

Účastníci smlouvy

 

Nájemce               :                               

                                           bytem:  

                                           

 

Podnájemce         :               Manželé
                                           oba trvale bytem:

                                           rodné číslo první:                   a druhá:

 

 

II.

 Prohlášení vlastníka

Nájemce prohlašuje, že je uživatelem bytové jednotky o velikosti 3+kk bytu č. 5419/17 byt č. 17 v domě čp 5419 ve Zlíně – ulice Podlesí, jehož majitelem je BD Podlesí a Statutární město Zlín. Bytová jednotka se nachází ve 1. podlaží a  sestává ze 3 pokojů, kuchyňského koutu, wc, koupelny, sklepa, příslušenství a je vybavena základním provozním zařízením.

 

III.

Předmět smlouvy

Bytová jednotka  uvedená v bodě II. této smlouvy  je přenechána do podnájmu za účelem dočasného ubytování podnájemce jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy,  včetně jejího  příslušenství a základního provozního vybavení, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.  Nájemce se zavazuje přenechat výše uvedený byt Podnájemci k provizornímu zajištění jeho bytových potřeb, popřípadě i bytových potřeb členů jeho domácnosti, a Podnájemce se zavazuje platit za to Nájemci níže sjednané podnájemné. Souhlas pronajímatele k podnájmu bytu byl udělen písemně předem dne ……………………….. a tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.

 

 

IV.

Nájemné a ostatní úhrady

Výše nájemného za podnájem předmětné bytové jednotky činí Kč 1.000,- za jeden kalendářní měsíc včetně garážového stání.  Nájemné zahrnuje zálohy na služby spojené s podnájmem bytu a na dodávky energií (studené vody, teplé vody, tepla, elektrické energie,). Zálohy na  dodávky energií (studené vody,tepla ……….-Kč elektrické energie1000,-Kč) celkem činí   …………….,-Kč za jeden kalendářní měsíc.

 

Nájemné včetně záloh na služby spojené s podnájmem a na dodávky energií v celkové výši Kč 1.000,- bude podnájemce platit vždy měsíčně předem, a to na bankovní účet nájemce  č. účtu: 143 941 00 43/0800  var.symbol 541917 nejpozději k 20. dni v každém  měsíci. Měsíční platba záloh za služby a dodávky energií bude uskutečňována zálohovou platbou nájemce dodavatelům těchto služeb dle splatnosti na základě inkasních lístků od dodavatelů těchto energií a služeb. 

 

Podnájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že nájemce je oprávněn jednostranně písemným sdělením (na základě předpisu záloh ) upravit částku připadající na zálohu plateb za služby spojené s podnájmem a dodávkou energií, a to v případě, že dojde k nárůstu cen těchto energií, služeb či médií ze strany jejich dodavatelů.

 

Zúčtování úhrady za energie a služby se uskuteční zpravidla do 14 dnů po zúčtování provedeném jednotlivými dodavateli těchto energií a služeb za uplynulý kalendářní rok, případně 14 dnů před ukončením podnájmu. Případný přeplatek při zúčtování náleží podnájemci, nedoplatek hradí podnájemce nájemci. Možný přeplatek nebo nedoplatek je splatný ve lhůtě tří kalendářních dnů od písemného vyzvání k její úhradě druhou stranou. 

 

V den podpisu této smlouvy uhradí podnájemce v hotovosti nájemci  nájemné včetně záloh na služby a dodávky energií na první měsíc trvání podnájmu - tedy na měsíc červen 2014 v celkové výši Kč 1000,-. Nájemné na další měsíc uhradí podnájemce nájemci již na bankovní účet a to nejpozději do 20.6.2014, přičemž následné platby pak budou probíhat způsobem a v termínech uvedených výše.  

 

Podnájemce složí při podpisu této smlouvy k rukám nájemce jistinu ve výši 1000,-Kč. Jistina bude po celou dobu podnájmu uložena u nájemce. Tato kauce bude zúčtována po skončení podnájmu, vyklizení a fyzickém předání bytové jednotky, odevzdání klíčů a dále slouží k úhradě případné škody, vzniklé poškozením bytové jednotky a jejího zařízení v ní. V případě nedodržení smluvních podmínek podnájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato kauce propadá ve prospěch nájemce. 

 

 

 

V.

Předání předmětu podnájmu

 

Podnájemce prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si předmět podnájmu prohlédl a že jej považuje za kvalitní, zachovalý a ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Podnájemce tímto výslovně prohlašuje, že je seznámen se stavem a vybavením bytu a v této podobě jej bez výhrad přijímá a dále prohlašuje, že byt je čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý. Podnájemce prohlašuje, že byt je ve stavu způsobilém k nastěhování i k obývání dle § 2243 zákona č. 89/2012 Sb.

