Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trestní oznámení - upravené

8. 2. 2013

Okresní státní zastupitelství Zlín

 Dlouhé Díly 351

                                                                                           Zlín – Louky

 ___________________________________

                                                                                          Ve Zlíně dne 4.2.2013

 

 

Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu – korupce, zneužití pravomoci úřední osoby a zneužití finančních prostředků z dotací

-  z důvodu nových  doposud neprošetřených skutečností

 

Jsem předsedou představenstva Bytového družstva Podlesí, se sídlem Zlín, nám. Míru 12, PSČ 761 40, IČ : 26295563.

Dne 11.2.2006 jsem podal u zdejšího oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně  trestní oznámení, které bylo prověřováno pod č.j. ORZL-988/TČ-81-2006 a bylo ukončeno usensením dle ustanovení § 159a odst. 1 trestníh řádu. Uvedené usnesení bylo napadeno stížností, kterou státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Zlíně dne 9.3.2007 zamítla jako nedůvodnou.

Dne 19.12.2012 jsem opětovně podal proti téměř totožným osobám  trestní oznámení, které bylo policejním orgánem vyhodnoceno tak, že skutečnosti uvedené vtrestním oznámení ze dne 23.11.2012 byly již prošetřeny v předchozím řízení a toto mé podání bylo uloženo bez dalšího opatření.

 

Předmětné podání nyní činím z důvodu nových skutečností, které v předchozím řízení nebyly prošetřeny.

Za tyto nové skutečnosti považuji zejména  skutečnosti týkající okolností uzavření a zejména pak i poskytování finančního plnění ze Smlouvy o poskytování manažerských a ekonomických služeb  uzavřené mezi  dne 19.8.2002 Bytovým družstvem Podlesí  a firmou ISA CONSULT  s.r.o. se sídlem Palackého 129, Frýdek – Místek, IČ : 258 158 14.  Kdy nově bylo oznamovatelem zejména zjištěno, že fakticky nikdy nedošlo k naplnění podmínek pro vyplacení odměny ve výši 6 mil. Kč, což osoby  odpovědné za hospodaření Bytového družstva Podlesí a Statutárního města Zlín nezajímalo, neboť jak bylo dále oznamovatelem zjištěno,  tuto odměnu již před vznikem nároku na vyplacení odměny zaplatili „firmě ISA  CONSULT s.r.o.“ v několika zálohách.  V kontextu těchto nových skutečností ze kterých lze dovodit protiprávní jednání označených osob, které oznamovatel dále níže podrobněji rozvádí, má oznamovatel za významné také prověření dalších s tím souvisejících vztahů a skutečností.

 

S ohledem na tyto  výše uvedené nové skutečnosti tedy žádám o nové  prověření níže popsaného skutkového děje.

 

Bytové družstvo Podlesí vzniklo 19.8.2002 a bylo založeno Statutárním městem Zlín, kdy ve statutárních orgánem Bytového družstva Podlesí byly v podstatě představitelé či úřední osoby města Zlína.

Konkrétně František Chvatík, který byl náměstkem primátora statutárního města Zlína a současně předseda představenstva bytového družstva Podlesí, dále Ing. Václav Čech, který byl ředitelem Správy domů Zlín s.r.o. ( zakládající člen BD Podlesí ) a současně místopředseda představenstva bytového družstva Podlesí , a také Ing. Luboš Dorazil, který byl vedoucím investičního oddělení Statutárního města Zlín a současně místopředsedou představenstva bytového družstva Podlesí.

 

Předmětem činnosti našeho družstva je

-  pronájem bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů , nebytových a společných prostor
-  zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu / tyto činnosti družstvo vykonává v rozsahu stanoveném v § 4 ŽZ/.

 

Bezprostředně po právním vzniku bytového družstva Podlesí byla uzavřena mezi tímto družstvem a Statutárním městem Zlín Smlouva o sdružení.

V této smlouvě se uvádí, že město je příjemcem státní dotace na podporu nájemního bydlení a je rovněž vlastníkem potřebných pozemků.  Město a toto zcela nově městem založené bytové družstvo se pak předmětnou smlouvou o sdružení zavázali sdružit finanční prostředky  na společnou výstavbu  6 bytových domů o celkem 162 bytech, což posléze rozšířili o další domy.

Město se zavázalo  vložit do sdružení jako vklad státní investiční dotaci z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 52,920.000,-Kč, dále věcný vklad ve výši 1,518.800,-Kč a dále věcný vklad v podobě projektové dokumentace v hodnotě 5,900.000,-Kč .

