Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

18.1.2022

20. 1. 2022

Schválení dohod o provedení práce, schválení materiálu k jednání s městem

 

Návrh BD narovnání majetkových vztahů s městem 1/2022

22. 1. 2022

KE STAŽENÍ

Náš návrh majetkového vypořádání s městem je podložen dokumenty, které najdete v dalších příspěvcích. Návrh obsahuje důležité informace a důkazy o tom, že město celou dobu jednalo při výstavbě a náboru investorů (budoucích členů BD Podlesí) konzistentně a přijímalo usnesení, kdy mimo jiné bylo investorům slibován a zajištěn převod majetku po 20-ti letech za 1,- Kč. Vyplývá to z jednání Zastupitelstva města a z předložených materiálů, které sloužily jako přílohy pro schvalování celého projektu. Investoři  uhradili kompletní cenu výstavby 6-ti domů na Podlesí V a zbytkový podíl města (tvořený částí dotace 320.000,- Kč na jednu b.j.) měl být v souladu s tehdejší praxí převeden za výše uvedenou cenu.

Po posledním jednání s náměstkyní primátora paní Kateřinou Francovou v 11/2021 bylo dohodnuto, že připravíme návrh narovnání včetně důležitého zdůvodnění jednotlivých kroků. Návrh je v souladu se zákonem o obcích, který umožňuje prodej majetku města za cenu odlišnou od ceny v čase a místě obvyklé. Na zdůvodněních spolupracovaly i naše právní zástupkyně paní JUDr. Kordová  Marvanová a Mrg. Vojtášková. 

Musíme věřit tomu, že v souladu s volebními hesly "nelhat, nekrást, nešvindlovat", "pirátostan, země kde se nekrade" a "férový stát" (=férová obec) napraví politická reprezentace města chyby, které byly učiněny v minulosti. 

Nyní známe celou historii  procesu kontraktace a výstavby 166 bytů na Podlesí V a je třeba v rámci spravedlnosti (i ekonomické), dobrých mravů a legitimního očekávání celou záležitost uzavřít, aby nebyli investoři diskriminováni a podvedeni. 

Pavel Sekula

 

Zastupitelstvo 4. 5. 2000

29. 1. 2022

KE STAŽENÍ

Toto je začátek projektu výstavby bytů městem ve sdružení s investorem na Podlesí V. V podkladových materiálech najdete jasně formulovaný model výstavby a financování, který doslova říká: "Vlastnictví bytů po 20-ti letech - byty budou nabídnuty do vlastnictví nájemníkům za symbolickou 1,- Kč". I předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k bytu specifikuje závazek, že budoucí prodávající (SMZ) se zavazuje prodat budoucímu kupujícímu pronajatou bytovou jednotku do osobního vlastnictví a podíl na společném majetku po ukončení nájemní doby za zůstatkovou hodnotu bytu ve výši 1,- Kč.

Byť tento den ještě zastupitelé projekt neschválili, o měsíc  později se stejnými podklady dne 29. 6. 2000 již ano.

Pavel Sekula

 

Zastupitelstvo 29. 6. 2000

29. 1. 2022

KE STAŽENÍ

Tento den Zastupitelstvo projekt (tento s MEROU) výstavby bytů na Podlesí V ve sdružení schválilo. Přímo v odůvodnění najdeme závazek města, že po 20-ti letech budou byty nájemníkům převedeny za 1,- Kč. V diskuzi tento závazek potvrdil i předkladatel návrhu, náměstek primátora pan František Chvatík. "Po uplynutí 20-ti letého nájemného budou jednotlivé bytové jednotky převedeny na základě podepsané budoucí kupní smlouvy, následně kupní smlouvy jednotlivým nájemníkům do osobního vlastnictví za symbolickou cenu 1,- Kč"!

 

Zastupitelstvo 16. 5. 2002

29. 1. 2022

KE STAŽENÍ

Dne 16. 5. 2002 Zastupitelstvo schválilo založení BD Podlesí. "Po 20-ti letech dojde k vypořádání sdružených finančních prostředků, tj. převod bytů do plného vlastnictví družstva". Aniž by bylo zrušeno ustanovení o převodu za 1,- Kč.

 

 

Zastupitelstvo 29. 6. 2000 SOSD MERA

29. 1. 2022

Tento den schválilo Zastupitelstvo Smlouvu o sdružení s MEROU, ve které byly ukotveny všechny předchozí závazky města o vypořádání majetku po 20-ti letech.  Zajímavostí je, že se město zavázalo, že pronajme svůj podíl majetku založenému družstvu za 1,- Kč. Přesto nás město Zlín v roce 2009 zažalovalo a chtělo po nás stovky tisíc korun za nevyplacený nájem...

