Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásady narovnání

Příspěvky

1. Pořizovací cena domů

30. 6. 2017

Ke stažení.

Náprava financování stavby.

Pořizovací cena domů.

 

Představenstvo konstatuje, že při uzavírání smlouvy o sdružení včetně jejich dodatků jako základních právních dokumentů pro zajištění majetkových práv smluvních partnerů nebyly dodrženy nejen smluvní ujednání, ale ani základní principy práva tzn. Spravedlnost a Dobré mravy.

 

Statutární město Zlín (dále jen SMZ) jako ovládající osoba Bytového družstva Podlesí (dále jen BD) v rozporu s výše uvedenými hodnotami nezajistila evidenci skutečně vložených prostředků do výstavby jednotlivými smluvními stranami. To je nezbytná podmínka pro zajištění správného stanovení spoluvlastnických poměrů.

SMZ také jako správce majetkových hodnot a smluvní strana nevložila do výstavby v rozporu se smluvním ujednáním pozemky a projektovou dokumentaci v uvedené ceně. Navíc, v rozporu se smlouvou, SMZ použilo vybrané finanční prostředky na vybudování a technické zhodnocení svého majetku – technickou infrastrukturu.

Největším nedostatkem SMZ prosazené smlouvy o sdružení je i s ohledem na výše uvedené, že BD není zajištěn v čl. VIII odst.6 po uplynutí doby 20 let automatický návrat zapůjčených finančních prostředků ve formě spoluvlastnického podílu na vybudovaných domech v poměru dle výše vkladů, jak je mimochodem ujednáno v čl. VI odst.4.

Základní podmínkou určení spoluvlastnických poměrů dle výše vkladů je stanovení správné ceny výstavby 6 domů.

Cena domů je dána součtem oprávněných dodavatelských faktur firem podílejících se na výstavbě, cenou víceprací, které uhradili jednotliví členové BD a výší uhrazených úroků z půjčky SMZ BD do doby kolaudace a v našem případě i úroky z půjčky SMZ BD po kolaudaci.

Celková cena tak činí dle níže uvedené tabulky celkem: 207.326.371,88 Kč

                             Kč
Vyúčtování ceny stavby ze dne 30.11.2004 186 015 561,88
Náklady související se stavbou 62 688,00
Úroky do kolaudace 523 696,00
   
Vícepráce členy BD 10 277 500,00
Úroky po kolaudaci - DMÚ 10 446 926,00
   
Celkem 207 326 371,88

 

Vícepráce členů BD jako další členský vklad (DČV) budou upřesněny po schválení členskou schůzí a podpisu jednotlivých smluv DČV.

 

Pavel Sekula

předseda představenstva 

 

2.Vysvětlení vícepráce

29. 6. 2017

ARGUMENTY

Náprava financování stavby.

Vícepráce.

 

Představenstvo konstatuje, že při uzavírání smlouvy o sdružení včetně jejich dodatků jako základních právních dokumentů pro zajištění majetkových práv smluvních partnerů nebyly dodrženy nejen smluvní ujednání, ale ani základní principy práva tzn. Spravedlnost a Dobré mravy.

 

Cena domů je dána součtem oprávněných dodavatelských faktur firem podílejících se na výstavbě, cenou víceprací, které uhradili jednotliví členové BD a výší uhrazených úroků z půjčky SMZ BD do doby kolaudace a v našem případě i úroky z půjčky SMZ BD po kolaudaci.

Vícepráce,  neboli hodnota investic, které vložili do domů jednotliví členové BD, jsou důležitou součástí pořizovací ceny domů. Bez nich není možné stanovit přesnou a reálnou pořizovací cenu domů, která je důležitá pro stanovení poměrů mezi SMZ a BD podle výše vložených finančních prostředků.

Vícepráce byly schváleny představenstvem BD, byly prováděny především firmami, které zhotovovaly všechny domy a byla dána přímo možnost si vybrat standard nebo nadstandard u předem stanovených firem (v případě obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů). U kuchyní byla dokonce městem odečtena částka 15.000,- za standardní kuchyni a město tuto částku proplácelo.