Družstvo se zavázalo  do sdružení poskytnout finanční vklad na náklady spojené se stavební, projekční a investorskou činností ve výši 65,433.000,-Kč  a dále  finanční vklad ve výši 54,130.000,-Kč z půjčky poskytnuté družstvu městem či vkladem jednotlivých družstevníků. V důsledku takto vyčíslených a předpokládaných vkladů se stanovil poměr na budoucích nemovitostech a také poměr podílů účastníků ve sdružení a to  ve výši 51% podíl pro Statutární město Zlín a  49% podíl pro Bytové družstvo Podlesí.

Výše vkladu ze strany města byla dle zjištění oznamovatele však stanovena zcela účelově  na vyšší částky, neboť  věcné vklady zásadně nedosahovaly ani v době uzavření smlouvy o sdružení hodnoty deklarované Statutárním městem Zlín. V případě  projektové dokumentace činil rozdíl mezi hodnotou skutečnou a deklarovanou více než 2 mil. Kč. Pokud jde o věcný vklad spočívající ve vložení pozemků, tak tyto sice deklarované hodnoty patrně dosahovaly, avšak Statutární město Zlín je nikdy fakticky nemělo v úmyslu vložit do sdružení a vloženy nebyly.

Oznamovatel má tedy za to, že osoby jednající za Statutární město Zlín, tj. František Chvatík, Ing. Václav Čech a Ing. Luboš Dorazil, případně další osoby, od samotného počátku neměly v úmyslu  majetkové hodnoty  v delkarované výši do sdružení vložit a uvedený vklad deklarovaly pouze za účelem získání vyššího podílu Statutárního města Zlín na stavěných bytových domech a v důsleku toho získání majetkového prospěchu buď přímo pro sebe a nebo pro jiné osoby.

 

V souvislosti s uvedeným také oznamovatel poukazuje na to, že v době založení sdružení nebyl žádný právní či eknomický důvod k tomu, aby Statutární město Zlín zakládalo bytové družstvo a spolu s tímto nově založeným bytovým družstvem uzavíralo smlouvu o sdružení.  Statutární město totiž bylo a také i v současnosti je samo schopno realizovat bytovou výstavbu. V minulosti dokonce bytovou výstavbu opakovaně realizovalo. Dokonce dotace, o  kterou Statutární město Zlín pro účely bytové výstavby požádalo a následně ji také obdrželo, je určena pouze pro bytovou výstavbu realizovanou městy či obcemi. V podmínkách pro poskytnutí dotace je výslovně uvedno, že je vyloučeno, aby z poskytnuté dotace měl prospěch jiný subjekt než město či obec a dálší podmínkou je, aby byty vystavěná za přispění dotace byly  po dobu 20 let ve vlastnictví jiné osoby než města.

Oznamovatel má tedy za to, že osoby jednající za Statutární město Zlín založením bytového družstva a uzavřením smlouvy o sdružení pro účely výstavby bytových domů  mezi tímto bytovým družstvem sledovali své jiné zájmy a to především možnost realizovat zakázky na tuto výstavbu prostřednictvím bytového družstva a obejít tak své povinnosti vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách a tímto se také případně obohatit.  Smlouva o sdružení pokud jde o správu finančních prostředků byla sice sjednána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, neboť v čl. VII odst. 3 smlouvy o sdružení se strany dohodly, že správcem finančních prostředků a majetkových hodnot k dosažení účelu sdružení bude Město, avšak  následná realizace byla zcela odlišná.  Kontrolou účetnictví a smluv oznamovatel zjistil, že  režimu o veřejných zakázkách nebyly podřízeny veškeré platby související s výstavbou. Jednalo se o zakázky, které byly v rozporu s ujednáním smlouvy o sdružení sjednány Bytovým družstvem Podlesí, za které však v té době jednali osoby jednající za Statutární město Zlín či jeho zaměstnanci .

 

Konkrétně oznamovatel zjistil, že  k těmto smlouvám patří smlouva uzavřená mezi Bytovým družstvem Podlesí a firmou ISA CONSULT  s.r.o. se sídlem Palackého 129, Frýdek – Místek, IČ : 258 158 14,  ze  dne 19.8.2002 označená jako  Smlouva o poskytování manažerských a ekonomických služeb. Touto smlouvou se poskytovatel firma ISA CONSULT  s.r.o. zavázala  poskytovat obchodně-ekonomický servis klientovi bytovému družstvu s cílem úspěšné realizace investičního záměru OS JS Podlesí.

