Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výpis ze stanov BD ve věci podnájmu

Příspěvky

Výpis ze stanov

14. 4. 2016

 Článek 16

Práva a povinnosti členů družstva

 

15) Byt nebo jeho část může nájemce  přenechat jinému do podnájmu jedině s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva. Souhlas se uděluje vždy nejdéle na dobu 1 roku ve vztahu ke konkrétní osobě podnájemce, s tím, že může být po uplynutí této doby znovu udělen vždy opět na dobu nejdéle 1 roku. Souhlas se však vztahuje jen na ty podnájemní smlouvy, ve kterých nájemce sjednal s podnájemcem závazek, dle kterého se podnájemce zavazuje k přeposílání družstevní pošty a jiných dokladů družstva členovi i vložených do schránky a  k dodržování všech předpisů týkajících se užívání bytu, včetně ustanovení stanov družstva upravujících tyto záležitosti včetně domovního řádu s tím, že při neplnění těchto povinnosti dá podnájemci výpověď, na jejímž základě zanikne podnájem uplynutím 7 dnů ode dne doručení výpovědi podnájemci. Po udělení souhlasu s podnájmem je povinen nájemce poskytnout jedno vyhotovení podnájemní smlouvy představenstvu družstva. Pokud nájemce nezaváže podnájemce způsobem uvedeným v tomto odstavci, má bytové družstvo právo zrušit souhlas s podnájmem a nájemce je povinen podnájem ukončit, jinak  by to bylo považováno za podstatné porušení členských povinností spojených s nájmem bytu.

 

16) Představenstvo při rozhodování o povolení podnájmu bude dále postupovat s usnesením členské schůze ze dne 22.6.2006 č. 6062202a a č.6062202b , které stanoví další podmínky, za kterých představenstvo povolí podnájem podle odst.16., které jsou následující:

 

 Představenstvo bude schvalovat podnájemníky mimo jiné na základě výpisu z rejstříků trestů, dokladu o tom, že budoucí podnájemník nemá nedoplatky vůči orgánům státní správy a zdravotních pojišťoven, čestného prohlášení, že budoucí podnájemník nebyl či není členem statutárního orgánu společnosti na kterou byl vyhlášený konkurz nebo byl konkurz zamítnut pro nedostatek majetku, čestného prohlášení, že budoucí podnájemník není zatížen exekučním řízením. Podpisy na čestných prohlášeních musí být úředně ověřeny.

Představenstvo má právo neschválit podnájemníka, pokud má žádající člen družstva splatné nedoplatky ( dluhy ) vůči bytovému družstvu.

Pokud představenstvo v této věci neučiní rozhodnutí do 30-ti dnů po předložení žádosti, má se za to, že je možnost podnájmu schválená. Představenstvo je pověřeno kontrolovat, zda je byt užíván v souladu se schválením podnájemníka(ů) a má právo zrušit toto schválení v případě, že člen družstva nebo schválený podnájemník nedodržuje podmínky nájemní smlouvy, neplatí včas a řádně nájemné, DMÚ a zálohy na služby, porušuje domovní řád či stanovy bytového družstva nebo pokud alespoň jedna třetina bydlících členů družstva v domě, jenž je předmětem podnájmu, podá stížnost na porušování mravů a dobrých sousedských vztahů.

V případě zrušení podnájmu je povinen podnájemce do 7 dnů vyklidit užívaný byt, za což nese odpovědnost člen družstva, který má k danému bytu řádnou nájemní smlouvu. Nesplnění tohoto bodu je podstatným porušením nájemní smlouvy členem družstva.

 

18) Paušální výše nákladů spojená s vydáním souhlasu o podnájmu na žádost člena družstva je stanovena na 1000,- Kč a člen ji hradí na pokladně družstva při převzetí souhlasu.

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< květen / 2024 >>

Statistiky

Online: 3
Celkem: 703152
Měsíc: 8412
Den: 245