Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trestní oznámení SMZ na Pavla Sekula

4. 3. 2019

Okresní státní zastupitelství ve Zlíně

Dlouhé Díly 351

763 02 Zlín

 

Ve Zlíně dne ……………..2018

 

 

 

Oznamovatel:         Statutární město Zlín

                                      IČO: 00283924

                                      se sídlem Zlín, nám. Míru 12, PSČ 761 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy

 • dle textu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Oznamovatel tímto podává podle ustanovení § 158 trestního řádu u nadepsaného okresního státního zastupitelství oznámení o podezření ze spáchání trestného činu a žádá o prošetření dále popsaných skutečností nasvědčujících tomu, že mohl být spáchán zločin podvodu, porušení povinnosti při správě cizího majetku a trestný čin zkreslování údajů o a stavu hospodaření a jmění případně jiný trestný čin.

 

 

II.

Oznamovatel plánoval výstavbu šesti bytových domů včetně technické infrastruktury na svých pozemcích v katastrálním území Zlín (dále jen „Záměr“ a „Bytové domy“).

Oznamovatel a Bytové družstvo Podlesí, IČO: 26295563, se sídlem Zlín, Podlesí V 5407, PSČ 760 05 (dále jen „Družstvo“) spolu uzavřeli dne 19.8.2002 Smlouvu o sdružení ve znění všech dodatků, jejímž účelem bylo sdružit prostředky na výstavbu prvních tří Bytových domů a dne 31.10.2002 Smlouvu o sdružení ve znění všech dodatků, jejímž účelem bylo sdružit prostředky na výstavbu druhých tří Bytových domů (dále společně též jen „Smlouvy o sdružení“). Na základě Smluv o sdružení byla výstavba Bytových domů úspěšně dokončena v roce 2003 a oznamovatel se stal spoluvlastníkem Bytových domů s podílem o velikosti id. 51%, Družstvo se stalo spoluvlastníkem s podílem o velikosti id. 49%.

 

Oznamovatel a Družstvo dále uzavřeli dne 1.9.2003 Dohodu podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí, jejímž účelem byla úprava práv a povinností spoluvlastníků při hospodaření a nakládání s Bytovými domy (dále jen „Dohoda spoluvlastníků“). Podle čl. III odst. 6 Dohody spoluvlastníků jsou oznamovatel a Družstvo povinni podílet se na výdajích spojených s byty, garážemi a automobilovými stáními v poměru 51% oznamovatel a 49% Družstvo a výdaje spojené s byty zvláštního určení má nést v plné výši jen oznamovatel. Oznamovatel je současně i řadovým členem Družstva.

 

Důkaz:  Smlouva o sdružení ze dne 19.08.2002 včetně dodatků č. 1 a 2

                Smlouva o sdružení ze dne 31.10.2002 včetně dodatku č. 1

                výpis z katastru nemovitostí k Bytovým domům

                Dohoda spoluvlastníků ze dne 1.9.2003

 

 

III.

Smlouva o půjčce č. 1

Dne 07.10.2002 uzavřel oznamovatel s Družstvem Smlouvu o půjčce, na základě které poskytl oznamovatel Družstvu finanční prostředky ve výši 21.000.000,-Kč (dále jen „Smlouva o půjčce č. 1“). Ve smyslu čl. II odst. 1 písm. b) Smlouvy o půjčce č. 1 bylo účelem úvěru financování investičních nákladů spojených s výstavbou Bytových domů. Úroková sazba byla sjednána v čl. V odst. 1 na 2,8 % ročně.

Ze Smlouvy o půjčce č. 1 vzniklo oznamovateli mimo jiné právo na úhradu jistiny a smluvních úroků a to ve splátkách dle splátkového kalendáře.

Důkaz:  Smlouva o půjčce ze dne 07.10.2002 včetně dodatku č. 1 – 3

 

 

 

 

IV.

