Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstraha č.2

10. 11. 2017

Statutární město Zlín

Nám. Míru 12

761 40 Zlín

 

Ve Zlíně dne 7. listpadu  2017

Výstraha ve smyslu ust. § 615 ZOK

- výzva k upuštění od neoprávněného zásahu do jména, osobnosti, soukromí i s uplatněním nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy

 

Vážení,

 

naše Bytové družstva Podlesí  zjistilo, že si  opět neplníte své členské povinnosti spočívající v tomto případě v tom, že jako člen Bytového družstva Podlesí nerespektujete rozhodnutí orgánů družstva a nechováte se jako člen družstva vůči bytovému družstvu čestně.

Uvedeného jednání jste se dopustili zejména tím, že jste dne 25.10.2017 uveřejnili na stránkách města Zlína  v článku s  názvem : „Rekonstrukce“ účetnictví BD Podlesí? Město chce zásahy zkontrolovat, nepravdivá tvrzení poškozující jak některé zástupce Bytového družstva Podlesí, tak družstvo samotné.

Zejména za zcela  zásadní pokud jde o porušení povinností člena družstva považujeme vaše prohlášení, že „Město Zlín bude  s členy Bytového družstva Podlesí komunikovat napřímo. Hlavním důvodem jsou konfrontační aktivity, jenž vůči němu vyvíjí předseda BDP Pavel Sekula a další členové představenstva tohoto bytového družstva. Potvrdilo se také, že přes představenstvo se k členům družstva nedostávají všechny informace, které se jim město snaží předat a které mají pomoci vyřešit budoucnost BDP.“

Tvrzení  o konfrontačních aktivitách členů představenstva vůči Městu  Zlínu je nepravdivé, stejně tak jako je nepravdivé tvrzení obviňující představenstvo z nepředávání informací členům družstva.  Tato nepravdivá tvrzení nejenže vytváří o členech představenstva obraz nesnášenlivých jedinců, ale především osob, jenž nevykonávají své  povinnosti statutárního orgánu kompetentně a v souladu s tím, co jim bylo uloženo stanovami a členskou schůzí,  a tím dokonce brání vyřešení budoucnosti BDP.  V celém důsledku pak Bytové družstvo Podlesí samotné působí velmi neseriozně jakožto bytové družstvo, ve kterém jsou členové poškozováni.

Tato tvrzení jsou natolik vážná, poškozující, a hlavně nepravdivá, že představenstvo Bytového družstva Podlesí rozhodlo na svém jednání dne 7.11.2017, že se Bytové družstvo Podlesí  musí vůči nim   zcela důrazně ohradit.

Představenstvo Bytového družstva Podlesí uvedené tvrzení považuje za nepravdivé z toho důvodu, že že si informační povinnosti vůči svým členům plní zcela řádně a to  mimo jiné i tím, že tyto informace zveřejňuje na našich internetových stránkách  http://www.bdpodlesi.cz.

 

Neexistují tedy žádné informace, které by představenstvo od Města Zlína obdrželo a nepředalo by je svým členům.  Rozhodně však se nikdy nestalo, že by představenstvo BDP obdrželo od města Zlín nějaké informace, které by prostřednictvím představenstva BDP chtělo město Zlín předat ostatním členům družstva, a které by představenstvo svým členům nepředalo!   Takové informace představenstvo BDP od města nikdy neobdrželo.

Navíc postup, který jste zvolili, nelze považovat za konstruktivní a zcela nepochybně je toliko jen konfrontační a nepochybně představuje porušení principu obecné korporační loajality. Každý z členů korporace, by si totiž měl počínat především tak, aby při svém veřejném vystupování nepoškodil zájmy korporace navenek, pokud tyto zájmy nejsou v přímém rozporu s oprávněnými zájmy člena korporace, o což se v daném případě nejedná.  Nedovedeme si totiž představit, jak by mohl zájem bytového družstva na dobré pověsti a dobrém jménu poškozovat zájmy města Zlína. Vzhledem k tomu jsme tedy dospěli k závěru, že jednání města Zlína nepředstavuje ochranu jeho zájmů a nepředstavuje tedy výjimku z korporační loajality.   Navíc každý člen bytového družstva by měl v případě, že má výhrady vůči představenstvu či ostatním členům družstva či nesouhlasí s jednáním statutárního oránu, tyto řešit především uvnitř samotné korporace.   Vy jste se však rozhodli bez jakéhokoliv  předchozího projednání na členské schůzi družstva zveřejnit tato svá tvrzení, kdy s ohledem na vámi zvolený postup je zcela evidentní, že tímto sledujete toliko poškození bytového družstva a nikoliv vyřešení problematiky či ochranu svých oprávněných zájmů.

 

Shora popsaným jednání jste tedy dle závěru představenstva přijatých na jednání dne 7.11.2017 porušili  ust. § 575  ZOK a také   ust. § 212 OZ .

 

 

S ohledem na shora uvedené důvody a na základě rozhodnutí  představenstva Bytového družstva Podlesí  ze dne 7.11.2017, že vám tímto Bytové družstvo Podlesí jako členovi Bytového družstva Podlesí ve smyslu ust. § 615 odst. 2 ZOK

 

u d ě l u j e   v ý s t r a h u 

 

a vyzývá vás tímto,

 

aby jste neprodleně  jednak upustili od dalších neoprávněných zásahů do dobré pověsti Bytového družstva Podlesí a  dále aby jste také odstranili následky porušení členských povinností a  to ve lhůtě do 30 dnů od doručení této výstrahy a to tak, že  na svých internetových stránkách zveřejníte omluvu tohoto znění: „Omlouváme se, že jsme na internetových stránkách města Zlína dne 25.10.2017 v článku „Rekonstrukce“ účetnictví BD Podlesí ? Město chce zásahy zkontrolovat  zveřejnili informaci, že město Zlín bude  s členy Bytového družstva Podlesí komunikovat napřímo, protože vůči němu vyvíjí další členové představenstva tohoto bytového družstva konfrontační aktivity, a že se přes představenstvo k členům družstva nedostávají všechny informace, které se jim město snaží předat a které mají pomoci vyřešit budoucnost BDP. Tato tvrzení nejsou pravdivá.“

Lhůtu k odstranění následků porušení členských povinností stanovujeme v souladu s ust. § 615 odst. 3 ZOK, když tato má činit nejméně 30 dnů.

V souladu citovaným ustanovením Vás tímto současně upozorňujeme,  že  představenstvo Bytového družstva Podlesí může rozhodnout o vašem vyloučení z Bytového družstva Podlesí, pokud s porušováním členských povinností nepřestanete a nebo ve stanovené lhůtě nezveřejníte shora uvedenou omluvu.

O udělení této výstrahy rozhodlo představenstvo na své schůzi konané dne 7.11.2017.

 

S pozdravem

 

Pavel Sekula

předseda představenstva

Bytové družstvo Podlesí 

 
 

 

Statistiky

Online: 5
Celkem: 720343
Měsíc: 9308
Den: 261