Jedno z důležitých ustanovení Smlouvy o sdružení bylo v čl. VI. MAJETEK Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ, bod 5. "Členové sdružení souhlasí s převodem (prodejem( bytů za cenu 1,- Kč po 20-ti letech na nájemníky v bytech realizovaných dle této smlouvy, přičemž nájemníci zaplatí veškeré poplatky a daně související s tímto převodem"!!!

 

28.2.2022

8. 3. 2022

Termín členské schůze

 

Členská schůze dne 21. 3. 2022 NEUSN.

24. 3. 2022

Nebyla usnášeníschopná.

 

29.3.2022

31. 3. 2022

Výběr dodavatele měřičů tepla a vody, schválení podnájmu

 

14.4.2022

17. 4. 2022

Volba předsedy a dvou místopředsedů představenstva

 

Členská schůze dne 11. 4. 2022

29. 4. 2022

Volba členů představenstva, volba členů kontrolní komise, schválení prostředků z FO, schválení odměny

 

220524 Bartošová na Čížovou 5407

25. 5. 2022

 

24. 5. 2022

25. 5. 2022

Schválení podnájmu, podpis smlouvy se SOFTLINK - měřidla s dálkovým odečtem

 

Aktualizace části odborného právního stanoviska Fiala, Tejkal a partneři

9. 6. 2022

15. 6. 2022

17. 6. 2022

Jednání s městem o narovnání majetkových vztahů, referendum

 

Podpisový arch ke stažení

25. 6. 2022

KE STAŽENÍ

POZN.: Všechny řádky nemusí být vyplněné. Každý arch, který předáte, byť jen s jedním vyplněným řádkem, nás přiblíží k získání potřebné podpory. Pokud by naopak řádky nestačily, je možné si další arch stáhnout a vytisknout ze stránek www.bdpodlesi.cz, www.aliancevodazlinsku.cz, www.spdzlin.cz, nebo vyzvednout na sběrných místech.

Zmocněnec přípravného výboru: Pavel Sekula, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, tel. 603 899 170.

Členové přípravného výboru: Monika Špalková, Náves 48, 760 01 Zlín, Mgr. Jindřich Žaludek, Sokolská 3921, 760 01 Zlín, Nataša Juříková, L. Váchy 498, 760 01 Zlín, Pavel Sekula, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín.

Povinné upozornění pro podporovatele: Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3.000 Kč.

Vyplněné archy je možné doručit do schránky kteréhokoliv výše uvedeného člena přípravného výboru.

 

8 otázek v REFERENDU

25. 6. 2022

1. „Má statutární město Zlín v rámci své samostatné působnosti (dále jen „město“) zajistit, aby nedocházelo k prodejům pozemků města soukromým developerům (podnikatelům či jejich seskupením provádějícím komerční výstavbu bytů) pro výstavbu bytových domů?“ (S možností odpovědi ANO / NE).

2. „Má město zajistit na svých vlastních pozemcích výstavbu bytových domů a bytů ve vlastnictví města za účelem nájemního bydlení nebo ve spoluvlastnictví města a občanů (bytová družstva, spolky) s možností následného odprodeje do osobního vlastnictví?“ (S možností odpovědi ANO / NE).

3. „Má město usilovat o rekonstrukci a zajistit zprovoznění sportovního areáluKoupaliště Riviéra“ ve Zlíně – Malenovicích?“  (S možností odpovědi ANO / NE).

4. „Má město usilovat o rozvoj a podporovat stabilitu areálu „Rybníky“ pro výrobu a podnikání a vytvářet tím vhodné podmínky pro vznik a udržení pracovních míst?“ (S možností odpovědi ANO / NE).

5. „Má město ponechat rezidenční parkování bez poplatků a tedy nezavádět zpoplatněné rezidenční parkování, jak to předpokládá připravovaná strategie města Zlína „Plán udržitelné mobility města Zlín pro rok 2035“?“ (S možností odpovědi ANO / NE).

6. „Má město zajistit, aby veškeré finanční prostředky plynoucí ze zpoplatněného veřejného parkování byly použity výhradně a pouze na vybudování nových parkovacích domů a dalších parkovacích míst?“ (S možností odpovědi ANO / NE).

7. „Má město jako akcionář a ovládající osoba společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. usilovat o zrušení solidární ceny vodného a stočného?“ (S možností odpovědi ANO / NE)..