 

Smluvní strany se dohodly, že podnájem bude zahájen k datu 1.6.2014. Nájemce se zavazuje předmět podnájmu předat podnájemci nejpozději ke dni zahájení podnájmu. O předání a převzetí bytové jednotky bude sepsán protokol, ve kterém smluvní strany podpisem potvrdí převzetí předmětu podnájmu a stav zařízení a vybavení, které je součástí předmětu podnájmu. Ke dni předání předmětu podnájmu do užívání bude rovněž zaznamenán stav elektroměru a vodoměrů. 

 

V případě ukončení podnájmu je podnájemce povinen předmět podnájmu vyklidit ke dni skončení doby podnájmu, pokud tato smlouva nebude nejpozději ke dni jejího řádného skončení prodloužena. Podnájemce bere na vědomí, že při řádném ukončení podnájmu nemá nárok na poskytnutí náhradního bytu ani náhradního ubytování.  

 

VI.

Práva a povinnosti účastníků smlouvy

 

Podnájemce se zavazuje užívat určené prostory výhradně ke sjednanému účelu. Podnájemce je povinen nájemci nebo osobě nájemcem zmocněné umožnit po vzájemné předchozí domluvě přístup do bytu za účelem kontroly stavu bytu a způsobu jeho užívání, a to zpravidla jednou za tři měsíce.  Podnájemce rovněž souhlasí s tím, že umožní do bytu přístup i osobám oprávněným ke kontrole a odečtu stavů na měřících zařízeních.

 

Nájemce je oprávněn do pronajímané bytové jednotky vstoupit bez vědomí a přítomnosti podnájemce pouze v případě neočekávaných výjimečných (havarijních) situací, a to jen za přítomnosti svědka. O takové události bude vyhotoven písemný záznam s podpisy všech zúčastněných. 

 

V příloze této smlouvy bude zapsán počet předaných klíčů. Pokud dojde k jejich ztrátě je výslovně zakázáno pořizovat další duplikáty a nesmí být v žádném případě půjčovány dalším osobám mimo ty, které jsou uvedeny v této smlouvě. Pokud dojde ke ztrátě klíčů je povinností podnájemce to ihned oznámit nájemci a dohodnout s ním postup o jejich náhradě. Účastníci smlouvy se dohodli, že jedno paré klíčů od bytu si ponechá nájemce.

 

Nájemce neodpovídá podnájemci za škodu na věcech vnesených do prostoru podnájmu. Podnájemci je doporučeno plně pojistit všechny své věci v pronajatých prostorách. 

 

Podnájemce odpovídá nájemci za veškeré škody, které mu způsobí svou činností. Je povinen bez zbytečného odkladu odstranit poškození, která způsobil v předmětu podnájmu, jeho zařízení a vybavení. V případě vzniku škody na předmětu podnájmu nebo jeho zařízení je podnájemce povinen oznámit toto ihned nájemci.

 

Podnájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit nájemci vznik závad a potřebu větších oprav, které tento zajišťuje a umožnit jejich provedení. Nesplní-li nájemce svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, má podnájemce právo po předchozím upozornění nájemce závady odstranit a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. 

 

Podnájemce se zavazuje udržovat na svůj náklad předmět podnájmu v čistém a uživatelném stavu, zejména provádět běžné drobné vnitřní opravy a běžnou údržbu max do 1000,-Kč, v opačném případě má nájemce právo toto učinit po předchozím upozornění podnájemce na svůj náklad sám a požadovat od něj finanční náhradu. Podnájemce je povinen respektovat a dodržovat rozpis úklidů společných prostor v domě i před domem.

 

Bez písemného souhlasu nájemce nesmí podnájemce v prostorách určených k podnájmu provádět žádné stavební úpravy, rekonstrukce či modernizace. Při porušení této povinnosti je nájemce oprávněn požadovat, aby podnájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil na svůj náklad. 

 

Bez předběžného souhlasu nájemce nesmí podnájemce v bytě chovat domácí zvířata. Podnájemce není oprávněn nahlásit u příslušených orgánů vedoucích evidenci obyvatelstva pronajímanou bytovou jednotku, resp. adresu na níž se tato nachází, jako adresu svého trvalého bydliště. Podnájemce není oprávněn dát pronajaté prostory do podnájmu třetí osobě. Podnájemce se zavazuje, že veškerou dokumentaci a písemnosti od BD Podlesí bude předávat nájemci. Podnájemce  se zavazuje k přeposílání družstevní pošty a jiných dokladů družstva členovi i vložených do schránky a  k dodržování všech předpisů týkajících se užívání bytu, včetně ustanovení stanov družstva upravujících tyto záležitosti včetně domovního řádu s tím, že při neplnění těchto povinnosti bude podnájemní smlouva ihned vypovězena, na jejímž základě zanikne podnájem uplynutím 7 dnů ode dne doručení výpovědi podnájemci.

 

V případě skončení podnájmu je podnájemce povinen předmět podnájmu vyklidit, vymalovat a odevzdat nájemci v původním stavu, s veškerým převzatým vybavením a s přihlédnutím k běžnému opotřebení, a to při řádném užívání a údržbě.