I když kolaudace domů proběhla nejpozději v září 2003, tak mnoho bytů ještě nebylo dokončeno. Scházely právě dveře, podlahy, zařizovací předměty či kuchyně a tak jsme zvolili termín 30.11.2004 jako nejpozdější termín pro uznání víceprací proto, že tento termín je současně datem konečného vyúčtování ceny stavby.

Článek VI. Odst.5 smlouvy o sdružení říká následující:

„účastníci sdružení se dohodli, že město se podílí na nákladech společné činnosti pouze do výše majetkových hodnot uvedených v bodě 1a) - c) tohoto článku. Ostatní náklady potřebné na výstavbu, a to i nad výši předpokládaných nákladů, nese družstvo.“

Statutární město Zlín (dále jen SMZ) jako ovládající osoba Bytového družstva Podlesí (dále jen BD), prostřednictvím členů představenstva, v rozporu s výše uvedenými hodnotami nezajistila evidenci skutečně vložených prostředků do výstavby jednotlivými smluvními stranami. To je nezbytná podmínka pro zjištění správného stanovení spoluvlastnických poměrů.

Správný postup představenstva družstva měl být takový, že představenstvo mělo zajistit financování víceprací neboli investic dle individuálních potřeb a na základě požadavků členů BD, evidovat všechny doložitelné vícepráce související se stavbou k rozhodnému datu a vyžadovat účast člena BD na těchto investicích za pomocí dalšího členského vkladu, jak to umožňují stanovy BD.

Tak by byla zajištěna kompletní pořizovací hodnota domů.

Představenstvo BD nyní pracuje na nápravě této chyby. Evidujeme doklady a jsou vypracovány smlouvy o další majetkové účasti 2016 (DČV 2016). Vícepráce členů BD jako DČV 2016 budou upřesněny po schválení členskou schůzí a podpisu jednotlivých smluv DČV.

Je to velmi důležité i z dalších důvodů.

1. V případě vyloučení člena z BD má tento nárok na vypořádací podíl. Což znamená, že takovýto člen dostane přesně to, co do BD vložil. Základní členský vklad, další členský vklad a splacenou část další majetkové účasti. Vše v nominální hodnotě, ne v tržní ceně jeho družstevního podílu. Je zřejmé, že v takovémto případě by člen, díky scházející evidenci víceprací formou DČV 2016 neměl na uhrazené finanční prostředky nárok. A v některých případech vícepráce činí i více než polovinu hodnoty evidovaných vkladů !

2. V případě rozvodu na tuto chybu může doplatit jeden z manželů, společných členů BD. Obvykle je to odcházející maminka s dítětem. Pokud majetkové vypořádání počítá opět s hodnotou družstevního podílu, kterou běžně na základě žádosti rozvádějících se manželů vypočítávám pouze v evidované výši, je o polovinu hodnoty víceprací odcházející manžel(ka) ošizen(a).

3. Stát může být takto ošizen v případě dědické daně nebo daně darovací.

4. Posledním,  ale neméně důležitým důvodem pro stanovení správné hodnoty ceny domů je pojištění. Jeden z faktorů je podpojištění, ale hlavní je, že v případě totální škody (např. požár) nebudou BD a tím de facto jeho členům vyplaceny pojistky, které by kryly jejich kompletní pořizovací náklady.

SMZ odmítá uznat cenu víceprací do pořizovací ceny domů a tím tak poškozují přímo BD a jednotlivé členy BD.

 

Pavel Sekula

předseda představenstva 

 

3.Vysvětlení úroky z půjčky

28. 6. 2017

ARGUMENTY

Náprava financování stavby.

Úroky z půjčky po kolaudaci.

 

Úroky z půjčky splácejí členové BD dle smlouvy o další majetkové účasti (DMÚ). Již ze svého názvu a charakteru smlouvy je patrné, že úroky mají co dočinění s majetkem.

