Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč REFERENDUM?

25. 6. 2022

Zastupitelstvo dne 29. 6. 2000 schválilo výstavbu 166  bytů na Podlesí V.

Nový způsob financování. Město vloží pouze dotaci. Mera, ostatní finanční prostředky, které vybere od nájemníků. Nájemné městu bude 1,- Kč. Po dvaceti letech budou byty za 1,- Kč převedeny na nájemníky. Předkladatel pan Chvatík, místostarosta.

8. 2. 2001 Byla podepsána smlouva o sdružení mezi městem a Merou. Výše uvedené podmínky byly dojednány. Za město podepsal místostarosta pan Chvatík.

SFRB následně změnil podmínky a města již nemohla sdružovat prostředky na výstavbu se soukromými společnostmi, mimo bytová družstva. Tedy vůle města nebyla v této věci zcela svobodná. (138,74) a musela výstavbu s MEROU ukončit. Město by nedosáhlo na dotace.

22. 2. 2002 město podepsalo smlouvu na dotaci od SFRB.

16. 5. 2002 schválilo zastupitelstvo založení BD Podlesí a společnou výstavbu. Předkladatel pan Chvatík. Přílohou stanoveno, že po 20-ti letech nastane převod bytů do plného vlastnictví družstva, že celková finanční spoluúčast budoucích nájemníků bude do 15.300 Kč/m2 a hlavně, že nájemné nebude obsahovat zisk. Pouze ekonomicky oprávněné náklady!

27. 6. 2002 schválilo zastupitelstvo uzavření smlouvy o sdružení mezi městem a BD Podlesím. Družstvo však nebylo ještě založeno (až 16. 7. 2002) a nemělo členy orgánů. Za družstvo neměl kdo dohodu vyjednat!

Ve Smlouvě o sdružení, jako jediné v celé ČR, se objevilo ustanovení o tom, že město převedu svůj spoluvlastnický podíl na družstvo po 20-ti letech za tržní cenu!

Smlouvu za družstvo podepsal pan Chvatík a pan Čech dne 16. 8. 2002, tři dny před tím, než bylo družstvo zapsáno do obchodního rejstříku. Bez souhlasu představenstva a členské schůze.

Celou kontraktační dobu byli budoucí vlastníci a investoři ujišťováni o tom, že převod po 20-ti letech bude bezúplatný.

V rámci zásady „právo přeje připraveným“ neměli tito investoři žádnou možnost se se smlouvami seznámit, jelikož nebyli členy družstva a k dokumentům neměli přístup.

První řádná členská schůze družstvo proběhla dne 20. 8. 2002, nebyly schváleny žádné smlouvy.

10. 9. 2002 proběhla 2. členská schůze, na které byli přijati první členové a schválena půjčka a zástavní právo, žádné smlouvy nebyly schvalovány. Někteří členové si vyzvedli neplatnou smlouvu o sdružení ze dne 16. 8. 2002.

31. 10. 2002 byly podepsány městem další dvě smlouvy o sdružení. Jedna jako dodatek smlouvy z 16. 8. 2002 a druhá samostatná na tři domy. Za BD podepsali pan Chvatík a pan Čech. Smlouvy nebyly schváleny členskou schůzí.

11. 11. 2002 byli přijímaní další členové BD, nikdo již žádné smlouvy nedostal. Ani na dalších členských schůzích. Místopředseda pan Dorazil dle zápisu informuje, že BD nepotřebuje žádného právníka, jelikož smlouvy prochází přes právníka města, které je významným členem BD.

7. 1. 2004 členská schůze schvaluje změnu smluv o sdružení. Ze smluv mizí cena po 20-ti letech tržní, je po poradě na SFRB v Praze určena formulace „po dohodě“, která umožňuje bezúplatný převod.

Město tak dne 27. 6. 2002 schválilo bez toho, aby věc projednalo s druhou stranou smlouvu, která nebyla známa investorům a byla před nimi skryta.

Touto smlouvou město zcizilo podíl družstva ve výši 17,46%. Ve skutečnosti je toto číslo dvojnásobné.

 

Město jako správce majetkových hodnot neevidovalo všechny vynaložené náklady na výstavbu. V mnoha bytech po kolaudaci scházeli kuchyňské linky, dveře, obklady, zařizovací předměty atd. Tyto vícepráce, které byly průběžně odsouhlasovány městem družstvem a dodavatelem stavby dosáhly výše 11 mil. korun. V rozporu se smlouvou nebyly započteny do celkové ceny výstavby.

