Jdi na obsah Jdi na menu
 


JEDNÁNÍ SE SMZ

Příspěvky

Výstraha č.2

10. 11. 2017

Výstraha před vyloučením člena SMZ z Bytového družstva Podlesí 

 

Výzva městu Zlín

10. 11. 2017

Výzva k upuštění od neoprávněného zásahu do jména, osobnosti, soukromí i s uplatněním nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy.

 

Sdělení SMZ k Výstraze ze dne 28.6.2017

2. 8. 2017

Dne 25.7.2017 právní odbor SMZ vystavil Sdělení k posledně udělené výstraze udelené představenstvem BD městu před vyloučením.

Z tohoto dokumentu vyplývá, že SMZ jednalo v minulosti vždy jako spoluvlastník bytových domů a ne jako člen BD. Je to uvedeno ve třetím odstavci "sdělení", druhá věta. 

Od toho se také odvíjí režim povinnosti poskytování účetních dokladů. Dle nálezu Ústavního soudu SMZ ze dne 7.4.2010,sp.zn.IIÚS 3137/09, má SMZ nárok na získání informací, které mu umožní zjištění majetkového profitu ze společné věci. Tedy, jak ostatně uvádějí sami i právní zástupci SMZ, Fiala Tejkal a partneři ve svém vyjádření ze dne 10.8.2017, má SMZ nárok na předložení příjmových a výdajových (náklady a výnosy) dokladů účetnictví domu, nikoliv na KOMPLETNÍ ÚČETNICTVÍ BD.

Ke stažení

 

Výstraha SMZ

30. 6. 2017

Ke stažení.

Představenstvo na svém jednání dne 27.6.2017 schválilo udělení výstrahy SMZ před vyloučením z BD.

Jsou uvedeny nové důvody. SMZ jako člen se má chovat vůči BD čestně a zachovávat jeho vnitřní řád. SMZ  jedná protiprávně, když opakovaně zasahuje do jeho dobré pověsti a tímto jej poškozuje.

 

 

Námitky (SMZ) proti vyloučení z BD

3. 5. 2017

Ke stažení

Představenstvo uznalo dne 27.6.2017 námitky SMZ a rozhodnutí o vyloučení a toto vyloučení je neplatné a nevyvolávají žádné právní důsledky.

BD doplatilo na svou nevýhodnou pozici v důsledku podepsaných smluv z doby, kdy bylo SMZ ovládající osobou BD.  Vzhledem k jednáním nebylo možné dříve vyloučení uskutečnit.

Představenstvo učiní další výzvu SMZ před rozhodnutím o vyloučení člena BD tak, aby byly lhůty dodrženy.

 

Dopis Korec (asi 13.4.2017)

15. 4. 2017

Vzhledem k tomu, že tento dopis byl opět vhozen do schránek členům BD a protože mnoho členů BD v domech na Podlesí nebydlí, najdete tento dopis, který není žádným způsobem datovaný, v následujícím odkazu ke stažení.

KE STAŽENÍ.

Oficiálně tento dopis na adresu BD do dnešního dne nedošel. Kopii, kterou si můžete stáhnou mi poskytly členové BD z našeho domu č.p.5407.

Je důležité si tento dopis důkladně přečíst. Je vzorovou ukázkou, jak vrcholní politici (( v tomto případě Ing. et Ing. Jiří Korec - politik Babišova hnutí ANO (pozn. titul Ing. et Ing. znamená, že má dva inženýrské tituly)) zcela otevřeně lžou a manipulují s veřejným míněním. V tomto případě se členy BD.

V nově vytvořené sekci odkazu AKTUALITY s názvem LŽI A MANIPULACE budu konkrétně uvádět fakta a důkazy o těchto lžích a manipulacích.

 

 

Předžalobní výzva městu 11.4.2017

12. 4. 2017

Vzhledem k tomu, že SMZ nezveřejnilo omluvu  jak jsem město požádal dne 30.3.2017 a naopak pan Korec opakoval svá nepravdivá tvrzení v novinovém článku dne 3.4.2017, jsem dne 11.4.2017 dopisem - předsoudní výzvou vyzval město k upuštění od neoprávněného zásahu do jména, osobnosti, soukromí i s uplatněním škody a nemajetkové újmy.

