Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na čem se pracuje

Příspěvky

Návrh zákona

29. 12. 2020

Spolu s kolegy z BD v Liberci jsme spolupracovali na přípravě návrhu zákona, který by zjednodušoval majetkové vypořádání při převodu podílu měst a obcí na družstva v případech sdružených finančních prostředků při výstavbě nájemních bytů za pomoci státní dotace a pravidel nař. vlády 481/2000 Sb.

NÁVRH ZÁKONA KE STAŽENÍ

 

Jednání s ministerstvy

29. 12. 2020

Jenom v posledních dvou měsících jsme absolvovali schůzku s ministryní pro místní rozvoj paní Klárou Dostálovou, nebo s náměstkem ministryně financí panem Koubou.

S MMR, MF a MV řešíme prováděcí předpis, který umožní v našich případech prodej majetku za cenu nižší než obvyklou. To je velmi důležité pro schválení vypořádání majetku zastupiteli měst a obcí.

Společně s BD v Liberci jsme zajistili v tomto duchu zákonodárnou iniciativu, která prošla vládou (bohužel ji vláda nedoporučila) a bude se jí zabývat Parlament ČR.

Je potřeba vyřešit daňové dopady převodu za cenu nižší než obvyklou a navrhujeme změny v daňových zákonech.

Vytvářím mapu družstev, která postavila byty za podobných podmínek, jako je tomu v našem případě. Tato družstva v letech 2000 až 2004 také sdružila svoje finanční prostředky s městy a obcemi za účelem výstavby nájemních bytů. Města a obce byla příjemcem státní dotace dle nař. vlády 481/2000. 

Sbíráme zkušenosti a příklady ostatních družstev, která jsou již vypořádána a majetek měst a obcí byl na družstvo již převeden. Poslouží to nám i ostatním, kteří máme s vypořádáním majetku problémy.

 

Petice na vybudování parkoviště

27. 11. 2020

Již delší dobu jednám s několika předsedy SVJ v okolí.

Vypracoval jsem petici, kterou po schválení necháme podepsat lidmi, kteří budou souhlasit, a která vyzývá město k tomu, aby postavilo parkoviště na místě bývalých stavebnin nad konečnou zastávkou Kocanda. Vyjednávám s panem Čížkem, který je odpovědným náměstkem na městě a jednám s ředitelem MP i vedoucím hasičské stanice ve Zlíně. Společně hledáme místa k možnému parkování, připravujeme rozšíření parkování u domů, ale zároveň necháme označit místa na ulici Podlesí, kde nesmějí stát automobily, jelikož tyto brání volnému průjezdu vozů ZIS. Téměř denně volám MP, aby hlídky upozorňovaly na nevhodné stání. Potřebujeme mít více místa k parkování, zároveň musíme zabezpečit k domům volný příjezd!

 

Narovnání chyby v "prodeji" G,GS

12. 11. 2016

Náprava evidence a financování G,GS. Zrušení nájemních smluv na G,GS – náprava chybné konstrukce financování stavby

 

Představenstvo konstatuje, že při uzavírání nájemních smluv na G,GS byla chybně vytvořena konstrukce financování G,GS a podílu uživatelů G,GS na výstavbě domů. V důsledku této chyby byli poškozeni všichni členové BD. Všichni členové BD  (a tedy i ti, kteří G, GS neužívají – nekoupili si jej) se totiž bez výjimky v rámci svých vkladů do BD podíleli na celé výstavbě domů a to včetně G,GS. Současní nájemníci G,GS pak uhradili dopředu nájemné na 20 let s tím, že po této lhůtě dostanou G,GS za 1.000,- Kč. Jedná se o skrytou formu prodeje. Vybrané finanční prostředky za tento „prodej“ však nesloužily k financování výstavby, byly vybrány navíc nad rámec pořizovací ceny domů. Tím byli poškozeni jak členové BD, kteří nejsou nájemníky (kupujícími) G,GS, tak samotní nájemníci G, GS, jejichž platba nájemného nejenom že neodpovídá výši nájemného pro naše domy, ale dopředu vybrané nájemné - „kupní cena“ není evidované jako členský vklad do BD.

 

Představenstvo schválilo svým usnesením dne 27.10.2016 následující postup nápravy:

 

1. Zrušit všechny nájemní smlouvy na G, GS

2. G, GS je třeba vložit a evidovat do nájemních smluv na byt dotčeným členům BD, stejně jako sklepy nebo terasy a balkony

3. Nájemníky G,GS v rámci nájemní smlouvy na byt  mohou být pouze členové BD  a nájem G,GS bude přímo souviset pouze s bytovým domem, ve kterém má tento člen současně nájem bytu. V případě ukončení členství, nebo pokud nejsou nájemníci G,GS členy BD z jiného důvodu, bude nájemní smlouva ukončena a vyplacen vypořádací podíl. Tito nájemníci však mohou nájem G,GS převést na jiného člena BD v příslušném domě za mezi nimi dohodnutých podmínek.

4. V rámci nájemní smlouvy na byt budou nájemci platit nájem za G,GS ve výši jako za sklepy, tedy 4,- Kč za m2.

5. Dosavadní nájemci G,GS musejí doplatit zpětně vyměřený nájem (4,-Kč za m2) za dobu 13 roků.

6. SMZ vrátí BD všechny vybrané finanční prostředky za G, GS

7. BD vrátí všechny vybrané finanční prostředky za G, GS dosavadním nájemcům G,GS (zápočet), kteří uhradili nájemné na 20 let dopředu.