Ekonomové i daňový poradci by se však jednoznačně shodli, že úroky po dokončení investice jsou vždy pouze nákladem. Vysvětlím, proč je tomu v našem případě jinak.

Nákladem jsou úroky z úvěru pouze v případě výdělečné činnosti. Je to způsob, jak náklady na pořízení finančních zdrojů zakalkulovat do ceny výrobků nebo služeb, jak snížit daňový základ.

V  době výstavby domů bylo možné úroky do doby kolaudace započíst do ceny stavby. To se také v našem případě stalo. Potvrzuje to zároveň logiku z předchozího odstavce. Do doby kolaudace, do uvedení stroje do provozu, do uvedení do provozu cenného softwaru, prostě do doby, než se tyto investice začnou provozovat a předpokladem je i vydělávat, úroky zvyšují jejich pořizovací cenu.

Pro vysvětlení, jak se úroky podílejí na ceně naší výstavby, uvedu následující případ.

A) Developer postaví rodinný dům za 10.000.000,- Kč. Zakalkuluje si v této ceně zisk 1.000.000,- Kč. Náklady na vlastní stavbu jsou 9.000.000,- Kč. Dům prodá developer zájemci za těch 10.000.000,- Kč. Cena domu je tedy přesně 10.000.000,-Kč.

B) Developer postaví rodinný dům za 10.000.000,- Kč. Zakalkuluje si v této ceně zisk 1.000.000,- Kč. Náklady na vlastní stavbu jsou 9.000.000,- Kč. Developer ale nemá dostatek finančních prostředků a tak si vezme úročený úvěr na dvacet let. Náklady úvěru, úroky z půjčky ve výši 1.000.000,- Kč zakalkuluje do prodejní ceny domu, jinak by přišel o zisk. Dům prodá developer zájemci za 11.000.000,- Kč s tím, že zájemce nabude vlastnictví až po dvaceti letech. Cena domu je tedy přesně 11.000.000,-Kč.

Případ B je to, co se stalo s naší výstavbou. SMZ jako ovládající osoba  BD rozhodlo o tom, že BD si na základě smlouvy o sdružení vezme od SMZ úročený úvěr a dopředu tak, ještě před samotnou výstavbou, stanovilo vyšší než nutné náklady BD na pořízení jeho majetku.

SMZ tady působí jako developer a členové BD jsou zájemci, kteří uhradí kompletní cenu domů, rovnající se všem vkladům členů sdružení, tedy i nákladům na pořízení vnuceného úvěru.

I kdyby se naše domy neopravovaly a neměly žádné provozní náklady, tak po dvaceti letech, kdy můžeme nabýt vlastnictví, musíme developerovi (SMZ) uhradit minimální cenu domů. Tou je pořizovací cena domů a cena úvěru. V opačném případě by byl developer ve ztrátě, která by se rovnala výši uhrazených úroků.

Kdyby byly domy vystavěny za účelem výdělku, byl by stanoven nájem, který by obsahoval mimo potřebné náklady i kalkulovaný zisk a náklady na obsluhu úvěru. V našem případě stanovila výši nájmu rada SMZ a to v rozporu s návrhem BD,  tedy nižší než jsou náklady BD,  právě s poukazem na to, že členové BD nesou náklady úroků. Nájem ve výši 8,- Kč za m2 v sobě nejenže nenese všechny potřebné náklady jako především odpisy (tvorba zdrojů na obnovu a investice), ale hlavně v nájmu není kalkulováno s náklady na úroky.

Tyto náklady jsou naopak zařazeny do další majetkové účasti, která je spolu se základním vkladem a další majetkovou účastí zdrojem pro pořízení majetku.

Dá se říci, že BD, nebo jeho členové, tak v ceně domu uhradili developerovi (SMZ) jeho zisk.

 

SMZ odmítá uznat náklady úvěru do pořizovací ceny domů a tím tak poškozují přímo BD a jednotlivé členy BD.

 

 Pavel Sekula

předseda představenstva 

 

4.Stanovení spoluvlastnického poměru

27. 6. 2017

Náprava financování stavby.