Text výzvy i s dodacím razítkem ke stažení.

Veřejný slib.

Pokud SMZ vyhoví mé žádosti, nebo v případě úspěchu při obhajobě svých práv u soudu, věnuji kompletně celou částku, kterou uplatňuji po SMZ (200.000,- Kč), na boj proti lžím, podvodům a manipulacím, které provádějí vrcholní političtí představitelé SMZ svými vystoupeními na zastupitelstvu města Zlín a v médiích (magazín zlín, WEB SMZ, WEB VaK Zlín.

 

Žádost o zveřejnění omluvy 30.3.2017

30. 3. 2017

Tento dopis je reakce na lži v tiskové zprávě MMZ, která se dne 29.3.2017 objevila na webu SMZ. Jak je možné si zkontrolovat v předchozích dokumentech, požadavek na kontrolu účetnictví BD od roku 2005 vznikl až jako reakce na provedenou inventuru účetnictví BD v roce 2015 a SMZ požádalo o tyto doklady dopisem dne 9.3.2017, doručeným všem obyvatelům našich domů, jen ne představenstvu. Najdete zde také následný dopis přímo primátoru Adámkovi, ve kterém nabízíme provedení kontroly a její podmínky.

Pavel Sekula

Dopis ke stažení

 

Oznámení o vyloučení SMZ z BD 27.3.2017

27. 3. 2017

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín

 

 

                                                                                              Statutární město Zlín

                                                                                              Nám.Míru 12

                                                                                              761 40 Zlín

 

 

 

Věc: Vyloučení člena BD Podlesí  Statutární město Zlín

 

 

Vzhledem k tomu, že Statutární město Zlín ( dále jen SMZ ) nevrátilo BD částky uvedené ve výstraze schválené představenstvem dne 6.5.2014 ani neučinilo žádné kroky k nápravě smluv či jednání proti BD u Okresního soudu ve Zlíně, rozhodlo představenstvo Bytového družstva Podlesí ( dále jen BD ) na svém jednání dne 10.3.2017 o vyloučení SMZ z BD.

 

SMZ, jako člen BD , dlouhodobě, soustavně a v rozporu s dobrými mravy zneužívá majetku BD , poškozuje majetková a další práva BD  a zneužívá svého v minulosti získaného postavení ovládající osoby BD ke svému prospěchu a odmítá vydat neoprávněný prospěch a napravit škody plynoucí BD ze smluv a dohod, které SMZ jako ovládající osoba v minulosti BD vnutila a které jsou taktéž v rozporu s dobrými mravy.

 

Mimo jiné se jedná o žalobu SMZ na BD podanou dne 6.2.2009 k Okresnímu soudu ve Zlíně, kterou se SMZ domáhá zaplacení částky 708.232,30 Kč jako podílu z rozdílu mezi příjmy a výdaji v letech 2003 až 2006 dle Dohody podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí (dále jen Dohoda ) přičemž v této Dohodě je přímo stanoveno, že „ nájemné stanovuje svým rozhodnutím Město  na základě podkladů a návrhů Družstva“. Na základě podkladů BD ( Správa domů Zlín s.r.o., Ing.Čech předkladatel ) bylo navrženo nájemné 17,91 Kč na m2 podlahové plochy vycházející z ekonomicky oprávněných nákladů. Bytová družstva obvykle stanovují nájemné na základě ekonomicky oprávněných nákladů. Přesto Rada SMZ svým usnesením č.461/14R/2003 schválila nájemné ve výši pouze 8,- Kč na m2 s poukazem na splácení BD půjčky SMZ. Z výše uvedeného vyplývá , že nemohou zůstat žádné prostředky k rozdělení mezi BD a SMZ ale že  SMZ  neoprávněně žaluje BD a to i na základě pochybné kontroly a závěrů společnosti AGIS s.r.o., která ve svých závěrech zcela ignorovala ustanovení Dohody o stanovení nájemného. Mimo to SMZ jako ovládající osoba BD v rozporu s Dohodou a bez výběrového řízení zajistila , aby správou BD byla smluvně pověřena další ovládaná osoba SMZ a to Správa domů Zlín s.r.o. ( dále jen SDZ ), která následně v letech 2003,2004 a 2005 neoprávněně a v rozporu s výše uvedeným odvedla SMZ částky 102 991,15 Kč v roce 2003 a 357 905,03 Kč v roce 2004. Dále v rozporu s Dohodou bylo stanoveno nájemné u bytů zvláštního určení ( dále jen BZU ) a v rozporu s dobrými mravy a zneužitím postavením ovládající osoby byl v Dohodě vyloučen podíl BD na rozdílu mezi výnosy a náklady u BZU i když se BD podstatným podílem účastnilo na výstavbě těchto bytů. Přes výzvy, které BD doručilo SMZ nebyly tyto neoprávněné částky BD do dnešního dne vráceny a rozpory ve smlouvách a dohodách napraveny.