8. „Má město převést bezúplatně svůj spoluvlastnický podíl na domech na Podlesí V 5406 – 5411 na Bytové družstvo Podlesí dle původního schváleného záměru a slibů?“ (S možností odpovědi ANO / NE).

 

NENECHTE POLITIKY, ABY VÁM NAŘIZOVALI, CO MÁTE DĚLAT! ŘEKNĚTE VY JIM, CO MAJÍ ONI UDĚLAT PRO VÁS!

25. 6. 2022

REFERENDUM – Pomozte nám udělat město Zlín přívětivějším místem pro život obyčejných lidí

Životní náklady občanů města neustále stoupají a myslíme si, že politici a politické strany ve Zlíně nepracují dostatečně ve prospěch svých občanů. Před volbami se politické strany prezentují sliby, které pak neplní. My, občané města, chceme politikům připomenout jejich sliby a pomoci jim je uskutečnit. 

1. BYTY – Město od roku 2003 v podstatě žádné byty pro občany nepostavilo. Pan primátor Korec z plakátů sliboval doslova: „Chci postavit nové byty. To Vám garantuji!“. Žádné byty město nepostavilo. Nedostatek dostupného bydlení je hlavním důvodem neustálého zvyšování cen nových i starých bytů a také tržního nájemného. Město místo aby byty stavělo, tak své vlastní pozemky prodává soukromým podnikatelům k výstavbě bytů.

Chceme, aby město samo stavělo byty a bytové domy pro své občany, aby drahota nevyháněla mladé rodiny z města. Město může stavět bez zisku a bez realitních kanceláří a ceny nových domů a bytů dle odborných studií a příkladů mohou být až o 25% nižší, než je tomu při výstavbě soukromými developery. K tomu se váží otázky v referendu č. 1 a 2.

2. DOPRAVA A PARKOVÁNÍ – Vládnoucí koalicí města připravovaná strategie města Zlína „Plán udržitelné mobility města Zlín pro rok 2035 (dále jen „SPUM“) mimo jiné v podstatě říká, že vlastnictví osobního automobilu je přežitek. „Sdílená ekonomika v podobě osobních automobilů (s využitím alternativních pohonů) snižuje závislost na vlastnění auta“. Jedním z cílů SPUM je snížení automobilizace obecně, snížení počtu parkujících v obytných čtvrtích, a počítá s tím, že třetina občanů se přemístí do veřejné hromadné dopravy. Přitom na otázku, kolik to bude město stát, dokument nedává žádnou odpověď. Pan Michal Čížek, radní za dopravu, jednoduše řekl: „Tak zdražíme jízdné a bude to“. Aby to ale nebylo málo, SPUM jako jeden z dalších cílů „Zavádí se regulace dopravy v klidu zavedením zón placeného stání“, neboli tzv. „rezidenční parkování“. Zdůvodnění? „Parkovací politika upřednostňuje parkování rezidentů před parkováním návštěvníků, zvyšuje ekonomickou návratnost systému a daňové příjmy na základě přihlášení trvalého bydliště“. A hlavně příjmy z placeného parkování.

Chceme, aby bylo město pro své občany i návštěvníky příjemné a vstřícné. Nechceme další zvyšování životních nákladů pro občany města. Město má stavět a budovat a rozvíjet se a ne obtěžovat, zakazovat a šikanovat. K tomu se váží otázky v referendu č. 5 a 6.

3. MĚSTO PŘÍJEMNÉ PRO ŽIVOT A PODNIKÁNÍ - Bývalý zastupitel města Zlína, podnikatel s pozemky města zprivatizoval dvě zlínská koupaliště, koupaliště „Zelené“ na Bartošově čtvrti a koupaliště „Riviéra“ v Malenovicích. Zatímco „Zelené“ bylo prodáno se ziskem městu, tak „Riviéru“ nechal vlastník zdevastovat.

Chceme, aby město koupaliště „Riviéra“ v Malenovicích pomohlo opět postavit na nohy. Je potřeba po domluvě s vlastníky a případně za pomoci dotace města tento areál zrekonstruovat a opět zprovoznit nebo může město areál odkoupit a zprovoznit samo.

Město vlastní význačný podíl infrastruktury v bývalém areálu SVIT „Rybníky“. Dlouhodobá stavební uzávěra kdysi plánované stavby čtyřproudé pravobřežní komunikace je již překonána a je potřeba, aby město pomohlo zdejším zaměstnavatelům. Je potřeba uzávěru odblokovat, aby se firmy mohly rozvíjet, poskytovat více pracovních a podnikatelských příležitostí.