Stanovení spoluvlastnického poměru.

 

Představenstvo konstatuje, že při uzavírání smlouvy o sdružení včetně jejich dodatků jako základních právních dokumentů pro zajištění majetkových práv smluvních partnerů nebyly dodrženy nejen smluvní ujednání, ale ani základní principy práva tzn. Spravedlnost a Dobré mravy.

 

Statutární město Zlín (dále jen SMZ) jako ovládající osoba Bytového družstva Podlesí (dále jen BD) v rozporu s výše uvedenými hodnotami nezajistila evidenci skutečně vložených prostředků do výstavby jednotlivými smluvními stranami. To je nezbytná podmínka pro zajištění správného stanovení spoluvlastnických poměrů.

SMZ také jako správce majetkových hodnot a smluvní strana nevložila do výstavby v rozporu se smluvním ujednáním pozemky a projektovou dokumentaci v uvedené ceně. Navíc, v rozporu se smlouvou, SMZ použilo vybrané finanční prostředky na vybudování a technické zhodnocení svého majetku – technickou infrastrukturu.

Největším nedostatkem SMZ prosazené smlouvy o sdružení je i s ohledem na výše uvedené, že BD není zajištěn v čl. VIII odst.6 po uplynutí doby 20 let automatický návrat zapůjčených finančních prostředků ve formě spoluvlastnického podílu na vybudovaných domech v poměru dle výše vkladů, jak je mimochodem ujednáno v čl. VI odst.4 smlouvy o sdružení.

Spoluvlastnický poměr BD je dán celkovou ceny stavby, od které jsou odečteny hodnoty, které nebyly skutečně do stavby vloženy, nebo které jsou v majetku pouze jedné ze smluvních stran či se tak chovají, ku skutečné výši vložených finančních prostředků BD.

Vložené finanční prostředky BD. 

BD
   
Základní členský vklad 3 200 000,00
Další členský vklad 72 298 788,00
Další majetková účast 49 034 551,00
Úroky z půjčky do kolaudace 523 969,00
Úroky z půjčky po kolaudaci 10 446 926,00
Vícepráce 10 277 500,00
   
Celkem 145 781 734,00
  124 533 339,00

 

Upravená cena stavby domů o odpočty.

 

Cena stavby 6-ti domů 207 326 371,88
   
Cena technické uinfrastruktury - majetek SMZ -19 029 024,00
   
Projekty MERA - k tíži SMZ -4 900 000,00
   
Byty zvláštního určení - majetek SMZ -8 181 670,00
   
Podvod ISA Consult -  k tíži SMZ -6 000 000,00
   
Upravená cena 169 215 677,88

Spoluvlastnické podíly.

Cena stavby 6-ti domů 169 215 677,88  
     
Podíl BD 145 781 734,00 86,15%
     
Podíl SMZ 23 433 943,88 13,85%

Skutečný spoluvlastnický podíl BD na vybudovaných domech je 86,15%.

Jestliže nyní vlastníme 49% podíl, tak po dvaceti letech bychom měli automaticky nabýt 37,15 % podíl SMZ z jeho současných 51 %.

Ve finančním vyjádření je to 62.866.051,88 Kč.

 

 Pavel Sekula

předseda představenstva

 

 

 

5. Vysvětlení garáže a garážové stání

26. 6. 2017

Náprava financování stavby.

Náprava evidence a financování G,GS. Zrušení nájemních smluv na G,GS – náprava chybné konstrukce financování stavby

 

