Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla pro vyúčtování služeb

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů BD Podlesí ve Zlíně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytové družstvo Podlesí ve Zlíně (dále jen BD ) se zřetelem na zákon č. 40/64 Sb. „Občanský zákoník“ § 696  dále na zákon č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 61/2008 Sb. „Zákon o hospodaření s energií“ a jeho prováděcí vyhlášky, především č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody (TV), měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu TV a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům a č. 148/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách, dále na zákon č. 458/2000 Sb. „Energetický zákon“ ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášku č. 372/2001 Sb. ze dne 12.10.2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování TV mezi konečné spotřebitele a prováděcí vyhlášku č. 428/2001 Sb. o veřejných vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (všechny uvedené zákony a vyhlášky v platném znění), si

 

stanovuje pravidla

 

 o poskytování a rozúčtování plnění (služeb) nezbytných při užívání bytů v domech ve spoluvlastnictví BD na Podlesí č.p.5406 až 5411.

 

 

 

I.                  Obecná část

 

1. Uživatelé bytů (jednotek) a osoby s ním žijící ve společné domácnosti mají právo řádně požívat plnění (služby), jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno.

2. Uživatelé bytů jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv.

3. Uživatel bytů je povinen odstranit závady a poškození, které v domě způsobil sám nebo osoby s ním žijící ve společné domácnosti, nebo jeho návštěvy. Nestane-li se tak má právo správce domu po předchozím upozornění závady a poškození odstranit a náklad vyúčtovat uživateli jednotky.

4. Uživatel bytů je povinen po předchozí výzvě umožnit správci, aby provedl údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakožto i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí jednotky a patří do společného vybavení domu.   

5. Uživatel bytu je povinen kontrolovat správnost funkce měřících zařízení, sloužících k rozúčtování spotřeby tepla a vody. Kontrolu, mimo jiné, provádí také pravidelným odečtem a zapisováním naměřených hodnot a jejich porovnáním s minulým obdobím.

6. V případě, že uživatel bytu poškodí měřící a regulační techniku umístěnou v jednotce, správce po upozornění zajistí na náklady uživatele jednotky opravu či výměnu ve schodě s instalovanou techniku umístěnou v ostatních jednotkách.

 

II.                Provoz předávací stanice na teplo pro UT a přípravu TV

 

1. Výrobu tepla, provoz, údržbu a servis předávací stanice  zajišťuje Teplo Zlín, a.s.

2. Veškeré oprávněné náklady spojené s výrobou tepla pro vytápění a ohřev TV fakturované dodavatelem tepla na jednotlivá odběrná fakturační místa,, vyúčtuje správce mezi uživatele bytů dle těchto pravidel.

 

 

III.             Plnění spojené s užíváním bytu

 

A 1. Vytápění a teplá užitková voda

 

1. V průběhu topného období je zaručeno vytápění bytů na 20 °C22 °C dle charakteru a polohy místnosti v domě (měřeno uprostřed místnosti ve výši 1 m nad podlahou).

2. Z důvodu tepelné stability domu není přípustné vytápět v průběhu topného období neobsazené byty na teplotu nižší než 16 až 18 °C, .

Plnění do výše této teploty je vlastník jednotky povinen strpět a náklady s tím spojené uhradit.

Neobsazené byty budou vyúčtovány na teplotu tepelné stability domu.

3. Celkové náklady na teplo pro vytápění a TUV za zúčtovací jednotku jsou rozděleny na dvě složky, a to 40 % na základní složku a 60% na složku spotřební.

a)      Náklady na vytápění a TUV obsažené v základní složce jsou rozúčtovány v poměru velikosti započitatelných ploch pro UT ve smyslu §2 bodu d) vyhlášky č. 372/2001 Sb.

b)      Náklady na vytápění a TUV obsažené ve složce spotřební jsou rozúčtovány v poměru korigovaných náměrů.                 