Chceme, aby město pomohlo podnikatelský a výrobní potenciál ku prospěchu občanů města rozvíjet a podpořilo tak podnikatelskou tradici oblasti. Město také musí jít příkladem a zrekonstruovat nevyhovující infrastrukturu. K tomu směřují otázky č. 3 a 4.

4. SPRAVEDLNOST A DOBRÉ MRAVY – Město jako hlavní akcionář VaK Zlín připustilo v roce 2004, aby zisky z majetku vodohospodářské infrastruktury, který vybudovaly předcházející generace, proudily do rukou soukromé francouzské nadnárodní korporace Veolia. Veolia a představenstvo VaK Zlín dlouhodobě vodárnu tunelují a to se projevuje katastrofálním vnitřním zadlužením společnosti a tedy nedostatečnou obnovou vodárenské infrastruktury. Změna provozovatele a v letošním roce realizace tzv. Projektu transformace je podvodem na občanech a povede k výraznému zdražení vodného a stočného na Zlínsku. Jednou z dalších příčin vysoké ceny vody pro občany Zlína je, že některá města a obce mají vysoké náklady na provoz a údržbu sítě. Například město Otrokovice nemá vlastní čističku odpadních vod a tak my všichni se podílíme na tom, že čištění odpadních vod provádí soukromá společnost Toma Otrokovice. To nás stojí zbytečně desítky miliónů korun ročně. O tom, že je potřeba zrušit tzv. „Solidární vodné a stočné“, hovořili politici ANO a STAN již od roku 2017. Navíc ztráty vyrobené pitné vody v rozvodech potrubí okolním obcím dosahují až 18%!                           Nechceme doplácet na neefektivitu systému hospodaření s vodou.

Chceme, aby město jako ovládající osoba VaK Zlín usilovalo o zrušení tohoto pro občany města Zlína nevýhodného systému doplácení nákladů okolním městům a obcím. Důvodem je, aby zdražování vody nedopadalo na občany města Zlína zbytečně v celé výši. Každý ve své obci svým vlastním hospodářem!

Bytové družstvo Podlesí (dále jen „BD“) bylo vytunelováno politiky města a družstevníci byli okradeni o svůj majetek. Město se před 20-ti lety smluvně zavázalo, že postaví s družstvem na ulici Podlesí V společně 6 bytových domů se 166 byty a po 20-ti letech převede bezúplatně svůj spoluvlastnický podíl na BD. Stejně, jako je tomu po celé ČR (více než 250 měst a družstev, 40.000 bytů) v modelu, kdy města a obce čerpaly státní dotaci. Město ze svého rozpočtu nedalo žádné peníze. Vše ostatní zaplatilo BD a jeho členové, občané města. Město se smluvně zavázalo, že jako správce majetkových hodnot bude postupovat hospodárně i v zájmu bytového družstva. Město však samo se sebou (BD založilo město a bylo jeho jediným členem) podepsalo smlouvu, ve které si určilo, že bude vlastníkem 51% podílu na výstavbě. Přičemž do výstavby žádné svoje vlastní prostředky prakticky nevložilo, mimo dotaci všechny ostatní prostředky zaplatili družstevníci, bylo to více než 85% finančních prostředků potřebných na výstavbu bytů. Tak najednou přišlo BD bez náhrady o 36% majetku. Tyto smlouvy byly před družstevníky, kteří byli přijati později, zatajovány. Nikdy nebyly BD schváleny. Navíc město ve smlouvách bez toho, aby informovalo budoucí družstevníky, kterým slibovalo město bezúplatný převod, stanovilo, že podíl města, který takto podvodem město získalo, převede po 20-ti letech na družstvo za tržní cenu! To je další podvod. K tomu později začalo město žalovat u soudů BD o ušlý zisk z nájemného, přestože usnesením zastupitelstva město rozhodlo, že nájemné nebude obsahovat zisk. Město se chovalo v rozporu se zákonem jako ekonomický dravec a požadovalo 51% z příjmů. BD tak přišlo o další miliony korun, které měly sloužit prostřednictvím odpisů k obnově majetku. Družstevníkům bylo vyhrožováno, že je město vystěhuje nebo že město svůj takto podvodem nabytý podíl prodá třetí osobě. Představenstvo BD bylo kriminalizováno v médiích, přestože kontrola Policie ČR, provedený audit i kontrola Finančního úřadu prokázaly, že BD postupovalo a postupuje vždy v souladu se zákonem.