Smlouva o půjčce č. 2

Dne 22.9.2003 uzavřeli oznamovatel jako věřitel a Družstvo jako dlužník Smlouvu o půjčce (dále jen „Smlouva o půjčce č. 2“). Ve smyslu čl. II odst. 1 písm. b) Smlouvy o půjčce č. 2 bylo účelem úvěru financování investičních nákladů spojených s výstavbou Bytových domů. Úroková sazba byla sjednána v čl. V odst. 1 na 1,75 % ročně.

Ze Smlouvy o půjčce č. 2 vzniklo oznamovateli mimo jiné právo na úhradu jistiny a smluvních úroků a to ve splátkách dle splátkového kalendáře

Důkaz:  Smlouva o půjčce ze dne 22.09.2003 včetně dodatku č. 1

 

 

V.

Průběh smluvního vztahu, první výzva k úhradě, zápočty č. 1 - č. 5

Oznamovatel poskytl Družstvu peněžní prostředky v souladu s výše uvedenými Smlouvami o půjčkách. Družstvo až do 25.06.2014 plnilo řádně své závazky z obou uzavřených Smluv o půjčkách, tzn. že do uvedeného data hradilo splátky dle dohodnutých splátkových kalendářů, jak bylo uvedeno v obou Smlouvách o půjčkách.

Dne 23.7.2014 doručilo Družstvo oznamovateli Výzvu k úhradě nákladů vynaložených při správě společných nemovitostí ze dne 23.7.2014 (dále jen „První výzva k úhradě nákladů“). V uvedené výzvě Družstvo konstatovalo, že

 1. považuje za neplatné obě Smlouvy o sdružení,
 2. považuje za neplatnou Dohodu spoluvlastníků,
 3. při hospodaření s Bytovými domy vynaložilo v roce 2011 celkem částku 1.845.366,58 Kč,
 4. při hospodaření s Bytovými domy vynaložilo v roce 2012 celkem částku 1.940.376,40 Kč,
 5. při hospodaření s Bytovými domy vynaložilo v roce 2013 celkem částku 1.831.015,65 Kč,
 6. oznamovatel je povinen podílet se na výdajích a nákladech spojených s byty a s hospodařením Bytových domů v míře odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu,
 7. na základě uvedených skutečností je oznamovatel povinen uhradit Družstvu na vynaložených nákladech za období roku 2011 částku ve výši 338.296,80 Kč, za období roku 2012 částku ve výši 388.080,90 Kč, za období roku 2013 částku ve výši 322.622,87 Kč.

 

Na závěr První výzvy k úhradě Družstvo vyzvalo oznamovatele k úhradě částky 1.049.000,57 Kč představující doplatek oznamovatele na nákladech za období roku 2011, 2012 a 2013 na bankovní účet Družstva. Družstvem specifikované náklady při hospodaření s Bytovými domy byly blíže specifikovány za jednotlivé roky v přílohách č. 1-3.

 

Důkaz: citovaná výzva Družstva ze dne 23.7.2017

 

 

VI.

Zápočet

Dne 28.7.2014 doručilo Družstvo oznamovateli Oznámení o prohlášení zápočtu pohledávek ze dne 26.7.2014. V tomto zápočtu Družstvo konstatovalo, že dluží oznamovateli splátku půjčky po splatnosti dle Smlouvy o půjčce o č. 1 ve výši 114.374,- Kč za měsíc červenec 2014 splatnou dne 25.7.2014 a splátku půjčky po splatnosti dle Smlouvy o půjčce č. 2 ve výši 130.944,- Kč za měsíc červenec 2014 splatnou dne 25.7.2014.

 

Dále Družstvo uvedlo, že oznamovatel dluží Družstvu částku 1.049.000,57 Kč z titulu bezdůvodného obohacení, jako neuhrazený podíl na nákladech, jak bylo specifikováno v První výzvě k úhradě, přičemž splatnost této pohledávky nastala dnem následujícím po doručení První výzvy k úhradě.