Při výstavbě byl použit jiný stavební materiál, než ten, na který byl vysoutěžen a cena dodavatele stavby MANAG,a.s. Úspory ve zdících materiálech činily více než 10 mil. korun. Naopak vícepráce činili přesně 40% z původní vysoutěžené ceny.

Město objednalo společnost ISA Consult, které podle všech dokumentů pracovalo především pro město. Vyplývá to z prohlášení samotné firmy, z jednání zastupitelstva i z referenčního listu, podepsaného náměstkyní primátora. Smlouvu ale město „překlopilo“ na BD a družstevníci tak zaplatili více než 6 mil. korun neúčelně vynaložených nákladů, aniž by o tom věděli a smlouvu kdokoliv schvaloval.

Město ve smlouvě umožnilo ISE fakturovat 3% odměnu z celkové ceny výstavby za podmínky, že se nepřekročí cena 15.300 Kč/m2 po odečtení dotace pro jednotlivé členy družstva. Tato podmínka nikdy nebyla splněna, členové družstva dotaci neobdrželi. ISA ani neprováděla žádnou realitní činnost, neměla tu kancelář a zákazníky převzala od města.

Město mělo dle smlouvy vložit do sdružení náklady projekční činnosti ve výši 6 mil. korun, ale podle projektu se nestavělo. Byl tak mizerný, že si město vyjednalo slevu, kterou nezapočítalo do částky (podvedlo BD) a projektová dokumentace se musela dělat znova. Škoda cca 5 mil. korun.

Město mělo vložit do výstavby pozemky za cenu cca 600 Kč/m2, ale BD se nikdy nestalo alespoň 49% spoluvlastníkem těchto pozemků.

Po kolaudaci si město nechalo celé vlastnictví domů pouze na sebe. Družstvo se muselo soudit o alespoň 49% podíl.

V roce 2003 a v roce 2004 si město bez souhlasu družstva převedlo na svůj účet částky 103 tis. korun a 358 tis. korun jako podíl na „zisku“.

Zastupitelstvo však schválilo při založení družstva, že nájemné nebude obsahovat zisk.

Rada města svým usnesením ze dne 18. 8. 2003, v souladu s nikdy nezrušeným schválení zastupitelstva rozhodla o výši nájemného, které zisk neobsahovalo. Bylo stanoveno na 8,- Kč/m2. Přičemž BD navrhovalo výši nájemného v částce 17,91 Kč/m2, aby družstvo mohlo tvořit zdroje na obnovu prostřednictvím odpisů.

Rada zdůvodnila toto snížení tak, že „s ohledem na skutečnost, že nájemníci budou následujících 20 let hradit dodatečné členské vklady družstvu, které postupně z těchto zdrojů bude splácet půjčku poskytnutou ze strany SMZ“.

Město si přivlastnilo prostředky BD, které mu zůstaly v rámci tvorby dlouhodobého zdroje na obnovu. Město tak okradlo v těchto letech BD o 461 tis. korun.

To ale nestačilo. Město v roce 2009 za úřadování pana Martina Janečky zažalovalo BD a požadovalo opět podíl na zisku za roky 2003, 2004 (to vedlo účetnictví samo město prostřednictvím Správy domů Zlín) a roky 2005 a 2006 celkem 708. 232,30 Kč. Město nakonec zastupovala právní kancelář Fiala, Tejkal a spol., která dnes píše, že by se město „nemělo chovat jako ekonomický dravec“.

Následně město zažalovalo BD opět. Tentokrát až v roce 2018 za pana Jiří Korce a to za roky 2014 až 2016 (zřejmě nikomu do té doby „zisky“ za roky 2007 až 2013 nescházely) celkem již o 1. 367. 916,93 Kč. Opět město zastupovala právní kancelář Fiala, Tejkal a spol.

 

Město si účelově ve smlouvách zajistilo spoluvlastnický podíl 51%, i když vložilo daleko menší částku.

Město dne 1. 9. 2003 podepsalo s „BD“ „Dohodu podílových spoluvlastníků bytových domů a hospodaření se společnou věcí“, kterou opět nechválila členská schůze, ani představenstvo družstva. Družstevníci o ni opět nebyli nijak informováni.

V této „Dohodě“ si město přivlastnilo 100% všech příjmů z bytů zvláštního určení. Město výstavby vložilo pouze dotaci. Na BZU byla dotace 500 tis. korun. Cena bytu pořizovací je však 1,363 tis. korun. Zbytek pořizovací ceny poskytlo BD. Přesto bylo BD vyloučeno z těchto příjmů.

Na garáže a garážová stání město neposkytlo žádné peníze (dotace se vztahovala pouze na byty) a město si přivlastnilo dle této „dohody“ 51% z nájemného, které ale bylo ve skutečnosti skrytou kupní cenou. BD tak bylo okradeno o 3,464 mil. korun.