Představenstvo konstatuje, že při uzavírání nájemních smluv na G,GS byla chybně vytvořena konstrukce financování G,GS a podílu uživatelů G,GS na výstavbě domů. V důsledku této chyby byli poškozeni všichni členové BD. Všichni členové BD  (a tedy i ti, kteří G, GS neužívají – nekoupili si jej) se totiž bez výjimky v rámci svých vkladů do BD podíleli na celé výstavbě domů a to včetně G,GS. Současní nájemníci G,GS pak uhradili dopředu nájemné na 20 let s tím, že po této lhůtě dostanou G,GS za 1.000,- Kč. Jedná se o skrytou formu prodeje. Vybrané finanční prostředky za tento „prodej“ však nesloužily k financování výstavby, byly vybrány navíc nad rámec pořizovací ceny domů. Tím byli poškozeni jak členové BD, kteří nejsou nájemníky (kupujícími) G,GS, tak samotní nájemníci G, GS, jejichž platba nájemného nejenom že neodpovídá výši nájemného pro naše domy, ale dopředu vybrané nájemné - „kupní cena“ není evidované jako členský vklad do BD.

 

Celková pořizovací cena 6-ti domů                                           169.215.677,88 Kč

 

Tato cena je kompletní i za sklepy, garáže i garážová stání. Na úhradu této ceny byla použita část dotace a zbytek uhradili všichni členové BD, tedy i ti, kteří neužívají G, GS.

 

Město v podstatě navýšilo výše uvedenou cenu o                      6.840.000,- Kč

 

Město prodej G,GS schovalo do formy předplaceného nájemného. Na „předplaceném nájemném“ se vybralo                                         6.792.000,- Kč

Tato suma se rozdělila v poměru 51% SMZ                              3.463.920,- Kč a 49% BD                                                                                 3.328.080,- Kč  Správný spoluvlastnický podíl BD měl být 86,15%                    5.851.308,- Kč  BD tak přišlo o                                                                        2.523.228,- Kč                                                                                                          

Navíc město takto prodalo majetek v hodnotě cca                                6.792.000,- Kč   

Za cenu pouhých  (1000,-Kč za každou G,GS)                                48.000,- Kč

 

Mimo to byla tímto skrytým prodejem i porušena dotační podmínka. Je zřejmé, že nikdo neumí rozlišit, na jaké přesně účely byly použity dotační prostředky. Určitě se z nich uhradily i náklady na výstavbu G,GS, jsou přece součástí domů. A nikdo neumí přesně stanovit cenu G,GS. Pokud ale město prohlásí, že do financování G,GS nevložilo ani jednu Kč z dotace, pak z důvodu, že jiné než dotační prostředky do výstavby město nevložilo, nemělo město nárok na žádné dělení nájemného z G,GS.

 

Představenstvo schválilo svým usnesením dne 27.10.2016 následující postup nápravy:

 

1. Zrušit všechny nájemní smlouvy na G, GS

2. G, GS je třeba vložit a evidovat do nájemních smluv na byt dotčeným členům BD, stejně jako sklepy nebo terasy a balkony

3. Nájemníky G,GS v rámci nájemní smlouvy na byt  mohou být pouze členové BD  a nájem G,GS bude přímo souviset pouze s bytovým domem, ve kterém má tento člen současně nájem bytu. V případě ukončení členství, nebo pokud nejsou nájemníci G,GS členy BD z jiného důvodu, bude nájemní smlouva ukončena a vyplacen vypořádací podíl. Tito nájemníci však mohou nájem G,GS převést na jiného člena BD v příslušném domě za mezi nimi dohodnutých podmínek.

4. V rámci nájemní smlouvy na byt budou nájemci platit nájem za G,GS ve výši jako za sklepy, tedy 4,- Kč za m2.

5. Dosavadní nájemci G,GS musejí doplatit zpětně vyměřený nájem (4,-Kč za m2) za dobu 13 roků.

6. SMZ vrátí BD všechny vybrané finanční prostředky za G, GS

7. BD vrátí všechny vybrané finanční prostředky za G, GS dosavadním nájemcům G,GS (zápočet), kteří uhradili nájemné na 20 let dopředu.

8.  Nájemníkům G,GS bude vyměřena částka dalšího členského vkladu (DČV G a DČV GS), kterou se podílí na ceně stavby místo těch členů, kteří nebudou mít nájem G, GS. Tyto vklady budou evidovány (zápočet-doplatky a přeplatky).