 

Následně Družstvo oznámilo, že specifikované splatné pohledávky vzájemně započítává tak, že pohledávky Družstva za oznamovatelem zanikají v celkové výši 245.318,- Kč a pohledávky oznamovatele za Družstvem taktéž ve výši 245.318,- Kč. V závěru tohoto oznámení o započtení Družstvo vyzvalo oznamovatele k uhrazení zbylé části pohledávky ve výši 803.682,57 Kč nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zápočtu.

 

Jelikož Družstvo uvedlo v oznámení o zápočtu ze dne 26.7.2014 chybné výše splátek půjček, doručilo oznamovateli dne 4.8.2014 opravné oznámení o prohlášení zápočtu pohledávek, v němž uvedlo již správné splátky půjček ve výši 106.436,- Kč dle Smlouvy o půjčce č. 1 a 130.944,- Kč dle Smlouvy o půjčce č. 2. Upravil tak dále i údaje v zápočtu tak, že vzájemné pohledávky zanikají v rozsahu 237.380,- Kč a vyzval oznamovatele k uhrazení zbylé části pohledávky ve výši 811.620,57 Kč. (dále jen „Zápočet č. 1“).

 

Oznamovatel reagoval přípisem ze dne 18.8.2014 tak, že celkovou výši nákladů, které Družstvo uplatňuje vůči oznamovateli za roky 2011 – 2013 jako úhradu nákladů vynaložených při správě společných nemovitostí, neuznává a rozporuje, a namítá, že Zápočet č. 1 je pro rozpor s § 1987 odst. 2 občanského zákoníku neplatný.

 

Specifikace nákladů vynaložených Družstvem při hospodaření s Bytovými domy provedená v přílohách Výzvy k úhradě č. 1 je jen velmi kusá, vymezená druhově, bez jakýchkoliv detailních informací. Mimoto uvádí jako náklad mimo jiné též úhradu úroků ze Smluv o půjčce a 51% těchto úroků specifikuje jako náklad při hospodaření, který by mělo nést Družstvo. Takto vymezený souhrn nákladů je zcela neurčitý a jeho rozsah nejistý a oznamovatel jej naprosto odmítá. Takto provedlo Družstvo vůči oznamovateli celkem 8 zápočtů. Oznamovatel ani jeden ze zápočtů neuznává.

 

Podle oznamovatel je nezbytné důsledně rozlišovat mezi příjmy a výdaji, resp. mezi výnosy a náklady při hospodaření s Bytovými domy, tedy finančními toky při realizaci užitné hodnoty společné věci, a finančními toky, které byly vynaloženy na získání vlastnického, resp. spoluvlastnického práva ke společné věci.

 

Smlouvy o půjčkách uzavřelo Družstvo za tím účelem, aby mělo k dispozici prostředky, které by mohlo jako finanční vklad vložit do vzniklých sdružení za účelem financování výstavby Bytových domů, a mohlo na jejich základě nabýt k Bytovým domům spoluvlastnické právo.

 

Závazek Družstva dle Smluv o půjčkách vrátit půjčky a platit z půjček úroky je výlučným závazkem Družstva, který vznikl mezi oznamovatelem a Družstvem nikoliv jako mezi účastníky sdružení, ale jako mezi dvěma samostatnými subjekty stojícími v tu chvíli mimo sdružení. Z tohoto důvodu nemůže oznamovateli vzniknout povinnost hradit úroky z poskytnutých peněžních prostředků.

 

Opačný výklad by vedl k absurdnímu závěru, při kterém by oznamovatel byl zároveň jak v pozici věřitele, který poskytuje prostředky, tak dlužníka, který je povinen sám sobě poskytnuté prostředky vrátit a uhradit si smluvní úrok.