Navíc byly G, GS zaplaceny družstevníky 2x. Jednou při samotné výstavbě, podruhé v rámci „nájemného“ G, GS.

Na ostatní nájmy bytů uplatňovalo v žalobách město nárok na základě této „dohody“ ve výši 51% (které do výstavby nevložilo) z rozdílu mezi příjmy a výdaji.

A to přesto, že bylo zastupitelstvem i radou rozhodnuto, že nájemné neobsahuje zisk.

Tuto dohodu bez schválení orgánů BD podepsali pan Kašný a pan Dorazil

Přičemž jakékoliv dělení zisku i kdyby nebylo rozhodnuto, že nájemné nebude obsahovat zisk, mohlo být určeno jinými procenty odlišně od spoluvlastnických podílů.

Nakonec pod tlakem absolutně nevýhodné pozice BD, do které jej dostalo město jako ovládající osoba BD (v letech 2002 až 2005 mělo město na členských schůzích ze 162 členů 180 hlasů a správa domů dalších 10 hlasů) v roce 2020 došlo k narovnání, když jsme byli donuceni uhradit městu ze „zisku“ z nájemného částku ve výši 1,566 mil. korun.

V roce 2021 dalších 43 tis. korun.

V roce 2005 nám bylo na členské schůzi náměstkem primátora panem Martinem Janečkou řečeno, „jestli se nám to nelíbí (že si město prohlasuje všechno na úkor BD), že se můžeme vystěhovat“.

V roce 2017 současný pan primátor výhrůžku precizoval a uvedl, že možností, jak vyřešit situaci v BDP, má město několik. Vedle několika dohod a vypořádání je možná i varianta odchodu města Zlína z BDP a prodej jeho podílu případnému zájemci, se kterým by následně BDP jednalo o úpravách majetkových poměrů. 

 

V roce 2017 pan tehdejší náměstek primátora píše přímo družstevníkům několik dopisů, ve kterých se uváděly nepravdivé, manipulativní a zavádějící informace, s cílem poškodit reputaci představenstva BD, rozdělit družstevníky a dosadit do čela družstva poslušné loutky, které se nebudou bránit a poukazovat na podvody a krádeže majetku BD.

 

Přitom samo město je členem BD a ze stanov má za povinnost majetek BD chránit.

 

Vše vyvrcholilo v roce 2018, když nejdřív pan Jiří Korec obvinil předsedu představenstva, že zvyšuje náklady členů BD (přitom město právě v té době pod jeho vedením podalo žalobu na podíl na zisku ve výši více než 1,3 mil. korun), když naopak, představenstvo zajistilo zakázku na provedení auditu účetnictví, která byla o několik stovek tisíc levnější, než prosazovalo město.

 

K tomu byli členové BD vyzýváni, aby si zvolili jiné představenstvo. Absolutní většinou bylo opět zvoleno staronové představenstvo družstva.

 

Před volbami pak město podalo na představenstvo družstva a jmenovitě Pavla Sekulu trestní oznámení, když opět pan Jiří Korec obvinil předsedu představenstva, že „rekonstruoval účetnictví“ a prováděl nezákonné kroky v rámci vedení účetnictví.

 

 

Tyto informace o podaném trestním oznámení byly také zneužity v předvolebním boji v létě roku 2018 a byl k tomu zneužit magazín města.

 

Všechny kontroly, nezávislý audit, policie ČR, kontrola ze strany FÚ potvrdily, že se představenstvo žádných nekalostí nedopouští a účetnictví odpovídá zákonům a předpisům ČR.

 

Tyto informace ale redakce magazínu zlín již odmítla zveřejnit.

 

Závažnější finanční ztráty BD však vznikly v souvislosti s poskytnutým úvěrem BD městem v roce 2003. Město zatížilo výstavbu domů půjčkou družstvu ve výši cca 50 mil. korun, kterou si družstvo nevyžádalo, ani ještě nebylo ostatně založeno.

 

Tuto půjčku hradí jednotliví členové družstva, investoři, a na úrocích za 20 let zaplatí tito více než 11 mil. korun.

 

Ale tato půjčka se podílela i na pořízení majetku, který si přivlastnilo město. Město vytunelovalo BD, přivlastnilo si finanční prostředky z půjčky, ale úroky platí pouze BD!!!

 

Když toto družstvo odmítlo dál platit, město opět družstvo zažalovalo prostřednictvím právní kanceláře Fiala, Tejkal a spol. Díky dříve uvedeným smlouvám, které podepsalo de facto město samo se sebou, BD u soudu prohrálo.