4. Při změně uživatele bytu v průběhu roku budou náklady na vytápění a TUV mezi dřívějšího a nového uživatele účtovány novému uživateli a dřívější a nový uživatel si mezi sebou provedou vypořádání přeplatku nebo nedoplatku podle hodnot, které si vzájemně odsouhlasili při předání bytu.

5. Nedoplatek je povinen v termínech tomu učených uhradit nový uživatel bytu.

6. Přeplatek bude uhrazen oběma uživatelům (dřívější a nový) po předložení podepsané dohody mezi uživateli o vzájemném vyrovnání takového přeplatku.

7. V případě, že uživatel bytu neumožní odečet údajů na indikátoru nebo poměrového měřiče (a jeho cejchování), nebo jej poškodí, bude mu vyúčtovaný náklad ve výši průměrného nákladu na  1m2 na teplo a TUV v ostatních měřených bytech zvýšený koeficientem 1,6  jako navýšení. Výpočet bude proveden dle, vyhlášky č.372/2001 Sb. O prominutí navýšení rozhodne v odůvodněných případech představenstvo družstva. Navýšení zúčtovatelné není. Poměrová měřidla musí být ve všech jednotkách shodného typu.

8. Cejchování poměrových indikátorů tepla ( kalorimetrů ) je zákonnou normou stanoveno po 4 letech. Náklady spojené s cejchováním případně výměnu bytového kalorimetru hradí uživatel bytu. BD usnesením členské schůze může zabezpečit platbu za náklady spojené s cejchováním kalorimetru zvýšením odvodu do fondu oprav. Instalované poměrové bytové kalorimetry musí být v domě stejného typu.

 

 

 

A.     2 . Studená voda – vodné a stočné

 

1. Náklady za vodné a stočné za studenou vodu (SV) budou rozúčtovány v poměru náměrových dílků na poměrových bytových vodoměrech pro  SV.

2. . Při změně uživatele bytu v průběhu roku budou náklady na SV mezi dřívějšího a nového uživatele účtovány  novému uživateli a dřívější a nový uživatel si mezi sebou provedou vypořádání přeplatku nebo nedoplatku podle hodnot, které si vzájemně odsouhlasili při předání bytu.

3. Nedoplatek je povinen v termínech tomu učených uhradit nový uživatel bytu.

4. Přeplatek bude uhrazen oběma uživatelům ( dřívější a nový ) po předložení podepsané dohody mezi uživateli o vzájemném vyrovnání takového přeplatku.

5. V případě, že uživatel bytu zjistí nefunkčnost poměrového měřiče SV, je povinen toto zjištění bezprostředně ohlásit správci, který zjedná nápravu. Za období nefunkčnosti měřiče budou uživatel jednotky vyúčtovány náklady za SV v alikvotní částce odpovídající průměrným nákladům u měřených jednotek vztažených na počet dnů nefunkčnosti měřiče. 

6. V případě, že uživatel bytu má pochybnosti o správné funkčnosti poměrového měřidla na SV, může písemně požádat správce o jeho přezkoušení na zkušebně. Náklady spojené s přezkoušením hradí uživatel jednotky v případě, že se na zkušebně prokáže správnost měření.  V případě, že se prokáže chybnost měření., přezkoušení hradí majitel domu.   

7. V případě, že uživatel bytu neumožní odečet údajů na poměrovém měřiči SV, bude mu zálohově zúčtována spotřeba ve výši průměrného nákladu měřených jednotek vztažená na započitatelnou plochu UT. Vyúčtování bude provedeno v následném zúčtovacím období. Pokud však i tehdy neumožní odečet, bude mu vyúčtovaný trojnásobek nákladu ve výši průměrného nákladu na započitatelnou plochu UT v zúčtovací jednotce v měřených jednotkách. O prominutí navýšení rozhodne v odůvodněných případech představenstvo BD.

8. Pokud bude prokázána neoprávněná manipulace s  poměrovým měřičem (například porušení plomby apod.), bude vyúčtován trojnásobek nákladu ve výši průměrného nákladu na započitatelnou plochu UT v zúčtovací jednotce v měřených jednotkách.