 

Stejně tak v rozporu s Dohodou bylo stanovena jiná částka nájemné na garáže a garážová stání ( dále jen G,GS ) než je uvedena v nájemních smlouvách a navíc, bez schválení členské schůze, byl za pomocí obejití smyslu nájemní smlouvy realizován skrytý prodej části majetku BD a tím poškodilo BD a dle dalších, již jednou výše uvedených argumentů , SMZ neoprávněně obdrželo částku 3.463,920,- Kč za dopředu vybrané nájemné, které nebylo mimo další řádně vypořádáno. Také tuto částku SMZ přes upozornění a výzvy ( naposledy 15.4.2014, kde je mimo jiné SMZ upozorněno, že vybráním nájemného dopředu porušuje podmínky přijaté dotace ) do dnešního dne nevrátilo.

 

SMZ dále jako člen BD a účastník Smlouvy o sdružení ( dále jen SOD ) v rozporu s touto smlouvou nevložilo do dnešního dne své pozemky do sdružení.

 

SMZ jako člen BD a účastník SOD nevložilo do sdružení věcný vklad ve formě uhrazené projektové dokumentace ve výši 5.900.000,- Kč . Jak je ale SMZ dobře známo, částka za uhrazenou projektovou dokumentaci byla snížena o 400.000,- Kč vzhledem ke špatné kvalitě této dokumentace. Dále, jak je SMZ také dobře známo, je v ceně dokumentace započítána částka 1.975.000,- Kč za seznamy zájemců o byty, která nijak s cenou projektové dokumentace nesouvisí. Vzhledem k započítání těchto částek do ceny stavby bytových domů vznikla BD škoda  velkého rozsahu.

 

SMZ jako v minulosti ovládající osoba BD uzavřela s BD a jinými osobami smlouvy a dohody , které jsou jednostranně výhodné pro SMZ a díky nimž BD vznikly škody velkého rozsahu.

 

Tyto uvedené skutečnosti, jak byly uvedeny ve výstraze udělené SMZ před rozhodnutím o vyloučení, naplňují důvody pro vyloučení. Je zcela zřejmé, že SMZ zneužilo a dále zneužívá majetku BD pro svůj prospěch a nechránilo a nechrání zájmy a majetek družstva, jak mu to ukládají platné stanovy BD.

 

SMZ navíc, v souladu s důvody uvedenými ve výstraze, hrubým způsobem, pomocí lží a manipulací, zasahuje do vnitřní integrity BD.

 

V souladu s platnými stanovami BD Vás poučujeme, že máte právo podat odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení.

 

 

 

 

                                                                                              Pavel Sekula

                                                                                  Předseda představenstva BD

 

 

 

Ve Zlíně dne 24.3.2017 

 

Dopis panu Adámkovi 10.3.2017

10. 3. 2017

V dopisu oznamujeme panu Adámkovi, že končíme veškerá jednání s panem Korcem a připojujeme důvody tohoto rozhodnutí.

Dopis ke stažení.

 

 


 

 

Statistiky

Online: 5
Celkem: 717856
Měsíc: 8767
Den: 202