 

Město si dále podvodem přivlastnilo finanční prostředky družstva, které byly použity v rozporu se smlouvou o sdružení na výstavbu technické infrastruktury ve výši 19 mil. korun.

 

Jak bylo dříve řečeno, město bez toho, aby existovala protistrana smlouvy o sdružení, tuto smlouvu nechalo podepsat panem Chvatíkem a panem Čechem za BD a to dne 16. 8. 2002. Na tuto smlouvu poukazuje dodatek č. 1, je uvedena v žalobě města z roku 2009 a taktéž figuruje na jiných místech státní správy.

 

Tuto smlouvu dostali někteří členové družstva na členské schůzi dne 10. 9. 2002. Osobně jsem tuto smlouvu nechal zkontrolovat právní kanceláří Mgr. Strakošové, která tuto smlouvu označila za neplatnou, vzhledem k tomu, že byla podepsána 3 dny před zápisem družstva do OR.

 

Když jsme na to upozornili představenstvo družstva, zakrátko se objevila nová smlouva ze dne 19. 8. 2002, tedy přesně ze dne, kdy bylo do OR zapsáno.

 

V účetnictví BD jsou ale doklady, faktura z 31. 10. 2003 od právní kanceláře Hajduk a partneři a jejich analýza závaznosti právních úkonů učiněných před vznikem družstva. Z té jednoznačně vyplývá, že právě v této době na konci roku 2003 mělo představenstvo pouze smlouvu o sdružení ze dne 16. 8. 2002. A také již nemohlo napravit zákonným způsobem tuto chybu, jak vyplývá z této analýzy, tedy do tří měsíců od zápisu do OR nechat takto podepsanou smlouvu schválit orgány družstva.

 

Poté se objevila nová, antidatovaná smlouva s datem podpisu dne 19. 8. 2002

 

Dalším neuskutečněným příjmem BD je vlastně vytunelovaná část podílu BD. Ve finančním vyjádření se jedná o cca 42 mil. korun, což je rozdíl mezi finančním vkladem BD a jeho spoluvlastnického podílu vzhledem k pořizovací ceně domů.

 

Je zcela bez pochyby, že se musí tento podíl vrátit, ale otázkou je jak by měl být úročen. Zde by škoda mohla dosáhnout dalších asi 10 mil. korun.

 

 

 

Takovýmto způsobem postupuje město prostřednictvím pracovníků magistrátu, politiků a politickými stranami vůči svým obyvatelům a svým spoluobčanům.

 

Podvody, zcizení, manipulace města, vyhrožování a špinění členů představenstva BD, kteří se naopak starají o to, aby byly dodrženy principy spravedlnosti a dobré mravy a byl ochráněn majetek BD Podlesí.

 

Nyní je předložen zastupitelstvu materiál, který v těchto podvodech pokračuje.

 

Místo, aby se našlo spravedlivé řešení, hledá se problém a důvod, jak nesplnit dané slovo, sliby i usnesení zastupitelstva.

 

Přestože součástí družstvem předloženého materiálu jsou desítky listů písemných důkazů z archívu, pracovníci magistrátu Vám nepředali přílohy (důkazy), které potvrzují zde uvedené argumenty.

Považuji to jenom za další důkaz toho, že se město ke svým občanům chová povýšeně a přezíravě a také v rozporu se zákonem.

Je to naprostá tragédie, je to naprostý výsměch demokracie, je to pokus o další okradení bezmocných občanů města Zlína. A to ne nepodobný známějšímu H- systemu.

Členové BD a BD již vlastně veškerou cenu výstavby včetně dotace v podstatě kompletně uhradili. Uhradili ji i tím, že platili úroky z půjčky, ale město i za pomocí žalob si přivlastňovalo výnosy z této půjčky. Uhradili ji tím, že nedostali úroky z majetku, který jim byl ukraden. Uhradili ji tím, že v rozporu s usnesením, si město bralo výnosy, které mu nepatřily. Uhradili ji tím, že část stavby zaplatili dvakrát.

Uhradili ji také tím, že jsou 20 let napadání, je jim vyhrožováno a žijí 20 let v nejistotě. Je to nevyčíslitelná újma ztráty kvality života.

Stát sám pomáhá všem družstvům a odstraňuje všechny případné překážky. Naposledy je to včerejší schválení vládní novely zákona o daních z příjmů, koaliční vládní návrh novely daňového zákona, kde jsou přesně ta družstva, jako je naše, uvedena jako osoby, které nemusí hradit daň z majetku nabytého převodem z měst a obcí dle smluv o sdružení.

 
 

 

Statistiky

Online: 2
Celkem: 720328
Měsíc: 9300
Den: 288