 

Náklad v podobě úroků z úvěrů dle Smluv o půjčkách proto v žádném případě nelze hodnotit jako náklad, který vzniká průběžně z důvodu hospodaření s Bytovými domy, na němž by se měl podílet též oznamovatel jako spoluvlastník, ani jako společný náklad vzniklý při realizaci účelu sdružení, na němž by se měl podílet oznamovatel jako účastník sdružení.

 

Pokud by měl být úrok z půjček od oznamovatele společným nákladem oznamovatele a Družstva ať už z důvodu společného nákladu spoluvlastnického či společného nákladu účastníků sdružení, pak by z takového tvrzení plynul nesmyslný závěr, že oznamovatel má sám sobě uhradit více než 51% úroků, které požaduje dle Smluv o půjčce po Družstvu, resp. že půjčky dle Smluv o půjčce nejsou ve skutečnosti úročeny tak, je v nich uvedeno, ale jsou úročeny pouze v rozsahu menším než 49% sjednané roční úrokové sazby.

 

Této skutečnosti si muselo být Družstvo od počátku vědomo, což lze doložit i historickými platbami Družstva, kdy Družstvo smluvený úrok oznamovateli řádně platilo.

 

S ohledem na shora uvedený skutkový stav a neplacení splátek jistiny a smluvených úroků z citovaných půjček nezbylo oznamovateli než se obrátit se svým nárokem na úhradu dlužných splátek jistiny a úroků z půjček na civilní soud, který svým rozsudkem č.j. 38 C 245/2017-298 ze dne 21.12.2017 dal oznamovateli plně za pravdu, potvrdil, že Družstvo neoprávněně započítává do povinnosti oznamovatele podílet se na nákladech na hospodaření náklady na úroky z půjček a žalobě oznamovatele v plném rozsahu vyhověl. Oznamovatel uvádí, že citovaný rozsudek dosud není v právní moci, neboť Družstvo proti citovanému rozsudku podalo odvolání.

 

Z uvedeného vyplývá, že Družstvo si ve svém účetnictví cíleně a naprosto uměle bez jakéhokoliv reálného podkladu vytváří (generuje) pohledávky za oznamovatelem (údajné právo na zaplacení více než 51% úroků ze smluv o půjčkách), na které následně započítává nároky oznamovatele (právo na splátky jistin půjček a splátky úroků z půjček), které vyplývají ze shora uvedených smluv. Tímto jednáním zcela jednoznačně poškozuje oznamovatele, když se jej snaží uvést v omyl generováním pohledávek bez právního základu a oznamovateli tak vzniká finanční újma. Oznamovatel se domnívá, že výše popsaným jednáním je naplněna i trestněprávní odpovědnost.

 

 

VII.

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

Oznamovatel si nechal zpracovat od společnosti AGIS, a.s., analýzu a kontrolu dokladů a ověření oprávněnosti a správnosti vyúčtování příjmů a výdajů souvisejících se společným hospodařením s Bytovými domy a to na základě Dohody spoluvlastníků.

 

Z citované analýzy vyplývá, že Družstvo neoprávněně vyúčtovalo oznamovateli částku v celkové výši 1.447.560,33 Kč. Jednotlivé částky, které tvoří uvedenou sumu, jsou podrobně rozepsány v citované analýze, kterou oznamovatel přikládá.

 

Oznamovatel se domnívá, že mu byly Družstvem neoprávněně účtovány částky uvedené v analýze, a to přesto, že si Družstvo muselo být vědomo skutečnosti, že na tyto částky nemá nárok – jedná se například o již zmiňované údajné právo na zaplacení více než 51% úroků z poskytnutých půjček oznamovatelem.

 

Oznamovatel dále nahlédnutím do účetnictví Družstva zjistil, že např. na účtu č. 021 000 – stavby došlo se zcela nelogickým odůvodněním a bez jakýchkoliv dalších podkladů ke snížení hodnoty staveb ze 127.803.105,88 Kč na konečný zůstatek  85.178.700,33 Kč!