9. Pokud fakturovaná spotřeba od dodavatele vody na zúčtovací jednotku bude o 20 % a více vyšší, nežli je součet náměrů bytových vodoměrů za SV, správce před rozúčtováním nákladů v zúčtovací jednotce musí nalézt  příčinu, případně provede reklamaci měření a fakturace u dodavatele vody. Pokud reklamace bude neúčinná nebo nebude příčina nalezena, bude náklad vodného a stočného za SV vyúčtován dle náměrů.

10. Cejchování vodoměrů na SV je zákonnou normou stanoveno po 6 letech. Náklady spojené s cejchováním případně výměnou bytového vodoměru hradí uživatel jednotky. BD usnesením členské schůze může zabezpečit platbu za náklady spojené s cejchováním vodoměrům zvýšením odvodu do fondu oprav. Instalované poměrové bytové vodoměry musí být v domě stejného typu.

 

 

 

 

IV.            Společné ustanovení

 

1. Vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu je prováděno jednou za rok a bude vždy za zúčtovací období leden až prosinec, tj. předchozí kalendářní rok předloženo uživatelům jednotek nejpozději do 30.4., to je do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období.

 

2. Ve vyúčtování vlastník uvede:

 

a) za zúčtovací jednotku ( dům ) spotřebu tepelné energie na vytápění a ohřev užitkové vody v GJ,

 

b) za zúčtovací jednotku jednotkové ceny tepelné energie na vytápění a  ohřev užitkové vody v Kč/GJ,

 

c) za zúčtovací jednotku celkové náklady v Kč na tepelnou energii na vytápění a ohřev užitkové vody, podíly základních a spotřebních složek nákladů na tepelnou energii na vytápění a ohřev užitkové vody v %, kWh a cenu jednotkovou,

 

d) započitatelnou podlahovou plochu zúčtovací jednotky a bytu v m2, součet skutečných a přepočtených náměrů instalovaných měřičů tepelné energie zúčtovací jednotky a bytu či konečného spotřebitele, součet náměrů instalovaných vodoměrů za zúčtovací jednotku a náměr instalovaného vodoměru (vodoměrů) užitkové vody v bytě rozúčtovávaných přímo mezi jednotlivé konečné spotřebitele podle evidence spotřeb v m3,

 

e) jednotkovou spotřebu základní složky za zúčtovací jednotku vyjádřenou v kWh/m2 ,

 

f) podíly nákladů připadající na konečné spotřebitele s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na tepelnou energii na vytápění a  ohřev užitkové,

 

g) koeficienty a součinitele použité pro přepočty odečtů měřičů tepelné energie a vody u konečného spotřebitele,

 

h) výši a součet zaplacených záloh konečným spotřebitelem a vyčíslení rozdílu mezi zaplacenými zálohami a náklady připadajícími na konečného spotřebitele,

 

i) lhůtu a způsob uplatnění reklamací proti vyúčtování konečným spotřebitelem; tato lhůta nesmí být kratší než 21 dnů,

 

j) způsob finančního vypořádání nedoplatku nebo přeplatku vypočteného podle písmena h).

 

(3) Vlastník seznámí konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých vyúčtování vychází, případně se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii a nákladů užitkové vody mezi ostatní konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.

 

(4) Po uplynutí lhůty pro uplatnění reklamací konečných spotřebitelů vlastník do 30 dnů provede v případě jím uznaných reklamací opravu vyúčtování nedoplatku nebo přeplatku záloh, s kterou neprodleně písemně seznámí konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.

 

(5) Nedoplatek a nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování podle odstavce 2 písm. h) je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Pokud byly uplatněny reklamace, které vlastník uznal, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do 8 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pravidla schválena členskou schůzí  dne 11.1.2011:                                                               

                       

 

 

 

 

 

 

 

Za představenstvo družstva

                                                          

 

 

 

 

            Předseda:          Sekula Pavel

                                                                      

 

 

 

 

Místopředseda:Bieronski Aleš

 

 

                                                                      

 

 
 

 

Statistiky

Online: 3
Celkem: 720343
Měsíc: 9308
Den: 260