Konkrétně se  touto smlouvou poskytovatel zavázal  poskytnout :

-        provedení široké informační kampaně zaměřené na úspěšnou realizaci podnikatelského záměru klienta

-        provedení marketinkového průzkumu ve městě Zlín, jehož cílem je zjištění zájmu o výstavbu nájemních bytů formou sdruženého financování s využitím státní dotace

-        zajištění požadovaného počtu bonitních klientů

-        organizační činnost v rámci evidence nových členů

-        organizační činnost v rámci obsazování garáží a garážového stání, sklepů

-        zpracování finančního modelu s ohledem na vzrůstající počet členů družstva

-        zpracování podkladů pro členské schůze a jejich průběžné přepracování

-        součinnost a spolupráce se Státním fondem rozvoje a bydlení v rámci dodržování pravidel pro poskytování dotací a smlouvy o sdružení

-        zpracování návrhu provozního a domovního řádu

-        další činnosti, které vyplynou z požadavků klienta a jsou v souladu s úspěšnou realizací investičního záměru klienta

Kromě organizační činnosti v rámci evidence nových členů, organizační činnosti v rámci obsazování garáží a garážového stání, sklepů a dále kromě zpracování finančního modelu s ohledem na vzrůstající počet členů družstva, zpracování podkladů pro členské schůze ajejich průběžné přepracování, součinnosti  a spolupráci se Státním fondem rozvoje a bydlení v rámci dodržování pravidel pro poskytování dotací a smlouvy o sdružení, a zpracování návrhu provozního a domovního řádu, nely činnosti firmou ISA CONSULT s.r.o. provedeny.

Výše uvedné činnosti provedené firmou ISA CONSULT s.r.o.   ovšem  nelze ohodnotit na částku vyfakturovanou bytovému družstvu, neboť je několikanásobně předražená oproti ceně obvyklé za takto poskytované služby. Navíc činnosti provedené firmou ISA CONSULT s.r.o. bylo možno zajistit jinak, kdy tyto služby mohlo provést Statututární město Zlín  za součinnosti Správy domů Zlín s.r.o. , jak ostatně bylo obvyklé u výstavby dříve realizované Městem.  Dle oznamovatele se tedy jednalo o zcela účelovou a navíc několikanásobně předraženou zakázku, která patrně měla být jen právním titulem pro tzv. „vyvedení“ finančních prostředků.

Přes výše uvedené, kdy firma ISA CONSULT s.r.o. neposkytla adekvátní a faktické plnění  obdržela   částku cca 6 mil. Kč, která ji byla vyplacena na základě faktur vystavených firmou ISA CONSULT s.r.o.

Za zcela nepřiměřeně vysokou považuje oznamovatel zejména pak výši sjednané cílové odměny ve  prospěch firmy  ISA CONSULT s.r.o. Tato cílová odměna byla sjednána  ve výši 3% z celkové hodnoty investičního záměru klienta. Také shledává zásadním pochybením její vyplacení i přes to, že nebyly naplněny podmínky v článku IV. Smlouvy o poskytování manažerských a ekonomických služeb ze dne 19.8.2002   pro vyplacení této prémiové odměny. Oznamovateli  poukazuje na to,  že nárok na prémiovou odměnu dle smlouvy  vzniká nejen úspěšným dokončením celého projektu, ale současně nepřekročením částky ve výši 15.300,-Kč m2 celkové plochy po odečtení dotace pro jednotlivé členy družstva.  Jednotlivý členové družstva však žádné dotace neobdrželi  a tudíž podmínka pro vyplacení této provize nebyla splěna.  Osoby, které tudíž rozhodly, schválily či daly pokyn k úhradě faktury firmy ISA CONSULT s.r.o. jednoznačně  porušili své povinnosti při správě cizího majetku a poškodili  tím členy družstva, také jako jednoho z členů družstva  Město Zlín. Tímto neoprávněným plněním  uvedené osoby způsobily škodu v částce 6 mil. Kč. Z listin pak oznamovatel dovozuje, že těmito osobami by mohl být Frantiek Chvatík, Ing. Václav Čech a Ing. Luboš Dorazil. 

Oznamovatel k tomu doplňuje, že právě formulace podmínky pro vyplacení odměny a to odměny ve velmi vysoké výši, nasvědčuje tomu, že se jednalo o fiktivní právní úkon a že tato smlouva byla pouze tzv. právním titulem pro vyplacení firnančích prostředků. Dle oznamovale se tedy nejednalo o skutečnou smlouvu s úmyslem ze strany firmy ISA CONSULT s.r.o. plnit, a ze strany bytového družstva požadovat řádně a včasné plnění. Pokud  by totiž  tomu tak bylo, tak by odměna nemohla být nikdy vyplacena pro nesplnění podmínek uvedených ve smlouvě či vůbec pro neplatnost tohoto ujednání.