 

V souvislosti se snížením hodnoty staveb vznikl nový účet č. 378 000, který je označen jako půjčka oznamovateli, na němž je s obdobným nelogickým zdůvodněním nově evidována pohledávka za oznamovatelem ve výši 39.379.638,67 Kč, aniž by však k této pohledávce existoval jakýkoliv účetní doklad!

 

Uvedené operace učinilo Družstvo při inventuře účetnictví Družstva. S ohledem na uvedené změny v hodnotě staveb, vytvoření nové, téměř 40 milionové pohledávky bez jakéhokoliv reálného základu, s ohledem na obsah analýzy od společnosti AGIS, a.s. a požadavku Družstva, aby si oznamovatel sám hradil více než 51% úroků z půjček, je oznamovatel přesvědčen, že ke zkreslení účetnictví došlo ještě v dalších případech.

 

Oznamovatel má za to, že snížením hodnoty staveb, zanesením uvedené smyšlené téměř 40 milionové pohledávky do účetnictví Družstva a dalšími neprůhlednými a nepodloženými operacemi došlo ke

 

Jednou ze základních povinností představenstva družstva podle ust. § 707 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je zajištění řádného vedení účetnictví. Z uvedeného je zcela zřejmé, že naprosto neodůvodněnými zásahy došlo k manipulaci s účetnictvím Družstva, když výsledný stav je takový, že v účetnictví Družstva jsou uváděny nepravdivé údaje a údaje zkreslené, ze kterých nelze zjistit skutečný účetní stav Družstva.

 

Oznamovatel dále zjistil nahlédnutím do sbírky listin Družstva v obchodním rejstříku, že shora popsané změny byly promítnuty též do rozvahy zpracované k 31.12.2015, když dlouhodobý majetek Družstva byl tvořen v minulém účetním období částkou 127.803.000,-Kč a v běžném účetním období pouze částkou 85.179.000,-Kč. Dále u pohledávek za společníky je v rozvaze uvedena v minulém účetním období částka 51.795.000,-Kč a v běžném účetním období částka 24.201.000,- Kč a v položce „jiné pohledávky“ je minulém účetním období uvedeno 0,- Kč, v běžné pak již 41.949.000,- Kč. Uvedené změny jsou dle názoru oznamovatele zcela neodůvodněné a bez reálného základu.

 

Závěrem oznamovatel uvádí, že předseda představenstva Družstva je osobou znalou ve věci vedení daňové evidence a vedení účetnictví, neboť v tomto oboru podniká jako osoba samostatně výdělečně činná na vázanou ohlašovací živnost s předmětem činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

I s ohledem na tuto skutečnost má oznamovatel za to, že ze strany Družstva se nejedná o nedbalostní jednání, ale o jednání úmyslné s cílem majetkově poškodit oznamovatele.

 

Důkaz:

 1. rozsudek Okresního soudu ve Zlíně č.j. 38 C 245/2017-298 ze dne 21.12.2017
 2. zpráva AGIS a.s., ze dne 17.05.2018
 3. rozvaha Družstva z roku 2015
 4. účetnictvím Družstva - nechť si policejní orgán vyžádá u Družstva
 5. inventura účetnictví Družstva v podobě, v jaké ji předalo Družstvo oznamovateli

                               

 

 

IX.

Oznamovatel tímto podle § 158 trestního řádu činí podnět k prověření výše popsaných skutečností orgány činnými v trestním řízení za účelem zjištění, zda došlo

-       ke spáchání zločinu podvodu podle § 209 trestního zákona, porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 221 trestního zákona, trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 trestního zákona,

-       případně zda došlo ke spáchání jiného trestného činu.

Oznamovatel žádá podle § 158 odst. 2 trestního řádu, aby byl vyrozuměn o veškerých opatřeních, která budou v této věci učiněna.

 

 

Statutární město Zlín

 

 
 

 

Statistiky

Online: 5
Celkem: 720343
Měsíc: 9308
Den: 264