8.  Nájemníkům G,GS bude vyměřena částka dalšího členského vkladu (DČV G a DČV GS), kterou se podílí na ceně stavby místo těch členů, kteří nebudou mít nájem G, GS. Tyto vklady budou evidovány (zápočet-doplatky a přeplatky).

9. BD vrátí všem členům podíl na špatně určeném DČV. Předběžně je to částka 621,4 Kč za m2 podlahové plochy.

 

Další členský vklad (DČV2016)

12. 11. 2016

V souvislosti se stanovením ekonomicky a účetně správné pořizovací ceny domů a také v rámci zachování práv a majetku jednotlivých družstevníků, přistoupilo představenstvo ke zjištění všech pořizovacích nákladů, které uskutečnili jednotliví družstevníci formou víceprací v jednotlivých bytech.

Jedná se o stavební úpravy prováděné dodavatelskou firmou MANAG a.s. a také pořízení zařizovacích předmětů (obklady, podlahy, umyvadla, vany, vodovodní baterie, kuchyně, vestavěné skříně, žaluzie aj. věci pevně spojené se stavbou) nad rámec pořizovací ceny od původního projektu.

Představenstvo již v minulosti zajistilo jednotlivé doklady od členů BD, které se týkají výše uvedených prací a dodávek. V současnosti tuto agendu zpracováváme.

Za tímto účelem vyzýváme družstevníky, kteří doklady o vícepracech ještě neodevzdali, a mají zájem, aby byl jejich majetek zapsán do pořizovací ceny domů, aby tak neprodleně učinili. O náležitostech dokladů a věcné příslušnosti mohou volat pana Sekulu tel.603 899 170 (dům 5407). Jde se o všechny příslušné doklady v termínu do 31.12.2004.

Po sepsání všech víceprací bude provedeno odsouhlasení se členy a následně budou tyto vícepráce vloženy do BD jako další členský vklad v souladu s ustanovením stanov, článek 8.

Sepsání těchto víceprací musí mít vliv na podíl a cenu, za jakou bude družstvo provádět v budoucnosti odkup podílu SMZ. Pokud tak neučiníme, bude menší podíl BD na stavbě a jeho větší podíl SMZ, za který budeme muset zaplatit více. V budoucnu se tak jednotlivým členům prodraží odkup podílu SMZ.

Podstatné pak je, že  stanovení správného družstevního podílu (další členský vklad je jeho součástí) má vliv na případný vypořádací podíl člena BD. Pokud totiž nejsou součástí tohoto podílu všechny provedené vícepráce, pak v případě vyplacení vypořádacího podílu o součet těchto víceprací dotčený člen BD přijde.

Jde o případy eventuálního vyloučení člena z BD, nebo v případě zrušení BD, nebo v případě rozvodu manželů-společných členů v BD apod.

 

 

Opravy domů 5406 až 5411 po zatečení

12. 11. 2016

Po letním zatečení a vysušení budou přes zimu prováděny opravy omítech v garážích a sklepech domů 5406 až 5411. Práce provede domovník pan Dostálek (5407). Zbývá dořešit co s odpadem. 

 

Opravy dešťových svodů

12. 11. 2016

V souvislosti s se závadami na svodech dešťové vody bude provedena kontrola a oprava dešťových svodů od střechy až po garáže. V rámci oprav by měli být zpevněné okapy na střechách domů a hlavně svody v garážích.

Byla vystavena objednávka. Práce bude provádět pan Podešva tel.737 118 229, který bude telefonicky kontaktovat nájemníky bytů v 5.patře, aby se dostal k okapům. Žádáme o umožnění přístupu.

 

Zákaz zastavení

12. 11. 2016

Součástí zlepšení bezpečnostní situace mimo navržené rozšíření parkoviště před jednotlivými domy je také navržení zákazu zastavení v obloucích výjezdu od jednotlivých domů na přilehlou komunikaci Podlesí V. Celkově zhoršená dopravní situace na sídlišti vede k tomu, že parkující auta brání případnému průjezdu vozidlům integrovaného záchranného systému.

Cílem opatření (společně s rozšířením stávajícího parkoviště viz. článek rozšíření parkoviště) je zajistit volný průjezd sanitek a hasičských vozů. V současné době je příjezd velmi často omezen a to může přímo ohrozit životy lidí nebo jejich majetek.

Z tohoto důvodu byla na SMZ podána žádost na zabezpečení oblouků vjezdů zákazem zastavení, vodorovným dopravním značením - žlutou čára. Navržené řešení podporuje i Městská policie Zlín.

 

Rozšíření parkoviště

12. 11. 2016

Záměr představenstva je rozšířit stávající parkoviště u domů cca o 2 m na každou stranu tak, aby zůstal zachován, v případě potřeby, průjezd pro vozidla záchranného integrovaného systému. 

Součástí navrhovaného řešení je také vodorovné dopravní značení "zákaz zastavení" (žlutá čára) v obloucích výjezdů na komunikaci Podlesí V.

Plány ke stažení

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< duben / 2024 >>

Statistiky

Online: 6
Celkem: 692761
Měsíc: 8202
Den: 361