 

V přesvědčení oznamovatele, že se jednalo jen o předstíranou smlouvu,   usvědčuje to,  že již před uzavřením této smlouvy uzavřelo Statutární město Zlín  dne 31.1.2002 smlouvu o zajištění činnosti s firmou MERA- Zlín s.r.o. se sídlem tř. T.Bati 2132,  760 01 Zlín, IČ : 25594591.  Na základě této smlouvy převzalo od firmy MERA-Zlín s.r.o. seznam  pro výstavbu 3 bytových domů, kdy ze smlouvy vyplývá, že firma provedla také  marketinkovou a realizační činnost spojenou s náborem zájemců o nájemní byty v dané lokalitě. Za tuto činnost a seznamy zájemců obdržela MERA-Zlín s.r.o. úplatu ve výši 1,975.000,-Kč. Většinu ostatních činností uvedených v předmětu smlouvy s  firmou ISA CONSULT  s.r.o. provádělo či zajišťovalo Statutární město Zlín prostřednictvím svých odborů.

Vzhledem k tomu firma ISA CONSULT s.r.o. neměla v podstatě žádný vliv na získávání nových klientů, také neměla žádný vliv na cenu stavby, jelikož dle smlouvy o sdružení bylo správcem majetkových hodnot SMZ a to také řídilo a organizovalo celu výstavbu a to včetně  projektu a výběrových  řízení, pokud se konaly.  Řídícím orgánem SMS při výstavbě bylo právě oddělení řízené Ing. Dorazilem, který byl současně místopředsedou  Bytového Družstva Podlesí, a který  podepisoval  výše uvedené smlouvy.

Oznamovatel je přesvědčen o tom, že osoby, které uzavřeli za Bytové družstvo Podlesí Smlouvu o poskytování manažerských a ekonomických služeb ze  dne 19.8.2002 a provedli úhradu odměny  firmě ISA CONSULT  s.r.o., způsobili  Bytovému družstvu Podlesí škodu ve výši minimálně cca 6 mil. Kč.

Těmito osobami dle oznamovatele jsou František Chvatík a Ing. Luboš Dorazil. Dále také Ing. Václav Čech,  tehdejší místopředseda  představenstva Bytového družstva Podlesí, který o uzavření této smlouvy musel taktéž vědět. 

Oznamovatel má podezření, že František Chvatík,Ing. Luboš Dorazil a  Ing. Václav Čech jednali na pokyn tehdejšího primátora PhDr. Zdeňka Dostála či na pokyn Martina Janečky. Tito všichni společně  dle oznamovatele mohli tímto svým jednáním buď překročit svou pravomoc či ji vykonali  způsobem odporujícím zákonu a to v úmyslu opatřit sobě či jinému značný prospěch.

Oznamovatel také dovozuje, že by se mohlo jednat o to, že  Smlouvu o poskytování manažerských a ekonomických služeb ze dne 19.8.2002 mohly jmenované osoby, tj. František Chvatík,Ing. Luboš Dorazil , Ing. Václav Čech  a  tehdejší primátor PhDr. Zdeněk Dostál, uzavřít v úmyslu zajištění si úplatku.

Žádám proto, aby byla celá věc řádně prošetřena, aby bylo zjištěno, zda  František Chvatík, Ing. Luboš Dorazil , Ing. Václav Čech,  tehdejší primátor PhDr. Zdeněk Dostál, či případně další osoby,  se dopustili trestného činu  zneužívání pravomoci veřejného činitele dle ust. § 158 zákona č. 140/1961 Sb., platného v době spáchání skutkového děje,  či trestného činu úplatkářství dle ust.        § 160 a násl. zákona č. 140/1961 Sb., platného v době spáchání skutkového děje, či jiného trestného činu v souvislosti s porušováním povinností při správě  cizího majetku a nebo event. jiného trestného činu.

Zároveň žádám, abychom byli s výsledky Vašeho šetření obeznámeni.

Všechny přílohy byly připojeny k podání TU číslo 1 ZN 464/2012-17 , které bylo dne 19.12.2012 postoupeno na Policii české republiky.

 

                                                                                               Pavel Sekula

 

 
 

 

Statistiky

Online: 5
Celkem: 720334
Měsíc: 9302
Den: 282