 

Nájemce se zavazuje, že zajistí podnájemci plný a ničím nerušený výkon jeho práv spojených na základě této smlouvy s užíváním předmětu podnájmu. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu odstranit závady, které prokazatelně nebyly způsobeny podnájemcem, závady bránící řádnému užívání předmětu podnájmu nebo závady, jimiž je výkon práva podnájemce ohrožen, a to na vlastní náklady.

 

 

 VII.

Vznik, trvání a zánik smlouvy

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou[O1]  od 1.6.2014 do 31.5.2015. Po vzájemné dohodě bude mít podnájemce přednostní  právo na prodloužení doby podnájmu. O této skutečnosti vyrozumí podnájemce nájemce písemnou formou nejpozději 1 měsíc před skončením platnosti této smlouvy. Prodloužení smlouvy by poté bylo předmětem písemného dodatku.

 

Nájemce je oprávněn ukončit podnájemní vztah písemnou výpovědí z následujících důvodů :

-          Podnájemce je v prodlení s placením smluvených částek za užívání bytu dle bodu IV. této smlouvy delším než deset dnů. Pro tento případ sjednávají smluvní strany desetidenní výpovědní dobu počínající běžet od prvního dne následujícího po dni doručení výpovědi.

-          Podnájemce závažným způsobem nebo opětovně méně závažným způsobem porušuje povinnosti podnájemce vyplývající z této smlouvy a obecně závazných předpisů. Pro tento případ se sjednává 3měsíční výpovědní doba počínající běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.

 

Účastníci smlouvy se tímto dohodli, že výpověď bude považována za řádně doručenou také uplynutím doby pro vyzvednutí zásilky na poště, v případě, že některá ze stran si tuto zásilku v této lhůtě nevyzvedne.

 

V písemné výpovědi stanoví nájemce datum, do kterého musí podnájemce bytovou jednotku opustit. Podnájemce bere na vědomí, že pokud by předmět podnájmu nadále užíval, dopustí se tím jednání, které splňuje znaky trestného činu dle příslušných ustanovení Trestního zákona, a že takové neoprávněné užívání nepožívá právní ochrany.

 

Nájemce je oprávněn požadovat od podnájemce smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každý den prodlení následující po stanoveném termínu vyklizení. Pokud bytová jednotka nebude podnájemcem vyklizena do 10 kalendářních dnů po stanoveném termínu je nájemce oprávněn za přítomnosti svědka do předmětné bytové jednotky vstoupit, svépomoci dosáhnout jejího vyklizení, vyklizené věci uskladnit, a to na náklady a nebezpečí podnájemce, k čemuž podnájemce nájemce zmocňuje. O této skutečnosti je nájemce povinen informovat podnájemce bez zbytečného odkladu. 

 

Podnájemce i nájemce jsou oprávněni ukončit podnájemní vztah písemnou výpovědí s měsíční výpovědní dobou počínající běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi, a to z jakéhokoliv důvodu, případně i bez udání důvodu, s tím, že se podnájemce zavazuje umožnit během výpovědní doby prohlídky pro další zájemce.

 

VIII.

Ostatní ujednání

 

Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, a to zejména ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena jako projev jejich pravé, vážné a svobodné vůle a že nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Tuto smlouvu je možné jakkoliv měnit či doplňovat písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž podnájemce i nájemce obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

 

 

Ve Zlíně dne

 

 

 

 

 

 

……………………………………………                                    ……………………………………………

podnájemce                                                                                       nájemce

 

 

 

Protokol o předání a převzetí bytu

 

 

 

 

 

Nájemce tímto předává podnájemci předává do užívání bytovou jednotku dle Podnájemní smlouvy uzavřené dne ………… Podnájemce podpisem tohoto protokolu potvrzuje převzetí předmětné bytové jednotky do užívání, a to včetně následujícího vybavení a zařízení, které se ke dni ukončení podnájmu zavazuje dle tohoto protokolu předat zpět nájemci :

 

 

 

 

 

Stavy měřičů energií :

 

 

Elektroměr výr.číslo5416069             :                 kW

 

Měřič studené vody                             :                               m3

 

Měřič tepla a teplé vody                        :                              m3

 

 

 

Počet klíčů                             :               Hlavní vchod   - ……..ks

                                                  Byt                 - ……..ks  

                                                  Dálkový ovladač od garážových vrat  - …….ks  

 

 

Zařízení v bytě                  :   Kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči : el.sporák(sklokeramika)

                                                                                                        lednice s mrazákem

                                                                                                        myčka nádobí

                                                                                                        mikrovlnná trouba

                                           Jídelní stůl(třešeň) a 4ks židlí

                                           Ložnice : manželská postel

                                                         noční stolek 2ks

                                                         skříňová sestava

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne …………………………….

 

 

 

 

 

……………………………………………                                    ……………………………………………

podnájemce                                                                                       nájemce


 [O1]Po roce se musí obnovit schválení podnájemníka dle podmínek stanov BD

 
 

 

Statistiky

Online: 4
Celkem: 717858
Měsíc: 8768
Den: 203