9. BD vrátí všem členům podíl na špatně určeném DČV. Předběžně je to částka 621,4 Kč za m2 podlahové plochy.Pavel Sekula

předseda představenstva 

 

6. Hospodaření s domy

25. 6. 2017

Náprava hospodaření s domy.

Dohoda podílových spoluvlastníků se společnou věcí.

 

Představenstvo konstatuje, že při uzavírání smlouvy o sdružení včetně jejich dodatků či Dohody o hospodaření se společnou věcí (dále jen dohoda) jako základních právních dokumentů pro zajištění majetkových práv smluvních partnerů nebyly dodrženy nejen smluvní ujednání, ale ani základní principy práva tzn. Spravedlnost a Dobré mravy.

 

SMZ nahlíží na dosavadní hospodaření se společnou věcí optikou Mgr. Kašným a Ing. Dorazilem podepsané dohody ze dne 1.9.2003. Z mnoha důvodů se BD necítí být touto dohodou vázáno. O její platnosti či neplatnosti může rozhodnout soud.

Smyslem této dohody má být především rozdělení případného zisku z hospodaření s domy. Nyní pominu všechny ostatní závady smlouvy (jako je „prodej“ G,GS, neurčitost ustanovení, nemravnost dělení v poměrech uvedených v dohodě nebo to, že představenstvo nemělo mandát členské schůze takovou dohodu podepsat) a soustředíme se pouze na nájem bytů mimo nájem bytů zvláštního určení.

1. SMZ v dohodě odst. 5 projevilo svoji vůli a určilo, že to bude BD, které bude navrhovat výši nájemného v bytech (to se mimo jiné vztahuje i na BZU a explicitně i na G a GS). Vzhledem k samostatnému rozhodnutí o rozdílné výši nájemného v BZU však lze dovodit, že tím byly myšleny speciálně všechny ostatní byty v bytových domech.

2. Z principu BD stanovují (navrhují) výši nájemného tak, aby odpovídalo ekonomicky oprávněným nákladům. Tedy bez zisku s tím, že případnou ztrátu hradí členové BD.

3. To bylo také učiněno, ale SMZ rozhodnutím a zdůvodněním rady města Zlína dokonce došlo k závěru, že vzhledem k tomu, že členové BD budou hradit BD splátky tak, aby BD bylo schopné splácet poskytnutou půjčku včetně úroků, že sníží navrhovanou výši nájemného, které obsahovalo pouze předpokládané náklady (nejen výdaje) na pouhých 8,- Kč.

BD totiž prostřednictví Správy domů Zlín (zakládající člen BD) navrhlo cenu nájemného v bytech ve výši 17,91 Kč na m2 podlahové plochy. Kalkulace byla odůvodněna potřebou 1,- Kč na opravy, 1,74 Kč na správu a 15,17 Kč na odpisy.

Bez jakékoliv pochybnosti je naprosto evidentní, že aby bylo z hospodaření s domy možno cokoliv dělit, tedy byl by zisk, musel by nájem v těchto bytech (za předpokladu, že náklady na opravy a správu nepřesáhnou kalkulované 2,74 Kč) být vyšší než navrhovaný nájem 17,91 Kč.

SMZ ovšem rozhodlo, že nájem bude pouhých 8,- Kč. To znamená, že hospodaření s domy bude bez jakéhokoli zisku a částek k dělení.

Bohužel, Správa domů Zlín, která byla na základě mandátní smlouvy bez výběrového řízení bývalým představenstvem BD pověřena vedením účetnictví, účtovala a prováděla rozdělení finančních prostředků špatně a pouze ve prospěch svého vlastníka, kterým je SMZ!

BD tak přišlo v roce 2003 o 102.991,15 Kč a v roce 2004 dokonce o 357.905,03 Kč. Tyto prostředky, stejně tak jako prostředky z G,GS musí BD uplatňovat v rámci vyrovnání po SMZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pavel Sekula

předseda představenstva 

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< duben / 2024 >>

Statistiky

Online: 5
Celkem: 692741
Měsíc: 8194
Den: 365