Chceme, aby město v rámci dobrých mravů a na základě principů spravedlnosti převedlo svůj celý spoluvlastnický podíl na BD bezúplatně tak, jak to bylo slíbeno, tak, jak je tomu ve stovkách ostatních případů po celé ČR. Nechceme, aby se něco podobné ještě někdy v budoucnosti stalo i dalším spoluobčanům našeho krásného města. K tomu směřují otázky č. 7 a 8.

 

Chceme, aby město, a především magistrát města a politické strany a politici, kteří život v obci řídí a měli by být příkladem pro občany, dodržovali svoje sliby, jednali čestně a v souladu s právním státem a jednali především v souladu s všeobecnými mravními normami.

 

Proč REFERENDUM?

25. 6. 2022

Nechceme ve Zlíně další „H-Systém“!

 

Bytové družstvo Podlesí (dále jen „BD“) bylo vytunelováno politiky města a družstevníci byli okradeni o svůj majetek.

 

Město se před 20-ti lety smluvně zavázalo, že postaví s družstvem na ulici Podlesí V společně 6 bytových domů se 166 byty a po 20-ti letech převede bezúplatně svůj spoluvlastnický podíl na BD. Stejně, jako je tomu po celé ČR (více než 250 měst a družstev, 40.000 bytů) v modelu, kdy města a obce čerpaly státní dotaci. Město ze svého rozpočtu nedalo žádné peníze. Vše ostatní zaplatilo BD a jeho členové, občané města.

 

Město se smluvně zavázalo, že jako správce majetkových hodnot bude postupovat hospodárně i v zájmu bytového družstva.

 

Město však samo se sebou (BD založilo město a bylo jeho jediným členem a až později byli přijímáni družstevníci) podepsalo smlouvu, ve které si určilo, že bude vlastníkem 51% podílu na výstavbě. Přičemž do výstavby de facto žádné svoje vlastní prostředky prakticky nevložilo, mimo dotaci všechny ostatní náklady zaplatili družstevníci, bylo to více než 85% finančních prostředků potřebných na výstavbu bytů. Ze dne na den přišlo BD bez náhrady o 36% majetku. Aniž by to budoucí členové věděli.

 

Tyto smlouvy byly před družstevníky, kteří byli přijati později, zatajovány. Nikdy nebyly BD schváleny.

 

Navíc město ve smlouvách bez toho, aby informovalo budoucí družstevníky, kterým slibovalo město bezúplatný převod, stanovilo, že podíl města, který takto podvodem město získalo, převede po 20-ti letech na družstvo za tržní cenu! To je další podvod.

 

K tomu později začalo město opakovaně žalovat u soudů BD o ušlý zisk z nájemného, přestože usnesením zastupitelstva město rozhodlo, že nájemné nebude obsahovat zisk. Město se chovalo v rozporu se zákonem jako ekonomický dravec a požadovalo dokonce 51% z příjmů. Družstevníci tak přišli o další miliony korun, které měly sloužit prostřednictvím odpisů k obnově majetku.

 

Družstevníkům bylo vyhrožováno, že je město vystěhuje nebo že město svůj takto podvodem nabytý podíl prodá třetí osobě.

Představenstvo BD bylo kriminalizováno v médiích, přestože kontrola Policie ČR, provedený audit i kontrola Finančního úřadu prokázaly, že BD postupovalo a postupuje vždy v souladu se zákonem.

 

Chceme, aby město v rámci dobrých mravů a na základě principů spravedlnosti převedlo svůj celý spoluvlastnický podíl na BD bezúplatně tak, jak to bylo slíbeno, tak, jak je tomu ve stovkách ostatních případů po celé ČR.

Nechceme, aby se něco podobné ještě někdy v budoucnosti stalo i dalším spoluobčanům našeho města.

 

Chceme, aby město, a především magistrát města a politické strany a politici, kteří život v obci řídí a měli by být příkladem pro občany, dodržovali svoje sliby, jednali čestně a v souladu s právním státem a jednali především v souladu s všeobecnými mravními normami.

 

 

Obracíme se proto na Vás, občany města, pomozte nám v referendu tuto křivdu a zlo napravit!

 

 

Výsledky hospodaření za rok 2021

6. 7. 2022

Ke stažení rozdělení mezi BD a SMZ

Ke stažení daňové přiznání

Ke stažení rozvaha

Ke stažení výkaz zisku a ztráty

Ke stažení příloha k účetní uzávěrce 

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2022 >>

Statistiky

Online: 5
Celkem: 692760
Měsíc: 8201
Den: 361